Setr.exe

https//www.racom.eu/cz/support/utils/setr.html

Verze pro tisk

2. Setr.exe

Setr je výkonný nástroj pro ruční nebo poloautomatické nastavení parametrů, diagnostiku a údržbu sítí MORSE. Pomocí menu terminálového typu (MORSE main menu) může ovládat všechny služby CU. Jeho podrobný popis je obsahem článku MORSE Firmware Dokumentace.

K ovládání SETRu je dále možno použít tlačítková makra a klávesové zkratky.

2.1. Makra

Skupinu povelů Setru je možno sestavit do makra a to pak v běžícím Setru spouštět povelem:

!mjmeno Enter

kde jmeno je název souboru s makrem. Příklad makra, které nastaví frekvenci a výkon a přečte výsledné hodnoty:

# příklad makra xfreq.mac
!l^M
Q^M
Rpe^M
T4264750^M
R4264750^M
lA^M
wY^M
IY^M
SY^M^M

Makro spustíme povelem !mxfreq Enter. Používá povely Setru doplněné o ^M ve významu Enter. Další používané znaky:

^M - Enter
~ - prodleva 1/2 sec
^S - Net Service Call mode (default)- čeká na potvrzení o vykonání povelu
^D - Net Direct mode - nečeká na potvrzení
^X - konec akce a pokračování s další adresou
# - poznámka

Pokud je jméno sestaveno následujícím způsobem, pak lze makro spustit také např. tlačítkem F1:

# Toto je příklad, jak vytvořit makro pro tlačítka CTRL/ALT/SHIFT F1..F10
# Jméno makra je generováno takto:
#xxx_af01.mac pro kombinaci ALT-F1
#xxx_cf10.mac pro kombinaci CTRL-F10
#xxx_sf03.mac pro kombinaci SHIFT-F3
#xxx__f04.mac pro tlačítko   F4

Příklad makra pro návrat na lokální adresu a do Main menu:

Název souboru s makrem:  xxx__f01.mac 
Obsah souboru:      !l^M 
             Q^M 
Umístění souboru:     do adresáře, kde je Setr.exe 
Volání makra:       v běžícím Setru klávesou F1

2.2. Defaultní makro

Defaultní makro je sestaveno tak, nastavilo v celé CU výchozí parametry.

Makro xfac.mac

Makro xfac.mac využívá povel Setru f(a)ctory setting, který zapíše defaultní parametry do paměti S-RAM pro všechna menu (v případě CU MR25 jsou parametry zapsány do paměti FLASH). Makro dále v menu Rpe nastaví střední úroveň výstupního výkonu 7 a vynuluje Frequency off(s)et. Tabulky Art i tabulky routingové jsou smazány. Nakonec makro provede restart CU a tím jsou defaultní parametry z paměti S-RAM zapsány do operační paměti. Makro je určeno především pro práci v lokálním připojení, proto se na začátku přepíná na lokální režim.

Makro je pojmenováno xfac.mac a lze jej nalézt na www.racom.eu, Podpora>Firmware>konfigurační makra nebo Download>Software Manuály>Utility Defaultní makro. Soubor xfac.mac umístíme do pracovního adresáře Setru, spouští se v Setru povelem !mxfac.

Makro xde.mac

Makro xde.mac je složitější, poskytuje však další možnosti úprav. Makro postupně navštíví všechna menu, nastaví v nich defaultní parametry a uloží je do operační paměti RAM i do trvalé paměti S-RAM. Na závěr se povelem sgB provede reset CU. Příklad části makra:

# Default Ne
#
Q^M    ...návrat do MORSE Main menu
NfY^M~  ...vložení parametrů default do RAM
NwY^M~  ...vložení parametrů default do S-RAM

# Default Rpe # NOT ACTIVE #
#
#Q^M
#Rpe^M~
#fY^M~
#s0^M~
#l7^M~
#wY^M~  ...nastavení frekvence a výkonu zůstává nezměněno

Makro je možno upravit podle potřeby, například odstraněním šesti značek # pro menu Rpe lze uvést do defaultu také toto menu. Pro CU bez modulu Ethernet je vhodné značkami # zablokovat činnost posledního odstavce makra, který pracuje s modulem ETH.

Makro xder.mac

V CU s firmware 9.0.0.0 a novějším je možno použít makro xder.mac. Je variantou makra xde.mac, vystačí s malým počtem prodlev a pracuje tedy podstatně rychleji.

