Příklady routingu 3

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/routex3.html

Verze pro tisk

11. Příklady routingu 3

Složitější síť a routingové tabulky

Síť sestavená z deseti nódů obsahuje adresy, které se liší v položkách wide i net. Mezi nódy 6980500069804000 je vloženo spojení po sériové lince. Adresa 69A01000 je výstupním bodem pro routing do dalších sítí, v jejích tabulkách se předpokládá, že trasa pokračuje na adresu 69A02000.

Při studiu tabulek je dobré připomenout základní princip – v tabulkách hledá nód podle cílové adresy destination, kterou paket stále nese s sebou, adresu dalšího kroku na cestě k tomuto cíli. Po absolvování toho- to kroku přejímá starost o paket další nód, do kterého paket právě došel.

Komentář k obsahu routingových tabulek.

  • Adresy 6980401069804020 jsou zde obsaženy ve společné CU a tabulky, které potřebují, jsou téměř shodné, mohou tedy používat společnou sadu tabulek. Rozdíl je pouze v lokálních položkách, kdy nód 69804010 potřebuje záznam 20 to 00 a nód 69804020 potřebuje 10 to 00. Nadbytečný záznam zde nevadí, proto mají oba nódy přidělenu v menu (N)ode (e)dit stejnou sadu tabulek.

  • Nód 69803002 má v tabulce net uvedeny všechny položky net, které se vyskytují v síti. Všechny směřují na stejný nód, proto je možno použít defaultní volbu 80 to 69803001, jak je vysvětleno v článku Routing 2. Tato možnost je použita u všech ostatních nódů v položkách net a global.

  • Nód 69A01000 má defaultní položku A0 to 69A02000 směrovanou na trasu, která spojuje naši síť s ostatním světem. Musí proto obsahovat i explicitně vyjmenované položky net vyskytující se v naší síti přestože směřují všechny společným směrem.

  • V úrovni wide není možná defaultní volba, proto jsou v tabulkách vyjmenovány všechny položky wide, které se vyskytují ve společném netu. Podobně to platí o úrovni local, která je však v našem příkladu jen málo zastoupena.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.