Tests

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/tests.html

Verze pro tisk

22. Tests

Všechny diagnostické testy jsou řízeny třemi službami CU – test start, test report a test stop.

Tyto služby jsou aktivovány pomocí povelů (s)tart r(e)port sto(p), které jsou obsaženy v submenu každého testu. Ostatní položky menu slouží k editaci parametrů testu.

Při každém startu testu jsou použity parametry vyslané ze Setr.exe společně se startovacím povelem. Proto jediná cesta, jak změnit parametry běžícího testu je zastavit jej, nastavit nové parametry a opět jej spustit.

22.1. Statistic test

Umožňuje komplexní testování přenosové cesty v síti MORSE. CU vysílá pakety, cílová CU je vrací zpět, zdrojová CU pakety opět přijímá a vyhodnocuje parametry přenosu.

Z MORSE main menu napiš itt Enter

Statistic (t)est:RX/TX
(N):1  (d):690F8606h
s(o)urce:-
d(a)ta:abcdefg
random data (l)ength:0byte
(r)epeat period:1000ms + (j)itter:200ms
Qualit(y) time constant:10s
RSS (m)easure:ON
sec(u)rity:OFF
(g)o on:OFF
(s)tart r(e)port sto(p)
>>

Položky menu statistický test

(t)est :RX/TX

— mód testu

 • (1) RX — pouze přijímací

 • (2) TX — pouze vysílací

 • (3) RX/TX — plný statistický test pro oba směry

Výběr módu ovlivňuje zbývající menu, takže položky, které se netýkají vybraného módu nejsou přístupné pro editaci.

(N) :1

Číslo nódu, na kterém poběží test. Nód přísluší k CU, na které je aktivována služba start. Současně je vybraný nód výchozím pro testovanou cestu.

[Poznámka]Poznámka

Test je možno spustit i na jiném nódu, než na tom, kde je připojen Setr.exe. Kdykoli jsme připojeni k nódu některé CU, můžeme pomocí povelů (s)tart, r(e)port a sto(p) ovládat testy na zbývajících nódech téže CU, případně na kterýchkoliv nódech ve vzdálených CU.

(d):69601000h

— Adresa nódu (cílového), který je na opačném konci testované cesty.

s(o)urce:-

— Jen pro mód RX. Adresa protějšího (zdrojového) nódu, na kterém musí být spuštěn statistický test v TX režimu.

d(a)ta: abcdefg

— Zde mohou být vložena libovolná data, která jsou pak obsažena v každém vysílaném testovacím paketu.

napiš a Enter

  Data:
  /0 /1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /A /B /C /D /E /F ASCII:
  61 62 63 64 65 66 67               abcdefg
  Data: (a) ASCII (h)ex (r)andom (c)lear
  (S)um
  (q)uit
  >>
(a) ASCII

— vlož data ve tvaru ASCII

(h)ex

— vlož data v hexadecimálním tvaru

(r)andom

— zadejte délku náhodných dat, která pak budou vygenerována

(c)lear

— smaže data

(S)um

— připojí kontrolní součet k vysílaným datům podle pravidel protokol RDS, pro vývojové účely

random data (l)ength :0byte

— náhodná data budou připojena ke každému testovacímu paketu (pro každý paket nová sada dat)

(r)epeat period :1000ms

— perioda vysílání testovacích paketů

(j)itter :200ms

— každá perioda (r) je upravena o náhodné číslo z intervalu 0-(j)

qualit(y) time constant :10 s

— časová konstanta používaná při výpočtu momentální kvality spoje (pakety za posledních 10s se započítávají s největší váhou)

RSS (m)easure :ON

— hodnoty RSS a DQ jsou připojeny k testovacímu paketu na každé jednotlivé lince na RF kanálu

sec(u)rity :OFF

— testovací paket je vysílán v nezabezpečeném módu (nežádá se ACK od protistanice a tudíž se neprovádí opakovaná vysílání na RF spojích)

(g)o on:

— rychlý režim testu

 • OFF – testovací pakety jsou vysílány pravidelně s nastavenou periodou (r)epeat period

 • ON – testovací paket je vyslán ihned po obdržení odpovědi na předchozí vysílání nebo po uplynutí (r)epeat period

(s)tart

– start testu

r(e)port

– zpráva o běžícím testu

sto(p)

