Bezpečnost, prostředí, licence

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray/safety.html

Verze pro tisk

10. Bezpečnost, prostředí, licence

10.1. Kmitočet

Mikrovlnné spoje RAy10 musí být používány v souladu s licencí vydanou Telekomunikačním úřadem příslušném území, na kterém je zařízení provozováno.

10.2. Dodržení směrnic RoHS a WEEE

Výrobek splňuje směrnici 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2) a směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, WEEE).

   Zákaz nebezpečných látek (RoHS)

Směrnice Předpis RoHS zakazuje v EU prodej elektronických zařízení s obsahem těchto nebezpečných látek: olovo, kadmium, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBBs) a polybromované difenylethery (PBDEs).

Recyklační program (OEEZ)

Směrnice OEEZ se týká obnovy, opakovaného využití a recyklace elektronických a elektrických zařízení. Podle směrnice musí být použité zařízení správně označeno, roztříděno a likvidováno. RACOM inicioval program pro správu recyklace odpadu ekologicky bezpečným způsobem pomocí postupů v souladu se směrnicí OEEZ.

Likvidace baterií

Výrobek může obsahovat baterie. Baterie musí být náležitě likvidovány, nesmí být v EU odkládány jako netříděný komunální odpad. Baterie jsou označeny symbolem, který může obsahovat znaky k označení kadmia (Cd), olova (Pb) nebo rtuti (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterie vašemu dodavateli nebo na označené sběrné místo.

10.3. Podmínky a instrukce pro bezpečný provoz zařízení

Čtěte pozorně tato bezpečnostní opatření před použitím výrobku:

  • Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobek, který byl použit v rozporu s instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze, nebo pokud bylo otevřeno pouzdro, v němž je rádiový modem umístěn, nebo když byl proveden neodborný zásah do zařízení.

  • Rádiový modem smí být provozován pouze na frekvencích, které jsou k tomu určeny orgánem pověřeným správou rádiového provozu v příslušné zemi a nesmí překročit maximální povolený výstupní výkon. Firma RACOM není zodpovědná za výrobky používané nedovoleným způsobem.

  • Zařízení uvedená v tomto návodu k obsluze mohou být použita pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení je zaručen pouze při náležité přepravě, skladování, provozu a ovládání těchto zařízení. Totéž platí i pro jejich údržbu.

  • Pro prevenci škod na rádiové jednotce a ostatních koncových zařízeních musí být při odpojování nebo připojování kabelu k datovému rozhraní jednotky vždy odpojeno její napájení. Je třeba zajistit, aby různá zařízení byla uzemněna na stejný potenciál.

  • Zařízení smí opravovat pouze výrobce.

  • Bude-li jednotka RAy použita s jiným než doporučeným příslušenstvím, výrobce nepřijímá odpovědnost za vady, které byly tímto příslušenstvím způsobeny. Nevhodné příslušenství (např. konektor na kabelu) může způsobit mechanické poškození vnitřního konektoru jednotky RAy, vniknutí vlhkosti nebo zhoršit účinnost ochranných obvodů proti výbojům atmosférické elektřiny.

10.4. Důležitá upozornění

Výhradním vlastníkem všech práv k tomuto návodu k obsluze je firma RACOM s. r. o. (dále v tomto návodu uváděná pod zkráceným názvem RACOM). Všechna práva vyhrazena. Pořizování písemných, tištěných či kopírovaných kopií tohoto manuálu nebo záznamů na různá média nebo překlad jakékoliv části tohoto manuálu do jiných jazyků (bez písemného svolení vlastníka práv) je zakázáno.

RACOM si vyhrazuje právo na změny v technické specifikaci nebo ve funkci tohoto produktu nebo na ukončení výroby tohoto produktu nebo na ukončení jeho servisní podpory bez předchozího písemného upozornění zákazníků.

Podmínky použití software tohoto produktu se řídí licencí, která je uvedena níže. Program šířený s touto licencí je uvolněn se záměrem, že bude užitečný, ale bez konkrétní záruky. Za žádných okolností není autor nebo jiná firma či osoba zodpovědná za vedlejší, náhodné nebo související škody, které vyplývají z použití tohoto produktu.

Výrobce neposkytuje uživateli žádnou formu záruky obsahující ujištění o vhodnosti a použitelnosti pro jeho aplikaci.Výrobky firmy RACOM nejsou vyvíjeny, určeny ani zkoušeny pro použití v zařízeních, která přímo ovlivňují zdraví a životní funkce lidí a zvířat, a to ani jako součást jiného důležitého zařízení, a neposkytuje záruky, pokud je výrobek firmy použit v těchto zmíněných zařízeních.

