Submenu Nástroje

https//www.racom.eu/cz/support/ranec/nastroje.html

Verze pro tisk

6. Submenu Nástroje

6.1. Základní schema sběru dat o provozu sítě

V centrálním serveru Rance jsou nastaveni programoví démoni, kteří cyklicky volají určené nódy, čtou z nich potřebná data a ty pak ukládají v databázi. Dalšími nástroji Rance jsou pak tato data zobrazována v grafech a tabulkách. Před spuštěním démonů vytvoříme obraz sítě a uložíme jej do databáze. Výběr dotazovaných nódů je dán jejich přítomností v síti přidělené démonovi. Nódy je možno z tohoto výběru jednotlivě vyřadit označením šedou barvou Nód>Nástroje>Nód>Zašedit nebo lze vyřadit všechny nódy sítě Plocha>Nástroje>Nódy>Zašedit. Démoni mohou sledovat nódy v několika sítích. Po definici sítě připravíme démony.

6.2. Typy sbíraných dat:

 • ALARMY

  • informace o existenci spojení s nódem

  • informace o stavu jeho napájení síť/baterie

  • teplota v modemu

 • LOGY, to je záznamy o provozu vyčtené ze statistických logů CU

  • la – log ila = calls log, Síla signálu RSS, DQ, četnost přijímaných paketů

  • ll – log ill = link log, počet úspěšně i neúspěšně vyslaných a přijatých paketů mezi dvěma určitými nódy

  • lo – log ilo = SCC ports log, pakety prošlé fyzickou svorkou SCC

  • lu – log ilu = net user log, pakety vyslaných mezi SCC a nódem

  • lm – log ilm = media log, přehled o zatížení rádiového kanálu vysíláním a příjmem dat a rušení různé intenzity

 • GPS démon ukládá data, která přicházejí z nódů s připojeným přijímačem signálu GPS.

6.3. Zpracování dat

Démon volá v předepsaných intervalech postupně všechny nódy sítě a zjišťuje z nich příslušná data.

 • Alarmový démon sleduje dobu odezvy nódu na běžná volání. Je-li na lince déle klid, pak vysílá vlastní kontrolní dotaz. Výsledkem je graf s dobou reakce nódu na volání. V případě ztráty spojení je tento stav indikován červenou barvou nódu na rozdíl od zelené barvy pro normální stav. Třetí možností je modrá barva, která indikuje přechod nódu na bateriové napájení.

 • Démon pro logy čte stav příslušného statistického logu. Ze získaných údajů počítá přírustky od posledního volání a ty pak můžeme zobrazit v grafu.

 • GPS démon zpracovává polohová data od stanic s GPS. Výsledkem pak může být obraz okamžité polohy stanice, vykreslená projetá trasa nebo přehled o RSS na trase.

6.4. Funkce démonů

Výchozím bodem je aktuální síť v Ranci a její nódy, které nejsou zašeděny. Vygeneruje se náhodně seřazený seznam těchto nódů, které budou obvolávány.

V intervalu Plocha>Nástroje>Procesy>Procesy řádek: a_alarm3 sloupek: delay např. -nd60000, tedy 60sec, jsou volány nódy z tohoto seznamu. Frekvenci obvolávání sítě, tj. parametr -nd, volíme s ohledem na přípustné zatížení sítě touto komunikací. Doporučená hodnota tohoto přídavného zatížení je kolem 1% kapacity sítě. Parametr -nd volíme v intervalu:

60 000 < nd < 4 x 3 600 x 1 000 / N

kde N je počet obvolávaných nódů a 4 (= 4 hodiny) představuje nejdelší doporučený interval dotazů na jednom nódu. Dlouhý interval volíme ve velké rádiové síti s mnoha retranslacemi, kratší interval v malé síti a nejkratší v síti ethernetu, která neobsahuje rádiové spoje.

