Topologie sítí

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/mapa-topologie.html

Verze pro tisk

5. Topologie sítí

Při vrstvě <NETWORK> zapnuté jako „aktivní“ se v povelovém řádku objeví volba „Topologie“ a při klepnutí pravým tlačítkem na různé prvky plochy se objeví různá kontextová menu. Těmito nástroji lze editovat obraz sítě.

5.1. Menu Topologie

Přehled položek menu. Většina povelů je k dispozici také na nástrojové liště.

 • Konfigurovat vrstvu – základní parametry zobrazení prvků, viz 5.2 – „Konfigurace Editoru“.

 • Nová síť, Otevřít soubor, Ulož do souboru – práce s obrazem sítě mimo databázi

 • Vrať změnu, Znovu změnu – vrací nebo obnovuje editační změny

 • Výběr objektu – viz 5.3 – „Kontextová menu“ Výběr

 • Posun, Přiblížit, Oddálit – volba výřezu okna

 • Přiblížit vše – výřez obsahuje celou aktuální pracovní vrstvu

 • Vrátit lupu / posun – vrací nebo obnovuje změny výřezů plochy a jejích posunů

 • Přepnout do geografických / logických souřadnic – viz 4.4 – „Geografické a Logické souřadnice“

 • Smazat – zrušení prvku na ploše

 • Nahrát /uložit z databáze – práce s obrazem sítě v databázi, viz 4 – „Organizace práce se sítěmi

 • Historie sítí: jdi zpět / dopředu – vrací nebo obnovuje předešlou zobrazenou síť

 • Servisní – pro vývojové účely

 • Kontextové menu plochy – viz 5.3 – „Kontextová menu“

 • Na pravém konci nástrojové lišty jsou nástroje pro hledání na pracovní ploše podle seznamu použitých nódů.

Pro editaci obrazu sítě jsou k dispozici 3 skupiny nástrojů:

Konfigurace editoru

Otevření: Topologie>Konfigurovat vrstvu (dále Ctrl+E). Vlastnosti společné pro celou vrstvu topologie jako velikost a viditelnost prvků… V dialogových tabulkách jsou bílá políčka editovatelná. Vstupujeme do nich mezerníkem nebo dvojklikem levého tlačítka myši.

Kontextová menu

Otevření: Pravým tlačítkem myši klepnout na prvek sítě. Provedení editačních úprav jednotlivých prvků jako přidat, smazat, posunout, najít polohu…

Atributy

Otevření: Kontextové menu, první položka. Vlastnosti jednotlivých prvků a jejich úprava jako poloha, jméno, adresa…

Tyto nástroje jsou dále členěny podle prvků sítě

Prvky sítě na pracovní ploše

Obr. 5.1: Prvky sítě na pracovní ploše

Plocha

Volná plocha mezi prvky sítě.

Místo

Značka určující polohu prvku v GEO souřadnicích. Na Místo je přidán některý z dalších prvků. Symbolem je křížek.

Síť

Vyjadřuje, že v aktuální síti je vložena další síť. Symbolem je větší kolečko.

Nód

Nód sítě MORSE, tedy základní stavební prvek sítě opatřený adresou MORSE. Symbolem je menší kolečko.

IP host

Základní prvek IP sítě opatřený adresou IP. Symbolem je vyčerněné kolečko.

Bus, Sběrnice

Sběrnice, ke které je připojeno více IP hostů nebo nódů. Symbolem je ovál.

Text

Samostatně umístěný doplňující text. Symbolem je sám text.

Link, spoj

Spojnice mezi prvky sítě. Symbolizuje komunikační trasy definované routingem. Symbolem je úsečka mezi dvěma prvky.

Kurzor

Pomocný prvek používaný k vyměřovacím potřebám. Symbolem je šikmý křížek.

Následuje přehled nabídek nástrojů.

