Quick Start M!DGE/MG102

https//www.racom.eu/cz/products/m/midge/qs/index.html

Verze pro tisk

M!DGE / MG102 – GPRS/EDGE/UMTS router
uživatelský manuál

13. června 2017

1. Úvod

V tomto manuálu najdete základní principy práce s GPRS/UMTS routery M!DGE/MG102. Prosím, přečtěte si tento manuál pečlivě, obsahuje důležité bezpečnostní pokyny (kapitola 2) a informace o shodě (kapitola 5). V tomto manuálu jsou také zásadní informace pro instalaci, konfiguraci a údržbu. Detailní informace o produktu najdete v podrobné anglické verzi manuálu. V případě potřeby kontaktujte technickou podporu na e-mailové adrese support@racom.eu.

2. Bezpečnostní instrukce

GPRS/UMTS router M!DGE/MG102 může být užíván jen v případě, že jsou splněny všechny platné národní i mezinárodní požadavky a předpisy a současně jen v podmínkách, které odpovídají specifikaci prostředí pro daný výrobek. Používejte jen takové příslušenství, které je pro daný výrobek určeno a splňuje požadavky příslušných nařízení a předpisů, abyste zabránili škodám na zdraví nebo na majetku.

Neautorizované změny výrobku nebo příslušenství nejsou povoleny a jejich provedení bude příčinou ztráty záruky.

Bezdrátový router M!DGE/MG102 nesmí být otevřen, povolena je jen výměna SIM karty.

Napětí na všech konektorech routeru M!DGE/MG102 je omezeno na SELV (Safety Extra Low Voltage) a nesmí být překročeno. Pro anténní rozhraní je povoleno přepětí až do 1500 V. Při venkovní instalaci antén používejte výhradně certifikované přepěťové ochrany. Používejte jen certifikované zdroje napětí, které mají výstupní napětí omezeno na požadované vstupní napětí routeru odpovídající SELV.

Router M!DGE/MG102 je navržen pro použití ve vnitřním prostředí, nevystavujte ho extrémním povětrnostním vlivům. Ochraňte router před prachem, vlhkostí a vysokými teplotami a to i během skladování.

Zvláštní zřetel je třeba brát na případy použití bezdrátových routerů M!DGFE/MG102 na benzínových čerpacích stanicích, plynových nebo chemických provozech a při trhacích pracích. Při letecké přepravě musí být router M!DGE/MG102 vypnut.

Uživatel musí věnovat zvláštní pozornost správné funkci při použití bezdrátového routeru v blízkosti osobních lékařských zařízení jako jsou například kardiostimulátory nebo naslouchadla.

Pokud je bezdrátový router M!DGE/MG102 umístěn v blízkosti televizních nebo rádiových přijímačů nebo osobních počítačů, může být zdrojem rušení.

Po konfiguraci je vhodné vytvořit její zálohu. Záložní konfigurace může být nahrána pomocí Web Manageru.

Nepracujte s externí anténou, nebo v její v blízkosti, během bouřky.

Vždy se držte ve vzdálenosti větší než 40 cm od antény, abyste se nevystavovali expozici elektromagnetického záření nad přípustné hodnoty. Tato vzdálenost platí pro antény Lambda/4 a Lambda/2. Větší vzdálenost je třeba dodržet u antén s vyšším ziskem.

Pro venkovní instalace antény použijte anténní přepěťovou ochranu, která omezí napětí na hodnotu pod 1500 V. Instalaci antény a přepěťové ochrany proveďte v souladu s příslušnými návody k použití a standardy.

3. Instalace

Bezdrátový router M!DGE je navržen pro montáž na DIN lištu, pro montáž na plochu použijte příslušný montážní plech. Router MG102 je určen k připevnění prostřednicvím otvorů, pro montáž na DIN lištu použijte adaptér na DIN lištu.

