Morse Network Management Software

https//www.racom.eu/cz/support/utils/utils.html

Verze pro tisk

1. Morse Network Management Software

Pro konfiguraci a řízení lokální CU (Communication Units, např. MR400, MR25), případně pro konfiguraci a správu celého systému MORSE je k dispozici několik ovládacích aplikací – Utils. Aplikace pracují na platformách Linux nebo Windows. Od sw ver. 586 není podporována platforma DOS.

1.1. Nejdůležitější aplikace

SETR.exe

konfigurace, diagnostika

NETCNF.exe

download / upload (zálohování) kompletní konfigurace

MEMCP.exe

download firmware

NETLOCK.exe

zamykání / odemykání CU, případně celé sítě

Společné charakteristiky pro všechny utility:

 • Spojení mezi aplikací a sítí MORSE může být provedeno přes sériový kanál RS232 mezi PC a CU nebo přes kanál Ethernet

 • V případě propojení PC s CU přes sériový kanál, může být v jeden okamžik spuštěna pouze jedna aplikace. Při použití Ethernetu může v PC běžet paralelně libovolný počet stejných, případně různých aplikací.

 • Po úspěšném zřízení spojení je aplikace připojena na nód sítě MORSE v připojené CU. Veškeré úkony pak aplikace provádí systémem servisních služeb – odesílá servisní pakety na příslušné nódy v síti a přijímá servisní zprávy.

1.2. Ovládání aplikací

1.2.1. Připojení k CU (např. MR400, MR25) přes sériový port

Používá se sériová komunikace s protokolem MARS-A. Pokud použijete servisní kabel (DSUB9-RJ12 nebo DSUB9-Jack3,5) od COM portu vašeho PC k servisnímu konektoru CU (doporučené propojení), pak se spojení naváže automaticky po startu aplikace s parametry default.

Je třeba počítat s tím, že uživatelská komunikace v příslušném portu na CU (např. SCC0 u MR400) je odpojena ihned, jakmile propojíte servisním kabelem servisní konektor a COM port na PC.

Po úspěšném navázání spojení se objeví zpráva obsahující adresu připojeného nódu. Následuje Main menu (pro SETR) nebo přímo požadovaná činnost aplikace (NETCNF, MEMCP, NETLOCK). Pokud se objeví hlášení „no response“, pak se doporučuje start aplikace se zapnutým monitoringem appname.exe -mh pro zjištění závady ve spojení (typicky je to použití jiného portu na PC). Appname.exe je zde používáno jako zástupné označení pro některou z aplikací, např. pro SETR použijeme povel setr.exe -mh.

1.2.2. Připojení k CU přes Ethernet

Připojení CU přes ethernet vyžaduje nastavení alespoň minimální konfigurace pro IP komunikaci. K tomuto účelu je nejsnazší použít Setr připojený přes sériový port, viz. výše.

V zásadě jsou možné 2 způsoby:

 1. Přímé propojení PC – CU

  Pro potřeby konfigurace CU postačí předem nastavit jen IP adresu a masku v CU. PC pak připojíme kříženým eth kabelem a spustíme Setr například povelem:

  setr -pIP192.168.0.1

  Do verze 9.30 včetně je nutno také vložit nenulovou MORSE adresu do nódu 1.

  Pro komunikaci v síti MORSE je nutno dokončit konfiguraci například pro MAS, jak je popsáno v příručce Jak na MORSE 3.

 2. LAN

  CU lze samozřejmě připojit do LAN a z PC s ní komunikovat buď přímo nebo přes router (default gw). V případě připojení CU do standardního hubu (switche) se použije standardní (nekřížený) eth kabel. Pro testování správného nastavení IP routingu v MORSE zařízeních lze na ethernetu použít standardní ICMP ping.

1.2.3. Parametry aplikací

Zatímco aplikace SETR.exe může být spuštěna bez zadávání parametrů, pro MEMCP.exe jsou parametry nezbytné. Přehled parametrů pro příslušnou aplikaci získáme povelem například:

setr -h

Povelem System>Screen to file převedeme výpis aplikace na soubor, který můžeme uložit pod vhodným názvem.

Priorita aplikací

Parametry lze aktivovat více způsoby. Způsob, kterým je parametr zaveden má různou prioritu. Následující přehled zavedení parametrů je seřazen od nejnižší priority k nejvyšší.