5.2. Konfigurace Editoru

Otevřeme povelem Ctrl+E. Submenu pro jednotlivé prvky jsou zde pro přehlednost seřazena do společné tabulky:

obecnéMístoSíťNódMobilIPhostBusTextLinkdvojklik
 ikon velikon velikon velikon velikon velikon velikon vel Plocha
 ikon vidikon vidikon vidikon vidikon vidikon vidikon vid Místo
tex veliktext typtext typtext typtext typtext typtext typ  Síť
tx barvatext vidtext vidtext vidtext vidtext vidtext vid  Nód
tx průhl  htex typhtex typ    IPhost
   htex vidhtex vid    Bus
 dim vid  sip vel   sip velText
 dim abs  link vid   link vidLink
 CUvert  tlink typ   tlink typ 
 CUsdru  tlink vid   tlink vid 
hideDEdA off  aliasB     
hideDMdB off  aliasMS     
 posunG  aliasMC     
usePathav CU        
fPathav M-L        
sPathav M        

Význam zkratek v tabulce:

ikon vel

ikona velikost

ikon vid

ikona viditelnost

text typ

typ textu (adresa, frekvence, popis…)

text vid

text viditelnost (texty zobrazené nebo skryté)

htex typ

typ horního textu nódu (umístěn na pozici textu Místa)

htex vid

viditelnost horního textu nódu

tex velik

velikost textu u všech prvků

tx barva

barva pozadí textů

txt průhl

průhlednost pozadí textů

hideDE

hide Details Enable – při velkém měřítku (mapa velkého území) se zobrazí jen horní text nódu nebo jméno Místa

hideDM

hide Details – měřítko, od kterého jsou vynechány detaily

usePath

spouštět MORSE aplikace s path souborem

fPath

path soubor pro MORSE aplikace

sPath

přídavné parametry pro MORSE aplikace

dim vid

viditelnost spojů mezi prvky místa

dim abs

prvky vykresleny vzhledem k Místu v absolutní nebo relativní poloze

CUvert

další CU na společném Místě jsou řazeny do jednoho slouce

CUsdru

je-li v CU použito více nódů, vykreslí se pouze jeden nód

dA off

dimA offset, vzdálenost mezi sloupci tedy mezi sousedními CU

dB off

dimB offset, vzdálenost mezi řádky tedy mezi nódy v jedné CU

posun G

povoleno posouvání Místa v geografických souřadnicích

av CU

automatický výběr všech prvků na společné CU po označení jednoho z nich

av M-L

aut. výběr prvků na společném Místě, pokud nebyly posunuty z pozic dim A, dim B

av M

aut. výběr všech prvků na společném Místě

sip vel

velikost šipky spoje

link vid

viditelnost linky spoje

tlink typ

text linky – typ textu

tlink vid

text linky – viditelnost textu

aliasB

překlad adres – báze

aliasMS

překlad adres – výběrová maska

aliasMC

překlad adres – změnová maska

Práce s editorem

Základním prvkem je Místo s geografickými souřadnicemi X,Y (viz Atributy). Na něj se umisťují další prvky opatřené souřadnicemi logickými, např. nódy.

Značka prvku má pro každý druh prvků určenou velikost a viditelnost (Ctrl+E>Nód>ikona velikost, ikona viditelnost). Prvek je opatřen textem s volitelným obsahem a viditelností (Ctrl+E>Nód>typ textu, text viditelnost). Text Místa je položen výše než text připojeného prvku, takže mohou být čitelné současně. Nód může navíc použít horní text, který je zobrazitelný pouze alternativně s textem Místa (Ctrl+E>Nód>htext typ, htext viditelnost).

Velikost všech textů je určena v menu Obecné vlastnosti. Odtud lze také společně ovládat barvu a průhlednost pozadí textů. Obsah textů se pro jednotlivé prvky zadává při jejich vkládání, edituje se v menu Atributy.

Základním prvkem sítě MORSE je nód. Jeden až pět nódů je obsaženo v Communication unit (CU), což je nejčastěji radiomodem řady MR400 nebo starší MR25. Více viz MORSE Firmware Dokumentace na www.racom.eu..

Vazba k Místu

Obr. 5.2: Vazba k Místu

Pokud je na jednom Místě použito více nódů ve společné CU, umisťují se značky nódů pod sebe s roztečí řádků Ctrl+E>Místo>dimB offset. Počet roztečí od Místa je v Prvek>Atributy>dimB offset. Podobně může být na jednom Místě více CU, které pak tvoří další sloupek. Rozteč sloupků se značkami je Ctrl+E>Místo>dimA offset, pořadí sloupku pro daný prvek je v Prvek>Atributy>dimA offset. Pomocné linky, které spojují přidané prvky s Místem mohou být viditelné nebo skryté Ctrl+E>Místo>dim viditelně. Umístění prvků vůči místu může být znázorněno absolutně nebo relativně (pozice nepoužitých prvků není prázdná ale jsou na ni posunuty prvky s vyšší souřadnicí dim). Ctrl+E>Místo>dim absolutně.