2.3. Dávkové soubory

Pro usnadnění ovládání aplikací, zvláště při opakovaném použití, je možno si připravit dávkové soubory. Následující příklad provádí tyto akce:

 • předloží ke kontrole připravený soubor mac2.mac

 • uloží původní konfiguraci CU do záložního souboru

 • nastaví v CU parametry default

 • vloží novou adresu

 • spusti setr

Dávkový soubor config1.bat:

echo off
echo kontrola adresy pripravene v makru mac2.mac
type mac\mac2.mac

echo provadeni makra je mozno zastavit stiskem Ctrl+C
echo ulozeni puvodni konfigurace do souboru
pause 1
netcnf -aU -x

echo vlozeni defaultu
pause 1
setr -cg.\mac\mac1.mac -x

echo vlozeni adresy
pause 1
setr -cg.\mac\mac2.mac -x

echo spusteni Setru pro dalsi praci
pause 1
setr

rem s takto spustenym Setrem muzeme dale pracovat

Makra použitá v dávkovém souboru:

 • Soubor .\mac\mac1.mac

  # vlozeni default parametru vyjma tabulek
  Q^M
  ca^M
  Q^M
  sgB^M~~~~~~~~~~
 • Soubor .\mac\mac2.mac

  # vlozeni nove adresy :
  Q^M
  Ne^M
  1a690F0004^M
  w^M
  I^M
  Q^M

2.4. Parametry pro Setr.exe

 1. Společné – viz kapitola 1.3.1 – „Společné parametry pro všechny aplikace“

 2. Speciální – parametry pro aplikaci Setr:

  Application commands:
   -af Name of the configuration file

  Parametr umožňuje editovat v Setru konfigurační soubor získaný aplikací Netcnf. Příklad:

  setr -af./cnf/anynet/690F0010.cnf

  Setrem je nyní možno provádět editaci parametrů podobně, jako v CU. Upravený konfigurační soubor můžeme vložit do CU aplikací Netcnf.

Příklady použití parametrů:

Volání skupiny CU:

setr -dfnnn -cgxtest.mac

Setr postupně zavolá adresy uvedené v souboru .\net\nnn.txt a na každé z nich provede příkazy makra xtest.mac.

setr -df -cgxtest.mac

Není-li uvedeno jméno souboru za parametrem -df, pak setr hledá soubor .\net\anynet.txt a volá adresy v něm uvedené.

Příklad makra nnn.txt, které volá adresy 02, 03, 07 :

690F0002
690F0003
#690F0005
690F0007

Příklad souboru xtest.mac , který přečte verze firmware v jednotlivých modemech:

Q^M
sv^M

Volání path paketem:

setr -dp.\net\ppp.ttt -cgxtest.mac

Setr volá na cílovou adresu určenou souborem .\net\ppp.ttt podle pravidel pro path paket.

setr -dpppp.ttt -cgxtest.mac

Setr použije soubor ppp.ttt umístěný v adresáři setru.

setr -dp -cgxtest.mac

Setr použije soubor path.txt umístěný v adresáři setru.

Příklad souboru ppp.ttt pro volání z adresy 1101 přes adresu 5505 na adresu 3303 pro případ, že mezi těmito adresami není konfigurováno spojení routingovými tabulkami:

690F1101
00000000
690F5505
00000000
690F3303
690F3303

2.5. Klávesové zkratky pro Setr.exe

V běžícím SETRu stiskem Alt+Z dostaneme nápovědu:

Terminal mode help:
F1...F12 .................. User defined macros
Alt-S .............................. Ascii send
Alt-G .............................. macro list
Alt-I ................... Initialize connection
Alt-O ............................... Pull jack
ALT-A ............................... Save path
Alt-R ............................. Use SerCall
Alt-P .............................. Parameters
Alt-B ............................. Scroll back
Alt-L .......................... Capture toggle
Alt-X .................................... Exit
.............. GUI version only ...............
Alt-C .......................Scroll lock ON/OFF
Alt-M/m .... Mark position before/after current

Význam hlavních zkratek:

F1   makro pro tlačítlo F1 definované uživatelem
Alt+I inicializace spojení PC-SETR
Alt+R start/stop režimu Service Caller
Alt+P vložení parametru do běžícího SETRu
Alt+B zobrazení souboru s dosud provedenými operacemi SETRu
Alt+L start/stop záznamu operací do zvoleného souboru
Alt+C stop/start obnovování obsahu obrazovky
Alt+X ukončení SETRu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.