PR2000

https//www.racom.eu/cz/support/prot/pr2000/index.html

Verze pro tisk

Protokol PR2000 pro MORSE

verze 9.0.17.0

7. srpna 2007

1. Úvod

Protokol PR2000 je používán v zařízeních anglické firmy Serck. Tato zařízení jsou nejčastěji používána k řízení technologických procesů. Sítě využívající tento protokol pracují typicky v režimu Master – Slave (Relay).

[Důležité]Důležité

Od verze Setru 9.0.17.0 je názvosloví sjednoceno podle schématu:

PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC

CU (radiomodem) připojený přes SCC k PLC Master je nazýván RADIOSLAVE(RS)
CU připojený k PLC Slave je nazýván RADIOMASTER(RM)
Změna se projeví při použití nové verze Setru, verze firmware v CU nemá vliv.

Starší Setr používá odlišné označení, tedy:

( PLC Master - CU MASTER ... CU SLAVE - Slave PLC )

2. Formát dat

Formát dat včetně příkladu podle bodu 3.4.

| SYNC1/8 | SYNC2/8 | OS/8 | COUNT+F/16 | BCH1/8 | DATA/8*COUNT |BCH2/16|
  AA    80   BB    02 00   6C     AAAA    FEFD

kde:

SYNC1

první synchronizační byte

SYNC2

druhý synchronizační byte

OS

Outstation – adresa RADIOMASTER (RADIORELAY)

COUNT+F

4.a 5.byte chápány společně jako Word ve formátu Intel

COUNT

počet bytů v poli DATA (14 bitů ; 0.až 5.bit v 5.byte + 8 bitů ve 4.byte)

[Varování]Varování

Max. velikost paketu systému MORSE je 1600 bytů

F

2 bitový flag umístěný do 5.byte je následujícího významu:
Bit 7 – ACK Flag

 • 0 – Outstation potvrzuje předcházejí paket (ACK)

 • 1 – Outstation nepotvrzuje předcházejí paket (NACK)

Bit 6 = 0

BCH1

kontrolní byte přes hlavičku paketu – prvních 5 bytů (SYNC1, SYNC2, OS, COUNT, F) počítaný dle polynomu x8 + x7 + x4 + x3 + x + 1.

DATA

vlastní přenášená data délky COUNT

BCH2

kontrolní Word přes DATA, počítaný 16 bitovým CRC dle polynomu:
x16 + x15 + x2 + 1. Pro případ lichého počtu byte je na začátek dat doplněn byte 00h

3. Implementace protokolu v systému Morse

Předpokládá se, že vnější zařízení bude propojeno s CU (např. MR400) systému MORSE přes SCC (sériový port).

3.1. Komunikace v módu MORSE

a) Vnější zařízení -> CU

 1. vyhledání SYNC1, SYNC2 v přijatém paketu

 2. kontrola min. velikosti paketu od SYNC1 (8 bytů), kratší paket je zrušen

 3. kontrola flagu ACK

 4. kontrola BCH1 – nesouhlasí-li, je paket zrušen

 5. kontrola BCH2 – dtto

 6. vyslání dat (MORSE paketu) do Nódu (typicky na RF kanál)

  • ACK Flag = 0 typ paketu MORSE – USER DATA

  • ACK Flag = 1 typ paketu MORSE – PROT DATA

   Při použití typu paketu PROT DATA je doplněn na začátek dat „služební Word“. Pro ACK Flag = 1 hodnota 0001h. Tento Word slouží pouze pro systém MORSE a není uživateli přístupný.

  • RADIOSLAVE – paket je odeslán na adresu podle byte OS

  • RADIOMASTER – paket je odeslán na adresu podle parametru (a): nebo (A)ut:

b) CU -> Vnější zařízení

 1. k přijatým datům (MORSE paketu) z nódu (RF kanálu) je doplněno SYNC1, SYNC2, OS, COUNT, F, BCH1, BCH2

 2. do pole OS je doplněna adresa:

  • v CU RADIOSLAVE – source z MORSE paketu

  • v CU RADIOMASTER – destination z MORSE paketu

 3. paket odeslán do příslušného SCC (sériového portu)

Z uvedeného je zřejmé, že MORSE (RF) kanálem jsou přenášena pouze užitečná data zabezpečená algoritmy systému MORSE, na SC kanálu jsou data zabezpečena algoritmy protokolu PR2000.