Posílá se tzv. Dlouhý paket, který zjistí mimo jiné: Ucc, napájení z baterie nebo ze sítě, Teplotu, Rtt (round trip time), zkontroluje nastavení cronů v CU. Cron v CU s malým zpožděním hlásí změny: zapnutí, přechod na baterie, přechod na síť. Vypnutí modemu nemůže cron ohlásit, je registrováno alarmovým démonem, jak je popsáno níže. Cron zůstává aktivní i po uvedeni CU do defaultu, lze jej vypnout povelem icc. Pro spuštění alarmového démona proti sítím s modemy, kde se vyskytuje starší fw < 5.79, ve kterých cron není implementován, lze využít parametr -aD. Cron nebude spuštěn a indikace stavu (barva) proběhne pomaleji až po dotazu alarmového démona.

Po obvolání seznamu je sestaven seznam nový.

Alarmový démon sleduje, zda v intervalu 10 až 1200 sec přišel nějaký paket z nódu. Interval se vypočítává s ohledem na dobu odezvy Rtt a další aspekty zatížení sítě (rychlý spoj 10 s, pomalý více). Alarmový démon má pro každý sledovaný nód samostatný timer. Nepřijde-li paket, je vyslán krátký paket zvaný čenich. Po třech neúspěšných čeniších po sobě je nód označen červeně. Pokračuje jeho sledování. Po prvním přijatém provozním paketu nebo odpovědi na čenich nód zezelená.

Tento postup se uplatní v případě, že je zapnut monitoring paketů příchozích ze sítě a posílán na alarmového démona, například xxxxxx0A. Tato adresa je v tabulce Plocha>Nástroje>Procesy>Procesy. Ve sloupcích jméno a démon je jméno sítě a označení démona a_alarm3, ve sloupci endofpw je pak koncový byte adresy alarmového démona. Bez monitoringu dorazí informace do alarmového démona až při jeho příštím pravidelném dotazu.

Alarmový démon zapisuje zjištěné změny do databáze. Navíc zapisuje cca jednou za minutu do databáze stav nódu i v případě, že na nódu nenastala změna. Takto postupně během cca 4 hodin (viz výše) provede zápis ke každému nódu. Funkce Ctrl+W>Parametry alarmů>Kontrola funkčnosti alarmového démona sleduje, zda probíhají tyto zápisy. Pokud v čase Timeout funkčnosti alarmového démona neproběhne komunikace mezi démonem a databází, pak všechny nódy zbělí, což indikuje neurčitý stav sledování.

Statistický démon existuje v 5 typech pro jednotlivé logy -aa, -al, -ao, -au, -am. Statistický démon dotazuje pouze ty nódy, pro které alarmový démon zjistil funkční spojení. Výjimku lze zřídit parametrem -aA0, kdy statistický démon posílá dotazy na nódy i bez spuštěného alarmového démona. Tato vlastnost je užitečná v sítích se starším fw, kdy alarmový démon může být na obtíž.

6.5. Démoni – definování a spouštění

V menu Plocha>Nástroje>Procesy>Procesy je dialogová tabulka Seznam řízených démonů. Zde sestavujeme seznam démonů, kteří jsou připraveni ke sbírání dat z nódů sítě. Může být připraveno až 250 řádků s démony, kteří jsou podle potřeby aktivováni.

Parametry démonů

Obr. 6.1: Parametry démonů

Obsah řádku tabulky:

jméno

jméno sítě, ve které se nachází sledované nódy

démon

jméno démona, rozlišujeme démona pro alarmy a_alarm3, pro statistické logy a_stlog3, démona pro gps a_gps3

typ

démon a_stlog3 má různé verze pro jednotlivé logy -aa, -al, -ao, -au, -am

stav

stavy jsou disabled (zakázaný), enabled (povolený) a uninitialized (zrušený)

