MTS

https//www.racom.eu/cz/support/protocols_docum/bc170_mts.html
1. Úvod

  V tomto dokumentu jsou popsány způsoby a formáty komunikace mezi modulem 
protokolu MTS (přístupovým modulem systému pro připojení jedné nebo více 
MTS jednotek k síti MORSE) a vlastním zařízením MTS074 a dále komunikace 
mezi protokolem MTS a jiným zařízením v síti MORSE. V následujících 
odstavcích předpokládáme, že protokol MTS pracuje v hardware jakékoliv MCU, 
např. radiomodemu MR25, “MR25“ tedy nahrazuje výraz „modul protokolu MTS“2. Formát dat

2.1. Principy komunikace

  (Slova v závorkách jsou [parametry protokolu], viz.kapitola 4.)
Komunikace mezi MR25 a k němu připojeným MTS074 probíhá způsobem master - 
slave, kdy MR25 je vždy master a MTS074 je slave. K jednomu portu MR25 lze 
připojit až 8 MTS074 přes rozhraní RS485. Adresy MTS začínají vždy od 0. 

MR25 si trvale udržuje v RAM paměti stav všech k němu připojených MTS a po 
[refresh period] si ho obnovuje. Tento stav posílá na nakonfigurovanou 
adresu sítě Morse [destination address] po vypršení [link period]. Kromě 
těchto pravidelných vysílání může být stav MTS vyslán tehdy, dojde-li ke 
změně stavu. Změnou se rozumí vždy změna na kterémkoliv MTS připojeném na 
jednom rozhraní RS485. Změna stavu MTS, která má způsobit vysílání, je 
konfigurována v parametru [tx after refresh]:

a) po změně se nevysílá, tzn. vysílá se stav až po vypršení [link check 
period] (stav získaný při poslední [input refreh period] před vypršením 
[link check period]). Stav, kdy vyprší [link check period] je přesně 
definován v popisu parametrů protokolu, v kap. 4)
b) vysílá se po změně kteréhokoliv ze vstupů (tzn. včetně analogových 
vstupů)
c) vysílá se po změně pouze některého z digitálních vstupů
d) při změně digitálního vstupu se nevysílá, změna je však zapamatována 
(je-li delší než [input refresh period]) a vysílá se při dalším vypršení 
[link check period] bez ohledu na stav příslušného vstupu v době vypršení 
[link check period]. Po odvysílání si MR25 při nejbližším [input refresh 
period] nastaví „obraz“ stavu MTS dle skutečnosti a tento je brán za 
výchozí pro další porovnávání.2.1.1. Komunikace MR25 - MTS 

  MR25 může žádat MTS o různé služby (viz. kapitola 2.2.). Komunikace 
probíhá vždy systémem „dotaz - odpověď“. V případě, že MR25 nedostane do 
[MTS timeout] odpověď, opakuje žádost podle nastaveného [No of repeats]. Po 
vyčerpání počtu opakování je vysláno příslušné chybové hlášení. MR25 
zahazuje všechny neočekávané pakety (komunikace nemůže být vyvolána ze 
strany MTS a MR25 musí obdržet paket, který odpovídá svoji velikostí a 
strukturou vyslanému dotazu) a pakety, kde nesouhlasí sec1 nebo sec2.2.1.2. Komunikace po síti MORSE

  Pro tuto komunikaci jsou používány pakety typu „user data“ a „prot 
data“, tzn. mohou být využity všechny vlastnosti sítě Morse. Popis 
konkrétních přenášených rámců je v kap. 2.3 a 5.
  V souladu s filozofií nezávislé komunikace v systému Morse, může 
kterýkoliv člen sítě komunikovat s kterýmkoliv MTS připojeným do sítě 
prostřednictvím MR25. Tzn. bez ohledu na níže popsané dva nejběžnější druhy 
komunikace, lze z kteréhokoliv bodu sítě zjistit např. stav MTS, zapsat do 
něj nastavení výstupů apod., aniž by byla narušena nastavená standardní 
komunikace např. mezi MTS a dispečinkem.

Přímý přenos dat MTS-MTS (viz. 2.3.1.) 