 1. Parametr není vložen

  Aplikace použije defaultní hodnotu – parametr při startu aplikace není vložen, je tedy použita jeho defaultní hodnota, například parametr pro volbu komunikačního portu má hodnotu -p1

 2. Ze souboru

  Do souboru appname.par, např. setr.par, lze připravit parametry, které budou použity při každém spuštění aplikace, např. obsah souboru setr.par je:

  -p2 
  -mh
  # poznámka - připojeno portem p2, zapnutý monitoring

  Pak se povelem setr spustí aplikace přes port p2 a se spuštěným monitoringem servisních paketů. Soubor appname.par může obsahovat také odkaz na další soubor, např. morse.par ve tvaru:

  +morse.par

  ve kterém mohou být uloženy společné parametry používané více aplikacemi.

 3. Povelový řádek

  Parametry mohou být použity v povelovém řádku při spuštění aplikace, např.:

  SETR -pIP192.168.0.1

  spustí setr.exe komunikující s CU přes kanál Ethernet.

 4. ALT+P

  V běžící aplikaci je možno po povelu Alt+P vložit nový parametr.

1.2.4. Ukončení aplikace

ALT+X – standardní ukončení 
CTRL+BREAK, CTRL+C – nouzové ukončení

1.3. Přehled parametrů

Příklady často používaných parametrů

-pb bit rate 
požadovaná přenosová rychlost na COM portu 
volitelné hodnoty 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
hodnota default 19200 
příklad -pb57600 

-p com port No 
číslo použitého com portu na PC 
hodnota default 1 
příklad -p2 

-pIP address
IP adresa připojované CU v desítkové notaci
příklad -pIP192.168.0.1

-m monitoring 
mód monitoringu komunikace mezi PC a CU 
volitelné hodnoty h (=hex), a (=ascii), s (=size), o(=off) 
hodnota default off 
příklad -mh 

-cl[filename] capture 
vše z obrazovky je ukládáno do filename 
příklad -cltest.cap 
hodnota default off

1.3.1. Společné parametry pro všechny aplikace

Přehled parametrů získáme například v aplikaci Setr povelem

Alt+P
-h Enter

První část výpisu obsahuje komunikační parametry:

Usage:
setr [-h] [-px] [-mx] [-pbxxxx] [-pixxxx] [-pBxxxx] [-v[x]]
   [-ntx] [-nrx]..
 -h this help screen
 -hp print default parameters

 -pw - Wanted Morse Address (0 - get any address)
 -pI - IP address of the App. Server (in hexa notation)
 -pIP - IP address of the App. Server (in dot notation or DNS name)
 -pp - UDP port of the App. Server
 -pm - my UDP port (default 8888)
 -px - accept broadcast traffic
 -pf - Netlay format number
 -p or
 -pd set com. port {1..4},default 1
 -pD set com. port device name
 -pB startup com. pars; default 19200N81
 -pb target bit rate {300,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200}
 -pi idle; default 20ms
 -pt protocol timeout, default automagic(0xffff)
 -pr protocol repeats, default 1
 -pc use crc
 -pO old mars only
 -ps driver status
 -pS switch modem into B-SAVER (BSE) mode
 -m monitoring {h - hex,a- ascii,s-size,o - off,R - rich},default off
 -v verbose level; {0,1...}
 -e console to stdout (default: to stderr)
 -ir reply to program questions {1..Yes, 2..No, 3..All}
 -sl console screen length; {0, 1..10 (25kB, 0.1MB..1MB)}
 -nt net layer timeout, default 6000ms
 -nd net layer delay, default 0ms
 -nr net layer repeats, default 2
 -na net address
 -nm net mask
 -nn node Id
 -nl local async link
 -ns local SLIP link
 • -pIP, -pI, -pw, -pm   jsou parametry používané pro připojení přes MAS

 • -pd nebo -p   určuje číslo sériového portu aplikace, -pD   jméno portu

 • -pb   je rychlost komunikace na portu, -pB   je výchozí rychlost pro navázání komunikace

 • -pi   idle, po této pauze je paket uzavřen

 • -pt, -pr   timeout a počet opakování na linkové vrstvě

 • -mh   zapne monitoring v hexa formátu na servisní šňůře, -mo   vypne monitoring

