Servisní funkce

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/serv.html

Verze pro tisk

16. Servisní funkce

Service

Kapitola Service obsahuje diagnostické nástroje, používané především při výrobě.

V MORSE main menu napiš s Enter

Service:
(h)eap info  (V)(v)ersion
RF service (R)X/(T)X  (e)cho
unit (s)tatus  (t)ime  (g)o
(c)lock info    loop (i)nfo
(r)adio mem c(o)mp ch(k) (m)obil
(q)uit
>>

16.1. (h)eap info

Aktuální informace o pomocných bufferech – adresa/velikost, užitečné při odlaďování software.

napiš h Enter

 Addr/size ...
 1C464h/ 1602 1CB04h/ 1602 1D1B4h/ 1602 1D864h/ 1602 1DEAEh/ 2058 
 1E6BEh/ 2060 1EECEh/ 2062 1F6DEh/ 2064 1FEFEh/ 2050 2070Eh/ 2052 
 20F1Eh/ 2054 2172Eh/ 2056 21F3Eh/ 2058 2274Eh/ 2060 22F5Ah/  144 
 22FEAh/ 1602 
>>

16.2. (V) (v)ersion

Zvolíme-li velké písmeno V, pak se objeví tyto informace o firmware v CU:

napiš V Enter

RACOM s.r.o.
Nove Mesto na Morave
Czech Republic

MR900 firmware : D 726
issued at : Aug 15 2005 21:00:18
serial  : 4857383
HW version: 3.00
>>

Při volbě malé v se objeví přehled FW modulů nahraných v CU:

napiš v Enter

>>D 726 
B 726
D 726

– verze firmware MORSE D (hlavní softwarový modul D, E, G, a další, 726 je číslo verze FW)

B 726

– verze firmware MORSE B (základní nahrávací modul – Base)

16.3. RF service (R)X

Informace z přijímacího RF kanálu k výrobním a odlaďovacím účelům

napiš R Enter

Service RX:
RSSI constants: (a)djust de(f)ault
modem (s)tatus   RX e(y)e
fr(e)q. step modem (R)eset
(q)uit
>>
(a)dj

(a)djust de(f)ault — nastavení kalibrace pro měření úrovně RSS, používá se při výrobě

(s)ta

modem (s)tatus — informace o stavu RF kanálu

>>
RF modem status C0h
FX919 status  00h
idle errors 0 period 0 s
noise syncs 679 period 128 s
noise level -125 dBm
Rf

Rf modem status C0h — status byte

FX

FX919 status 00h — obsah status registru v procesoru FX919

idle

idle errors 0 — Hlavní procesor provádí dohled na činnost modemu. Jestliže modem přestane komunikovat s procesorem, pak je proveden reset a inkrementován tento čítač.

per

period 0s — perioda výskytu idle errors

sync

noise sync 679 — čítač neúspěšných synchronizačních pokusů (vlivem šumu nebo interferencí na RF kanálu)

per

period 128s — perioda výskytu noise sync

nois

noise level -125 dBm — průměrná úroveň šumu na RF kanálu. Do šumu jsou započteny i první 3 ms příjmu každého paketu a cizí pakety slabší než RSS treshold. Hodnota je integrovaná v čase, po skončení rušení jeho vliv zaniká až za cca 10 sec.

e(y)e

RX e(y)e — Tato funkce je používána při výrobě k diagnostickým činnostem v modemovém dílu.

fr(e)

fr(e)q. step — Funkce používaná k přepínání kanálů s nastavenou roztečí (25kHz). Vysílací i přijímací frekvence se mění pomocí povelů (u)p nebo (d)own.

Freq. (s)tep: 25 (u)p (d)own
(q)uit
(R)es

modem (R)eset — Provede reset RF modemu. Všechny servisní funkce na RF kanálu se dokončují tímto resetem.

16.4. RFservice (T)X

Služby na vysílacím RF kanálu pro výrobní účely.

napiš T Enter

Service TX:
(c)arrier (r)andom (s)ync
(dNNNNNNNN) hex data (p):5000ms
fr(e)q. step modem (R)eset
(q)uit
(c)ar

(c)arrier — Rádio vysílá nosnou vlnu bez modulace.