– zpráva a ukončení běžícího testu

napiš s Enter

Test on Node 1 is running

napiš p Enter

STest report STOP!!! RX_TX
source 690F8100 dest 690F8606 Node 1 security OFF
current sec:   44318    test sec: 35204
packets send:   35135    received: 34906
bytes per packet: 112     period:  1002.0 ms

PINGS  TX: 35135 RX: 34906 Lost: 229
min:  174  max:  320  aver:  201 qual:  235 ms
 160: 16726  192: 16913  224:  286  256:  981

    Path     DQ  RSS  HOM     Path     DQ  RSS HOM
(690F8100-690F0300) 29.3 62.6 0.9  (690F0300-690F8606) 26.9 95.2 0.7
(690F8606-690F0300) 28.4 92.1 0.9  (690F0300-690F8100) 29.9 65.3 0.8


PER: 1:153.4  BER:   7.3e-06
breaks count: (length: count)
  1:  221    2:   4   8:   1
longest breaks: (units: sec)
  8: 20131   2: 2735   2: 19115   2: 34065
  2: 35062   1:  400   1:  487   1:  526
  1:  750   1: 1197   1: 1400   1: 1407
>>

Význam položek zprávy statistického testu:

RX_TX

— režim testu

source 690F8100

— adresa zdrojového nódu

dest 690F8606

— adresa cílového nódu

Node 1

— číslo zdrojového nódu ve zdrojové CU

security OFF

— volba zabezpečení přenosu (viz výše)

current sec: 44318

— čas v sekundách od posledního studeného startu zdrojové CU

test sec: 35204

— doba trvání testu

packets send: 35135

— počet vyslaných paketů

received: 34906

— počet přijatých paketů

bytes per packet: 112

— průměrná délka přijatého paketu

period: 1002.0 ms

— průměrná perioda

PINGS:

— část zprávy se statistikou časů odezvy (pingů)

TX: 35135

— počet vyslaných paketů

RX: 34906

— počet přijatých paketů

Lost: 229

— počet ztracených paketů

min: 174

— nejkratší čas odezvy

max: 320

— nejdelší čas odezvy

aver: 201

— průměrný čas odezvy

qual: 235

— momentální kvalita spoje (vypočítaná z časů odezev, nejnovější pakety přijaté v čase Qualit(y) time constant mají nejvyšší váhu).

160: 16726 192:

— v intervalu 160 až 192 ms bylo 16726 pingů atd. – následující odstavec ukazuje rozdělení časů odezvy

Hodnoty RSS a DQ pro všechna RF spojení na cestě:

Path (690F8100 – 690F0300)

— RF spoj (from – to)

DQ 29.3

Data Quality – průměr

RSS 62.6

Received Signal Strength – průměr

HOM 0.9

— hodnota RSS homogenity (počítaná podobně jako standardní odchylka)

PER:1: 153.4

Packet Error Ratio (pravděpodobnost ztráty nebo porušení paketu)

BER: 7.3e-06

Bit Error Ratio (pravděpodobnost, že přijatý bit je odlišný od vyslaného, hodnota vypočtena z PER)

breaks count: (length: count)

— evidence ztracených paketů (break)

 • length – délka breaku měřená v paketech (počet po sobě jdoucích ztracených paketů)

 • count – počet

1: 221

— jeden paket se ztratil 221×

2: 4

— dva po sobě jdoucí pakety se ztratily 4×

8: 1

— 8 až 11 po sobě jdoucích paketů se ztratilo 1×, Breaks count se třídí do intervalů tak, aby tvořily geometrickou řadu: 1, 2, 3, 4–5, 6–7, 8–11, 12–15, 16–23, 24–31, atd.

longest breaks: (units: sec)

— evidence nejdelších výpadků spojení

8: 20131 2: 2735 2: 19115 2: 34065

— čas v sekundách od posledního studeného startu, kdy nastaly jednotlivé breaky. Je uvedeno 12 nejdelších, seřazeny podle délky breaku.

delayed packets: 1

— všechny pakety s breakem delším než 32768, tzn. velmi zásadní výpadek.

22.2. Ber test

BER test je určen pro vyčíslení poměru Bit error. Je používán především pro laboratorní měření modemu na pevné lince, kde není třeba vypisovat takové množství dat jako ve Statistickém testu. Pro měření rádiového spoje je lépe použít Statistický test.

