PPP

https//www.racom.eu/cz/support/morse/ip_ppp.htm

Protokol PPP slouží k propojení 2 bodů IP sítě po sériové lince ve formátu IPGW. Poskytuje podobné pracovní režimy jako kanál Ethernet v MR25ET.

Viz také článek Ethernet v dokumentu MORSE Firmware dostupný na www.racom.eu, kapitola Software / Service Terminal / MORSE Firmware-Dokumentace / Ethernet.

2. Formát dat

Data protokolu PPP obsahují IP datagram opatřený návěštím PPP:

| ppf/8 | lch/8 | IP datagram | fcs/16 | ppf/8 |
  7E   21   ...........  ....   7E

kde je:

ppf      flag PPP
21      LCP header
IP datagram  (zabalený do escape sekvence)
       informativní popis je v článku:
       "Format of UDP datagram IPGW for Morse"
fcs      frame check sequence (kontrolní součet PPP)

Příklad dat PPP protokolu:

|ppf|lch|         IP header            |  UDP header
 7E 21 4500 0036 000F 4000 4011 B814 C0A8 00A1 C0A8 00A2 22B8 22B8 0022

  |          pseudoframe                 |
FA55 D000 0000 690F 12A2 690F 12A1 0E09 690F 12A2 690F 12A1 AAAA C5D7

| fcs | ppf |
 083C  7E

Viz – RFC-1661, RFC-1662
– Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE

3. Implementace protokolu v systému MORSE

Protokol PPP umožňuje komunikaci ve třech režimech:

3.1. Retranslace přes IP, to je M-IP-M

Paketu v síti MORSE je vložen do jeho trasy úsek vedený po IP síti. Používá se například při dohledu na vzdálenou síť MORSE (na jiném kontinentu).

 \|/......\|/
 _|_   _|_      _____          ________
|  |  |  |Net   | PPP |         |    |
|___|  |___|.........|_____|.................|________|...
             SCC0  serial line   router  :
            M-IP-M               :
                              :
         ..............( Internet )..............:
         :                      \|/......\|/
         :  ________         _____     _|_   _|_
         :  |    |        | PPP |ret  |  |  |  |
         :...|________|................|_____|.......|___|  |___|
            router  serial line   SCC0
                        M-IP-M

Konfigurace

Paket vystupující z nódu sítě MORSE je opatřen MORSE adresou „to“ a síťovým výstupem nódu se dostane na SCC kanál. Zde je mu přidělena IP adresa nalezená v tabulce (A)rt podle jeho adresy MORSE „to“. Pak je paket zabalen do UDP datagramu, jsou připojeny flagy PPP a kontrolní součet a paket je odeslán po sériové lince do routeru.

V cílovém routeru (IP hostu) je provedena kontrola, zda je zde definována cesta IP sítí také opačným směrem. Pokud ne, je paket odmítnut (REJ), pokud ano, je z přijatého paketu odstraněn UDP obal. Takto získaný původní MORSE paket se přes retranslační výstup SCC dostane do nódu MORSE s adresou „to“, odtud dále pokračuje sítí MORSE.

3.2. IP2MORSE, to je IP-M-IP

Paketu v síti IP je vložen do jeho trasy úsek vedený po síti MORSE. Používá se například pro přístup na Internet prostřednictvím sítě MORSE.

                          \|/......\|/.......
         _______       _____     _|_   _|_   :
        |    |      | PPP |user  |  |  |  |   :
( Internet )....|_______|...........|_____|........|___|  |___|   :
         router serial line SCC0              :
                   IP-M-IP             :
   \|/....... ->                 <- ...............:
   _|_      _____       ______       MORSE network
  |  |user   | PPP |      | PC |
  |___|.........|_____|...........|______|
          SCC0 serial line
         IP-M-IP

Konfigurace

IP adresa paketu přicházejícího z IP sítě se hledá v tabulce (I)PArt.

V cílovém nódu MORSE trasy je paket user výstupem odeslán na SCC kanál. Odstraní se MORSE obal a paket UDP je odeslán na sériovou linku.

