Organizace práce se sítěmi

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/org-site.html

Verze pro tisk

4. Organizace práce se sítěmi

Další popis odpovídá stavu, kdy je v dialogu Zobrazit>Mapové vrstvy zvolena vrstva <NETWORK> jako „aktivní“.

4.1. Databáze

Databáze MySQL je základním prostorem pro ukládání topologie sítí a statistických dat. Přihlásíme se k ní povelem Systém>Přihlášení. V přihlašovacím dialogu vyplníme název serveru a zvolené databáze v něm. Pokud se přihlásíme jménem a heslem vlastníka této databáze, pak můžeme v databázi číst i zapisovat. Pokud se přihlásíme do cizí databáze, pak můžeme pouze číst. Po úspěšném připojení k databázi se na horní liště objeví aktivní ikony:
Nahrát síť z databáze a Uložit síť do databáze.

Po přečtení některé sítě z databáze pomocí této ikony jsou v dolní liště vpravo vypsány údaje:

síť : databáze@server [uživatel]

Po přihlášení k databázi, kdy je určen server a uživatel, můžeme změnit volbu databáze v serveru pomocí povelu Nastavení>Databáze>Vyber hlavní databázi.

Kromě hlavní databáze používané pro ukládání topologie sítí se používá také databáze pro ukládání logů, což jsou průběžně získávané záznamy o provozu sítě. Volbu této databáze provedeme povelem Nastavení>Databáze>Výběr databáze pro logy. Souhrnnou informaci pak poskytuje zpráva Nastavení>Databáze>Informace o databázi.

Bez připojení k databázím můžeme s Rancem pracovat jen v omezeném rozsahu.

4.2. Datové zdroje

Ruční ukládání a čtení topologie sítí může být prováděno do souboru (Topologie>Uložit do souboru,Vyber soubor) nebo do databáze MySQL (Topologie>Uložit do databáze,Nahrát z databáze).

Během práce se sítí se objevují situace, kdy je síť načtena automaticky. Pro tento případ je vybrána v dialogu Nastavení>Konfigurace>Zdroj dat buď databáze nebo adresář. Pro volbu „adresář“ (directory) je zde určena i cesta k němu, databáze je již vybrána v menu Nastavení>Databáze. Volba zdroje dat je indikována na liště vpravo dole za značkou ZD (zdroj dat).

4.3. Ukládání topologických dat

Topologie aktuální sítě je zapsána v operační paměti počítače a je v ní pouze jedna síť. Před přechodem do jiné sítě, to je i při vstupu do vnořené sitě, je nutno dosavadní topologii zapsat abychom nepřišli o editované změny. Zápis lze provést do zvoleného adresáře nebo do databáze MySQL. Zápisem do adresáře dojde k prostému uložení informací o všech prvcích sítě do souboru například sit1.rtd. Při uložení do databáze jsou prvky sítě začleněny do systému databáze a je jim přiděleno unikátní číslo. Po uložení jsme vyzváni ke zpětnému načtení sítě z databáze aby prvky v PC vystupovaly i se svými novými evidenčními parametry. Graficky se zaevidování v databázi projeví změnou barvy obrysu nového prvku ze zelené na černou. Vzhledem k této evidenci není vhodné používat uložení sítě pod novým jménem, protože tím vzniká v databázi nežádoucí duplicita dvou sítí se shodným evidenčním číslem. Jméno aktuální sítě je indikováno na liště vpravo dole i s označením databáze nebo adresáře, odkud byla síť nahrána. Informace ZD nesouvisí s původem sítě.

síť : databáze@název.serveru [uživatel]  ZD: adresář

4.4. Geografické a Logické souřadnice

Každý z prvků editované sítě je vázán na určitou polohu zvanou Místo. Místo je označeno křížkem a přísluší mu určité Geografické souřadnice. Na Místo jsou připojeny další prvky, například nód nebo IP host, kterým přísluší Logické souřadnice. GEO a LOG souřadnice jsou zpočátku shodné. Přesouváme-li prvek (nód), pak se mění jeho LOG souřadnice zatímco Místo zůstává na původních GEO souřadnicích. Tento přesun je podmíněn přepnutím editoru do režimu LOG povelem Topologie>Přepnout do logických souřadnic. Výsledný stav je indikován na levé spodní liště značkou LOG nebo GEO.

Pro posun prvků slouží povel Topologie>Výběr objektů. V tomto režimu lze levým tlačítkem myši nebo taženým rámečkem označit některé prvky (nód, IP host ale nikoli Místo). S pomocí stisknutého tlačítka Shift můžeme do výběru přidat další prvky. Nyní pomocí levého tlačítka táhneme některý prvek a s ním i ostatní vybrané prvky. Značky Místo přitom zůstávají v původní poloze na svých GEO souřadnicích. Obraz Místa je tak na GEO souřadnicích a obraz prvku na jiných LOG souřadnicích. K dokončení přesunu použijeme kontextové menu. Pravým tlačítkem klepneme na zvolený prvek (nikoli Místo) a volbou Souřadnice>Log–>Geo dosáhneme přesunu Místa na pozici jeho prvku (LOG souřadnice je zapsána do souřadnice GEO). Volbou Souřadnice>Geo–>Log se naopak prvek vrátí na své původní Místo. Přesunout prvek můžeme také z jeho kontextového menu přepsáním položek Atributy>logX, logY.

Grafickou pomůckou pro umisťování prvků do schemat je rastr. Lze jej zapnout povelem Zobrazit>Zobraz rastr. Má podobu sítě (ve WGS pravoúhlé), jejíž rozteče jsou volitelné v menu Nastavení>Konfigurace>Souřadný systém>gridX, gridY. Kontextové menu plochy umožňuje umístit prvky sítě do nejbližšího průsečíku rastru. Posouváme-li prvky při zapnutém rastru, pak se „přichytávají“ na průsečíky rastru.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.