Instalace

Verze pro tisk

6. Instalace

6.1. Montáž konektorů

Jednotka FOD může být připojena k uživatelské síti metalickým nebo optickým kabelem Ethernetu.

Jednotka je opatřena těmito konektory:

 • ETH1+POE – Gigabitový metalický Ethernet port. Přes tento port je možno jednotku napájet zdrojem PoE, který pracuje podle standardu IEEE 802.3at.

 • ETH2 – Slot pro uživatelsky výměnný SFP modul. K dispozici je více typů optických modulů. Je možno použít single nebo duální mód vysílače. Rovněž lze použít SFP modul s metalickým rozhraním RJ45.
  LED pro SFP status je umístěna vedle slotu.

 • P – konektor pro DC napájení.
  HW tlačítko pro servisní účely.

 • S – servisní konektor USB.
  Konektory pro indikaci RSS napětím.

Konektory jednotky FOD

Obr. 6.1: Konektory jednotky FOD

[Důležité]Důležité

Před připojením jednotky FOD k napájení (k uživatelské síti) musí být jednotka FOD řádně uzemněna.

Postup montáže:

Sestavení kabelové průchodky

Obr. 6.2: Sestavení kabelové průchodky

Průchodka s prodloužením

Obr. 6.3: Průchodka s prodloužením

 • Navlékneme na kabel: matici No.1, gumové těsnění No.2, průchodku No.3 a O-kroužek No.4.

 • Připojíme na kabel příslušný konektor No.5. Pokud konektor projde díly 1 a 3, může být namontován předem. Kroužek 2 je rozříznutý.

 • Zasuneme konektor No.5 do jednotky RAy2.

 • Průchodku No.3 s těsnicím O-kroužkem zašroubujeme do jednotky RAy2.

 • Gumové těsnění No.2 posuneme do dutiny průchodky. Našroubujeme matici No.1 a utáhneme ji.

 • (Je-li použito prodloužení No.6, namažeme jeho závit tukem.)

Postup demontáže:

 • Sejmeme matici No.1

 • Vyjmeme gumové těsnění No.2

 • Vyšroubujeme průchodku No.3 s O-kroužkem No.4 (a prodloužením No.6 s O-kroužkem No.7).

 • Vyjmeme konektor.

 •     Pozor:
  Jestliže gumové těsnění No.2 zůstane „přilepené“ na kabelu, je nutno jej uvolnit a vyjmout dříve, než vyšroubujeme průchodku No.3. Jinak hrozí poškození vnitřního konektoru na desce RAy vlivem kroucení celého kabelu. K uvolnění kroužku 2 v průchodce 3 použijte například malý šroubovák.
  Je lepší, v případě potíží, raději zničit průchodku než poškodit konektor uvnitř jednotky RAy.

Průchodka s delším prodloužením

Obr. 6.4: Průchodka s delším prodloužením

Všechny potřebné díly jsou dodávány jako příslušenství SET-RAY2-CON-B. Podle potřeby použijte prodloužení SET-RAY2-EXT35 obsahující díly No.6 a No.7 nebo delší prodloužení SET-RAY2- EXT-F50.

Gumové těsnění je dodáváno se třemi různými průměry otvoru pro různé kabely. Těsnění je šikmo rozříznuto aby jej bylo možno nasadit i na kabel s namontovaným konektorem.

[Důležité]Důležité
 • Všechny průchodky a zátky (včetně originálních zátek na portech) musí být opatřeny O-kroužky a dobře utaženy. Jinak hrozí proniknutí vlhkosti do vnitřního prostoru jednotky. V takovém případě nelze zaručit správnou funkci zařízení.

 • Před zašroubováním prodloužení No.6 do tělesa jednotky namažte jeho závit tukem.

 • Při použití jiných průchodek nebo konektorů než těch, které byly dodány, hrozí nebezpečí špatného těsnění nebo poškození konektoru. Vnitřní prostor může být malý.

6.2. Oživení spoje

K instalované jednotce FOD připojte napájecí zdroj a konfigurační PC (resp. směrovací a konfigurační mobilní zařízení připojené prostřednictvím WiFi). Pomocí internetového prohlížeče (např. Mozilla Firefox) vstupte do ovládacího menu.

6.2.1. Rušení na stanovišti

Následující poznámka platí pro instalaci ve volném pásmu, kde uživatel nemá přidělenou vlastní frekvenci.

Analyzujte úroveň rušení na jednotlivých kanálech pomocí spektrálního analyzátoru Tools – Live data – Frequency spectrum analyzer. V případě potřeby upravte volbu pracovního kanálu.

Přitom respektujte pravidlo, že na jedné lokalitě vysílají všechny jednotky v horní části pásma a přijímají ve spodní části a nebo naopak. Vysílač nesmí být instalován v té části spektra, kde ostatní přijímají.

6.2.2. Směrování antén

Pokud je to možné, použijte pro první směrování antény úzký kanál, nízký stupeň modulace a vyšší výkon. Vypněte funkce ATPC a ACM. Je výhodné pracovat současně na obou koncích linky.

