Download firmware pomocí Memcp

https//www.racom.eu/cz/support/download/down-memcp.html

Verze pro tisk

3. Download firmware pomocí Memcp

Podrobný popis, platí od verze 616.

Doporučené uspořádání adresářů, které vyhovuje dávkovým souborům od verze 674:

 morse
   fkl
    cb10.fkl
    ce10.fkl
    ...
   memcp .exe
   setr  .exe
   starter.exe
   mr900_cbl_le.bat
   ...

Pro download se používají soubory *.fkl, pouze moduly ma10, mw10 jsou ve verzi *.rfr.

3.1. Download z PC do MR400 (memcp)

 • zdroj = PC

 • cíl = MR400, MR900, MR300, MR160, MC100, MG100

 • moduly D, E, G, H,…., B

Použijeme některý z připravených dávkových souborů a podle potřeby doplníme další parametry. Potřebná konfigurace CU je shodná s konfigurací potřebnou pro odeslání povelu „!“ do příslušné CU.

 • lokálně servisní šňůrou
  – použijeme dávkový soubor (cbl = cable)

  mr900_cbl_le.bat

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -pS -af.\fkl\ce10.fkl -pb115200 %1 %2
 • přes lokální CU a dále sítí MORSE do CU s adresou 690F5502
  – použijeme dávkový soubor (net = network) a doplníme dva parametry:

  mr900_net_le.bat -pb115200 -da690F5502

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -af.\fkl\ce10.fkl %1 %2 %3 
  -pb115200 -da690F5502
 • lokálně ethernetem
  – použijeme dávkový soubor a doplníme IP adresu ETH kanálu v CU

  mr900_net_le.bat -pIP192.168.0.9

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -af.\fkl\ce10.fkl %1 %2 %3 
  -pIP192.168.0.68
 • ethernetem přes lokální CU a dále sítí MORSE do 690F5503
  – použijeme dávkový soubor a doplníme IP adresu ETH kanálu v CU, je potřebná konfigurace MAS

  mr900_net_le.bat -pIP192.168.0.9 -da690F5503

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -af.\fkl\ce10.fkl %1 %2 %3 
  -pIP192.168.0.68 -da690F5503

Význam použitých utilit a parametrů

starter

program starter zajišťuje postupné volání aplikací Windows obsažených v souboru.bat pokud je jich více jako v mr25_net_le_et.bat

memcp

volání programu memcp, který provádí přenos modulu fw po jednotlivých paketech

-nt5000 -nr20

timeout a opakování pro přenos sítí

-as8

počet 128 bytových sektorů přenášených v jednom paketu, při špatných podmínkách spojení zvolíme menší číslo, např. x=2, při velmi dobrých podmínkách a při přenosu po servisní šňůře použijeme x=8

-pS

v cílové CU je aktivní modul B-saver. Je-li parametr vynechán, pak při přenosu pracuje hlavní modul, např. E (v MR25 je toto možné jen pro přenos modulů B, A, W).

-pb115200

přenosová rychlost po servisním kabelu, parametr aktivuje přenos přes SCC

-pIP192.168.0.9

IP adresa ETH kanálu CU, ke kterému je přes ethernet připojeno PC, parametr aktivuje přenos přes ETH

-af.\fkl\ce10.fkl

volání zdrojového souboru ce10.fkl. Při nahrávání modulu B cb10.fkl je třeba zvláštní opatrnosti. Pokud dojde k poruše během nahrávání modulu B, pak je nutno odeslat CU do Racomu k novému vložení sw. Většinou není třeba nahrávat nový modul B, vždy však zkontrolujte číslo jeho verze před downloadem software do reálné rádiové sítě.

%1 %2 %3

místo pro případné další parametry

-da690F5502

adresa cílové CU, používá se v případě, že lokálně připojená CU je jen prostředníkem k odesílání paketů fw po síti MORSE do jiné CU, podmínkou je fungující routing z PC do cílové CU, test povelem „vykřičník „

Memcp po ukončení downloadu

Obr. 3.1: Memcp po ukončení downloadu

Nahrávání ce10.fkl trvá servisním kabelem asi 60sec, ethernetem asi 6sec, následuje asi 6sec trvající přepis přenesených dat z paměti D-RAM do S-RAM a nakonec reset.

3.2. Download z PC do MR25 (memcp + B-saver)

 • zdroj = PC

 • cíl = MR25, MR25ET, MCM302

 • moduly D, E, G, H,…., B, A, W

MR25 má jinou konfiguraci pamětí, proto jsou použity jiné postupy, než pro MR400.

Používáme zde dvojici parametrů -ar -aE, která způsobí přímý zápis do paměti flash.

Parametr -pS přepíná stanici do modulu B, který může přenášet všechny ostatní moduly avšak pouze lokálně. Vynecháním -pS stanice zůstává v hlavním modulu (E), může přenášet jen moduly B,A,W. Tento přenos je s parametrem -da možný také sítí MORSE do další CU.

Použití modulů A,W je popsáno v kapitole Download pomocí itl.