 • -v   rozsah monitorovaních zpráv

 • -e   směrování výstupu konzoly v Linuxu

 • -ir   automatické odpovědi na dotazy programu (Netcnf)

 • -sl   rozsah paměťového prostoru konzoly

 • -nt, -nr   timeout a opakování na síťové vrstvě, tyto jsou aktivní pouze v režimu SerCall

  Režim SerCall lze ovládat on/off kombinací Alt+R, dále se aktivuje při spuštění makra !mxxx, při aplikaci Netcnf a používají jej démoni v Ranci

 • -nd   prodleva před vysláním nového povelu na síťovou vrstvu, používá se k redukci zátěže sítě při makrech

 • -nn   výběr nódu, se kterým aplikace komunikuje, přepíše v RAM parametr SIe0uN

 • ostatní parametry slouží pro servisní potřeby

Další část parametrů definuje cílovou adresu v síti MORSE, se kterou aplikace komunikuje:

Network target:
 -dl target local (default)
 -da690F0B01 single target 690F0B01
 -dnMYNET target are active nodes from Network MYNET
  loaded from database set by -B? switches
  -dip Add passive nodes (e.g. mobiles)
  -dig Add inactivated nodes (i.e. grayed)
  -dsr Sort list of nodes - random (default)
  -dsa Sort list of nodes - by address
 -dfMYNET target are nodes loaded from File MYNET.txt
 -dplll.kkk use path from file lll.kkk, default off,
  default file (-dp) is path.txt
 • -dl   adresa v připojené CU

 • -da   adresa v síti

 • -dn   v databázi určené parametry -Bxxx je nalezena síť MYNET a z této sítě jsou vybrány aktivní nódy

 • -dip   k vybraným nódům jsou doplněny pasivní nódy (typicky Mobilky)

 • -dig   k vybraným nódům jsou doplněny neaktivní nódy (v Ranci označeny šedou barvou)

 • -dsr   nódy jsou volány v náhodném pořadí

 • -dsa   nódy jsou seřazeny podle adres

 • -df   aplikace volá postupně nódy uvedené v souboru MYNET.txt

 • -dp   aplikace pracuje s path paketem uvedeném v souboru lll.kkk

Další parametry:

Misc:
 -bPnnn pid file name (i.e. -bp/var/run/setr.pid)
 -x exit
 • -x   ukončení aplikace

Parametry pro makra:

Macro, capture:
 -cg[filename] macro send
 -cp[directory] macro directory
 -cd macro timing, default 0ms
 -cl[filename] capture
 -cs console simple mode (no special characters checks)
 -cu console debug output
 • -cg   po startu Setr spustí makro, např.: setr -cgmacro1.mac

 • -cp   makro je umístěno v adresáři Setru nebo v adresáři určeném povelem -cp

 • -cl   do určeného souboru je ukládán obsah obrazovky

Parametry databáze:

Database:
 -Bl [username/password]
 -Bh host
 -Bt tablespace
 -Bd drop tables before start (default off)
 -BgXXX database debug level
 -Ba archiv depth (default 12 months)
 -Be erase data out of the archiv (default on)
 -Bs replication - send data
 -Br replication - read data
 -Bi replication - last received ID

Aplikace Ranec nebo Setr mohou pracovat s databází. Uvedené parametry jsou použity pro její spuštění.

Následují parametry určené pro jednotlivé aplikace, zde pro aplikaci Setr:

Application commands:
 -af Name of the configuration file

Parametr umožňuje editovat v Setru konfigurační soubor získaný aplikací Netcnf. Příklad:

setr -af./cnf/anynet/690F0010.cnf

Setrem je nyní možno provádět editaci parametrů podobně, jako v CU. Upravený konfigurační soubor můžeme vložit do CU aplikací Netcnf.