Aktivujte některý ze způsobů měření RSS (sloupcovým grafem, voltmetrem nebo speciální stránky pro mobilní zařízení) dle pokynů v kapitole Měření RSS a SNR.

Střídejte obě stanoviště a pomalu nastavujte anténu ve vertikálním a horizontálním směru a hledejte maximum hlavního signálu (hlavního laloku vyzařovacího diagramu). Pro rozlišení mezi hlavním a vedlejšími maximy viz odstavec Vyzařovací diagram.

Pro výpocet očekávaných parametrů linky lze použít:

6.2.3. Měření RSS a SNR

Pro měření RSS (Radio Signal Strenght) a SNR (Signal to Noine Ratio) jsou k dispozici 3 nástroje:

 • Směrovací webová stránka optimalizovaná pro mobilní telefony a tablety. Plnohodnotně provozovatelná i na běžném PC či laptopu.

 • Voltmetr připojený k jednotce RAy (měří pouze RSS na lokální jednotce).

 • Sloupcový graf RSS a SNR v management rozhraní (menu „Tools – Live Data“).

Směrovací webová stránka optimalizovaná pro mobilní telefony a tablety

Pro snadné směrováni antény je určena webová stránka na adrese „http://<ip>/tk“, například
http://192.168.169.169/tk nebo pro připojení přes USB / WiFi pak http://172.17.17.17/tk. Směrovací stránku lze spustit bez nutnosti autorizace. Poskytuje přehled o základních parametrech indikujících stav linky mezi jednotkami a to i na vzáleném konci linky (jsou-li jednotky propojeny). Umožňuje akustickou indikaci hodnoty právě sledovaného parametru. Všechny hodnoty jsou občerstvovány 10x za sekundu aby nástroj umožnil plně interaktivní práci techniků.

Pokud některá z jednotek má zapnutou funkci ATPC nebo ACM, pak se zobrazí upozornění (pro směrování antény je doporučeno mít obě tyto funkce vypnuty, neboť automaticky upravují parametry vysílání).

Směrovací webová stránka zobrazuje parametry RSS a SNR a to i pro protistanici, viz Obr. 6.5 – „Ray Tools“. Je možno si interaktivně zvolit, který z hlavních parametrů bude zobrazen velkými číslicemi a eventuelně indikován i zvukově.

Směrovací stránka je vyvinutá pro práci v terénu. Je optimalizovaná pro zobrazení na mobilních zařízeních, která je možno propojit s jednotkou pomoci WiFi (připojení pres WiFi viz 7.4.3 – „Service access“).

Ray Tools

Obr. 6.5: Ray Tools

Link
 3.5 MHz
Ok
Použitá šířka kanálu.
Linka je spojená (zelená značka).
Local, Peer
 QPSK
ACM, ATPC
Modulace jednotky.
Upozornění na zapnutou automatiku (červená značka).
Go to unit
management
 Odkaz pro přeskok do managementu jednotky
-71.8
 Okamžitá hodnota RSS [dBm] (interaktivně lze zvolit i jiný parametr).
Ikona
reproduktoru
 Zapnutí / vypnutí zvukového signálu.
V zapnutém stavu je s periodou několika sekund hlášena okamžitá hodnota RSS (nebo jiného zvoleného parametru) a průběžně zní signál TONE nebo BEEP.
TONE / BEEP
 Přepínání indikace RSS (nebo jiného zvoleného parametru) výškou tónu nebo četností pulzů.
COARSE
/ FINE
 Volba rozsahu zvukové indikace:
 COARSE
 
FINE
Pro hrubé nasměrování. Výška tónů (resp. četnost impulzů) pokrývá zvolený indikovaný parametr v rozsahu -100 až -30 dBm.
Pro jemné dosměrování. Zvukově je indikován zúžený rozsah ±10 dBm v okolí posledních hodnot.
RSS, SNR
 Hodnoty RSS a SNR pro lokální (Local) a vzdálenou (Peer) jednotku:
 První sloupek
Druhý sloupek
Nejlepší hodnoty dosažené během směrování antény.
Aktuální hodnoty.
 Kliknutím na příslušný řádek lze interaktivně nastavit, která ze 4 hodnot je zobrazována velkým číslem uprostřed displeje a lze ji indikovat i zvukově.
Reset peaks
 Nejlepší hodnoty RSS a SNR v prvním sloupku jsou vynulovány a přepsány aktuálními hodnotami.
   

Indikace RSS voltmetrem

Jednotka RAy podporuje i tradiční metodu směrování pomocí měření parametru RSS lokální jednotky voltmetrem. Pro tuto metodu stačí připojit voltmetr do konektoru na jednotce RAy2 (viz obrázek níže) a jednotku mít v provozu (napájenou a nabootovanou). Při natáčení antény pak hledáme polohu s nejnižším napětím. Napětí je kalibrováno podle síly signálu a je vhodné pro rozsah voltmetru 1 V nebo 2 V DC. Například:

RSS -65 dBm odpovídá napětí 0.65 V,
RSS -80 dBm odpovídá napětí 0.80 V atd.