 • lokálně servisní šňůrou
  – použijeme dávkový soubor

  mr25_cbl_le.bat

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\me10.fkl -pb115200 %1 %2

  pro přenos modulu B použijeme dávkový soubor

  mr25_cbl_lb.bat
 • přes lokální CU a dále sítí MORSE do CU s adresou 690F5502 – pouze moduly B, A, W
  Při přenosu modulu B, A, W pracuje hlavní modul (chybí -pS), je proto možná verze lokální nebo dálková s parametrem -da

  – použijeme dávkový soubor (net = network) a doplníme dva parametry:

  mr25_net_lb.bat -pb19200 -da690F5502

  který spustí utilitu memcp.exe s parametry

  starter memcp -nt5000 -nr20 -as8 -af.\fkl\mb10.fkl %1 %2 %3 
  -pb19200 -da690F5502

Význam parametrů je stejný jako v předchozím odstavci.

Při nahrávání ma10.rfr nebo mw10.rfr jsou stejné možnosti, jako při nahrávání mb10.fkl. Můžeme použít -pS, pak nahráváme lokálně pomocí B-saveru nebo vynecháme parametr -pS, pak pracujeme pomocí hlavního modulu s možností použití dálkového přístupu:

  memcp -af.\fkl\ma10.rfr -as8 -pb115200 -ar -aE -pS       nebo
  memcp -af.\fkl\ma10.rfr -as8 -pb115200 -ar -aE   -da690F5502

Dávkové soubory:

V sw balíku, např. mswin-i486-625-morse.zip je pro download připravena řada souborů. Uvedeme názvy a obsah souborů, určených k práci s B-saverem v MR25:

  mr25_cbl_le.bat
  mr25_cbl_ld.bat
  mr25_cbl_lg.bat
  mr25_cbl_lh.bat
  mr25_cbl_la.bat
  mr25_cbl_lb.bat
  mr25_cbl_lb_up.bat

memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\me10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\md10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\mg10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\mh10.fkl -pb115200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8 -pS -af.\fkl\ma10.rfr -pb115200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as4 -pS -af.\fkl\mb10.fkl -pb19200 %1 %2 %3
memcp.exe -nt5000 -nr20 -ar -aE -as8   -af.\fkl\mb10.fkl -pb19200 %1 %2 %3

Vidíme, že dávky obsahují parametry -ar -aE pro přímý zápis do paměti flash a parametr -pS, který aktivuje modul B. Přenos probíhá po servisní šňůře. V poslední dávce je vynecháno -pS, proto bude pracovat modul E (používá se, pokud byl dosavadní modul B starší než sw616).

V makru je možno změnit parametr editací nebo doplnit parametr na povelovém řádku. Po přenesení jména makra na povelový řádek (Ctrl + Enter) je možno připojit chybějící parametr. Pokud je parametr v makru již obsažen, pak připojený parametr jeho hodnotu nahradí. Například:

mr25_cbl_le.bat -as4

bude přenášet modul E v s použitím kratších paketů.

Download z PC do MR25ET a MCM302 (memcp + loader)

Tyto CU používají moduly řady me10.fkl jako MR25, jsou však vybaveny pamětí D-RAM a proto navíc dovolují přenos po síti. K výše uvedeným postupům pro MR25 pro přenos modulů C, D, E, G, H,… přibývají další. Používáme je podobně jako v případě MR400, místo dávkového souboru mr900_net_le.bat použijeme mr25_net_le_et.bat .

V MR25ET k modulům B, A, W, E, D, G, H… přibyl pro potřeby nahrávání modul C-loader. Modul B-saver je přepracován od verze 616, starý modul B je třeba tímto novým přehrát pomocí mr25_cbl_lb_up.bat.

Download provádíme ve dvou krocích. Nejprve nahrajeme krátký C-loader, dalším povelem pomocí tohoto loaderu nahrajeme hlavní modul.

 • lokálně servisní šňůrou:
  dávkový soubor s parametrem

  mr25_net_le_et.bat -pb115200

  spustí utilitu memcp.exe s parametry

    memcp -af.\fkl\mc10.fkl -as8 -pb115200
    memcp -af.\fkl\me10.fkl -as8 -pb115200
 • přes lokální CU a dále přes síť MORSE do CU s adresou 690F5502:

  mr25_net_le_et.bat -pb115200 -da690F5502
    memcp -af.\fkl\mc10.fkl -as8 -pb115200 -da690F5502
    memcp -af.\fkl\me10.fkl -as8 -pb115200 -da690F5502
 • – ethernetem:

  mr25_net_le_et.bat -pIP192.168.0.9
    memcp -af.\fkl\mc10.fkl -as8 -pIP192.168.0.9
    memcp -af.\fkl\me10.fkl -as8 -pIP192.168.0.9
 • – ethernetem přes MR25ET a dále sítí MORSE do 690F5503:

  mr25_net_le_et.bat -pIP192.168.0.9 -da690F5503
    memcp -af.\fkl\mc10.fkl -as8 -pIP192.168.0.9 -da690F5503
    memcp -af.\fkl\me10.fkl -as8 -pIP192.168.0.9 -da690F5503

Nahrávání C-loaderu trvá asi 2sec, nahrávání me10 trvá servisním kabelem asi 45sec, ethernetem asi 6sec, následuje asi 6sec trvající přepis přenesených dat z paměti D-RAM do Flash a nakonec reset.

[Poznámka]Poznámka

Náhrada nového sw starým může být obtížnější. Základem je nahrát pomocí nového (640) memcp.exe starý (519) modul B a potom pomocí starého (585) swl.exe nahrát starý hlavní modul (E 585).

Další poznámky k variantám firmware jsou uvedeny v kapitole 5 – „Poznámky

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.