GPRS/UMTS router M!DGE/MG102 bude spolehlivě pracovat jen v případě, že je k dispozici dobrý signál příslušného operátora. V některých situacích je pro zlepšení nutné použít externí anténu, připojenou koaxiálním kabelem. Firma RACOM vám může nabídnout všechny potřebné typy antén.

Krok 1 – Instalace SIM karty

Vložte SIM kartu do držáku SIM karty. Pokud router má dvě SIM karty, použijte první držák. Prověřte, že karta umožňuje přenášet data. M!DGE má SIM držák SIM karty pod krytem, který musíte před vložením karty otevřít (odšroubujte šroubek a oddělejte kryt). Po instalaci SIM karty kryt opět uzavřete.

Krok 2 – Připojení GSM/UMTS antény

Připojte GSM/UMTS anténu.

Krok 3 – Připojte GPS anténu (má-li být použita)

Připojte konektor koaxiálního kabelu GPS antény k příslušnému anténnímu konektoru na routeru.

Krok 4 – Připojení LAN kabelu

Propojte Eth port vašeho počítače a routeru M!DGE/MG102 Eth kabelem.

Krok 5 – Připojte napájení

Připojte napájecí konektor do bezdrátového routeru a zapněte připojený zdroj. Zajistěte, aby napájecí napětí i polarizace konektorů odpovídala označení uvedenému na routeru u příslušné svorky.

4. Nastavení

Přístup k Web manageru routeru M!DGE/MG102:
Router má v továrním nastavení povolen DHCP server.

  1. Pokud tomu tak již není, nastavte na vašem počítači položku „Získat IP adresu z DHCP serveru automaticky“, aby mohl dostat adresu přidělenou od routeru M!DGE/MG102. Chvíli počkejte, dokud si počítač nenastaví příslušné parametry (IP adresa, maska podsítě, default gateway).

    Alternativa:
    Místo nastavení DHCP klienta nakonfigurujte na vašem počítači statickou IP adresu (například 192.168.1.100) tak, aby odpovídala stejné masce podsítě jako router M!DGE/MG102. Tovární nastavení M!DGE/MG102 je IP adresa 192.168.1.1 a maska podsítě 255.255.255.0.

  2. Spusťte web prohlížeč, např. Internet Explorer nebo Firefox. Do adresového pole prohlížeče zadejte defaultní IP adresu routeru M!DGE/MG102 (tedy http://192.168.1.1); zobrazí se výchozí okno.

  3. Při prvním spuštění zadejte heslo pro přístupové jméno pro účet admin a heslo napište pro kontrolu ještě jednou. Heslo musí mít minimálně šest znaků a musí obsahovat nejméně 2 číslice a nejméně dvě písmena.

5. Informace o shodě

Bezdrátové routery M!DGE/MG102 jsou GSM/UMTS/WLAN routery, jsou navrženy aby využívaly pro přenos dat GSM nebo UMTS sítě.

5.1. EU prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě MG102i

Obr. 1: EU prohlášení o shodě MG102i

EU prohlášení o shodě M!DGE

Obr. 2: EU prohlášení o shodě M!DGE

5.2. Dodržení RoHS a WEEE

Router M!DGE/MG102 je plně v souladu se směrnicemi pro životní prostředí vydanými Evropskou komisí. Splňuje směrnici RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) a WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

   Restriction of hazardous substances (RoHS)

Směrnice RoHS v Evropské unii zakazuje prodej elektronických zařízení obsahujících tyto nebezpečné látky: olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenyl étery (PBDE).

Recyklační program (WEEE)

Směrnice WEEE se týká využití, opětovného užití a recyklace elektrických a elektronických zařízení. Podle této směrnice, musí být použité zařízení označeno, odděleně uskladněno a zlikvidováno. RACOM inicioval program pro správu opětovného použití, recyklace a využití odpadů šetrného vůči životnímu prostředí prostřednictvím procesů, které jsou v souladu se směrnicí WEEE (EU Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC).

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.