Instalace

Verze pro tisk

6. Instalace

Přehled montážních kroků je uveden v Quick guide

6.1. Montáž konektorů

Jednotka FOD může být připojena k uživatelské síti metalickým nebo optickým kabelem Ethernetu.

Jednotka je opatřena těmito konektory:

 • ETH1+POE – Gigabitový metalický Ethernet port. Přes tento port je možno jednotku napájet zdrojem PoE, který pracuje podle standardu IEEE 802.3at.

 • ETH2 – Slot pro uživatelsky výměnný SFP modul. K dispozici je více typů optických modulů. Je možno použít single nebo duální mód vysílače. Rovněž lze použít SFP modul s metalickým rozhraním RJ45.
  LED pro SFP status je umístěna vedle slotu.

 • P – konektor pro DC napájení.
  HW tlačítko pro servisní účely.

 • S – servisní konektor USB.
  Konektory pro indikaci RSS napětím.

Konektory jednotky FOD

Obr. 6.1: Konektory jednotky FOD

[Důležité]Důležité

Před připojením jednotky FOD k napájení (k uživatelské síti) musí být jednotka FOD řádně uzemněna.

Postup montáže:

Sestavení kabelové průchodky

Obr. 6.2: Sestavení kabelové průchodky

Průchodka s prodloužením

Obr. 6.3: Průchodka s prodloužením

 • Navlékneme na kabel: matici No.1, gumové těsnění No.2, průchodku No.3 a O-kroužek No.4.

 • Připojíme na kabel příslušný konektor No.5. Pokud konektor projde díly 1 a 3, může být namontován předem. Kroužek 2 je rozříznutý.

 • Zasuneme konektor No.5 do jednotky RAy2.

 • Průchodku No.3 s těsnicím O-kroužkem zašroubujeme do jednotky RAy2.

 • Gumové těsnění No.2 posuneme do dutiny průchodky. Našroubujeme matici No.1 a utáhneme ji.

 • (Je-li použito prodloužení No.6, namažeme jeho závit tukem.)

Postup demontáže:

 • Sejmeme matici No.1

 • Vyjmeme gumové těsnění No.2

 • Vyšroubujeme průchodku No.3 s O-kroužkem No.4 (a prodloužením No.6 s O-kroužkem No.7).

 • Vyjmeme konektor.

 •     Pozor:
  Jestliže gumové těsnění No.2 zůstane „přilepené“ na kabelu, je nutno jej uvolnit a vyjmout dříve, než vyšroubujeme průchodku No.3. Jinak hrozí poškození vnitřního konektoru na desce RAy vlivem kroucení celého kabelu. K uvolnění kroužku 2 v průchodce 3 použijte například malý šroubovák.
  Je lepší, v případě potíží, raději zničit průchodku než poškodit konektor uvnitř jednotky RAy.

Průchodka s delším prodloužením

Obr. 6.4: Průchodka s delším prodloužením

Všechny potřebné díly jsou dodávány jako příslušenství SET-RAY2-CON-B. Podle potřeby použijte prodloužení SET-RAY2-EXT35 obsahující díly No.6 a No.7 nebo delší prodloužení SET-RAY2- EXT-F50.

Gumové těsnění je dodáváno se třemi různými průměry otvoru pro různé kabely. Těsnění je šikmo rozříznuto aby jej bylo možno nasadit i na kabel s namontovaným konektorem.

[Důležité]Důležité
 • Všechny průchodky a zátky (včetně originálních zátek na portech) musí být opatřeny O-kroužky a dobře utaženy. Jinak hrozí proniknutí vlhkosti do vnitřního prostoru jednotky. V takovém případě nelze zaručit správnou funkci zařízení.

 • Před zašroubováním prodloužení No.6 do tělesa jednotky namažte jeho závit tukem.

 • Při použití jiných průchodek nebo konektorů než těch, které byly dodány, hrozí nebezpečí špatného těsnění nebo poškození konektoru. Vnitřní prostor může být malý.

6.2. Oživení spoje

K instalované jednotce FOD připojte napájecí zdroj. Pomocí WiFi nebo ethernetového kabelu připojte PC nebo jiné konfigurační zařízení. Vstupte do konfiguračního menu pomocí prohlížeče nebo pomocí Alignement Tool.

