Whistleblowing

https//www.racom.eu/cz/about_us/whistleblowing

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) je zaváděna do právního řádu České republiky zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinným od 1. srpna 2023, v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Společnosti RACOM s.r.o. vzniká z této legislativy jako povinnému subjektu mj. i povinnost zavést vnitřní oznamovací systém („VOS“) k přijímání oznámení a zajištění ochrany jejich oznamovatelů. Podrobné informace jsou uvedené v dokumentu Interní směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému.

Oznamovatelem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS RACOM s.r.o. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před tzv. odvetným opatřením.

Pozn.: Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Oznámení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, nebo bez těchto údajů, pokud je totožnost tzv. příslušné osobě (osobě, která je za RACOM s.r.o. pověřena k příjímání a posuzování oznámení přijatého v rámci VOS) známa;
 • informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které je vymezeno Zákonem (§ 2 odst. 1);
 • popis nebo shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno;
 • případné důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

Jako příslušná osoba RACOM s.r.o. pro přijímání a vyřizování oznámení je určena: 

Mgr. Nikola Lukášková (dále jen „příslušná osoba“)

 

Způsoby podání oznámení

Písemně:

 • prostřednictvím speciální e-mailové adresy pro přijímání oznámení: oznamovatel@racom.eu (do e-mailu má oprávnění přistoupit pouze příslušná osoba)
 • prostřednictvím pošty na adresu: RACOM s.r.o., Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě. Takto podané oznámení musí být čitelně označeno nápisem
  „WHISTLEBLOWING – K RUKÁM POVĚŘENÉ OSOBY – NEOTVÍRAT“.
  Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

Ústně:

 • telefonicky na telefonním čísle  +420 607 081 429 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
 • na žádost oznamovatele i osobní schůzkou –  je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti a má tedy pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oblasti protiprávního jednání 

 • mají znaky trestného činu, 
 • mají znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,  
 • porušují zákon o ochraně oznamovatelů nebo 
 • porušují jiný právní předpis který je určený Zákonem o ochraně spotřebitelů. 

Oznamovatel by měl poskytnout ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání  – rozsah a kvalita předkládaných informací mohou kladně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

 • po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě nejpozději do 7 dní od jeho podání příslušnou osobou (to neplatí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí oznámení nebyl vyrozuměn, nebo pokud je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě);
 • o výsledcích šetření a posouzení oznámení příslušnou osobou bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát);
 • za den přijetí oznámení se považuje den, kdy bylo oznámení doručeno příslušné osobě (podací razítko na obálce doručené poštou) nebo datum vyjmutí ze schránky pro příjem listinných oznámení; u e-mailových oznámení je dnem přijetí oznámení datum odeslání uvedené v záhlaví e-mailu adresovaného na uvedenou adresu oznamovatel@racom.eu; u ústního, příp. telefonického podání oznámení se za den přijetí oznámení považuje datum osobního jednání oznamovatele s příslušnou osobou.

Způsob a postup vyřízení oznámení: 

 • Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU).
 • Příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.
 • O výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

 

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Směrnice (EU), pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám.

Externí oznamovací systém

Externí oznamovací kanál zřizuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Ministerstvu spravedlnosti lze podat oznámení zde https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.