  Nejjednodušší aplikace, kdy je přenášen stav digitálních vstupů MTS 
připojeného v jednom bodu sítě Morse na digitální výstupy druhého 
vzdáleného MTS a naopak. Výstupy tedy slouží jako obraz stavu vstupů 
protější MTS a jejich souhlas je kontrolován při každém přenosu dat do 
protější stanice. Objeví-li se rozdíl (nastala změna na vstupech), pak je 
vyslán zpět rámec obsahující aktuální stav vstupů a zastaralý stav výstupů 
je opraven. 
  Tímto způsobem spolu komunikují po lince MORSE dvě skupiny MTS 
obsahující každá 1 až 8 kusů MTS. Tento počet musí být shodný na obou 
koncích linky. 
  Jeden z digitálních výstupů lze zvolit jako alarmový - na něj jsou 
přenášeny všechny chyby, které nastanou v systému Morse (tzn. jsou zapnuta 
chybová hlášení u příslušného nódu, ke kterému je přiřazen SC port (s 
nastaveným [error word] ) s připojeným MTS) - týká se např. ztráty paketu 
nebo chyby v komunikaci MR25-MTS vzdálené straně.


Přenos dat z jednotek MTS na dispečink (viz. 2.3.2.)

  V tomto případě je pro všechna připojená MTS [destination address] 
adresa dispečinku. Na dispečinku je k MR25 připojen řídící počítač 
komunikující s MR25 nejlépe protokolem MARS-A. V „datech“ protokolu MARS-A 
se přenášejí data ve formátu popsaném dále (viz kapitola 2.3.).2.2. Komunikace MR25-MTS 

  V následujících čtyřech odstavcích bude popsán formát paketů mezi MTS a 
MR25. Významy jednotlivých bytů jsou popsány v odstavci 2.2.5.2.2.1. READ ALL service ( čtení stavu MTS )

	READ ALL  MR25 -> MTS (včetně příkladu)

| A/4 | S/4 | dummy/8 | dummy/8 | dummy/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   1    AA    AA    AA    FF    01  


	READ ALL  MTS -> MR25

| A/4 | V/4 | Dout/8 | Din/8 | fc1(dummy)/8 | fc2(dummy)/8 |
 0   5    00   FF   00      00 

| Ain1/8 | Ain2/8 | Ain3/8 | Ain4/8 | Ain5/8 | Ain6/8 | Ain7/8 | Ain8/8 |
  00    00    00    00    00    00    00    00

| dummy/8 | sec1/8 | sec2/8 |
  AA    AE    52 

Příklad komunikace MR25 - MTS (READ ALL, výpis monitoringu):
18:18:14.41|tx1 6
01AA AAAA FF01
 //servisní požadavek MR25-> MTS, adresa MTS je 0, číslo služby 1
18:18:14.43|rx1 16
0500 FF00 0000 0000 0000 0000 00AA AE52
 //servisní zpráva MTS->MR25, adresa MTS je 0, verze je MTS074/5, všechny 
dig. výstupy jsou v log. 0, všechny dig. vstupy jsou nastaveny na log. 1, 
na analogových vstupech není přípojen žádný signál2.2.2. WRITE TO OUT service (zápis na digitální výstupy MTS)

	WRITE TO OUT  MR25 -> MTS (včetně příkladu)

| A/4 | S/4 | Dout/8 | dummy/8 | dummy/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   2   01    AA    AA    57    A9 


	WRITE TO OUT  MTS -> MR25

| A/4 | V/4 | ack/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   5   06   0B    F5


Příklad komunikace MR25 - MTS (WRITE TO OUT, výpis monitoringu):
18:23:49.59|tx1 6
0201 AAAA 57A9
 // servisní požadavek MR25->MTS, adresa MTS je 0, číslo služby 2, zápis na 
digitální výstup 01
18:23:49.61|rx1 4
0506 0BF5
 // servisní zpráva MTS->MR25, adresa MTS je 0, verze je MTS074/5, ACK
2.2.3 WRITE REG RAM service (zápis do registru RAM), 
   WRITE REG EEP service (zápis do registru EEPROM)

	WRITE REG RAM, S=3
	WRITE REG EEP, S=5   MR25 -> MTS (včetně příkladu)

| A/4 | S/4 | regaddr/8 | regvalue/8 | dummy/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   3    0B     05     AA    BD    43  