(r)an

(r)andom — Trvalé vysílání náhodných dat. Používá se při výrobě pro posouzení signálu pomocí funkce RX eye v přijímající stanici.

(s)yn

(s)ync — Vysílá RF datové rámce se synchronizační sekvencí.

(dNN)

(dNNNNNNNN) — Opakované vysílání čtveřice bytů. Každý byte je zde určen jiným párem NN. Tím je umožněno měření s libovolným nastavením vysílaných dat.

(p): 5

hex data (p): 5000ms — trvání vysílání, max. volitelná doba je 65 535

fr(e)

fr(e)q. step — viz RF service (R)X výše

(R)es

modem (R)eset — viz RF service (R)X výše

16.5. (e)cho

Přepíná echo klávesnice off/on.

napiš e Enter

(e)cho

ECHO OFF now — Obrazovka nyní nevypisuje znaky z klávesnice.

Pro opětné zapnutí echa zde napiš e Enter nebo z jakéhokoliv místa menu stiskni Esc Enter s e Enter nebo restartuj Setr.exe

(e)cho

ECHO ON now — Obrazovka vypisuje znaky z klávesnice.

16.6. unit (s)tatus

napiš s Enter

local time:2005-09-01 15:12:45 LOC/daylight savings; uptime:537 sec
 day time:2005-09-01 13:12:45 GMT; log write at:86400
B0 30001014;
CNFDB use:81.3%;size:4076;items:71;banks:1;

All transmitting disabled!
Test active on Node 1
Binmon: SCC2

HEAP: 12/640 objs, 1034632 bytes free
DBUFS: 18/64 objs, 35840 bytes free
STACK: 2565 bytes free?; Cold Start

  |SCC  |RFC   |ETH
  |0 1 2 3|0 1 2 3 4|0
ret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
user 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Qbuf 1 0 0 0
TX  0 0 0 0      0
RX  1 0 0 0      0
flTX 1 1 1 1
flRX 1 1 1 1
RTS 0 0 0 0
DTR 0 0 0 0
err buf 0; Service mode.
>>
local

local time: 2005-09-01 15:12:45 LOC — čas nastavený v menu (s)ervice (t)ime (d)ay time s koncovkou [LOC] pro lokální čas zimní nebo [LTS] pro lokální čas letní

uptime

uptime: 537 sec — čas uplynulý od hw resetu (sec)

day

day time:2005-09-01 13:12:45 GMT — čas GMT udržovaný v Communication Unit viz (U)nit (e)dit

log

log write at 86400s — čas, měřený od hw resetu CU, při kterém nastane příští přepis logů, viz (U)nit (e)dit (l)og period

Výpis obsahuje upozornění, je-li CU v některém nestandardním stavu, například:

All

All transmitting disabled! — zákaz vysílání

Test

Test active on Node 1 — zapnutý některý z testů na nódu 1

Bin

Binmon: SCC2 — monitoring sériového portu

HEAP

údaje o volné paměti, pro vývojové účely. Následující tabulka obsahuje počty paketů nebo bufferů, které čekají v různých frontách v CU.

16.7. (t)ime

Používají se 3 druhy času:

 • Čas GMT běží v CU, hodiny jsou zálohovány lithiovou baterií. Životnost baterie za normálního provozu je min.15 let. Při odpojeném napájení radiomodemu je však životnost jen cca 3 roky.

 • Lokální čas platný pro stanoviště CU. Tento čas je nastaven povely (s)ervice (t)ime. Pak je opraven položkou (U)nit (e)dit DI(F)F a takto je získán čas GMT, který je udržován v CU. Lokální čas je automaticky posunut o 1 hodinu v období letního času, viz menu (U)nit (e)dit.

 • Čas vzdáleného operátora je používán operátorem, který se může nacházet v jiné časové zóně. Získá se z GMT odečtením parametru -t, který se nachází v souboru Morse.par v operátorově PC.

Lokální čas se používá v menu (s)ervice (t)ime a při vysílání old monitoringu, který sestavuje monitorovací zprávu kompletně již ve zdrojovém nódu. Čas GMT přístupný ke čtení v menu (s)ervice (s)tatus se používá ve všech ostatních funkcích uvnitř CU jako je ukládání času pro logy, Eventy nebo synchronizace času pomocí (U)nit (e)dit Time sync.