Na jedné straně linky nastavíme BER test na vysílání (t)est TX , na druhé straně (která je vyhodnocována) na příjem (t)est RX. Ostatní parametry jsou uvedeny ve Statistickém testu.

BER test pracuje jako jednosměrný Statistický test (jedna strana TX, druhá RX), pouze report je upraven jen pro výpis bit error rate. BER je vypočítán ze ztracených paketů a jejich délky.

Z MORSE main menu napiš itb Enter.

Menu pro vysílající CU:

Ber (t)est:TX
(N):1  (d):690F8100h
s(o)urce:-
d(a)ta:
random data (l)ength:10byte
(r)epeat period:1000ms + (j)itter:0ms
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>

Význam položek:

(N): 1

– určení TX nódu

(d): 690F8606

– adresa RX nódu

d(a)ta:

– a další položky viz 22.1 – „Statistic test“

Menu pro přijímající CU:

Ber (t)est:RX
(N):1  (d):690F8100h
s(o)urce:8606h
d(a)ta:-
random data (l)ength:-
(r)epeat period:- + (j)itter:-
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>

Význam položek:

(N): 1

– určení RX nódu

(d):690F8100

– neuplatňuje se

s(o)urce: 8606h

– nižší word z adresy TX nódu (vyšší word musí být stejný jako v adrese RX nódu)

Report z jednotky RX:

Ber report only RX
source 00008606 dest 690F8100
packets received: 403     bytes per packet: 14
PER: 1:101.8  BER:   8.7e-05
>>
PER :1:101.8

– pravděpodobnost ztráty paketu

BER :8.7e-05

– pravděpodobnost ztráty bitu (přepočítaná z velikosti paketu)

22.3. Send packet

Tento test je používán pro vysílání přesně definovaných paketů. Je tak možno vyslat paket libovolného typu a datové struktury do sítě MORSE.

Z MORSE main menu napiš its Enter

Send packet: (N):1  (d):690F0300h
(t)ype:0009h
s(o)urce:690F8100h
d(a)ta:abcd
random data (l)ength:0byte
(r)epeat period:1000ms + (j)itter:0ms
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>
(N): 1

– určení zdrojového nódu

(d): 690F0300

– adresa destination

(t)ype: 0009h

– typ paketu, například:

 • 0009 — uživatelský paket nezabezpečený

 • 0089 — uživatelský paket zabezpečený

s(o)urce: 690F8100h

– zdrojová adresa (může být různá od adresy zdrojového nódu (N))

Ostatní parametry jsou obdobné jako v menu statistického testu. Test Send packet má jednu zvláštnost – jestliže nastavíme (r)epeat period na nulu, pak povelem (s)tart je spuštěn test, vyslán jeden paket podle nastavených parametrů a test je ihned zase zastaven (jednorázová operace). V tomto případě je odezvou na povel (s)tart servisní hlášení zakončené „OK“.

Normálně, při periodickém vysílání, vypadá odezva na povel r(e)port takto:

SPack report
source 690F8100 dest 300 Node 1
repeat period 1000 ms
data size 4 bytes
>>

22.4. Ping test

Ping test je Statistický test, který má zjednodušený výpis. Obsahuje tabulku s časy odezev (pingy). Je-li RSS (m)easure nastaneno na ON, pak je také vypsána tabulka RSS/DQ pro RF spoje.

Z MORSE main menu napiš itp Enter

Ping: (N):1  (d):69601000h
sec(u)rity:OFF
(g)o on:OFF
RSS (m)easure:ON
(r)epeat period:1000ms + (j)itter:0ms
random data (l)ength:0byte
Qualit(Y):OFF
Qualit(y) time constant:10s
d(a)ta:
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>
Qualit(Y):
 • OFF – kompletní zpráva

 • ON – zpráva obsahuje pouze hodnotu quality

Význam ostatních položek je uveden v menu 22.1 – „Statistic test“

Ping report
Node 1 source 690F8100 dest 69601000 security OFF

PINGS  TX: 115  RX: 114  Lost: 1
min:  462  max:  1051  aver:  559 qual:  552 ms
 448:   22  512:   86  640:   1  896:   4
1024:   1
    Path     DQ  RSS  HOM     Path     DQ  RSS  HOM
(690F8100-690F0300) 29.2 64.9 0.8  (690F0300-69501500) 30.4 70.1 0.3
(69501000-69601000) 29.9 99.0 0.0  (69601000-69501000) 28.8 96.4 0.9
(69501500-690F0300) 22.8 70.4 0.8  (690F0300-690F8100) 29.4 66.9 0.6
>>