               MTS -> MR25

| A/4 | V/4 | ack/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   5   06   0B    F5

Příklad komunikace MR25 – MTS (WRITE REG RAM):
18:23:49.59|tx1 6
030B 05AA BD43
 //servisní požadavek MR25->MTS, adresa MTS je 0, číslo služby 3, zápis do 
RAM na adresu 0x0B hodnotu 0x05 
18:23:49.61|rx1 4
0506 0BF5
 //servisní zpráva MTS->MR25, adresa MTS je 0, verze je MTS074/5, ACK 2.2.4. READ REG RAM service (čtení registru RAM)
	 READ REG EEP service (čtení registru EEPROM)

	READ REG RAM, S=4
	READ REG EEP, S=6    MR25 -> MTS (včetně příkladu)

| A/4 | S/4 | regaddr/8 | dummy/8 | dummy/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   4    0B     AA    AA    63    9D  

               MTS -> MR25

| A/4 | V/4 | regvalue/8 | sec1/8 | sec2/8 |
 0   5    0A     0F    F1

Příklad komunikace MR25 - MTS (READ REG RAM, výpis monitoringu):
18:23:49.59|tx1 6
040B AAAA 639D
 //servisní požadavek MR25->MTS, adresa MTS je 0, číslo služby 4, čtení 
hodnoty registru na adresa 0xB v RAM 
18:23:49.61|rx1 4
050A 0FF1
 //servisní zpráva MTS->MR25, adresa MTS je0, verze je MTS074/5, hodnota 
v registru RAM je 0x0A 2.2.5. Významy jednotlivých bytů v paketech při komunikaci MR25 - 
MTS 

A		adresa MTS (horní 4 bity)
S 		číslo služby (dolní 4 bity), viz podkapitola 2.2.6.
V 		verze MTS (dolní 4 bity), viz podkapitola 2.2.7.
Dout		digitální výstupy (bity 0-7 odpovídají výstupům REL 1 až REL 8)
Din		digitální vstupy (bity 0-7 odpovídají vstupům D IN 1- 8)
fc1		1. frekvenční čítač (jen určité verze MTS, čítá do 255, ve
 		verzi MTS074/4 nižší byte čítače do 65535) 
fc2		2. frekvenční čítač (jen určité verze MTS, čítá do 255, ve 
 		verzi MTS074/4 vyšší byte čítače do 65535) 
Ain1..Ain8	analogové vstupy 
regadr 	adresa registru v ram (eeprom)
regvalue	hodnota daného registru v ram (eeprom)
dummy		výplňový byte (0xAA)
ack		potvrzení provedení zápisu (0x06)
sec1		zabezpečovací byte (součet všech předcházejících bytů)
sec2		zabezpečovací byte (0 - sec1)2.2.6. Čísla služeb (S)

Číslo   Stručný popis služby         Zkratka 
služby

0x1	 načtení kompletního stavu MTS     REQ_R_ALL
0x2	 zápis digitálních výstupů       REQ_W_OUT
0x3	 zápis do určitého registru v RAM    REQ_W_REG
0x4	 přečtení určitého registru v RAM    REQ_R_REG
0x5	 zápis do určitého registru v EEPROM  REQ_W_EEP
0x6	 přečtení určitého registru v EEPROM  REQ_R_EEP
0x7	 odpověď na REQ_R_ALL (kap. 2.3.2.)  REP_R_ALL
0x8	 odpověď na REQ_R_REG (kap. 2.3.2.)  REP_R_REG
0x9	 odpověď na REQ_R_EEP (kap. 2.3.2.)  REP_R_EEP2.2.7. Verze MTS (V):

Číslo		Označení  verze  Stručný popis HW
verze		MTS    desky MIO konfigurace MTS

0x1		MTS074/1  MIO10  6x D IN, 6x D OUT
0x2		MTS074/2  MIO20  2x D IN, 2x D OUT, 8x A IN
0x3		MTS074/3  MIO30  8x D IN, 4x D OUT, 1x A IN
0x4		MTS074/4  MIO40  6x D IN, 4x D OUT, 4x A IN, 1x fc
0x5		MTS074/5  MIO50  8x D IN, 8x D OUT, 5x A IN
2.3. Komunikace MR25-MR25, přenosovým kanálem sítě 
Morse 