3.3. Morse Applicaton Server MAS, to je M-MAS-IP

MAS zprostředkovává komunikaci mezi několika aplikacemi v připojené síti LAN a sítí MORSE.

      | MorseDst  <---------------------------|    |dst MorseDst
      |             ____      |    |
MORSE   |            |APor|   <---|    |src AppPort
network  |              |      |  to  |
      |             __V______   |<--IPMas|
 \|/.   |"dest" < (s)Art < "gw"= |....|....|   |  port |
 _|_ . <--|  |              ^    |  8888 |
|  | .  |  V           ______|__   |    |
|___| .  | MorseSrc        | IPA|ddr | <---|    |src IPAddr
    .
     .     IPMas             IPAddr
 \|/.....\|/    port8888            ____      _____
 _|_  __|__    _____       ___     |  |.AppPort..|_____|
|  | |   |<...u|   |      |  |     |  |      _____
|___| |   |   | PPP |      |  |..(LAN)..| PC |...port2..|_____|
    | ->L>|u...>|_____|...........|___|     |  |      _____
    |_____|   SCC0 async link        |____|...port3..|_____|
   . CU     MAS       router            appli-
   .                               cations
  .
 \|/    | MorseSrc  --------------------------->|    |src MorseSrc
 _|_    |             ____      |    |
|  |  -->|            |APor|   --->|    |dst AppPort
|___|   |              ^      |  from |
      |             __|______   |-->IPMas|
      |"dest" > (s)Art > "gw"= |....|....|   |  port |
      |  ^              |    |  8888 |
      |  |           ______V__   |    |
      | MorseDst        | IPA|ddr | --->|    |dst IPAddr

Ve schematu uprostřed je znázorněna HW trasa. Vlevo je síť MORSE, ze které přicházejí pakety do centrální CU s protokolem PPP a nakonfigurovaným MAS. Odtud asynchronní linkou do routeru, který je přes LAN (ne však přes WAN nebo Internet) propojen s počítačem PC. Na jeho portech pak běží různé aplikace, které touto cestou komunikují se stanicemi sítě MORSE.

V horní části schematu je naznačeno zpracování adres cestou z aplikace do sítě MORSE. Paket vyslaný z aplikace nese cílovou adresou MorseDst, která je beze změny použita v MORSE paketu vyslaném z CU. Dále je paket opatřen zdrojovou IP adresou IPAddr a číslem portu AppPort. Paket s touto sadou údajů je odeslán na port 8888 MORSE Aplikačního serveru IPMas. Zde je níže popsaným postupem z AppPort a IPAddr vytvořena zdrojová adresa MorseSrc. Paket vybavený adresami MorseDst a MorseSrc je pak vyslán do sítě MORSE.

Tuto adresu MorseSrc pak použije cílová MORSE stanice k odeslání odpovědi do MAS, viz dolní část obrázku. Adresa MorseSrc přijatého paketu projde přímo, z adresy MorseDst jsou vytvořeny dst AppPort a dst IPAddr, na které je odpověď doručena, viz další popis.

Funkce MAS se dá také přiblížit na provozu monitorovacího systému RANEC. Zde je obvolávaná síť Morse spojena přes CU ve funkci MAS se sítí LAN, ke které je připojen počítač RANEC server se šesti aplikacemi (démony). Démoni volají postupně na body sítě Morse přes MAS, který každému paketu, který odchází od démona do sítě, přidělí jeho MORSE adresu source. Na tyto adresy pak přijdou odpovědi ze sítě a funkcí "multiaddressing" (znázorněno pomocí ->L> ) se všechny tyto odpovědi vyšlou z nódu user portem na MAS. Ten je podle těchto adres, dříve source nyni dest, rozdělí po síti LAN příslušným aplikacím.

