Konektory modemu

https//www.racom.eu/cz/products/m/mx160/konektory.html

Verze pro tisk

3. Konektory modemu

3.1. Anténa

Pro připojení antény je rádiový modem opatřen dvěma konektory typu SMA. Konektor s označením Rx pro přijímač, Tx pro vysílač (až 25 W). Jako protikus používejte konektory odpovídacího typu a impedance. Pro anténní svod doporučujeme použít kabel RG158.

[Důležité]Důležité

Radiomodem nesmí být připojen k napájení bez připojené antény (nebo odpovídající umělé zátěže). Mohlo by dojít k poškození rádiové části modemu.

3.2. Sériová rozhraní

Router může být vybaven sériovými porty RS232 nebo RS422/485, porty mohou být opticky izolované. Pro připojení datových kabelů přes sériová rozhraní je podle konfigurace routeru možné použít konektory DSUB9 (Canon) nebo svorkovnice, viz kapitola Označování routerů MORSE. Komunikační rychlost na sériovém rozhraní může být 200 b/s až 230 400 b/s.

3.2.1. Konektory RS232, RS422 a RS485

a) tabulka zapojení datových konektorů RS232 na routeru

RS232 DSUB9 female

Obr. 3.1: RS232 DSUB9 female

Tab. 3.1: Zapojení datových konektorů RS232

RS232 signalScrew terminalsDSUB9F pin
CTS18
RTS27
RxD32
TxD43
GND55
DTR 4
DSR 6
CD 1
RI 9*

* Na pinu č. 9 je přes ochranný odpor 1 kΩ vyvedeno záporné napětí (-6 V) pro účel diagnostiky rozhraní RS232.

[Varování]Varování

Nepoužívat k jiným účelům, než je dignostika rozhraní!

b) tabulka zapojení datových konektorů RS422 na routeru

Tab. 3.2: Zapojení datových konektorů RS422

RS422 signalScrew terminalsDSUB9F pin
TxD-17
TxD+23
RxD-38
RxD+42
GND55

c) schéma zapojení datových kabelů RS485 k routeru

Pro připojení RS485 je nutné připojit vodič „Line A“ k TxD+ i k RxD+ a vodič „Line B“ k TxD- i k RxD-.

Zapojení kabelů RS485

Obr. 3.2: Zapojení kabelů RS485

[Poznámka]Poznámka

Zapojení konektorů je stejné jako u RS422, viz tab. výše.

[Důležité]Důležité

Pro zhotovení datových kabelů na propojení sériového rozhraní s koncovým zařízením uživatele doporučujeme zvláště v průmyslovém prostředí použít stíněný kabel a stínění propojit na GND (pin č. 5). Při použití vícežilového kabelu všechny volné vodiče připojit na pin číslo 5. U varianty galvanicky odděleného rozhraní pro RS485 (RS422) uzemnit pouze jednu stranu datového kabelu. Pro datové kabely doporučujeme použít minimální nutnou délku.

3.2.2. Barevné rozlišení datových modulů

Pro RS232 je RxD výstup z routeru (v klidu cca -6V) a TxD vstup do routeru (dle standardu RS 232). Hardwarové varianty rozhraní je možné rozlišit podle barev LED diod vedle konektoru.

Tab. 3.3: Barevné rozlišení LED pro RxD a TxD

Typ rozhraníBarva (RxD / TxD)
RS232červená / zelená
RS232 opt. oddělenéoranžová / zelená
RS422/485 opt. oddělenéoranžová / žlutá

3.2.3. Označení svorek SCC

Označení svorek sériového rozhraní

Obr. 3.3: Označení svorek sériového rozhraní

SCC porty routeru jsou zařízení typu DCE. Podle norem je přijímací svorka RxD připojeného zařízení DTE spojena s vysílací svorkou SCC portu routeru, která nese také označení RxD. Podobně je červená LED indikující vysílání z SCC označena RxD.