  Vyslání Morse paketu (typu paketu user data 0x09) do přenosového kanálu 
může být vyvoláno 2 základními způsoby:
A - Samotným protokolem MTS (pracujícím v hardware MR25)
Takovéto pakety jsou vždy odesílány na [destination address] nastavenou 
v parametrech protokolu. Viz. kap. 2.1. Principy komunikace, resp. kap 
2.3.1. Formát dat.
B - Na žádost z některé adresy sítě Morse
Vzdálený účastník sítě Morse může požádat MTS o nějakou službu. Odpověď na 
tuto žádost je odeslána na adresu, z které přišla žádost o službu. Viz. 
kap. 2.3.2.2.3.1. Formát dat pro případ "A":

   CONTROL WORD    MTS STRUCTURE
| A/4 | X/4 | N/4 | S/4 | MTS_STRUCT |

kde:

CONTROL WORD

4bitové   Možné   Stručný popis            Zkratka
skupiny   hodnoty
C.WORD
A ....... 0x0 ...  rezervováno

X ....... 0x1 ...  data jsou posílána po regulérním ..C_CHECK_TIMEOUT
            vypršení link check period 
      0x2 ...  Po přijetí RF_CHECK se kontroluje ..C_CHECK_IN
            došlý „out“ s místním „in“. 
            V případě, že nesouhlasí je na 
            [destination address] odeslán 
            C_CHECK_IN 
      0x3 ...  data jsou posílána po změně    ..C_CHECK_REFRESH
            zjištěné při refresh

N ....... 0x1 až .. počet MTS připojených k MR25
      0x8

S ....... 0xE ...  Následují data obsahující kompletní .... RF_CHECK
(Číslo RF       stav všech MTS za MR25 od MTS s 
služby)        adresou 0 do MTS s nejvyšší adresou.
            Po přijetí paketu RF_CHECK jsou zapsány 
            hodnoty vstupů (v došlém paketu) na výstupy 
            a porovnány hodnoty došlých výstupů s místními
            vstupy. Nesouhlasí-li je na [destination 
            address] odeslán paket C_CHECK_IN
      0xD ...  Struktura dat jako u 0xE(RF_CHECK) ....RF_CHECK_ERR
            Je vysílán poslední stav před
            ztrátou komunikace s MTS 
      Ostatní čísla služeb viz kapitola 2.2.6. Čísla služeb
      při komunikaci MR25-MTS MTS_STRUCT

| V/8 | Dout/8 | Din/8 | fc1(dummy)/8 | fc2(dummy)/8 |
| Ain1/8 | Ain2/8 | Ain3/8 | Ain4/8 | Ain5/8 | Ain6/8 | Ain7/8 | Ain8/8 |
| Dummy/8 |

Významy jednotlivých bytů v MTS STRUCT:

V      verze MTS 
Dout    Digitální výstupy (bity 0-7 odpovídají výstupům REL 1 až REL 8)
Din     Digitální vstupy (bity 0-7 odpovídají vstupům D IN 1- 8)
fc1     1. frekvenční čítač (jen MTS074/4, jinak dummy)
fc2     2. frekvenční čítač (jen MTS074/4, jinak dummy)
Ain1..Ain8 Analogové vstupy 
dummy    Výplňový byte (0xAA)

Poznámka:
  Jednotlivé MTS STRUCT se řadí v datech posílaných vzduchem za sebou od 
adresy 0 a jejich počet odpovídá nastavenému počtu připojených MTS 
v protokolu (jaký je nastavený počet MTS je sledovatelné v Control Word - 
viz předcházející popis). 
  Nastavíme-li na přijímací straně v odpovídajícím sériovém kanále např. 
protokol MARS-A, pak MTS struct budou seřazeny za sebou v bloku dat 
protokolu.2.3.2. Formát dat pro případ “B“:

   CONTROL WORD      DATA
| A/4 | X/4 | M/4 | S/4 | žádost / odpověď |

kde:

CONTROL WORD

4 bitové  Možné   Stručný popis 
skupiny   hodnoty 
C.WORD
A ....... 0x0 ...  rezervováno

X ....... 0x4 ...  data jsou posílána na vyžádání (dotaz/odpověď)
            (pro rozlišení případu "B" od "A")
M ....... 0x0 až .. adresa MTS připojeného k MR25 
      0x7
S ....... Čísla služeb viz. 2.2.6.


