Instalace routeru MORSE

https//www.racom.eu/cz/products/m/mg100/ch06.html

Verze pro tisk

6. Instalace routeru MORSE

6.1. Obecný popis instalace

MORSE routery firmy Racom jsou konstruovány v robustním kovovém pouzdře a uplatňují se v aplikacích, které je přivedou do různých prostředí od klimatizovaných kanceláří až po těžké průmyslové provozy. Tomu se také do jisté míry může přizpůsobovat způsob montáže. Všechny informace v této kapitole popisují standardní způsob instalace v běžných průmyslových aplikacích, který vychází z platných předpisů pro taková zařízení a z dlouhodobých zkušeností našich techniků. U rozsáhlejších sítí a složitějších aplikací doporučujeme uživatelům nechat si udělat od firmy Racom nebo některé partnerské firmy projekt, jemuž by mělo předcházet pečlivé měření síly a kvality signálu a posouzení podmínek šíření rádiových vln.

Každé rádiové zařízení musí splňovat podmínky provozu pro dané kmitočtové pásmo v zemi, kde je provozováno a zodpovídá za to provozovatel tohoto zařízení.

Pro spolehlivý provoz routerů je důležité zajistit správné připojení všech zařízení pro něž mají být routerem přenášená data, správné připojení a nainstalování antény, vhodné a bezpečné napájení elektrickou energií a mechanickou montáž všech zařízení, odpovídající daným provozním podmínkám bez negativního vlivu na specifické vlastnosti našich zařízení. Popis a zapojení jednotlivých konektorů a rozhraní je popsán v kapitole konektory.

Příklad typické instalace rádiového bodu datové sítě

Obr. 6.1: Příklad typické instalace rádiového bodu datové sítě

6.2. Instalace antény

Optimální instalace antény je ovlivněna mnoha faktory. Na typ a umístění antény má vliv topologie rádiové sítě, vzdálenost rádiových bodů, terénní profil mezi nimi i další podmínky pro šíření signálu. Někdy je také třeba brát ohled na vzhled objektu, na který se anténa umisťuje, a na možnost poškození antény nebo jejího napáječe, pokud je umístěna na veřejně přístupném místě. Obecně lze říci, že pro spojení typu bod – bod se používají antény směrové, zvlášť pro vzdálenější rádiové body a pro body s horším signálem se využívají víceprvkové směrové antény s větším ziskem. Kvalita signálu se zpravidla zlepšuje i s výškou antény nad terénem. Standardní výška kolem 5 m může být zvětšena i několikanásobně, ale vždy s ohledem na délku anténního napáječe, protože každý používaný koaxiální kabel má svůj definovaný útlum. Pro delší napáječe se používají koaxiální kabely s menším útlumem, které mají zpravidla větší průřez, horší mechanické vlastnosti a vyšší cenu. Při instalování vnějších antén doporučujeme chránit MORSE router přepěťovou ochranou na koaxiálním kabelu.

Všechna zařízení firmy Racom vyhovují požadavkům na expozice ostatních osob elektromagnetickým polem dle Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a dále vyhovují požadavkům harmonizované normy ČSN EN 50383: 39 7908. Při typickém uspořádání antény na stožáru je zabezpečené dodržení minimální vzdálenosti osob od antény vlastním umístěním. Při jiném uspořádání instalace je třeba vycházet z výše jmenovaných norem nebo z dokumentů, které na vyžádání dodá firma Racom.

6.3. Napájení zařízení

Pro napájení všech zařízení elektrickou energií je třeba použít zdroje splňujícího předepsané parametry viz tab. technických parametrů. Doporučujeme použití zdroje MS2000 nebo jiného zdroje systému MORSE, které jsou pro tyto účely speciálně vyvinuté. MS2000 v případě potřeby umí přepínat na zálohovací baterii i hlídat její stav a dobíjení.

6.4. Připojení technologie


Datový terminál, programovatelný automat, PC nebo jiný prvek datových sítí, komunikující prostřednictvím MORSE routeru přes rádiovou síť se připojuje k routeru datovým kabelem podle všeobecných standardů na sériové nebo ethernetové rozhraní. Popis těchto rozhraní je v kapitole konektory.

6.5. Mechanické upevnění

Rádiové routery lze připevnit buďto pomocí šroubů na montážní desku, nebo příchytkami na DIN lištu. Rozměry a rozteče montážních částí viz tab. technických parametrů. Standardně umisťujeme u průmyslových aplikací rádiové routery společně s přepěťovou ochranou, zdrojem a záložním akumulátorem do rozvaděče s krytím IP54.

Příklad uspořádání zařízení v rozváděči

Obr. 6.2: Příklad uspořádání zařízení v rozváděči

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.