endofpw

zde čteme koncový byte morse adresy, kterou si démon zvolil a používá ji k odesílání dotazů, démon a_gps3 používá vždy adresu končící na 02

delay

např. -nd60000 je pauza v milisekundách mezi dvěma dotazy vyslanými démonem

timeout

např. -nt12000 je doba v ms, po kterou démon čeká na odpověď nódu

repeat

např. -nr3 je max. počet pokusů o spojení

param

v těchto sloupcích mohou být zapsány další parametry

Poklepáním na řádek tabulky dostaneme Záznam řízení démona, kde poklepáním na položky je můžeme editovat. Nový stav je aktivován povelem OK v této tabulce Záznam řízení démona. Historii změn v tabulce Seznam řízených démonů najdeme v přehledu Plocha>Nástroje>Procesy>Historie.

6.6. Zobrazení alarmů

V tabulce Nastavení>Alarm>Nastavení alarmu pomocí ikony + vybereme sítě, kde chceme získat indikaci barevných stavů nódů. Tyto sítě musi být předtím přiděleny alarmovému démonovi ke sledování, viz předchozí odstavec. V menu Nastavení>Alarm označíme Periodické občerstvování alarmů. Ruční aktualizaci můžeme provést ikonou Obnovit. Nyní se po určité době, která je potřebná k dotazům všech nódů, obarví nódy zeleně, červeně nebo modře. Přehled o stavech a změnách alarmů za uplynulé období dostaneme povelem Nastavení>Alarm>Historie alarmů. Tento povel připraví z databáze údaje v rozsahu podle menu Nastavení>Konfigurace programu>Parametry alarmů. Pro interval mezi offsetFrom a offsetTo jsou připraveny pouze poslední stavy alarmů pro jednotlivé nódy. Pro interval od offsetTo do současnosti jsou připraveny všechny změny stavů alarmů. Maximální celkový počet alarmů v Historii je určen parametrem délka. Pokud zaškrtneme volbu Obnovit alarmy při startu, pak jsou nódy obarveny po startu aktuálními barvami. V tabulce Nastavení>Konfigurace programu>Barva alarmu si můžeme zvolit i jiné barvy pro indikaci stavů nódů.

Grafické znázornění dat získaných alarmovým démonem za uplynulé období je možné volbou Nód>Nástroje>Statistiky>Alarm. Předem je nutno zvolit časový interval pro zobrazení záznamu volbou Nód>Nástroje>Statistiky>Interval. Horní řádek stanoví počátek (rok, měsíc, den, hodina, minuta) a spodní řádek konec zobrazeného intervalu záznamů z databáze. Použijeme-li volbu Do nynějška, pak rozdíl obou řádků stanoví délku intervalu, který končí v současnosti. Nyní můžeme vyzkoušet další volby v menu Nód>Nástroje>Statistiky>

Alarm

časový průběh alarmového stavu. Rozeznáváme zde 3 stavy:

stav 0

normální stav, zelená barva nódu

stav 1

spojení OK, napájení z baterií, modrá barva nódu

stav 2

ztráta spojení, červený nód

Odezva

čas průchodu paketu od démona do nódu a zpět

Průměrná doba odezvy

varianta odezvy matematicky upravená, zahrnuje vliv předchozích dob odezvy

UCC

napájecí napětí stanice

Teplota

teplota procesoru v radiostanici

Grafy jsou opatřeny nástrojovou lištou se známými funkcemi. Například ikona lupa se používá ke zvětšení detailu grafu. Nové jsou zde ikony:

zapnutí legendy, která vysvětluje význam grafů

vypnutí popisu souřadných os ve prospěch velikosti grafu

vypnutí zobrazení značek x vyznačujících změřené body na linii grafu

Doba odezvy nódu

Obr. 6.2: Doba odezvy nódu

6.7. Zobrazení logů

Logy jsou rozděleny na dvě skupiny podle toho, zda se vztahují k nódu nebo k lince mezi nódy. Volbou Nód>Nástroje>Statistiky dostaneme nabídky:

 • Sériový komunikační port – informace z logu ilo, zatížení fyzických sériových portů

 • Uživatelský provoz – log ila, tedy provoz mezi user kanálem SCC nebo ETH portu a nódem

 • RF kanál – log ilm, to je zatížení fyzického rádiového kanálu rozdělené na rádiové vysílání, příjem šumu a příjem dekódovaného signálu.