DATA

  Formát dat pro žádost/odpověď je stejný jako při komunikaci MR25 – MTS, 
pouze nejsou přenášeny kontrolní součty sec1 a sec2. Popis v kapitole 2.2.
3. Příklad komunikace:

 - žádost o přečtení hodnoty registru na adrese 0x0B v RAM prvního MTS za 
MR25:

Směr        Paket       Komentář
komunikace

vf.kanál->MR25 0404 040B AAAA
					1.byte 04: vyžádaná data
					2.byte 04: adresa MTS 0
					      číslo služby 4
					3.byte 04: adresa MTS 0 
					      číslo služby 4
					4.byte 0B: adresa registru RAM
					5.and 6.byte AA AA: dummy

MR25 --> MTS     040B AAAA 639D
					1.byte 04: adresa MTS 0
					      číslo služby 4
					2.byte 0B: adresa registru RAM
					      v MTS
					3.and 4.byte AA AA: dummy
					5.and 6.byte 63 9D: sec1 a sec 2

MTS --> MR25     0205 07F9
					1.byte 02: adresa MTS 0
					      verze MTS 074/2
					2.byte 05: obsah RAM na adr. 0B
					3.and 4.byte 07 F9: sec1 a sec2

MR25->vf.kanál 0404 0205
					1.byte 04: data na vyžádání
					2.byte 04: adresa MTS 0
					      číslo služby 4
					3.byte 02: adresa MTS 0
					      verze MTS 074/2
					4.byte 05: obsah registru RAM
4. Parametry protokolu MTS

Nastavení je společné pro všechny MTS komunikující s jedním modulem 
(protokolem) MTS, tzn. připojené za jedním rozhraním RS485.

(a) destination address
Adresa protistanice sítě Morse, na kterou jsou odesílány spontánně 
generované zprávy (typicky RF_CHECK a chybová hlášení).

(n) number of MTS units
Počet MTS074 připojených za jedním protokolem MTS, tzn. za jedním rozhraním 
(RS485) MR25. Adresy připojených MTS074 musí začínat od nuly. Tzn. 
v případě připojení jednoho MTS074 je n=1 a adresa v MTS074 musí být 0.

(t) MTS timeout 
Čas v milisekundách, po který čeká MR25 (protokol MTS) na odpověď z MTS074. 
Typická hodnota je 80 ms.

(r) No of repeats
Počet opakování. V případě, že MR25 nedostane z MTS074 odpověď do timeoutu 
(t), opakuje vysílání podle zde nastaveného počtu pokusů.
Typická hodnota je 3.

(i) input refresh period
Čas v milisekundách, po kterém si MR25 obnovuje obraz stavu připojených 
MTS074. Po vypršení tohoto času začne MR25 postupně obvolávat žádostí 
REQ_R_ALL všechna připojená MTS074 od adresy 0 až do počtu nastaveném v 
(n). Hodnota tohoto parametru ovlivňuje dynamické chování celého systému, 
proto musí být pečlivě zvolen. Typická hodnota je 500 ms. V případě zadání 
0 refresh neprobíhá a MR25 získá obraz stavu připojených MTS074 pouze na 
žádost ze vzdálené adresy sítě Morse. 

(l) link check period
Čas v sekundách, po kterém MR25 odvysílá na destination address (a) stav 
všech připojených MTS (C_CHECK_TIMEOUT). Vysílaný stav je buď aktuální (po 
posledním refresh) nebo dle nastavení (x). V případě zadání 0, link check 
period neprobíhá. 
Link period se nuluje přijetím nebo odvysílán paketu se službou RF_CHECK 
(sl. 0E ) nebo RF_CHECK_ERR ( sl. 0D ).
 
