Podmínky provozu MX160

Verze pro tisk

7. Podmínky provozu MX160

7.1. Upozornění

Výhradním vlastníkem všech práv k tomuto návodu k obsluze je firma RACOM s. r. o. (dále v tomto návodu uváděná pod zkráceným názvem RACOM). Všechna práva vyhrazena. Pořizování písemných, tištěných či kopírovaných kopií tohoto manuálu nebo záznamů na různá média nebo překlad jakékoliv části tohoto manuálu do jiných jazyků (bez písemného svolení vlastníka práv) je zakázáno. RACOM si vyhrazuje právo na změny v technické specifikaci nebo ve funkci tohoto produktu nebo na ukončení výroby tohoto produktu nebo na ukončení jeho servisní podpory bez předchozího písemného upozornění zákazníků. Firmware firmy RACOM je dostupný zdarma. Zdrojové kódy jsou majetkem firmy RACOM a nejsou k dispozici žádnému uživateli. Jakékoli komerční použití softwaru s touto licencí je zakázáno. Jakékoliv změny v softwaru a v dokumentaci nejsou povoleny. Možnost tiskových chyb v materiálech vyhražena. Firmware firmy RACOM je uvolněn se záměrem, že bude užitečný, ale bez konkrétní záruky.

Za žádných okolností není Racom nebo jiná firma či osoba zodpovědná za vedlejší, náhodné nebo související škody, které vyplývají z použití tohoto produktu. Výrobce neposkytuje uživateli žádnou formou záruky obsahující ujištění o vhodnosti a použitelnosti pro jeho aplikaci. Výrobky firmy RACOM nejsou vyvíjeny, určeny ani zkoušeny pro použití v zařízeních, která přímo ovlivňují zdraví a životní funkce lidí a zvířat, a to ani jako součást jiného důležitého zařízení, a neposkytuje záruky, pokud je výrobek firmy použit v těchto zmíněných zařízeních.

7.2. Podmínky odpovědnosti za vady a instrukce pro bezpečný provoz zařízení

Čtěte pozorně tato bezpečnostní opatření před použitím výrobku:

 • Odpovědnost za vady se nevztahuje na výrobek, který byl použit v rozporu s instrukcemi uvedenými v návodu k obsluze, nebo pokud bylo otevřeno pouzdro, v němž je rádiový modem umístěn, nebo když byl proveden neodborný zásah do zařízení.

 • Rádiový modem smí být provozován pouze na frekvencích, které jsou k tomu určeny orgánem pověřeným správou rádiového provozu v příslušné zemi a nesmí překročit maximální povolený výstupní výkon. Firma RACOM není zodpovědná za výrobky používané nedovoleným způsobem.

 • Zařízení uvedená v tomto návodu k obsluze mohou být použita pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto návodu. Bezchybný a bezpečný provoz tohoto zařízení je zaručen pouze při náležité přepravě, skladování, provozu a ovládání těchto zařízení. Totéž platí i pro jejich údržbu.

 • Pro prevenci škod na rádiovém modemu a ostatních koncových zařízeních musí být při odpojování nebo připojování kabelu k datovému rozhraní rádiového modemu vždy odpojeno jeho napájení. Je třeba zajistit, aby různá zařízení byla uzemněna na stejný potenciál. Před připojením kabelu napájení má být odpojeno výstupní napětí zdroje.

 • Zařízení smí opravovat pouze výrobce.

 • POZOR! Nebezpečí výbuchu při výměně za nesprávný typ baterie v modemové části. S použitými bateriemi zacházejte podle pokynů jejich výrobce. Výměnu zálohovací lithiové baterie doporučujeme svěřit odbornému servisu společnosti RACOM.

 • Pro zajištění odpovídající ochrany doporučuje výrobce použít k napájeni radiomodemu napájecí zdroj MS2000 s funkcí proudového omezení při zkratu, které působí jako proudová ochrana výstupních obvodů. V případě použití jiného napájecího zdroje než MS2000 je zapotřebí použít pojistky, nadproudové ochrany nebo podobné prvky technické ochrany zařízení.

 • V mezním režimu je rádiový modem schopen pracovat při teplotě okolí do 70 °C. V takových případech teplota povrchu radiomodemu může dosáhnout vysokých hodnot, zejména v případě použití vysokovýkonového provedení „P“ – modemová teplota může být až o několik desítek stupňů vyšší, než je okolní teplota, a proto v takových podmínkách musí být zařízení chráněno proti náhodnému dotyku. Doporučujeme, aby provozovatelé, kteří předpokládají využití tohoto mezního režimu použili varovnou nálepku, v souladu s IEC 60417-5041 (DB :2002-10), na viditelné části rádiového modemu, nebo nálepku s následujícím textem:

    POZOR! 
   HORKÝ POVRH
   NEDOTÝKAT SE
  Výstražná nálepka IEC 60417-5041 (DB:2002-10)

  Obr. 7.1: Výstražná nálepka IEC 60417-5041 (DB:2002-10)

  7.3. Shodnost výrobku

  Tímto společnost RACOM s. r. o. prohlašuje, že její výrobek rádiový modem MX160 vyhovuje základním požadavkům a ostatním příslušným opatřením vyhlášky 1999/5/EC. Proto je toto zařízení označeno níže uvedenou značkou CE. Výstražným symbolem vykřičníku v kolečku je označen rádiový modem jako zařízení třídy 2, což jsou rádiová zařízení s případným omezením, nebo s požadavky na oprávnění k používání rádiových zařízení v určitých státech.

  Prohlášení o shodě

  Obr. 7.2: Prohlášení o shodě

  7.4. Omezení v používání

  Rádiový modem MX160 je vyvinutý pro frekvenční rozsah 154 až 164 Mhz. Pro každou zemi nebo region jsou použity určité frekvence. Uživatel rádiového modemu musí mít na zřeteli, že toto rádiové zařízení nesmí pracovat bez povolení příslušného lokálního správce rádiového spektra, který mu přidělí pro použití konkrétní frekvence a vydá k nim stanovené povolení. Rádiový modem MX160 je možné použít v následujících zemích buďto na základě všeobecného oprávnění, nebo na frekvencích vyžadujících k provozu koncesi. Kódy zemí podle normy ISO 3166-1-Alpha-2: AT, AU, BE, BR, BG, CA, HR, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HK, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MY, NL, NO, PL, RO, SG, SI, ZA, ES, SE, CH, GB a US. V současné době má MX160 platné povolení k provozování pouze v Norsku (NO).