Klepnutím na linku mezi dvěma nódy Nód>Statistiky si v nabídce vybereme informace:

 • Call log – z logu ila hodnotu RSS, DQ a četnost jak se vyvíjely v čase

 • Link log – z logu ill přehled o výměně paketů mezi dvěma nódy, přesný význam položek viz MORSE firmware dokumentace

Značka mobilky tvoří jeden celek s linkou na bázi. Volba Mobilka>Statistiky poskytne informace získané jednak ze statistických logů báze a jednak ze zpráv prokolu GPS, parametr RSS (D)st.

Průběh síly signálu RSS

Obr. 6.3: Průběh síly signálu RSS

[Důležité]Důležité

Pro zobrazení logů je nutno nastavit synchronizaci času ve sledovaných CU. Démon přináší zprávu o stavu logů včetně času GMT nastaveného v CU. Tato informace je ukládána do databáze. Při jejím zobrazení do grafu je čas dále upraven podle místního nastavení (časové pásmo, letní čas) v PC Ranec klient, který zobrazuje graf. Pokud je čas v CU nastaven špatně, pak i jeho graf má špatnou časovou souřadnici a není zobrazen.

Tato podmínka se nevztahuje na grafy vytvářené Alarm démonem, který se řídí pouze časem v Ranec serveru.

6.8. Nástroje pro kreslení sítě

Obraz sítě lze do Rance vkládat ručně bod po bodu. Jestliže síť již fyzicky existuje, pak k jejímu vložení můžeme využít další nástroje Rance. Jejich popis je proveden na příkladu vložení malé sítě.

6.8.1. Vložení nových nódů

Připravíme textový soubor se seznamem MORSE adres nódů sítě, například soubor nodes.txt:

690F120A
690F8100
690F120B
690F4108
690F1209
690F1207
690F1000

Volbou Plocha>Nástroje>Nódy>Importovat nové nódy otevřeme menu Parametry importu. Zde zapíšeme výchozí souřadnice sítě a její název, například:

Import nódů

Obr. 6.4: Import nódů

Klepneme na OK a vybereme soubor nodes.txt. Na pracovní ploše se objeví nódy nakreslené v jednom bodě.

Importované nódy

Obr. 6.5: Importované nódy

K jejich rozmístění máme dva způsoby:

 • Ručně – přepneme do logických souřadnic – Topologie>Přepnout do logických souřadnic, na liště nástrojů vybereme Výběr objektu a nódy postupně rozmístíme tažením na potřebná místa.

 • Automaticky – zapneme rastr Zobrazit>Zobraz rastr, jeho parametry jsou určeny v menu Nastavení>Konfigurace programu>Souřadný systém. Pak povelem Plocha>Uchytit na rastr automaticky rozložíme nódy na uzlové body rastru.

Nódy rozmístěné na rastr

Obr. 6.6: Nódy rozmístěné na rastr

Podle předpokládaného uspořádání sítě upravíme polohu nódů přetažením myší. Můžeme vypnout rastr Zobrazit>Zobraz rastr, abychom mohli libovolně umisťovat nódy.