(e) error Word
Vyšší byte určuje adresu (0-7), nižší byte číslo výstupu (0-7) MTS074, na 
kterém se mají zobrazovat zprávy o chybách. Tzn. v případě několika MTS074 
na jednom rozhraní RS485 pouze jeden výstup na jednom MTS074 může být 
nastaven jako „alarm“ pro všechna MTS společně.
Nastavení alarm výstupu do jedničky může být způsobeno 2 stavy:
  1. protokol MTS ve vzdálené stanici odeslal chybové hlášení. Alarm 
výstup se aktivuje na kterékoliv chybové hlášení (nejčastěji ERR_R_ALL). 
Pozor! Aby se alarm výstup mohl po chybě zjištěné ve vzdálené stanici 
aktivovat, musí být protokol MTS ve vzdálené protistanici správně 
nakonfigurován, tzn. parametr (o) musí být nastaven na yes a destination 
(a) musí být adresa, ke které je přiřazen protokol MTS, který právě 
konfiguruji. Využití při komunikaci MTS-MTS viz. kap. 2.1.2.
  2. na adresu, ke které je přiřazen protokol MTS byla doručena chybová 
zpráva systému Morse. Doručování chybových zpráv však musí být 
nakonfigurováno (v příslušném nódu zapnuty Error messages MORSE nebo S+U“). 
Typickou chybovou zprávou je např. „packet lost“. Tato zpráva v systému 
Morse informuje odesílatele o tom, že se nepodařilo doručit paket. V našem 
případě se tedy alarm výstup aktivuje tehdy, když se adrese sítě Morse, ke 
které je přiřazen protokol MTS, který právě konfiguruji nepodařilo doručit 
paket na destination (a).
Alarm výstup zhasne v případě, že je doručen regulérní paket ze vzdálené 
adresy (služba 0xE, 0xD). POZOR ! Po vypršení link. period je vysílán 
poslední stav MTS074 i v případě, že komunikace mezi MR25 a MTS074 již 
neprobíhá. Tzn. v případě, že vzdálené MTS074 přestane komunikovat s MR25, 
chybový výstup na „našem“ MTS vždy po vypršení link. period (obdržení 
posledního stavu vzdáleného MTS před poruchou, služba 0xD) zhasne, po 
vypršení refresh period ve vzdáleném MTS (pokusu o čtení z vadného MTS) je 
vzduchem doručena chyba a chybový výstup se opět rozsvítí.
V případě zadání vyššího čísla MTS než je počet MTS zadaný v (n) nebo 
zadání čísla výstupu jiného než 0-7 není žádný výstup pro indikaci chyb.
Upozornění: adresy MTS (připojených k jednomu portu) začínají od nuly (0-
7), počty MTS začínají od 1 (1-8).

 (x) tx after refresh
Způsob vysílání stavu MTS při zjištění změny při refresh:
(0)	none  nevysílá se
(1)	all  vysílá se při změně kteréhokoliv vstupu
(2)	digi  vysílá se při změně digitálního vstupu
(3)	delay první změna (delší než refresh period) digitálního vstupu 
zjištěná při refresh je zapamatována, ale vysílá se až při link period. 
Nastane-li před vypršením link period další změna, není brána v úvahu. 
(Platí pro každý digitální vstup samostatně). Po vypršení link period je 
při první refresh period načten do MR25 opět aktuální stav MTS a bere se 
jako výchozí pro posuzování dalších změn. Tzn. vysílá se vždy až po link 
period, bez ohledu na stavy po refresh period. Při vysílání po link period 
je vyslán stav zjištěný po posledním refresh s vyjímkou digitálních vstupů 
(viz. výše).

 (o) send error messages
Zapnutí (yes) nebo vypnutí (no) vysílání chybových hlášení (viz.kapitola 5) 
do přenosového kanálu Morse (radiového kanálu).


Při konfiguraci výše uvedených parametrů je třeba velmi dobře analyzovat 
nastavení - brát v úvahu možnost ovlivňování jenotlivých timeoutů (např. 
MTS timeout a refresh timeout) + počet opakování a počet MTS a rovněž tak 
zatížení sítě Morse v závislosti na četnosti změn probíhajících na 
jednotlivých MTS. Nesprávným nakonfigurováním lze celou síť přetížit. 

