MORSE Main menu

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/main-menu.html

Verze pro tisk

5. MORSE Main menu

Morse main menu obsahuje všechny funkce pro ovládání CU.

MORSE main menu:

(H)W  (U)nit (R)adio
(N)odes S(D)R  (B)c
(S)CC  R(F)C  (E)th
(A)rt  r(T)ab (c)nf
(m)isc NA(G)

(s)ervice   d(i)ag
(p)ath    (?)help

(o)ld cnf menu

(q)uit
>>

5.1. Ovládání menu

Práce s menu a jeho možnosti jsou popsány v MORSE Firmware Dokumentaci. Zde uvedeme pro přiblížení, že první část menu slouží k nastavení konfiguračních parametrů, druhá pro servisní a diagnostické práce a poslední umožňuje ovládání starších verzí software. Jednotlivé povely se volí stiskem písmene uvedeného v závorce. Například zápis adresy nódu se provede takto:

 • stiskneme N pro volbu povelu Node, stiskneme Enter

 • stiskneme e pro volbu povelu edit, stiskneme Enter

 • hlášení zakončené O.K. sděluje, že stávající parametry byly přeneseny z CU do Setru

 • stiskneme Enter pro jejich zobrazení

nyní můžeme vidět stav parametrů menu Nodes:

 Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004AE97E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1109  S02 S00| - R01|1 1 1 1 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Vidíme, že nód 1 má již vloženou adresu 690F1109 a přidělené routingové tabulky local, wide, net a global, každou s pořadovým číslem 1. User výstup z nódu 690F1109 (řádek (1), sloupek u) vede na port SCC2. Ostatní parametry mají doporučenou výchozí hodnotu, to je takovou, jaká by se v nich objevila po volbě povelu de(f)ault.

Abychom vložili např. do nódu 4 adresu 69112233,

stiskneme 4 Enter, dále podle nápovědy na obrazovce

stiskneme a Enter,

vložíme adresu 69112233 Enter Enter,

vrátíme se o 1 úroveň zpět q Enter Enter,

nyní novou adresu, která je zatím jen v Setru, přeneseme do trvalé paměti S-RAM v CU w Enter,

po obdržení potvrzení zápisu O.K. zapíšeme novou adresu povelem I Enter také do operační paměti RAM a tím ji uvedeme v činnost.

Celá akce vypadá nepřehledně, po získání krátké zkušenosti ji však již budeme provádět z Main menu takto:

Ne  Enter (O.K.) Enter 
4a  69112233  Enter Enter 
w   Enter (O.K.) 
I   Enter (O.K.)
Q   Enter (návrat do MORSE main menu)

Základní principy konfigurace

jsou dobře patrné ze schématu uspořádání CU. Jsou zde označena menu Setru, která obsahují konfigurační parametry hlavních částí CU.

Schéma CU a příslušná konfigurační menu

Obr. 5.1: Schéma CU a příslušná konfigurační menu

Propojení od nódu ke komunikačním kanálům se nastavuje v již zmíněném menu Ne , to je (N)odes (e)dit :

 Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004AE97E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1109  S02 S00| - R01|1 1 1 1 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 690F1205  S03 S00| - R02|2 2 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

Každému nódu přísluší 1 řádek, kde ve sloupcích u,s,L,N je definováno, kam směřuje příslušný výstup. Řádek (1) odpovídá spojům v obrázku. Další 4 sloupce l,w,n,g určují číslem 1 až 4, které z připravených routingových tabulek budou nódem použity při řešení routingu.

Propojení ze sériového kanálu SCC k nódu se volí v menu SIe :

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 2 MASK 00000000/08 usr OFF NONE
(2) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 usr OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 usr OFF NONE

Každému kanálu opět přísluší 1 řádek, pro směrování výstupu r slouží skupina sloupců retranslation a pro směrování výstupu u jsou určeny sloupce user. Základní informaci nesou sloupce N, které určují, na který nód je výstup směrován. Řádky (0) a (2) odpovídají spojům v obrázku. Ostatní položky v tabulce budou vysvětleny při výkladu vlastností sériového kanálu.

Podobně se používá i menu FIe pro směrování výstupů z radiofrekvenčního kanálu:

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 0  NO AR     usr OFF NONE
(1) 1  NO AR     | 0  NO AR     usr OFF NONE
(2) 2  NO AR     | 0  NO AR     usr OFF NONE
(3) 3  NO AR     | 0  NO AR     usr OFF NONE
(4) 4  NO AR     | 0  NO AR     usr OFF NONE

Odlišuje se jen počtem řádků podle počtu RF kanálů a dále tím, že sloupce user se zde nepoužívají. Řádek (1) odpovídá spojům v obrázku. Definováním cesty z kanálu RF nebo SC do nódu je současně přidělena kanálu adresa tohoto nódu. Je-li pak rádiovým dílem přijat paket, je zde podle adresy paketu určeno, zda přísluší k některému z RF kanálů. Pokud ne, pak není dále zpracován, pokud ano, pak je předán do nódu cestou nakonfigurovanou v tomto menu.

Stejně se chová i menu EIe pro kanál Ethernet a menu GIe pro kanály Network Agent.

Pro lepší představu o výše zmíněných konfiguračních spojích

je dále uvedeno schéma tří komunikačních jednotek, které tvoří jednoduchou rádiovou síť, se zakreslenými spoji. Jsou uvedeny jen ty spoje, které jsou použity při předávání paketu:

Předávání paketu po konfiguračních spojích

Obr. 5.2: Předávání paketu po konfiguračních spojích

Paket A je odeslán z CU1 do CU3:

 • Paket A vstupuje kanálem SCC2 do CU1. Nód N1 jej odešle rádiovým kanálem RFC1.

 • Rádiový díl CU2 paket přijme, kanál RFC1 jej odešle do nódu N1 a odtud pokračuje vysílací částí RFC1 dále do antény. Tomuto kroku se říká retranslace.

 • V cílovém CU3 je paket přijat rádiovým dílem, kanálem RFC1 předán nódu N1 a odtud do sériového kanálu SCC2, kterým paket opouští síť MORSE.

Paket B je odeslán z CU3 do CU1:

 • Cesta paketu opačným směrem od CU3 do CU1 probíhá analogicky, začíná šipkou vstupující do SCC2 v CU3 a končí šipkou vystupující z SCC2 v CU1.

 • V CU1 jsou zakresleny také spoje spojující SCC0 s nódem N1. Tyto slouží pro předávání servisních paketů (například při nastavování konfigurace) mezi Setrem a nódem 1, protože servisní konektor na MR400 je uvnitř CU připojen k SCC0. Podobné spoje jsou v každé CU, aby byl možný přístup ze Setru servisním kabelem do každé komunikační jednotky.

Jak tento příklad naznačuje, je nód centrem rozhodovacích operací pro řízení cesty paketů sítí. Výklad těchto operací začíná úvodem do routingu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.