6.2.1. Rušení na stanovišti

Následující poznámka platí pro instalaci ve volném pásmu, kde uživatel nemá přidělenou vlastní frekvenci.

Analyzujte úroveň rušení na jednotlivých kanálech pomocí spektrálního analyzátoru Tools – Live data – Frequency spectrum analyzer. V případě potřeby upravte volbu pracovního kanálu.

Přitom respektujte pravidlo, že na jedné lokalitě vysílají všechny jednotky v horní části pásma a přijímají ve spodní části a nebo naopak. Vysílač nesmí být instalován v té části spektra, kde ostatní přijímají.

6.2.2. Směrování antén

 • Pro první nasměrování antén použijte podle možnosti úzký kanál, nízkou modulaci a vyšší výkon.

 • Funkce ATPC a ACM je třeba vypnout aby neměnily během během směrování Tx výkon.

 • Pokud je to možné, pracujte pro urychlení na obou stanovištích současně.

 • Střídejte obě stanoviště a pomalu nastavujte anténu ve vertikálním a horizontálním směru a hledejte maximum hlavního signálu (hlavního laloku vyzařovacího diagramu). Rozlišení mezi hlavním a vedlejšími maximy viz odstavec Vyzařovací diagram.

 • Kapitola Měření RSS poskytuje přehled metod měření.

Měření RSS

Pro přesné nasměrování antén připojte PC, tablet nebo mobilní telefon a využijte diagnostické a měřicí možnosti jednotky RAy. Jsou zde 4 nástroje pro měření dvou základních parametrů RSS a SNR:

 1. Voltmetr – indikuje lokální RSS

 2. RAy Tools smartphone – aplikace indikuje RSS, SNR – Local & Peer

 3. Antenna Alignment Tool – webová stránka indikuje RSS, SNR – Local & Peer

 4. Sloupcový graf na stránce Live Data page ve web managementu indikuje RSS, SNR, BER – Local & Peer

Před začátkem směrování antén se doporučuje zjistit očekávané hodnoty RSS a SNR z návrhu linky nebo je zjistit výpočtem. K dispozici jsou 4 metody (seřazeno podle rostoucí přesnosti):

Voltmetr

 RAy umožňuje tradiční směrování měřením napětí, které dává hodnotu RSS v dBm (pouze v lokální jednotce). Připojte voltmetr s rozsahem 2V nebo 1V DC přes konektor k jednotce a směrujte anténu na nejnižší naměřené napětí. Voltmetr je kalibrován podle síly signálu, např.:
RSS -65 dBm odpovídá napětí 0.65 V,
RSS -80 dBm odpovídá napětí 0.80 V atd.
RAy Tools – aplikace pro smartphone
 

Aplikace RAy Tools je podrobně popsána v 9 – „Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools. Modul Alignment zobrazuje RSS a SNR pro lokální i vzdálenou jednotu RAy. Tento modul provádí všechny důležité funkce stejně jako Antenna Alignment Tool, který je popsaný v 7.6.2 – „Live data“.

Více o RAy Tools najdete v 9 – „Aplikace pro mobilní zařízení RAy Tools.

Antenna Alignment Tool – stránka html v managementu jednotky
 

Nástroj Antenna Alignment Tool je upraven pro použití na malých displejích. Pro umožnění přesné práce jsou všechny hodnoty obnovovány 10x za sekundu. Nástroj je popsán v  7.6.2 – „Live data“. Otevřeme jej na adrese http://<ip>/tk, (např. http://192.168.169.169/tk pro běžný port Ethernet nebo na http://172.17.17.17/tk pro připojení přes USB/WiFi nebo USB/Eth).

Antenna Alignment Tool je dostupný bez jména a hesla.

Sloupcový graf ve web managementu
 

V menu managementu Tools / Live data / Bar indicators indikují sloupcové grafy hodnoty RSS, SNR a BER (Bit Error Rate) pro lokální a vzdálenou jednotku. Obnovovány jsou každou sekundu nebo ručně tlačítkem Refresh. Pro další informace viz 7.6.2 – „Live data“.

POZNÁMKA: Po nasměrování antény musí být hodnota BER blízká nule.

Hlavní a vedlejší laloky

Směrové antény vysílají a přijímají rádiové vlny v určitém úhlu.

Nejsilnější signál je vysílán směrem vpřed. Hlavní lalok (Main lobe) je grafické znázornění závislosti síly signálu na úhlu.