Přepínač Ctrl+E>Místo>přesun v geo umožňuje přesun Místa v režimu GEO.

V editoru je možno definovat akce vyvolané dvojklikem levého tlačítka na různé prvky sítě. Výběr možností v dialogu Ctrl+E>Dvojklik.

V dialogu Ctrl+E>Barvy stavů (není uveden v přehledné tabulce) je možno definovat 10 různých barev pro označení stavů nódů. Využívají se pro znázornění výsledku akce „Získat stav synchronizace času“, viz kontextové menu plochy.

5.3. Kontextová menu

Kontextová menu jsou hlavním editačním nástrojem. Klepnutím pravým tlačítkem na některý z prvků sítě se otevře příslušné menu. V následujícím přehledu jsou všechna menu seřazena vedle sebe do tabulky.

PlochaMístoSíťNódMobilIPhostBusTextLink
  Jm. prvkuJm. prvkuJm. prvkuJm. prvkuJm. prvkuJm. prvku 
 Jm. místaJm. místaJm. místaJm. místaJm. místaJm. místaJm. místaMezi nódy
AtributyAtributyAtributyAtributyAtributyAtributyAtributyAtributyAtributy
  MístoMístoMístoMístoMístoMísto 
KurzoryKurzoryKurzoryKurzoryKurzoryKurzoryKurzoryKurzory 
Nástroje  NástrojeNástroje   Statistiky
   Diag mobDiag mob    
PřidatPřidat …..SpojSpojSpojSpojSpojSpoj 
  Spoj ZSpoj ZSpoj ZSpoj ZSpoj ZSpoj Z 
  Spoj KSpoj KSpoj KSpoj KSpoj KSpoj K 
 SmazatSmazatSmazatSmazatSmazatSmazatSmazatSmazat
HledatPolohaSouřadSouřadSouřadSouřadSouřadSouřad 
Uchytit        
VložitKopírovatKopírovatKopírovatKopírovatKopírovatKopírovatKopírovat 
Přidat vb.VyjmoutVyjmoutVyjmoutVyjmoutVyjmoutVyjmoutVyjmout 
Soubor Vstoupit      
Zpět   Info mobil    
Znovu   LOG map    
Konfigur.   RSS map    

Význam zkratek v tabulce:

Jm. prvku, Jm. místa

Jméno prvku s adresou a jméno Místa, ke kterému prvek přísluší.

Mezi nódy

Adresy nódů, mezi kterými vede linka

Atributy

Konkretizuje pro jednotlivé prvky parametry, jejichž společné vlastnosti byly nastaveny v editoru. Podrobněji rozvedeno v dalším odstavci.

Místo

Odkazuje na submenu Místa, které je součástí každého prvku.

Kurzory

Umožňuje vložit kurzor A, který zde slouží k operativnímu měření vzdálenosti. Vložíme-li i kurzor B, pak je změřena vzdálenost A-B. Vzdálenost a azimut jsou vypsány na spodním okraji plochy.

Nástroje

Submenu Nástroje má více funkcí, bude rozvedeno v další kapitole .

Statistiky

Grafické zobrazení logů je popsáno v odstavci 6.7 – „Zobrazení logů“

Diag mob

Diagnostika prvků mobilní sítě

Přidat

Submenu Přidat slouží k umisťování nových prvků do sítě. Při vložení nového prvku jsou předloženy ke schválení nebo korekci souřadnice, název místa a adresa. Při vkládání prvku na Místo se otevře tabulka atributů vkládaného prvku k doplnění parametrů. Nabídka „Přidat síť“ znamená vložení nové sítě, „Přidat ikonu sítě“ znamená přidat odkaz na již existující síť.

Přidat spoj

Povel začne kreslit spoj ze zvoleného prvku. Dokončí se po klepnutí levým tlačítkem na cílový prvek.