Význam jednotlivých položek viz zpráva statistického testu

22.5. Round test

Round test simuluje uživatelskou aplikaci typu „polling“, tzn. z jednoho centra obvolávání několika stanic, jednu po druhé. Test vysílá echo pakety na určenou skupinu destination nódů. Pro každý z těchto testovaných nódů je pak k dispozici přehled o pravděpodobnosti ztráty paketu a průměrný čas odezvy. Tento test je nejvíce užíván pro posouzení funkčnosti sítě nebo jako generátor provozu v síti. Podrobnější diagnostické informace lze získat ze statistických logů všech zůčastněných stanic.

Z MORSE main menu napiš itr Enter

Round test:
(N):1 (d)
d(a)ta:
random data (l)ength:0byte
(r)epeat period:1000ms + (j)itter:0ms
sec(u)rity:OFF
(g)o on:OFF
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>

Význam položek:

(N):1

– určení zdrojového nódu

(d)

– seznam adres destination

napiš d Enter

  Rtest editor
  (c)lear
  e(x)ample
  ( 1)e 0300
  ( 2)e 0400
  ( 3)e 8606
  (q)uit
  >>
(c)lear

— smaže všechny řádky

e(x)ample

— příklad a help pro editor

( 1)e 0300

— řádky určující adresy destination

V editoru se definuje jen nižší word adresy destination, vyšší word je vždy shodný s vyšším wordem adresy zdrojového nódu.

Řádek editoru začíná vždy jedním z následujících písmen:

 • i – vyjadřuje interval a má být následováno dvěma adresami oddělenými mezerou. Do testu vstupují všechny adresy počínaje první uvedenou a konče poslední.

 • e – znamená, že do seznamu je vložena následující adresa oddělená mezerou

d(a)ta:

– a další položky – viz popis menu 22.1 – „Statistic test“.

Příklad zprávy round testu:

RTest report
source 690F8100 total TX 205

Node 1 security OFF
[dest - TX/PER/ping]
 300h - 69/1:69.0/96  400h - 68/1:+INF/230
8606h - 68/1:1.0/-NAN
>>

Význam položek:

source 690F8100

— adresa zdrojového nódu

total

— celkový počet vyslaných paketů

Node 1

— číslo zdrojového nódu

security OFF

— testovací pakety jsou vysílány jako nezabezpečené

[dest-TX/PER/ping]

— bilance volání na jednotlivé adresy

 • dest – adresa destination

 • TX – počet vyslaných paketů na tuto adresu destination

 • PER – pravděpodobnost ztráty paketu

 • ping – průměrný čas odezvy v ms

V uvedeném příkladu byl na adrese 690F0300 ztracen jeden paket, adresa 690F0400 je v pořádku a s adresou 690F8606 není komunikace, neboť se na ní ztratily všechny pakety.

22.6. Memload

Test memload se používá pro nahrání jednoho ze SW modulů (MORSE A, B, E, W) ze zdrojového CU do cílového. Nahrání nového modulu firmware do CU je složitý proces a musí být prováděn pouze školenou obsluhou. Pokus o zavedení SW modulu do vzdálené CU provedený nekvalifikovanou osobou může mít destrukční účinky pro síť. Následující odstavce slouží k orientaci v Setr.exe menu a nepopisují kompletně softwarový nahrávací proces! Další popis naleznete na www.racom.eu., Download pomocí itl. Pro získání podrobnějších informací kontaktujte prosím techniky RACOM.