Konfigurace

IP paket vysílaný z aplikace na bod MORSE sítě je opatřen IP adresou MAS serveru a číslem portu 8888 dec. V MAS se ze zdrojové IP adresy a čísla portu aplikace sestaví položka gw:

Podle gw je v (s)Art nalezena adresa Morse. Tato adresa je v sestavovaném paketu MORSE použita jako adresa source, adresa destination je již obsažena v přicházejícím IP paketu. Takto vytvořený paket MORSE je přes user výstup SCC odeslán do nódu a dále do sítě MORSE.

Paket ze sítě MORSE s dest MORSE adresou některé z aplikací přijde do nódu, odkud je funkcí Multiaddressing vyslán přes user port na MAS. Zde je v tabulce (s)Art podle MORSE adresy aplikace nalezena položka gw, ze které se vytvoří IP adresa a číslo portu:

Paket je odeslán po síti LAN na aplikaci, která běží na této IP adrese a portu.

3.4. Příklady komunikace

Příklad průchodu paketu v režimu M-IP-M. Z nódu na SCC jsou vyslána data AAAA, z SCC je pak vyslán rámec PPP:

>>
06:07:18.674 OUT  2 node (1): 690F110E 690F1109 |0809  0|
AAAA
06:07:18.677 tx  59 | S01
7E21 4500 0036 0000 4000 4011 B94F C0A8 0009 C0A8 000E 22B8 22B8 0022 E708
D000 0000 690F 110E 690F 1109 0809 690F 110E 690F 1109 AAAA E6A8 4885 7E

Pokud neprobíhá komunikace, je každých 20 sec vyslán udržovací rámec:

06:07:31.842 tx  14 | S01
7EC0 2109 0100 0800 0000 00C7 437E

06:07:52.340 tx  14 | S01
7EC0 210A 0100 0800 0000 0017 C97E

Další příklady viz předcházející odstavce.

4. Nastavení parametrů protokolu

Uspořádání parametrů v menu Setru:

PPP parameters:
Wanted options:
(L)oc IP:C0A80009h 192.168.0.9
(R)mt IP:C0A8000Eh 192.168.0.14
Got options:
     C0A80009h 192.168.0.9
     C0A8000Eh 192.168.0.14
mr(u):1500
(h)ayes simulator:OFF
LCP m(a)gic:ON  obsolete LCP ma(G)ic (sv465..sv479):OFF
(F)lags:0
IPG(W)
(q)uit
>>W


(L)oc IP  - IP adresa lokálního konce PPP linky
(R)mt IP  - IP adresa vzdáleného konce PPP linky
       Do protokolu stačí vložit (L) a (R) na jedné straně linky,
       protější protokol PPP tato data získá při navazování spojení
       protokolem LCP.
       Podobně je možno vložit na každé straně jen (L) nebo jen (R).

Got options - IP adresy získané při navazování spojení protokolem LCP.
       Tyto adresy se pak objevují ve vysílaném paketu.
mr(u)    - max. délka přenášeného paketu po fragmentaci, max.1600

(h)ayes simulator - emuluje funkci telefonního modemu při komunikaci
       počítače s IP sítí prostřednictvím kanálu MORSE

LCP m(a)gic - zapnutí funkce vyjednávání magického čísla, nastavuje se ON
obsolete LCP ma(G)ic - nepoužívá se

(F)lags   - rezerva, 0000

IPG(W)   - otevírá menu parametrů pro IPGW. Parametry jsou společné
       s parametry kanálu Ethernet a jejich funkce je popsána
       v popisu Setru, tedy v materiálu "Morse Firmware Dokumentace"
       dostupném na www.racom.eu, kapitola
       Software / Service Terminal / MORSE Firmware-Dokumentace.

Příklad parametrů IPGW:

 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
 (A)rt:1
 (r)epeats:0002 (t)imeout:500 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:400bytes (g)lue (append) up to:0packets
IP-M-IP:
 (I)PArt:0
 (m)ask:00000000 IP(F)rag. size:552
MAS:
 (s)Art:0
 (B)ase:00000000 (M)ask:00000000
   BEWARE! IF YOU CHANGE CONTENT OF THE ART TABLE,
   YOU SHOULD RESTART (INIT) THIS PROTOCOL!(P)inger (S)tatus
(q)uit
>>

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.