Bezpečnost, prostředí, licence

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/safety.html

Verze pro tisk

10. Bezpečnost, prostředí, licence

10.1. Předpisy

Mikrovlnné spoje RAy musí být používány v souladu s licencí vydanou Telekomunikačním úřadem pro příslušnou zemi, ve které je zařízení provozováno.

Mikrovlnné spoje RAy musí dodržovat maximální povolený vyzářený výkon (EIRP) v souladu s podmínkami příslušného povolení.

10.2. Vliv elektromagnetického pole

Zařízení RAy2 splňují požadavky nařízení vlády České republiky č. 291/2015 Sb. pro kategorie zaměstnanců i pro komunální prostředí. Uvedené nařízení stanoví tyto horní limity hustoty zářivého toku:

  • S = 50 Wm-2     pro zaměstnance

  • S = 10 Wm-2     pro komunální prostředí

Vypočtená hodnota pro RAy2 dosahuje těchto nejvyšších hodnot:

Tab. 10.1: Hustota zářivého toku

ZařízeníSmax
[-][Wm-2]
RAy2-100.53
RAy2-116.61
RAy2-170.08
RAy2-185.97
RAy2-240.24

10.3. Odborná instalace

Jednotky RAy jsou určeny pouze pro instalaci odborně vyškolenými osobami a na místech, která nejsou přístupná veřejnosti. Instalaci a servis musí provádět osoby s příslušnými technickými školeními a znalostmi o potenciálních nebezpečích.

Jednotky RAy musí být instalovány v souladu s místními předpisy pro elektrickou bezpečnost. Každá osoba účastnící se instalace musí dodržovat všechny normy a předpisy pro osobní bezpečnost a elektromagnetickou ochranu v místě instalace. Doporučujeme také konzultovat každou situaci s místními odborníky, aby byla zajištěna bezpečnost osob i instalovaného vybavení a aby uzemnění a jiné ochrany byly vybrány přiměřeně pro aktuální podmínky v místě instalace. Vyškolené osoby musí zkontrolovat, zda jsou všechny doporučené součásti týkající se uzemnění a přepěťové ochrany citlivých součástí nebo infrastruktur správně nainstalovány, takže účinně chrání zařízení proti potenciálním nebezpečím.

Instalující osoba je odpovědná za to, že byly splněny všechny stavební a bezpečnostní předpisy a že instalace byla kompletně dokončena a zařízení řádně zajištěno.

10.4. Dodržení směrnic RoHS a OEEZ

 
Výrobek splňuje směrnici 2011/65/EU, rozšířenou směrnicí (EU) 2015/863, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS 2, Restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) a směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ, anglicky WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment).
 
Použité zařízení musí být shromažďováno odděleně a řádně zlikvidováno. V žádném případě nesmí být odkládáno jako netříděný komunální odpad. Zařízení musí být vráceno dodavateli nebo výrobci (RACOM) nebo odloženo na označené sběrné místo, kde je zajištěna řádná recyklace a využití odpadu ekologicky šetrným způsobem za použití postupů, které jsou v souladu se směrnicí OEEZ.
Likvidace bateriíVýrobky firmy RACOM a jejich příslušenství mohou obsahovat baterie. Baterie musí být náležitě likvidovány a nesmí být odkládány jako netříděný komunální odpad. Pro správnou recyklaci vraťte produkty nebo jejich baterie vašemu dodavateli nebo je odložte na označené sběrné místo.

10.4.1. Prohlášení o shodě RoHS and OEEZ (WEEE)

Prohlášení o shodě RoHS and OEEZ (WEEE) pro RAy2

Obr. 10.1: Prohlášení o shodě RoHS and OEEZ (WEEE) pro RAy2


10.5. Podmínky a instrukce pro bezpečný provoz zařízení

Čtěte pozorně tato bezpečnostní opatření před použitím výrobku:

  • Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobek, který byl použit v rozporu s instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze, nebo pokud bylo otevřeno pouzdro, v němž je rádiový modem umístěn, nebo když byl proveden neodborný zásah do zařízení.

  • Rádiový modem smí být provozován pouze na frekvencích, které jsou k tomu určeny orgánem pověřeným správou rádiového provozu v příslušné zemi a nesmí překročit maximální povolený výstupní výkon. Firma RACOM není zodpovědná za výrobky používané nedovoleným způsobem.