Čas vzdáleného operátora se používá při zobrazení logů, Eventů a hlášení (nového) Monitoringu.

napiš t Enter

Time:
(d)ay time  (s)econds
set (n)ew time
dat(e) set ne(w) date
(q)uit
>>
(d)ay

(d)ay time — informace o času v 24h formátu (hh:mm:ss.ms)

21:17:25.85

(s)ec

(s)econds — počet sekund, které uplynuly od posledního hardwarového resetu

9731

(n)ew

set (n)ew time — pro vložení času 9h 15m 00s napiš:

n09:15:00 Enter, vložení je potvrzeno hlášením:

New time accepted

dat(e)

dat(e) — informace o datu

07.09.2005

ne(w)

set ne(w) date — pro vložení data 1. 10. 2005 napiš:

w01.10.2005 Enter

New time accepted

16.8. (g)o

Startuje jeden ze softwarových modulů CU.

napiš g Enter

go MORSE (E)

– restartuje hlavní modul (horký start)

go MORSE (B)

– startuje základní nahrávací modul stejným způsobem, jako při studeném startu (je to ekvivalentní, jako zapnutí napájecího zdroje)

go MORSE (A)

– startuje modul pro nahrávání sw po rádiovém kanálu (pokud je přítomen), používaný pro dálkové nahrávání hlavního modulu přes rádiový kanál

go MORSE (W)

– startuje modul pro nahrávání sw po sériovém rozhraní (pokud je přítomen), používaný pro dálkové nahrávání hlavního modulu přes SCC kanál

power supply (S)hutdown

– vypne napájecí zdroj na 15 sekund, pak jej opět zapne – zastaralé, nepoužívá se

16.9. (c)lock info

Kmitočet systémových hodin je zde změřen během 4 sekund s přesností na kHz. Pozor! CU je mimo provoz během těchto 4 sekund. Při skutečném provozu způsobí tato akce výpadek CU na 4 sekundy. Pro měření se používá signál z vestavěných hodin reálného času (RTC), takže přesnost změřené frekvence nemůže být lepší, než přesnost RTC.

napiš c Enter

System clocks -
configured value:     66666667 Hz
measured by on board RTC: 66662400 Hz
>>

16.10. loop (i)nfo

Doba proběhnutí hlavní programové smyčky.

napiš i Enter

main loop time statistics
for last 23 seconds:
longest run 3 ms
average run 0.053 ms
>>

16.11. (r)adio mem c(o)mp ch(k)

Parametry pro výrobní účely.

16.12. (m)obil

Aktuální stav mobilního spojení.

napiš m Enter

Mobile stuff
Center:

(a)ddr:00000000h (m)ask:00000000h
(c)enter status
Mobiles at RF:
 (0) (1) (2) (3) (4)
(q)uit
>>
(c)en

(c)enter status — pouze pro Mobile Center, poskytne seznam aktivních Mobilních stanic a Bázových stanic aktuálně příslušných ke každé z nich

>>
Nr  Addr   Base   Timeout CnfTim
 1 690F1001 690FC000  0294  0304
== send:1 stored:1 mobiles ==
>>
CnfTim

— maximální čas platnosti záznamu podle parametru Ne1v v Center CU

Timeout

— skutečný čas platnosti záznamu

stored:

— počet uložených záznamů (počet aktivních Mobilek)

send:

— počet odeslaných záznamů je omezen, je-li počet uložených Mobilek větší než počet odeslaných, pak použijeme filtr

(a)ddr:00000000h (m)ask:00000000h

který zobrazí jen vybrané Mobilní adresy

(1)

Mobiles at RF: (0) (1) (2) (3) (4) — pouze pro Mobil CU, vyber číslo RFC pracujícího v Mobilním režimu

Mob
>>
RF protocol HCSMA (Hruska's Carrier Sense Multiple Access)
mobile info on RF channel 1:
RSSI -70 dBm
base 690FC000
>>
base 690FC000

— Aktuální Bázová stanice, která zprostředkovává spojení do Centra

RSSI -70 dBm

— síla signálu přijímaného z Base CU

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.