3.3. Ethernet

 • Konektor RJ-45 pro Ethernet 10BaseT a 100BaseT odpovídá standardu EIA TIA T568B.

 • Informační LED diody indikují:

  • žlutá Tx – aktivní vstup nebo výstup (*červená Tx – výstup z ETH kanálu)

  • žlutá Rx – aktivní vstup nebo výstup (*zelená Rx – vstup do ETH kanálu)

   [Poznámka]Poznámka

   Žlutá LED Tx a žlutá LED Rx blikají vždy současně. Údaje označené (*) platí pro hw verzi vyráběnou do 07/2008.

  • žlutá 100 – pokud svítí je indikována síť 100Base-TX, jinak je 10Base-T

  • zelená LINK – indikuje správně připojenou linku

  • zelená F.D. – indikuje plně duplexní provoz

 • Přímý kabel slouží k připojení do sítě Ethernet přes hub (opakovač) nebo switch-hub (směrovač).

 • Křížený kabel slouží pro propojení pouze dvou zařízení – MR400-MC100, MR400-PC, apod.

Spotřeba ETH modulu je 30 mA. (U hw werze vyráběné do 07/2008 je spotřeba 60 mA.) Spotřeba dalších modulů a celého routeru – viz Tabulka technických parametrů.

V následující tabulce je uvedeno zapojení konektoru a barevné rozložení vodičů. Pro křížený kabel je na jedné straně pořadí vodičů stejné jako u přímého kabelu.

RJ-45F

Obr. 3.4: RJ-45F

Tab. 3.4: Zapojení konektoru pro Ethernet ke kabelu.

PINSignálPřímý kabelKřížený kabel
1TX+bílo – oranžovábílo – zelená
2TX-oranžovázelená
3RX+bílo – zelenábílo – oranžová
4modrámodrá
5bílo – modrábílo – modrá
6Rx-zelenáoranžová
7bílo – hnědábílo – hnědá
8hnědáhnědá

3.4. Analogové a digitální vstupy a výstupy

Modul analogových a digitálních vstupů a výstupů (ADIO) slouží k:

 • realizaci proudových smyček 20 mA

 • spínání zátěží napájených stejnosměrným i střídavým proudem

 • snímání stavů digitálních signálů

Každá funkční skupina svorek je galvanicky oddělena od zbytku zařízení, jak ukazuje schéma vnitřního uspořádání modulu ADIO na obrázku:

Schéma zapojení analogových a digitálních vstupů a výstupů

Obr. 3.5: Schéma zapojení analogových a digitálních vstupů a výstupů

3.4.1. Označení

Jednotlivé svorky svorkovnice jsou označeny:

Konektor A OUT

— analogové výstupy

Konektor A IN

— analogové vstupy

Konektor D OUT

— digitální výstupy

Konektor D IN

— digitální vstupy

Svorka UP

tento pár svorek není využitý

Popis analogových a digitálních vstupů a výstupů

Obr. 3.6: Popis analogových a digitálních vstupů a výstupů

3.4.2. Parametry

Tab. 3.5: Parametry digitálních a analogových vstupů a výstupů

2 × opticky oddělený

digitální výstup

– provedení bipolární SSR spínač
– napětí pro napájení zátěže max. 30 V DC, 24 V AC
– spínaný proud typ. 300 mA
– odpor v sepnutém stavu max. 1 Ω
– ochrana proti proudovému přetížení v sepnutém stavu
– ochrana proti přepětí v rozepnutém stavu

pasivní

2 × opticky oddělený

digitální vstup

– log. 1 bude vyhodnocena, vzroste-li vstupní napětí nad 2,3 V
– log. 0 bude vyhodnocena, klesne-li vstupní napětí pod 2,0 V
– Hystereze ± 150 mV
– max. hodnota vstupního napětí 30 V

pasivní

2 × opticky oddělený

analogový výstup

– zdroj proudu 4–20 mA
– zatěžovací odpor max. 250 Ω
– přesnost nastavení lepší než 0,1 %

aktivní

2 × opticky oddělený

analogový vstup

– citlivost 0–20 mA (nebo po sw konfiguraci 4–20 mA)
– přesnost měřené hodnoty lepší než 0,1 %
– vstupní odpor 60 Ω
– nedisponuje ochranou proti proudovému přetížení
– max. hodnota vstupního proudu 50 mA

pasivní

Analogové vstupy 0 a 1 mají svorky (mínus) propojené a galvanicky oddělené od GND routeru.
Analogové výstupy 0 a 1 mají svorky (mínus) propojené a galvanicky oddělené od GND routeru.