 • Přidat spoj – začne kreslit spoj ze zvoleného prvku. Dokončí se po klepnutí levým tlačítkem na cílový prvek.

 • Začátek spoje – spoje budou vedeny z tohoto prvku až do volby nového počátečního prvku

 • Ukončení spoje – nakreslí spoj do zvoleného prvku

Smazat

Odstraní prvek ze sítě. Povel Schovat kurzor smaže kurzor z plochy.

Hledej

Umožní nalezení Místa nebo nódu z předloženého seznamu.

Poloha

Sdělí souřadnice Místa.

Souřad

Menu Souřadnice poskytuje možnost přesunu prvku nebo Místa, podrobněji v kapitole 4.4 – „Geografické a Logické souřadnice“. Vedle Geografické a Logické polohy je zde i Relativní poloha, viz 5.2 – „Vazba k Místu“.

Uchytit

V režimu Logických souřadnic umožňuje přesunout prvky na nejbližší průsečík pomocného rastru. Rastr se nastavuje v menu Nastavení>Konfigurace programu>Souřadný systém a zapíná Zobrazit>Zobraz rastr. Zrušení uchycení povelem Topologie>Vrat změnu nebo jednotlivě Prvek>Souřadnice>Geo–>Log. Používá se při kreslení logických schémat sítě bez ohledu na geografické rozmístění.

Kopírovat, Vyjmout, Vložit

Povely se používají pro přesuny prvků do jiné sítě. Vkládat do původní sítě není vhodné, protože prvek je umístěn podle svých souřadnic na totéž místo a vzniká nežádoucí duplicita v databázi. Před kopírováním je třeba zvolit na nástrojovéNá liště „Výběr objektu“ a pak levým tlačítkem vybrat prvek.

Přidat vb.

Přidat do výběru – Submenu bude rozvedeno níže.

Soubor

Nabízí otevírání a ukládání topologie do souboru.

Vstoupit

Povel Vstoupit do podsítě nahradí aktuální síť novou sítí. Pokud byly v dosavadní síti změny, objeví se upozornění. Pozor – při volbě „Ano“ se nic nestane a máme možnost dosavadní síť uložit. Při volbě „Ne“ vstoupíme do nové sítě a dosavadní síť je opuštěna bez uložení změn!

Zpět, Znovu

Vrací poslední editační krok.

Konfigur.

Submenu Konfigurace nabízí přechod do menu Topologie>Konfigurovat vrstvu (Ctrl+E) a dále některá společná nastavení:

 • Zvětšení – násobitel pro velikost všech ikon a textů

 • Popisky ikon – option Ctrl+E>jednotlivé prvky>text viditelnost

 • Ikony Ctrl+E>jednotlivé prvky>icon viditelnost

Info mobil

Informace o mobilce.

LOG map

Přepne na vrstvu LOG.

RSS map

Přepne na vrstvu RSS.

Kontextová menu reagují na volbu prvku provedenou pravým tlačítkem myši. Kromě prvků aktuální vrstvy můžeme zvolit také prvky dalších zobrazených vrstev (topologie, rsm, rrm, log, loc). Postup výběru:

 • V pořadí podle Seznamu mapových vrstev shora dolů zjišťuje Ranec, zda kurzor myši ukázal na prvek v některé vrstvě. První takto nalezený prvek vyvolá kontextové menu.

 • Není-li prvek nalezen, objeví se kontextové menu plochy pro aktivní vrstvu.

Atributy kontextového menu

Atributy prvků topologické vrstvy jsou první položkou kontextových menu. Každý prvek má svoje atributy, které popisují vlastnosti prvku. Atributy mají podobnou strukturu, jejich přehled je uveden v tabulce:

PlochaMístoSíťNódIPhostBusTextLink
 geoXlogXlogXlogXlogXlogX 
 geoYlogYlogYlogYlogYlogY 
  dimAdimAdimAdimAdimA 
  dimBdimBdimBdimBdimB 
  statestatestatestatestate 
  flagsflagsflagsflagsflags 
  sitsitsitsitsit 
  popispopispopispopispopispopis
Jm. sítěNázevJm. sítěMorse adrIP adresaJm.BusTextbarva
 výška frekv.Jm. PC sizetyp spoj.
validnícountry  typtyptyptloušťka
 pozn.pozn. pozn.pozn. orientace