Příklad: omylem nastavíme větší počet MTS (n) než je ve skutečnosti 
připojen, tzn. při refresh period se MR25 dotazuje neexistující adresy MTS 
a po vyčerpání počtu pokusů (r) vysílá chybovou hlášku na destination adr 
(a). Je-li refresh period 200 ms a např. 4 neexistující MTS, v síti zbude 
jen velmi málo prostoru na přenos užitečných dat...5. Chybová hlášení 

  Jestliže protokol MTS zjistí chybu v komunikaci s připojeným 
(připojenými) MTS nebo přijme paket z Morse sítě se špatným (neočekávaným) 
formátem dat, vygeneruje chybové hlášení. Jestliže chyba vznikne při 
zpracování žádosti o službu od vzdálené adresy sítě Morse, je chybové 
hlášení odesláno na tuto adresu. Ve všech ostatních situacích je chybové 
hlášení odesíláno na nakonfigurovanou [destination address].
  Chybová hlášení odesílané z protokolu MTS jsou pakety typu PROT DATA. 
Struktura dat v paketu je popsána dále. Jestliže je níže popsané chybové 
hlášení přijmuto protokolem MTS a v parametrech protokolu je nastaveno 
zobrazování chybových stavů na některý z digitálních výstupů, je tento 
„chybový“ výstup nastaven do 1. Chybová hlášení přijatá dispečinkem 
(prostřednictvím např. protokolu MARS-A) jsou předána připojenému zařízení 
v příslušném protokolu (MARS-A) a jejich následné zpracování je dáno 
připojenou aplikací.
  

Formát chybového hlášení:

| 0x00/8 | 0x01/8 | 0x00/8 | NR/8 |

0x0001   "control_word" - říká jaká zpráva je posílána - pro mts error 
      vždy 0x0001
N      adresa MTS (0xF pro všechna MTS za MR25)
R      číslo chyby


Čísla chyb:

Číslo chyby  Stručný popis             Zkratka

0x1	Chyba čtení při stavu refresh         ERR_R_ALL
0x2	Z MTS přišla data neočekávané velikosti    ERR_R_DATA_SIZE
0x3	Týká se došlých dat radiovým kanálem.     ERR_RF_IN_FORMAT
	Nesouhlasí adresa MTS v control wordu
	na začátku dat a v žádosti o službu.
	Nebo nesouhlasí číslo služby v control wordu 
	na začátku dat a v žádosti o službu
	Nebo nesouhlasí velikost dat v paketu
0x4	Chyba zápisu do MTS (MR25 nedostal ACK)    ERR_WRITE
0x5	Žádost o služby z neexistující adresy MTS   ERR_NUM
0x6	v došlých datech po radiovém kanálu      ERR_VER
 	nesouhlasí verze MTS s verzí MTS dané adresy
 	za MR25
0x7	Žádost o neznámou službu            ERR_UNKN_SERVICE
0x8	Nepoužito                   ERR_OUT_NUM
0x9	Chyba v control wordu na začátku dat (dolní  ERR_C_WORD
 	byte obsahuje žádost o službu, horní byte 
 	neobsahuje 0x04 (C_DATA_REQ))


  Chybové zprávy jsou odesílány ihned po jejich vzniku na adresu 
[destination address] nebo na adresu žadatele o službu. 
  V případě, že MTS po vypršení refresh period opakovaně neodpovídá, je 
chybová hláška odeslána okamžitě po prvním vyčerpání pokusů o získání stavu 
MTS. Potom vždy až po vypršení link period (ne po každé refresh period). Po 
vypršení link period je v tomto případě vyslán stav MTS, který byl před 
vznikem chyby (služba 0xD) a ihned za ním následuje chybový paket (chyba 
0x1)
  Více viz. kap.4, nastavení (e)rror Word.
6. Některé adresy registrů v paměti RAM 
mikroprocesoru a v externí paměti EEPROM 

(pro případný zápis nebo čtení registrů MTS dálkově, viz popis struktury 
paketů v kap. 2.)

Název registru     RAM       EEPROM    Hodnoty

MTS_ADDRESS      0x68       0x77     0x00 - 0x70
COUNTER_low_byte    0x71 ( fc1)    -      0x00 - 0xFF
COUNTER_high_byte   0x72 ( fc2)    -      0x00 - 0xFF
7. Další publikace popisující MTS074:

Description of MTS074 – návod k obsluze, popis hardware a popis 
jednotlivých verzí MTS074
8. History
Popis platí od verze 3.48 ze 7.12.1999.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.