Hlavní menu firmware – MORSE main menu

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/main.html

Verze pro tisk

1. Hlavní menu firmware – MORSE main menu

1.1. Ovládání MORSE main menu

Aplikace Setr.exe se ihned po svém spuštění pokusí o navázání komunikace s nódem v CU (Communication Unit, např. MR25, MR25ET nebo MCM302) systému MORSE, který je přiřazen k sériovému portu, ke kterému je Setr připojen (SCC2). Pak se zobrazí hlavní menu, tedy MORSE main menu.

Rádiový modem MR25

Obr. 1.1: Rádiový modem MR25

Zde je zobrazena jednotka rádiového modemu MR25. Konektor na panelu slouží pro servisní přístup pomocí terminálového programu SETR. Zapojení kabelu naleznete v dokumentu Návod k obsluze MR25, v kapitole Konektory.

MORSE main menu

MORSE main menu:

(H)W  (U)nit (R)adio
(N)odes s(D)r  (B)c
(S)CC  R(F)C  (E)th
(A)rt  r(T)ab (c)nf
(m)isc NA(G)

(s)ervice   d(i)ag
(p)ath    (?)help

(o)ld cnf menu

(q)uit

Přehled jednotlivých submenu

(H)W

HW data (zapsána při výrobě)

(U)nit

parametry společné pro celou CU

(R)adio

parametry rádiové části

(N)odes

parametry nódů

s(D)r

semidynamický routing, ve vývoji

(B)c

broadcast, vysílání pro všechny nódy

(S)CC

sériové komunikační kanály

R(F)C

radiofrekvenční kanály

(E)TH

ethernetové kanály

(A)rt

převodní tabulky adres

r(T)ab

retranslační (routingové) tabulky

(c)nf

konfigurační služby

(m)isc

různé služby pro speciální případy

NA(G)

network agent, komunikační kanál bez fyzického výstupu

(s)ervice

nástroje pro diagnostiku CU

d(i)ag

nástroje pro diagnostiku sítí (logy, testy, monitoring)

(p)ath

path packet editor

(?)help

help pro ovládání vzdálených CU

(o)ld cnf

menu pro servis a konfigurace starých verzí sw (verze menu 3.52 a starší)

Každý ze znaků v závorkách představuje jedno submenu. Pro výběr některého z nich stiskněte příslušné písmeno a tlačítko Enter. Po zobrazení submenu proveďte další volbu. Přitom je nutno rozlišovat malá a velká písmena.

Návrat do hlavního menu z kterékoliv úrovně je možný tlačítkem Esc Enter nebo Q Enter. Volba q Enter, která je obsažena v každém menu, provede návrat zpět o jednu úroveň menu.

Vložení parametru se provádí stiskem příslušného písmene pro volbu parametru bezprostředně následovaným požadovanou hodnotou parametru. Vložíme-li pouze písmeno, objeví se krátká nápověda k tomuto parametru.

Příklad nastavení parametru

V Main menu zvolíme U Edit, tedy submenu (U)nit

Communication unit:
(e)dit
rmt de(f)ault rmt (r)ead rmt (w)rite
(q)uit
>>

Dále e Enter

get UNIT 0 O.K.
>>

Operace get byla úspěšně dokončena – sada konfiguračních parametrů pro Unit byla přenesena do Setr.exe a uložena v pracovním bufferu. Pokračujeme Enter (Pro zobrazení hodnot parametrů)

Communication unit:
service (d)est:00000000 (N):0
(U)cc limit:130 * 0.1V (h)yst.:2 * 0.1V
(s)tatus:0000 (P)SWD:OFF (L)OGW:OFF (M)INP:OFF
(l)og period:86400
Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:3600sec
      obsolete(<605) Time (z)one:69136sec
Summer time (all to zero - off):
start (1)month:3 (2)day:27
end  (3)month:10 (4)day:30
Time sync:
 (i)n:0 Sr(c):00000000 (p)eriod:0
(O)ut:0 ds(t):00000000 p(e)riod:0
P(A) dir:0000 dat(a):0000
P(B) dir:0000 dat(b):0000
Power saving:
alar(m) time:0s m(o)de:0000
(R)adio pll recovery:OFF
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Například položka DIF(F):3600sec říká, kolik sekund je třeba přičíst k času GMT, abychom dostali místní čas. Pokud chceme změnit tento parametr z 1 hodiny na 2 hodiny, napíšeme F Enter. Objeví se krátká výzva:

(q)uit
write new seconds to get localtime from GMT:

Napíšeme nový počet sekund 7200 Enter a pro zobrazení menu ještě jednou Enter

Communication unit: 
service (d)est:00000000 (N):0
(U)cc limit:130 * 0.1V (h)yst.:2 * 0.1V
(s)tatus:0000 (P)SWD:OFF (L)OGW:OFF (M)INP:OFF
(l)og period:86400
Time (Z)one for DST:EU Time zone DI(F)F:7200sec
      obsolete(<605) Time (z)one:72736sec
Summer time (all to zero - off):
start (1)month:3 (2)day:27
end  (3)month:10 (4)day:30
Time sync:
 (i)n:0 Sr(c):00000000 (p)eriod:0
(O)ut:0 ds(t):00000000 p(e)riod:0
P(A) dir:0000 dat(a):0000
P(B) dir:0000 dat(b):0000
Power saving:
alar(m) time:0s m(o)de:0000
(R)adio pll recovery:OFF
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Pro uložení nové sady parametrů do paměti RAM v CU napiš I Enter

Init values
Are you sure? (Y/N)
>>

Pro potvrzení stiskneme Enter (totéž jako Y Enter)

put  UNIT 0 O.K.
>>

Operace put byla úspěšně dokončena, stiskni Enter pro výpis menu…

Pro rychlejší postup v menu je možno povely řetězit, například povelem Ue Enter Enter z hlavního menu skočíme přímo do menu (U)nit (e)dit.

1.2. Konfigurační služby CU

Konfigurovatelné parametry CU jsou rozděleny do nezávislých skupin zvaných konfigurační struktury. V každé struktuře jsou samostatná submenu (vyskytuje se i více konfiguračních struktur stejného typu, např. pět struktur pro parametry nódů v CU). Uvnitř CU se každá konfigurační struktura vyskytuje na třech různých místech:

 • pracovní parametry uložené v RAM

  Tyto parametry jsou pracovní a jejich změny přímo ovlivňují činnost CU. Při přerušení napájení CU nebo při provedení studeného startu CU z jakýchkoli příčin, jsou parametry v RAM ztraceny.

 • inicializační parametry uložené v paměti FLASH

  Obsah paměti FLASH se zachovává i bez napájení, proto jsou tyto sady parametrů používány pro dlouhodobé uložení konfigurace CU. Konfigurační struktury z FLASH jsou kopírovány do RAM během studeného startu CU.

 • default (zálohové) parametry uložené uvnitř programu

  Tyto sady parametrů je možno pouze číst a jsou používány jako základ pro setup CU nebo jako „poslední instance“, jestliže se při konfigurování CU chceme vrátit k hodnotám doporučeným výrobcem.

Před provedením povelu edit (t.j. v menu, které obsahuje povel edit)

Obr. 1.2: Před provedením povelu edit (t.j. v menu, které obsahuje povel edit)

Po provedení funkce edit (menu neobsahuje povel edit) parametry konfiguračníukládání

Obr. 1.3: Po provedení funkce edit (menu neobsahuje povel edit)

Konfigurační menu Setr.exe poskytuje 2 základní úrovně, ve kterých mohou probíhat konfigurační služby. Tyto jsou volány povely (r)ead, (w)rite, de(f)ault, (I)nit, (S)ync a (e)dit, z nichž některé se vyskytují v obou úrovních. Konfigurace probíhá pouze ve strukturách (nebo skupinách struktur), příslušných k volanému submenu.

V uvedených obrázcích představují RAM, FLASH a DEFAULT příslušné konfigurační struktury uvnitř CU a SETR je pracovní buffer v aplikaci Setr.exe. Obsah tohoto bufferu je zobrazen na obrazovce PC a jednotlivé parametry lze editovat v příslušných submenu.

Ke znázornění, které povely menu volají které služby porovnejte výše uvedené obrázky. Slova (w)rite, (r)ead, de(f)ault, (S)ync, (I)nit, (e)dit představují povely provedené v Setr.exe.

Výše uvedené schema platí pro jednotlivé konfigurační struktury. Potřebujeme-li uvést celou CU do výchozího stavu, máme k dispozici podmenu Configuration, viz kapitola 14 – „Menu (c)nf:

1.3. Užitečné tipy

Po vložení konfiguračních povelů (I)nit, (S)ync, (e)dit, (r)ead, (w)rite nebo de(f)ault, vyčkejte vždy na hlášení get (put, write, read ...) service O.K. Pokud hlášení nepřichází, zopakujte povel. Pokud vás editovací povel přenese do dalšího menu bez hlášení get service O.K., můžete použitím (S)ync zopakovat povel.

Jestliže pracujete se vzdálenou CU, nepoužívejte sekvenci ESC (q) Enter Enter místo povelu Init. Pokud by se stalo, že nepřijde hlášení PUT service O.K., pak potřebujete zůstat v původní úrovni menu abyste mohli zopakovat povel se stejným obsahem pracovního bufferu.

Vždy přemýšlejte dvakrát než vyšlete povel (I)nit, (w)rite do vzdálené CU …

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.