Význam zkratek v tabulce:

geoX,Y

Geografické souřadnice příslušné k Místu.

logX,Y

Logické souřadnice jsou shodné s geografickými, pokud není prvek posunut z Místa.

dimA

Pořadové číslo sloupce, ve kterém je značka prvku vzhledem k Místu. Jediný prvek na Místě má souřadnice A=0, B=0. Nódy druhé CU mají souřadnici A=1.

dimB

Pořadové číslo řádku, ve kterém je značka prvku vzhledem k Místu. Druhý nód v CU má souřadnici B=1.

state

Pomocný parametr.

flags

Značka nódu může mít tímto atributem určeny různé tvary – circle, square, diamond, triangle up, triangle down. Režimy mobile with/without gps jsou ve vývoji. Pro ostatní prvky je to rezervní atribut.

siť

Jméno sítě, ke které prvek patří.

popis

Alternativní popis prvku. Může být zvolen jako description v menu Ctrl+E > Nód > Typ textu > description.

Jm.sítě…

Jméno, MORSE adresa nebo IP adresa příslušného prvku.

Text

Obsah nápisu pomocného prvku Text.

výška

Pomocný parametr.

frekv.

Frekvence rádiového kanálu CU. Přebírá ji také prvek Link vycházející z nódu.

Jm. PC

Označení PC nebo CU, ve kterém je IP host.

size

Velikost písma prvku Text.

validní

Prvky na ploše jsou validní.

country

Zeměpisné přiřazení Místa.

typ

Pomocný parametr.

pozn.

Zde je možno zapsat poznámku. Tato poznámka není systémem využívána.

barva

Barva linky mezi dvěma prvky. Společně s typem a tloušťkou se používá pro odlišení různých linek.

typ spoj.

Typ čáry (souvislá, přerušovaná…).

tloušťka

Tloušťka čáry pro linku.

orientace

Volba linky jednosměrné (podle editace z počátečního do koncového prvku) nebo obousměrné.

Další kontextová menu

se navzájem více liší, proto jsou zde uvedena jednotlivě:

Kurzor

Menu Kurzor

Obr. 5.3: Menu Kurzor

Klepnutím na značku kurzoru dostaneme krátké menu.

Položka Vykresli kružnici kreslí pomocnou kružnici. Kružnici dokončíme kliknutím. Smažeme ji současně s kurzorem nebo zrušením zaškrtnutí v povelu „Vykresluj rozměřovací symboly“.

.

Výběr

Menu Výběr

Obr. 5.4: Menu Výběr

Prvky sítě lze zařadit do výběru v režimu Topologie>Vyber objektu (ikona ). Při výběru jednoho prvku levým tlačítkem lze (v Log souřadnicích) posouvat prvek. Při stisknutém tlačítku Shift můžeme levým tlačítkem přidávat další prvky do výběru. Také tažením levým tlačítkem můžeme vybrat současně více prvků. Uchopením některého z vybraných prvků levým tlačítkem můžeme posouvat celou skupinu. Klepneme-li pravým tlačítkem na některý z vybraných prvků, dostaneme kontextové menu výběru:

Menu se vztahuje na všechny vybrané prvky. Poslední položka „Přidat do výběru“ umožňuje přidat nódy určitého tvaru, viz Nód>Atributy>Flags.

Rastrová a Bodová mapa

Kontextová menu uvedena v kapitole Práce s mapovým podkladem.

Tabulka

Menu tab.

Obr. 5.5: Menu tab.

Klepnutím na vnitřní políčka tabulky získáme kontextové menu. Položky Jít na … se týkají hledání řádku v tabulce podle jeho čísla. Položky Najít hodnotu a Setřídit pracují se sloupky. Levým tlačítkem vybereme sloupek a pak pravým vyvoláme kontextové menu. Nyní můžeme najít řádek, ve kterém obsahuje naš sloupek požadovanou hodnotu nebo můžeme řádky tabulky seřadit podle vzestupných hodnot vybraného sloupku. Volbou Překreslit tabulku upravíme šířku sloupků tabulky do úhlednějšího tvaru.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.