Z MORSE main menu napiš itl Enter

Memload: 
 (N):1  (d):690F5513h
 (E)xternal flash:OFF
 ma(x) sectors:4  (m)odule:A  preset t(y)pe
 User module: fi(r)st:00300000  (l)ast:0037FF80 
 (t)imeout:12000
 (s)tart r(e)port sto(p)
 go MORSE (A)/(W)
 (i)nit
 (f)ire (k)ill (c)ontinue
 check through (S)UM32
 go MORSE (B)
 (C)..modprobe with chksum
 (M)odprobe
 (q)uit
 >>

V memload menu jsou tři různé typy položek:

 1. Memload parametry, které mají být nastaveny před spuštěním testu povelem (s)tart

 2. Standardní povely testu (s)tart, r(e)port a sto(p)

 3. Povely memload, které se používají pouze v běžícím testu. Tyto povely se používají k postupu z jednoho stavu do druhého během nahrávacího procesu.

ad 1.) Memload parametry:

(N): 1

— zdrojový nód v CU

(d): 690F5513h

— cílový nód (v CU, kam má být nahráván vybraný SW modul)

(E)xternal flash: OFF

— pouze pro výrobní účely – pokud je tento přepínač nastaven na ON, pak je vybraný SW modul nahrán do externí paměti flash, která je připojena k hlavní sběrnici procesoru

ma(x): 4

— max. počet paměťových sektorů na paket (pro sectors potřeby memloadu je velikost sektoru 128 byte bez ohledu na skutečnou velikost sektoru flash)

(m)odule: A

— výběr SW modulu, který má být nahráván, viz submenu module

(E)               E  – nahrává se modul E, D, G nebo H podle zdrojové CU
(A)               A 
(W)               W – modul W nebo A musí být obsažen ve zdrojové CU
(B)               B
(u) USER DEFINED
(q)uit
>>

User module:

— libovolně vybraný interval z paměti CU

fi(r)st: 00300000

— počáteční adresa intervalu paměti

(l)ast: 0037FF80

— koncová adresa

ad 2.) Standarní povely testu: (s)tart r(e)port sto(p)

ad 3.) Povely memload:

go MORSE (A)/(W)

— startuje MORSE A (W) v cílové CU

(i)nit

— Aktivuje spojení mezi nódem, kde běží memload test a cílovým nódem. Je nezbytné provést (i)nit po každé změně stavu na kterékoliv straně (start testu, start MORSE A/W v cílové CU, zjištění chyby atd.)

(f)ire

— startuje nahrávání

(k)ill

— nouzové ukončení nahrávání

(c)ontinue

— pokračuje nahrávací proces

go MORSE (B)

— tento povel provede hw reset v cílové CU

Zpráva memloadu poskytuje kompletní informace o současném stavu nahrávacího procesu:

This is Memload v1.03 response
 max. MF sectors per packet :4
 loading module: MORSE A
 target    : 690F5513h
 status :ready Check result: none
 begin : 374000h
 end  : 37D800h
 current: 374000h
 talking to MORSE E
 timeout 12000
 Time elapsed: 0msec  
 Transfer rate: nankbps 

Význam položek:

max. MF sectors per packet: 4

— počet 128 bytových sektorů přenášených v 1 paketu

loading module:MORSE A

— nahrávaný softwarový modul

target:690F5513h

— adresa cílového nódu (destination)

status:ready

— status nahrávacího procesu (zde se zobrazují chybové stavy)

begin: 374000h

— počáteční adresa nahrávané části paměti

end: 37D800h

— koncová adresa

current: 374000h

— počáteční adresa právě nahrávaného sektoru

talking to MORSE E

— indikace SW modulu, který běží v cílové CU (tato informace může být nesprávná, je-li status error)

timeout 12000

— aktuální hodnota timeoutu

Status ve zprávě může mít následující hodnoty:

 • stop – zpráva byla podána před inicializací kanálu memload

 • memfill error No – chybový stav (následovaný číslem chyby)

 • data continuity error – detekován rozpor v adresách vyslaných a potvrzených sektorů

 • waiting for memfill response – normální stav během nahrávání

 • all sectors are O.K. – nahrávání úspěšně skončilo

 • automated – automatický chod memloadu

 • ready – memload je připraven ke startu nahrávacího procesu

Memfill error No může nabývat těchto hodnot:

 • 1 MF_CODE_ERROR – ochranný kód byl detekován v cílové CU

 • 2 MF_RANGE_ERROR – pokus o vložení nesprávného rozsahu adres v paměti flash

 • 3 MF_BOUNDARY_ERROR – pokus o vložení nesprávného hraničního sektoru

 • 4 MF_SIZE_ERROR – dodaná data mají jinou velikost, než je uvedena v hlavičce

Většina chybových stavů je napravitelná povely (i)nit a (c)ontinue.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.