RSS konektory

Obr. 6.6: RSS konektory

RSS konektory- připojení voltmetru

Obr. 6.7: RSS konektory
– připojení voltmetru

RSS ve webovém prohlížeči

Webovým prohlížečem se připojíme k jednotce RAy. V menu Tools / Live data / Bar indicators jsou sloupcové indikátory stavu RSS a SNR v lokální a vzdálené jednotce. Občerstvovány mohou být jednorázově nebo s periodou 1 sekunda.

6.2.4. Vyzařovací diagram

Hlavní a vedlejší laloky

Směrové antény musí být nastaveny ve správném směru, ve kterém jsou vysílány a přijímány rádiové vlny.

Nejsilnější signál je vysílán směrem vpřed, hlavní lalok (Main lobe) je grafické znázornění závislosti síly signálu na úhlu.

Signály jsou však vysílány a přijímány také v nežádoucích směrech (boční laloky). U antén se jedná o významný faktor ovlivňující úroveň interferencí v rádiové síti, viz obrázek Anténní vyzařovací laloky. Obrázek Diagram síly signálu ukazuje příklad závislosti RSS na směru nakreslený v pravoúhlých souřadnicích..

Anténní vyzařovací laloky

Obr. 6.8: Anténní vyzařovací laloky

Diagram síly signálu

Obr. 6.9: Diagram síly signálu

Směrování antény na hlavní lalok směrového diagramu je důležité pro dosažení nejsilnějšího přijímaného signálu:

Správné směrování antény

Obr. 6.10: Správné směrování antény

Příklady

Vyzařovací diagramy

Obr. 6.11: Vyzařovací diagramy

Obě antény musí orientovány hlavními vrcholy vyzařovacích diagramů vzájemně na sebe. Seřizujte antény postupně v horizontální a vertikální rovině a sledujte výsledné RSS. Vodítkem je vypočtené RSS, ke kerému bychom se měli přiblížit s přesností několika dBm. Postranní laloky vysílají signál zhruba o 20 dBm slabší. Viz Microwave link Calculation.

Vyzařovací diagram - špatné nastavení

Obr. 6.12: Vyzařovací diagram – špatné nastavení

Výsledné RSS pomůže při rozlišení mezi stavy A-A a C-C, které vypadají podobně. Také pomůže v situaci, kdy se nedaří najít maximum, jak je naznačeno v obrázku „špatné nastavení“.

Skutečné vyzařovací diagramy jsou složitější, zvláště když se liší v horizontální a vertikální. Základní kroky k nalezení hlavního vyzařovacího paprsku (laloku) však zůstávají stejné. Například:

3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu

Obr. 6.13: 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu

6.2.5. Test linky

V menu Status – Brief najdeme základní parametry linky, kvalitu charakterizují RSS a SNR. Hodnoty v menu Status aktualizujeme jednorázově tlačítkem Refresh nebo automaticky s periodou několika sekund tlačítkem Start. Tlačítkem Stop periodickou aktualizaci zastavíme.

Hodnoty RSS, SNR and BER najdeme také v obrazovce Tools – Live data – Bar indicators. Po stisku tlačítka Start budou hodnoty občerstvovány s periodou jedné sekundy.

Po instalaci je dobré resetovat statistiky tlačítkem Clear stats v menu Status – Detailed. Tím se usnadní pozdější vyhodnocování spolehlivosti linky.

6.2.6. Nastavení parametrů

Po nasměrování obou antén nastavte provozní parametry linky. Pro linku pracující ve volném pásmu nastavte parametry podle výsledků průzkumu nástrojem Tools – Live data – Frequency analyser. Pro linku v licencovaném pásmu nastavte parametry podle přidělené licence.

 • Šířka pásma – Bandwidth

 • Výběr kanálu (TX / RX kanál)

 • Modulace (TX modulace) – doporučeno je ACM. Při výběru fixní modulace je třeba vzít v úvahu rezervu na únik – fade margin. Pokud je modulace nastavena blízko možného maxima, pak může zhoršení RSS ohrozit přenos dat i servisní přístup.

 • Vysílací výkon (TX power), nebo ATPC

 • Ověřte a zaznamenejte IP adresu

 • Definujte přístupový kanál – https / telnet / ssh / ssh s heslem

 • Zkontrolujte nastavení hesla users password.

Restartujte obě jednotky přerušením napájení a zkontrolujte stav linky. Tím se ověří, že všechny parametry jsou řádně uloženy v paměti.

Zvolte Tools – Maintenance – Backup – Settings (Local & Peer) – Download a uložte konfiguraci do záložního souboru “cnf_backup.tgz”.

Tím je ukončena instalace. Další konfigurace může být prováděna vzdáleným přístupem.

 

Kapitola Installation manuálu v angličtině

      http://www.racom.eu/eng/products/m/ray2/install.html#ant-mount

obsahuje navíc tyto sekce:

 • 1.   Line of sight test

 • 2.   Antenna mounting

 • 4.   Grounding