 

RACOM Open Software License

Verze 1.0, listopad 2009
Copyright (c) 2017, RACOM s.r.o., Mírová 1283, Nové Město na Moravě, 592 31

Každý má možnost kopírovat a šířit doslovné kopie této licence, ale jakákoli změna není povolena.

Program (binární verze) je dostupný zdarma na kontaktech uvedených na https://www.racom.eu. Tento produkt obsahuje open source nebo jiný software pocházející od třetích stran, který podléhá GNU General Public License (GPL), GNU Library / Lesser General Public License (LGPL) a / nebo dalších autorských licencí, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a upozornění. Přesné znění GPL, LGPL a některých dalších licencí je uvedeno v balících zdrojového kódu (typicky soubory COPYING nebo LICENSE). Příslušné strojově čitelné kopie zdrojového kódu tohoto softwaru pod GPL nebo LGPL licencemi můžete získat na kontaktech uvedených na https://www.racom.eu. Tento produkt také obsahuje software vyvinutý na University of California, Berkeley a u jejích přispěvatelů.

 

10.5. Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě RAy10–xA (10.3 - 10.6 GHz)

Obr. 10.1: Prohlášení o shodě RAy10–xA (10.3 – 10.6 GHz)

Prohlášení o shodě RAy10–xB (10.15 - 10.65 GHz)

Obr. 10.2: Prohlášení o shodě RAy10–xB (10.15 – 10.65 GHz)

Shodnost výrobku

Tímto společnost RACOM s. r. o. prohlašuje, že její výrobek mikrovlnný spoj RAy10 vyhovuje základním požadavkům směrnice 1999/05/ES. Proto je toto zařízení označeno níže uvedenou značkou CE.

Výstražným symbolem vykřičníku v kolečku je označen rádiový spoj jako zařízení třídy 2, což jsou rádiová zařízení s případným omezením nebo s požadavky na oprávnění k používání rádiových zařízení v určitých státech. Toto zařízení je v rámci EU provozováno podle směrnice CEPT 12-05 R.

Značka CE

Obr. 10.3: Značka CE

Zařízení se symbolem CE doplněným o číslo notifikované osoby – 1383 – je určeno k provozu výhradně v České republice pro všechny kanály ve volném pásmu 10 GHz dle VO-R/14/12.2012-17 ČTÚ.

Značka CE pro ČR

Obr. 10.4: Značka CE pro ČR

10.6. Odpovědnost za vady

RACOM s.r.o. odpovídá u svých výrobků za vady po dobu uvedenou v dodací dokumentaci, doba začná plynout od okamžiku doručení výrobku zákazníkovi. Během této doby provede RACOM podle vlastního uvážení opravu nebo výměnu vadného zařízeni, vždy však za předpokladu, že k poruše došlo při běžném používání v souladu s návodem k použití, ne v důsledku nesprávného použití, ať už úmyslného nebo nahodilého, např. pokusem o opravu nebo úpravu neoprávněnou osobou nebo v důsledku působení abnormálních vlivů prostředí, jako je například přepětí, zaplavení nebo úder blesku.

Vadný výrobek, na nějž se vztahuje odpovědnost za vady, bude na náklady zákazníka dopraven do provozovny společnosti RACOM. Opravené zařízení bude zákazníkovi vráceno na náklady společnosti RACOM. V případě, že okolnosti neumožňují výrobek demontovat a doručit do provozovny společnosti RACOM, zákazník uhradí výdaje, které společnosti RACOM vznikly při dopravě a opravě a/nebo výměně na místě.

Tato záruční ustanovení představují plný rozsah záručního krytí firmy RACOM vůči zákazníkovi dohodou, která je mezi oběma stranami dobrovolně uzavřena.

RACOM poskytuje záruku, že zařízení bude fungovat náležitě, jak je popsáno, bez závazku, že se bude hodit pro zákazníkův záměr nebo účel. Za žádných okolností odpovědnost společnosti RACOM nepřesahuje výše uvedené, přičemž RACOM, jeho jednatelé, zaměstnanci nebo zástupci nejsou odpovědni za žádné vzniklé ztráty nebo škody způsobené přímo či nepřímo použitím, zneužitím, provozem či selháním zařízení, vyjma zákonné ochrany, která se může výslovně a nevyhnutelně k věci vztahovat.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.