Signály jsou však vysílány a přijímány také v nežádoucích směrech (boční laloky). U antén se jedná o významný faktor ovlivňující úroveň interferencí v rádiové síti, viz Obr. 6.5 – „Anténní vyzařovací diagram“. Obrázek Obr. 6.6 – „Diagram síly signálu“ ukazuje příklad závislosti RSS na směru nakreslený v pravoúhlých souřadnicích.

Anténní vyzařovací diagram

Obr. 6.5: Anténní vyzařovací diagram

Diagram síly signálu

Obr. 6.6: Diagram síly signálu

Směrování antény na hlavní lalok směrového diagramu je důležité pro dosažení nejsilnějšího přijímaného signálu:

Správné směrování antény

Obr. 6.7: Správné směrování antény

Příklady

Vyzařovací diagramy

Obr. 6.8: Vyzařovací diagramy

Obě antény musí orientovány hlavními vrcholy vyzařovacích diagramů vzájemně na sebe. Seřizujte antény postupně v horizontální a vertikální rovině a sledujte výsledné RSS. Vodítkem je vypočtené RSS, ke kerému bychom se měli přiblížit s přesností několika dBm. Postranní laloky vysílají signál zhruba o 20 dBm slabší. Viz Microwave link Calculation.

Vyzařovací diagram - špatné nastavení

Obr. 6.9: Vyzařovací diagram – špatné nastavení

Výsledné RSS pomůže při rozlišení mezi stavy A-A a C-C, které vypadají podobně. Také pomůže v situaci, kdy se nedaří najít maximum, jak je naznačeno v obrázku „špatné nastavení“.

Skutečné vyzařovací diagramy jsou složitější, zvláště když se liší v horizontální a vertikální. Základní kroky k nalezení hlavního vyzařovacího paprsku (laloku) však zůstávají stejné. Například:

3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu

Obr. 6.10: 3D příklad složitějšího vyzařovacího diagramu

6.2.3. Test linky

V menu Status – Brief najdeme základní parametry linky, kvalitu charakterizují RSS a SNR. Hodnoty v menu Status aktualizujeme jednorázově tlačítkem Refresh nebo automaticky s periodou několika sekund tlačítkem Start. Tlačítkem Stop periodickou aktualizaci zastavíme.

Hodnoty RSS, SNR and BER najdeme také v obrazovce Tools – Live data – Bar indicators. Po stisku tlačítka Start budou hodnoty občerstvovány s periodou jedné sekundy.

Po instalaci je dobré resetovat statistiky tlačítkem Clear stats v menu Status – Detailed. Tím se usnadní pozdější vyhodnocování spolehlivosti linky.

6.2.4. Nastavení parametrů

Po nasměrování obou antén nastavte provozní parametry linky. Pro linku pracující ve volném pásmu nastavte parametry podle výsledků průzkumu nástrojem Tools – Live data – Frequency analyser. Pro linku v licencovaném pásmu nastavte parametry podle přidělené licence.

 • Šířka pásma – Bandwidth

 • Výběr kanálu (TX / RX kanál)

 • Modulace (TX modulace) – doporučeno je ACM. Při výběru fixní modulace je třeba vzít v úvahu rezervu na únik – fade margin. Pokud je modulace nastavena blízko možného maxima, pak může zhoršení RSS ohrozit přenos dat i servisní přístup.

 • Vysílací výkon (TX power), nebo ATPC

 • Ověřte a zaznamenejte IP adresu

 • Definujte přístupový kanál – https / telnet / ssh / ssh s heslem

 • Zkontrolujte nastavení hesla users password.

Restartujte obě jednotky přerušením napájení a zkontrolujte stav linky. Tím se ověří, že všechny parametry jsou řádně uloženy v paměti.

Zvolte Tools – Maintenance – Backup – Settings (Local & Peer) – Download a uložte konfiguraci do záložního souboru “cnf_backup.tgz”.

Tím je ukončena instalace. Další konfigurace může být prováděna vzdáleným přístupem.

 

Kapitola Installation manuálu v angličtině

      http://www.racom.eu/eng/products/m/ray2/install.html#ant-mount

obsahuje navíc tyto sekce:

 • 1.   Line of sight test

 • 2.   Antenna mounting

 • 4.   Grounding