Uspořádané nódy

Obr. 6.7: Uspořádané nódy

Takto vytvořené logické souřadnice je nutno přepsat také do souřadnic geografických – nástroj Výběr objektu, levým tlačítem myši a orámováním vybereme všechny nódy, pravým klepneme na jeden z nich a provedeme Node>Souřadnice>Uložit (Log–>Geo)

6.8.2. Zjištění skupin nódů v CU

Vložené adresy (nódy) mohou být různě seskupeny v CU (modemech). Tento stav zjistíme povelem Plocha>Nástroje>Nódy>Získat skupiny nódů. Na dotaz zda chceme exportovat také šedé nódy můžeme odpovědět ANO, protože v naší siti zatím šedé nódy nejsou. V tomto kroku již musíme mít připraveno spojení do sítě z MServeru, kde běží Ranec. Nyní obvolá Setr všechny nódy naší sítě, zjistí použité MORSE adresy v každé CU a uloží je do souboru test_topo_nodes.txt, kde test je jméno sítě.

Současně je vytvořen soubor rtmp_netaddr.txt, který obsahuje seznam nódů podobný jako výchozí soubor nodes.txt. Tento soubor vznikne při každém obvolání sítě a přepíše předchozí verzi.

Soubory jsou ukládány do aktuálního adresáře Rance, tedy tam, kde je soubor ranec.exe, v Linuxu pak do adresáře /tmp. Je vhodné vytvořit si pomocný podadresář například test a do něj vytvořené soubory přesouvat.

6.8.3. Zjištění routingových spojů

V dalším kroku zjistíme skutečné vedení routingových spojů mezi nakreslenými nódy. Povel je Plocha>Nástroje>Spoje>Získat topologii podle routingu. Objeví se menu, které vyplníme například takto a spustíme.

Zjištění spojů

Obr. 6.8: Zjištění spojů

freq

Zaškrtneme, pokud je v síti použito více frekvencí a chceme je barevně rozlišit v Ranci.

local

Spoje jsou zjišťovány mezi různými CU. Při zaškrtnutí jsou zapsány také spoje mezi nódy uvnitř CU.

grey

Nódy označené šedou barvou jsou vyjmuty z periodického sledování v Ranci. Zde zvolíme, zda mají být zapsány spoje také mezi šedými nódy.

Setr obvolá nódy a uloží záznam o spojích do souboru test_route_lines.txt v aktuálním adresáři Rance.

6.8.4. Import skupin nódů a spojů

Zpravidla je žádoucí, aby na obrazu sítě byly sdruženy nódy, které patří ke společné CU. Proto zakreslíme obsah souboru test_topo_nodes.txt: Plocha>Nástroje>Nódy>Import skupiny nódů. Vybereme soubor test_topo_nodes.txt a tvar značky pro doplněné nódy. Pokud CU obsahuje více nódů (MORSE adres), pak jsou tyto nódy dokresleny pod sebe. CU je pak nakreslena jako jedna skupina a navíc jednotlivé nódy podle souboru nodes.txt.

Dále vložíme obraz spojů v síti Plocha>Nástroje>Spoje>Importovat spoje, vybereme soubor test_route_lines.txt. Výsledek vypadá takto:

Importované nódy a spoje

Obr. 6.9: Importované nódy a spoje

Typy čar rozlišují spoje:

tenká

rádiový spoj

tlustá

ethernet

tlustá čárkovaná

SCC kanál

tenká čárkovaná

lokální spoj uvnitř CU

6.8.5. Grafické úpravy

Duplicitu nódů v CU odstraníme podle uvážení:

 • Zachováme viditelnost spoje a smažeme šedý nód v CU.

 • Umístíme nód do příslušné CU a ztratíme obraz lokálního spoje.

Druhou variantu provedeme takto (příklad nódu 1209). Klepneme na šedý nód 1209 pravým tlačítkem Nód>Nástroje>Nód>Zrušit zašedění a tak učiníme nód aktivním. Klepneme na nód 1209 test4 Nód>Smazat>Ano a odstraníme jej. Podobně upravíme nód 1000.

Obnovíme obraz spojů Plocha>Nástroje>Spoje>Importovat spoje, vybereme soubor test_route_lines.txt.