  • Zařízení uvedená v tomto návodu k obsluze mohou být použita pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení je zaručen pouze při náležité přepravě, skladování, provozu a ovládání těchto zařízení. Totéž platí i pro jejich údržbu.

  • Pro prevenci škod na rádiové jednotce a ostatních koncových zařízeních musí být při odpojování nebo připojování kabelu k datovému rozhraní jednotky vždy odpojeno její napájení. Je třeba zajistit, aby různá zařízení byla uzemněna na stejný potenciál.

  • Zařízení smí opravovat pouze výrobce.

  • Bude-li jednotka RAy použita s jiným než doporučeným příslušenstvím, výrobce nepřijímá odpovědnost za vady, které byly tímto příslušenstvím způsobeny.

10.6. RACOM Open Software License

Verze 1.0, listopad 2009
Copyright (c) 2019, RACOM s.r.o., Mírová 1283, Nové Město na Moravě, 592 31

Každý má možnost kopírovat a šířit doslovné kopie této licence, ale jakákoli změna není povolena.

Program (binární verze) je dostupný zdarma na kontaktech uvedených na https://www.racom.eu. Tento produkt obsahuje open source nebo jiný software pocházející od třetích stran, který podléhá GNU General Public License (GPL), GNU Library / Lesser General Public License (LGPL) a / nebo dalších autorských licencí, prohlášení o vyloučení odpovědnosti a upozornění. Přesné znění GPL, LGPL a některých dalších licencí je uvedeno v balících zdrojového kódu (typicky soubory COPYING nebo LICENSE). Příslušné strojově čitelné kopie zdrojového kódu tohoto softwaru pod GPL nebo LGPL licencemi můžete získat na kontaktech uvedených na https://www.racom.eu. Tento produkt také obsahuje software vyvinutý na University of California, Berkeley a u jejích přispěvatelů.

10.7. Odpovědnost za vady

RACOM s.r.o. odpovídá u svých výrobků za vady po dobu uvedenou v dodací dokumentaci, doba začná plynout od okamžiku doručení výrobku zákazníkovi. Během této doby provede RACOM podle vlastního uvážení opravu nebo výměnu vadného zařízeni, vždy však za předpokladu, že k poruše došlo při běžném používání v souladu s návodem k použití, ne v důsledku nesprávného použití, ať už úmyslného nebo nahodilého, např. pokusem o opravu nebo úpravu neoprávněnou osobou nebo v důsledku působení abnormálních vlivů prostředí, jako je například přepětí, zaplavení nebo úder blesku.

Vadný výrobek, na nějž se vztahuje odpovědnost za vady, bude na náklady zákazníka dopraven do provozovny společnosti RACOM. Opravené zařízení bude zákazníkovi vráceno na náklady společnosti RACOM. V případě, že okolnosti neumožňují výrobek demontovat a doručit do provozovny společnosti RACOM, zákazník uhradí výdaje, které společnosti RACOM vznikly při dopravě a opravě a/nebo výměně na místě.

Tato záruční ustanovení představují plný rozsah záručního krytí firmy RACOM vůči zákazníkovi dohodou, která je mezi oběma stranami dobrovolně uzavřena.

RACOM poskytuje záruku, že zařízení bude fungovat náležitě, jak je popsáno, bez závazku, že se bude hodit pro zákazníkův záměr nebo účel. Za žádných okolností odpovědnost společnosti RACOM nepřesahuje výše uvedené, přičemž RACOM, jeho jednatelé, zaměstnanci nebo zástupci nejsou odpovědni za žádné vzniklé ztráty nebo škody způsobené přímo či nepřímo použitím, zneužitím, provozem či selháním zařízení, vyjma zákonné ochrany, která se může výslovně a nevyhnutelně k věci vztahovat.

10.8. EU prohlášení o shodě

EU Prohlášení o shodě RAy2-10

Obr. 10.2: EU Prohlášení o shodě RAy2-10


EU prohlášení o shodě RAy2-11, RAy2-18

Obr. 10.3: EU prohlášení o shodě RAy2-11, RAy2-18


EU prohlášení o shodě RAy2-17, RAy2-24

Obr. 10.4: EU prohlášení o shodě RAy2-17, RAy2-24


©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.