Příklady zapojení analogových vstupů a výstupů

MORSE router v uvedeném schématu může být MD160, MX 160, MWxxx, MRxxx, MC100, MG100i.

Obr. 3.7: Příklady zapojení analogových vstupů a výstupů

3.5. Napájecí konektor

Svorky tohoto konektoru jsou označeny standardním způsobem. Připojovat se smí pouze stejnosměrné napětí v rozsahu 10,8 až 15,6 V. Při připojení vyššího napětí může dojít k poškození radiomodemu.

Svorka PI (power indicator) – pokud je radiomodem napájen ze zdroje MS2000, může být na tuto svorku přiveden signál ze svorky zdroje MAIN PWR OFF o způsobu napájení:

Napájecí konector a informační LED

Obr. 3.8: Napájecí konector a informační LED

 • úroveň TTL1 nebo volná svorka – síťové napájení

 • úroveň TTL0 nebo uzeměná svorka – bateriové napájení

Maximální délka napájecího kabelu je 3 m.

3.6. Informační LED

Informační LED diody vedle napájecího konektoru:

 • RF Tx — radiomodem vysílá vf signál do antény

 • RF SYNC — radiomodem přijal hlavičku zprávy, která byla pro něj určená

 • Tři následující LED (síla přijímaného vf signálu)

  ONONONRSS -85 dBm a silnější
  OFFONONRSS -85 až -95 dBm
  OFFOFFONRSS -95 až -115 dBm
  OFFOFFOFFRSS -115 dBm a slabší
 • POWER ON — radiomodem je správně napájen

3.7. Servisní konektor

Servisní konektor RJ-12 slouží pouze ke krátkodobému připojení servisního kabelu při lokálním nastavování parametrů MORSE routeru. Po zasunutí konektoru (připojením linky RS232 (RxD,TxD, GND)) se router automaticky přepne do servisního režimu a dojde k odpojení modulu na slotu 1. Číslování slotů viz odstavec 3.8 – „Vzhled modemu“.

Servisní konektor

Obr. 3.9: Servisní konektor

Tab. 3.6: Tabulka zapojení servisního konektoru

1AF_OUTvýstup modulace z rádiové části routeru
2SER_RxDRS232 RxD výstup z routeru
3SER_TxDRS232 TxD vstup do routeru
4MOD_BSBvstup modulace do rádiové části routeru
5GNDzem
6PTTklíčování nosné vlny pro servisní účely
[Varování]Varování

Pozor, číslování pinů RJ-12 není standardizováno.

Zapojení servisního konektoru na servisním kabelu

Obr. 3.10: Zapojení servisního konektoru na servisním kabelu

[Důležité]Důležité

Servisní režim není vhodný pro normální provoz

3.8. Vzhled modemu

Vzhled rádiového modemu — popis konektorů, varianta s konektory DSUB (Canon) a se svorkami, číslování slotů

Obr. 3.11: Vzhled rádiového modemu — popis konektorů, varianta s konektory DSUB (Canon) a se svorkami, číslování slotů

Tab. 3.7: Možnosti obsazení slotů

Volitelné moduly
5. slotADIO (analogové a digitální vstupy a výstupy)
4. slotethernet 10/100 Mbps
3. slot2×RS232
2. slotRS232 nebo opt.odd. RS232 nebo RS422/RS485
1. slotRS232 nebo opt.odd. RS232 nebo RS422

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.