Výsledný obraz sítě

Obr. 6.10: Výsledný obraz sítě

Hotový obraz sítě obsahuje i šedé nódy, které nejsou zůčastněny v testovaných spojích. Pokud bychom nyní zjišťovali rozložení spojů povelem Plocha>Nástroje>Spoje>Získat topologii podle routingu, pak na dotazy o zjišťování šedých nódů odpovídáme zamítavě, abychom nezdržovali Setr čekáním na dlouhé timeouty nedostupných nódů.

6.8.6. Stav synchronizace času

Konfigurace pro synchronizaci času v menu (U)nit (e)dit má být uspořádána podobně, jako routing v síti. Nástroje v Ranci umožňují zjistit synchronizační linky v síti a výsledný stav nódů.

Povelem Plocha>Nástroje>Nódy>Získat stav synchronizace času vytvoří Setr soubor test_route_lines.txt se záznamem o trasách předávání času. Pro jejich nakreslení nejdříve smažeme dosavadní spoje na obrazovce Plocha>Nástroje>Spoje>Vymazat všechny spoje a pak použijeme Plocha>Nástroje>Spoje>Importovat spoje a vybereme soubor test_route_lines.txt.

Pro zjištění odchylek času v nódech od času MServeru v němž běží Ranec, použijeme povel Plocha>Nástroje>Nódy>Získat stav synchronizace času a vytvoříme soubor test_timeok_nodes.txt. Soubor obsahuje v posledním sloupci odchylku času nódu od MServeru (sekundy). Pro grafické znázornění použijeme Plocha>Nástroje>Nódy>Import vlastností ‚state‘ nódů. Nódy s odchylkou času menší než 100 sec se vybarví zeleně, s větší odchylkou červeně.

Stav synchronizace času

Obr. 6.11: Stav synchronizace času

Červené šipky znázorňují předávání časové informace, barva nódu výsledek. Nód 8100 zde není připojen k synchronizaci a má odchylku větší než 100 sec. Synchronizace nezi nódy 2000 a 1000 probíhá po ethernetu a není do obrazu synchronizačních linek zahrnuta.

Informace o čase lze odstranit pomocí povelů Plocha>Nástroje>Nódy>Vyčistit a Plocha>Nástroje>Spoje>Vymazat všechny spoje. Obraz routingových tras obnovíme Plocha>Nástroje>Spoje>Importovat spoje.

6.8.7. Uložení informací o síti

V kterémkoli z uvedených stavů lze uložit celkovou konfiguraci sítě do souboru Topologie>Ulož do souboru nebo do databáze Topologie>Uložit do databáze. Síť uložená do souboru má název například test.rtd a obsahuje také informace o spojích nebo časové synchronizaci, které měla při ukládání.

Dílčí informace o spojích jsou obsaženy v souboru test_route_lines.txt. Tento soubor lze získat také z obrazu sítě v Ranci povelem Plocha>Nástroje>Spoje>Exportovat spoje.

Podobně jsou informace o synchronizačních spojích v souboru test_time_lines.txt a lze je získat z obrazu sítě s těmito spoji stejným povelem Plocha>Nástroje>Spoje>Exportovat spoje.

Informace o stavu synchronizace nódů jsou v souboru test_timeok_nodes.txt a z obrazu sítě je lze získat povelem Plocha>Nástroje>Nódy>Export vlastností nódů.

Prostý seznam nódů zobrazené sítě získáme povelem Plocha>Nástroje>Nódy>Export Nodes (addresses only) a je uložen do souboru rtmp_netaddr.txt.

6.8.8. Konfigurace

Povelem Nód>Nástroje>CNF>Upload konfigurace máme možnost uložit konfiguraci zvoleného nódu nebo volbou Download vložit konfiguraci do nódu. Upload konfigurace z celé sítě je možný povelem Plocha>Nástroje>CNF>Upload konfigurace.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.