Aktuální stav parametů

získáme povelem

Alt+P
-hp Enter

nebo povelem

Alt+P Enter

Přehled parametrů:

Pars:
-pw  wanted morse:00000000
-pIP IP of the Application Server 0
-pm  My UDP port is 0
   UDP port of the Appl. Server 8888
   netl_type:(2) SERIAL PORT
-pd  port:1
-pb  new_bit_rate:19200
-pB  bit_rate:19200
-pt  timeout:1085
-pi  idle:20
-pr  rep:3
-mh  mon:-
   dstflag:(0) LOCAL
-dl or -da dst: 690F0010
-dn or -df netname:anynet (i.e. netfile:.\net\anynet.txt)
-dip  -dig addr list type:(0) 
-dsr or -dsa addr list sort:(2) RANDOM
-dp path:0
-v  verbose lvl:1
-e  console output: stderr
-sl console len:1
-nr netrep:2
-nt nettim:6000
-nd netdelay:0
   my_addr:690F0010
   netmask:FFFFFFFF
   timezone -3600sec
Local time is: Wed Dec 19 09:53:54 2007
GMT is:    Wed Dec 19 08:53:54 2007

1.3.2. Příklad funkce parametrů

Příklad opakování na linkové a na síťové vrstvě. Parametry:

-pt  timeout:1000            ...parametry linkové vrstvy
-pr  rep:2
-mh  mon:h               ...monitoring
-nr netrep:1              ...parametry síťové vrstvy
-nt nettim:6000
-nd netdelay:3000

Povel sts vyšleme do CU a dostaneme odpověď s monitoringem komunikace na servisní šňůře:

>>sts                  ...dotaz

>>
2007-12-19 09:42:42.599 tx1 nlid: 0 14
F00A 90C1 0000 0000 E00A 7300 F3C1   ...servisní požadavek

2007-12-19 09:42:42.649 rx1 nlid: 0 18      ...odpověď
E00D 1241 0000 0000 A00A 3739 3931 3763 6B2D 

2007-12-19 09:42:42.649 tx1 nlid: 0 2
A106                  ...ACK pro odpověď

2007-12-19 09:42:42.649 rx1 nlid: 0 2
B106                  ...ACK pro požadavek

79917                  ...odpověď
>>

Odpojíme servisní šňůru a vyšleme povel sts. V režimu SerCall OFF, což je defaultní stav, opakuje Setr podle parametrů linkové vrstvy:

Service Caller ON.
Service Caller OFF.           ...přepnuto povelem Alt+R
sts                   ...vyslán servisní dotaz sts 
                      při odpojené servisní šňůře
2007-12-19 09:08:04.651 tx1 nlid: 0 14 ...dotaz
E00A 90C5 0000 0000 E00A 7300 E3C5 

>>
2007-12-19 09:08:05.662 tx1 nlid: 0 14 ...opakování po timeout:1000 ms
E80A 90C5 0000 0000 E00A 7300 EBC5 

2007-12-19 09:08:06.674 tx1 nlid: 0 14 ...druhé opakování (rep:2)
E80A 90C5 0000 0000 E00A 7300 EBC5

Zapneme SerCall ON. Setr vysílá povel podle parametrů síťové vrstvy a na nižší úrovni opakuje podle parametrů linkové vrstvy. Tento režim se automaticky používá při práci s makry.

Service Caller ON.          ...přepnuto povelem Alt+R
sts                 ...vyslán servisní dotaz sts 
                    při odpojené servisní šňůře
                   ...pauza 3sec   (netdelay:3000)
>>
2007-12-19 09:08:21.265 tx1 nlid: 0 14
F00A 90C1 0000 0000 E00A 7300 F3C1 

2007-12-19 09:08:22.276 tx1 nlid: 0 14 ...opakování na lince
F80A 90C1 0000 0000 E00A 7300 FBC1     (timeout:1000)

2007-12-19 09:08:23.297 tx1 nlid: 0 14 ...druhé opakování na lince
F80A 90C1 0000 0000 E00A 7300 FBC1     (rep:2)


2007-12-19 09:08:27.273 tx1 nlid: 0 14 ...opakování na síti
C00A 90C1 0000 0000 E00A 7300 C3C1           (nettim:6000)
                            (netrep:1)
2007-12-19 09:08:28.285 tx1 nlid: 0 14
C80A 90C1 0000 0000 E00A 7300 CBC1 

2007-12-19 09:08:29.306 tx1 nlid: 0 14
C80A 90C1 0000 0000 E00A 7300 CBC1 
Can't complete service call.    ...zpráva SerCall o nedoručeném paketu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.