3.2. Komunikace v módu C92

Z důvodu kompatibility se sítěmi budovanými z dříve vyráběných radiomodemů RD300FS, jsou v módu C92 data přenášena následovně (po nastavení parametru (R)D300FS na ON):

a) Vnější zařízení -> CU

 1. vyhledání SYNC1, SYNC2 v přijatém paketu

 2. kontrola min. velikosti paketu od SYNC1 (8 bytů), kratší paket je zrušen

 3. „odříznutí“ SYNC1, SYNC2 z paketu

 4. vyslání paketu na RF kanál, typ paketu MORSE C92_VAE_DATA (64h)

b) CU -> Vnější zařízení

 1. k přijatým datům (MORSE paketu) z nódu (RF kanálu) je doplněno na začátek SYNC1, SYNC2

 2. paket je odeslán do příslušného SCC (sériového portu)

Z uvedeného je zřejmé, že RF kanálem jsou přenášena data tak, jak byla doručena do SC kanálu, pouze bez SYNC1 a SYNC2, samozřejmě zabezpečena algoritmy systému MORSE.

3.3. Handshake

Na lince CU – Serck není používán žádný handshake – ani sw (pomocí ACK či jiných znaků v linkové vrstvě protokolu) ani hw (je používáno pouze 3 vodičové propojení – RXD, TXD, GND). V případě přeplnění fronty paketů na odeslání do RF kanálu (4 pakety) není jak informovat Serck, a proto jsou případné další přicházející pakety zrušeny.

3.4. Příklad komunikace

SERCK Master ---> CU RADIOSLAVE 690F00AA 
    FFFF AA80 BB02 006C AAAA FEDF FFFF 

MORSE packet data CU RS AA ---> CU RM BB
    AAAA 

CU RADIOMASTER BB ---> SERCK Outstation (Slave) 
    AA80 BB02 006C AAAA FEDF


SERCK Slave Outstation ---> RM BB
    AA80 BB02 006C 6666 AB8A 

MORSE packet data  RM BB ---> RS AA
    6666 

RS AA ---> SERCK Master 
    AA80 BB02 006C 6666 AB8A

4. Nastavení parametrů protokolu

PR2000 parameters:
PLC Master - CU RADIOSLAVE ... CU RADIOMASTER - Slave PLC
(m):RADIOMASTER (wired to SLAVE)
(s)ync word:AA80h
(R)D300FS:OFF
slave only: (a):AAh (A)ut:OFF (t)imeout:2000ms
(q)uit
>>
(m)

režim CU

 Select Mode
(S) RADIOSLAVE (wired to MASTER)
(M) RADIOMASTER (wired to SLAVE)
(R) RADIORELAY
 • RADIOSLAVE – připojený k PLC Master – odesílá data na adresu, která se vytvoří tak, že nejnižší byte vlastní adresy (příslušného nódu) se přepíše bytem OS

 • RADIORELAY – v případě, že OS je totožná s nejnižším byte jeho vlastní adresy chová se jako RADIOMASTER, jinak se chová jako RADIOSLAVE

 • RADIOMASTER – připojený k PLC Slave – odesílá data na adresu uvedenou v parametru (a) – adresa RS

POZOR – Setr starší než 9.0.17.0 používá opačné označení M/S !

V příslušném kanálu je nutno správně nastavit osmibitovou masku (menu CNI).

(s)

Zadání SYNC1 a SYNC2 – společně celý Word, typicky AA80 (SYNC1 vyšší byte, SYNC2 nižší byte – ve smyslu formátu Motorola).

(R)

(R)D300FS compatible – zapíná režim komunikace v módu C92

Následující parametry používá pouze RADIOMASTER a RADIORELAY:

(a)

Adresa RADIOSLAVE na kterou RADIOMASTER nebo RADIORELAY odesílá data. V úvahu se bere pouze nejnižší byte. Zbylé byty adresy jsou doplněny z vlastní adresy na příslušném nódu.

(A)

OFF – RM odpovídá na adresu podle parametru (a)

ON – RM odpovídá na adresu RS, ze které přišel dotaz. Odpověď musí proběhnout v čase kratším než je parametr (t)imeout

(t)

(t)imeout – čas, po který RADIOMASTER čeká na odpověď od PLC Slave

5. Historie

 • 478        z 10/2000 – platí od této verze

 • 9.0.17.0 z 06/2007 – sjednoceno názvosloví RS/RM v Setru

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.