Úvod

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/int.html

Verze pro tisk

1. Úvod

Ranec (Racom Network Center) je určen k monitoringu a ovládání provozu datových sítí MORSE. Topologie sítě je graficky zobrazena na podkladu vhodné mapy. Ranec sleduje svými prostředky provoz sítě, indikuje aktuální poruchové stavy a umožňuje zobrazit vývoj důležitých parametrů sítě v uplynulém období. Umožňuje, zejména v prostředí Linux, zásahy do konfigurace sítě. Je vytvořen pro dispečerská pracoviště, kde umožňuje rychlou indikaci vzniklé závady a nalezení její příčiny.

Ranec z pohledu uživatele sestává ze čtyř hlavních částí:

  • Mapy – Ranec používá mapy rastrové, vektorové a mapy sestávající z pojmenovaných bodů. Zobrazení map a sítí je možné v geodetických soustavách WGS 84, JTSK a v dalších. Je možno použít i více map současně. Mapy se pak mohou překrývat nebo jsou automaticky zapínány podle aktuálního měřítka na obrazovce.

  • Sítě – Prvky rádiové sítě jsou zobrazeny grafickými znaky. Ke každému znaku jsou uloženy potřebné informace o jeho poloze, parametrech a vztahu k dalším prvkům. Prvky mohou být rozmístěny v souladu s mapou na svých zeměpisných souřadnicích nebo ve zvoleném rastru nezávisle na mapě pro vytvoření logických schémat nebo zcela libovolně. Ranec je vybaven editorem pro práci s těmito prvky. Výsledné soubory obsahující topologii sítě mohou být ukládány buď do zvoleného adresáře nebo do databáze MySQL v připojeném serveru. Ranec umožňuje spuštění ovládacího programu Setr pro zvolený bod a v  prostředí Linux také stažení konfigurace bodů, nakreslení spojů podle skutečného routingu a další funkce.

  • Statistika – v serveru lze spustit programové démony, kteří ve zvolených intervalech sbírají statistická data ze sledované sítě. Z dat, ukládaných do databáze MySQL, lze získat přehledné informace o provozu sítě v uplynulém období. Podobně jsou získávány informace o dosažitelnosti jednotlivých bodů sítě a tyto jsou aktuálně indikovány na obrazovce.

  • Konfigurace – Zde je definována spolupracující databáze, nastavení obrazovky, grafické parametry prvků, způsob zobrazení map a jejich výběr, jméno zobrazené sítě. Aktuální konfiguraci lze uložit do souboru a použít ji při příštím spuštění Rance.

První spuštění Rance v prostředí Windows

Ze stránky www.racom.eu, Download, Software stáhneme instalační soubor, například ranec-install-6.0.0.12-i386.exe. Spustíme jej a necháme proběhnout instalaci do defaultního adresáře c:\Racom|Ranec. Obsahuje soubory:

K základním souborům ranec.exe a libmysql.dll jsou připojeny soubory uninstall.exe, CHANGELOG.txt, VERSION.txt a cs.mo. Soubor ranec.mo obsahuje české texty menu a vznikne při konfiguraci a volbě českého menu. Jeho smazáním se můžeme vrátit k angličtině.

Soubor ranec.cnp obsahuje konfiguraci Rance a je vytvořen po uložení konfigurace povelem Systém>Ulož konfiguraci. Tento soubor je zpravidla přenositelný mezi různými verzemi Rance. Přesto je doporučeno při změně verze spustit Ranec bez souboru ranec.cnp, tedy v defaultní konfiguraci a pak teprve novou konfiguraci ranec.cnp uložit.

Do pracovního adresáře připravíme vektorovou mapu crasr.rvm a konfiguraci jednoduché sítě net1.rtd.

Program Ranec spustíme z menu Start volbou: Start>Programy>Racom>Ranec>Ranec nebo přímo spuštěním souboru ranec.exe.

Povelem Zobrazit>Mapové vrstvy otevřeme dialog Seznam mapových vrstev. Ikonou vybereme a přidáme mapový soubor crasr.rvm a klepnutím na „OK“ zobrazíme mapu. Povelem Topologie>Otevřít soubor vybereme a přidáme net1.rtd. Povelem Zobrazit>Přiblížit všechny vrstvy zobrazíme celou mapu včetně jednoduché sítě.

Vzhled obrazovky

Obr. 1.1: Vzhled obrazovky

V prostředí Linux

je soubor ranec.mo s českou verzí textů uložen v adresáři
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES

V tomto případě povel ranec spustí českou verzi a povel LANG=en ranec spustí verzi anglickou.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.