Právní upozornění

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/legal-notice.html

Verze pro tisk

Právní upozornění

Copyright

© 2019 RACOM. Všechna práva vyhrazena.
Výhradním vlastníkem všech práv k tomuto návodu k obsluze je firma RACOM s. r. o. (dále v tomto návodu uváděná pod zkráceným názvem RACOM). Všechna práva vyhrazena. Pořizování písemných, tištěných či kopírovaných kopií tohoto manuálu nebo záznamů na různá média nebo překlad jakékoliv části tohoto manuálu do jiných jazyků (bez písemného svolení vlastníka práv) je zakázáno.

Popisovaný výrobek nebo jeho příslušenství může obsahovat software ve vlastnictví RACOM. Nabídka, případně dodávka těchto výrobků nebo služeb s výrobkem spojených neobsahuje předání těchto vlastnických práv. Nakládání s tímto software podléhá licenci – viz RACOM Open Software License. Program šířený s touto licencí je uvolněn se záměrem, že bude užitečný, ale bez konkrétní záruky. Za žádných okolností není autor nebo jiná firma či osoba zodpovědná za vedlejší, náhodné nebo související škody, které vyplývají z použití tohoto produktu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Přestože dokumentace byla vytvářena s velkou péčí, RACOM nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z použití těchto informací.

Tento manuál obsahuje odkazy na webové stránky společnosti RACOM a na webové stránky jiných subjektů, které jsou mimo kontrolu společnosti RACOM. Veškeré odkazy slouží výhradně ke zrychlení práce s manuálem a zlepšení uživatelského komfortu. Společnost RACOM nenese odpovědnost za aktuálnost, dostupnost nebo obsah takových webových stránek a neodpovídá za žádné škody nebo následky vzniklé v důsledku přístupu na takové stránky anebo využívání jejich obsahu.

Tento dokument a/nebo zařízení může být měněno, s cílem jeho vylepšení, bez jakéhokoliv upozornění. RACOM si vyhrazuje právo na změny v technické specifikaci nebo ve funkci tohoto produktu nebo na ukončení výroby tohoto produktu nebo na ukončení jeho servisní podpory bez předchozího písemného upozornění zákazníků.

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a názvy výrobků, použité v tomto návodu, jsou ve vlastnictví jejich případných vlastníků.

Důležité poznámky

  • Vysílání a příjem dat v rádiovém kanále nemůže být, vzhledem k vlastnostem bezdrátové komunikace, zaručeno. Data mohou být zpožděna, poškozena (t.j. obsahovat chyby) nebo dokonce i úplně ztracena. Významná zpoždění nebo ztráty jsou však, při použití takových rádiových zařízení jako jsou výrobky společnosti RACOM a ve správně navržených sítích, velmi vzácná. Zařízení vyráběné společností RACOM nesmí být použito v situaci, kdy výpadek při vysílání nebo příjmu dat může způsobit škodu ať už uživateli nebo třetím stranám, a to včetně (ale ne výhradně) zranění nebo smrti osob nebo ztrátám na majetku. RACOM neručí za škody jakéhokoliv druhu vzniklé při příjmu nebo vysílání dat a/nebo chybou nebo poruchou tohoto výrobku při přenosu dat.

  • Za žádných okolností RACOM, ani jakákoliv jiná společnost nebo osoba, nenese zodpovědnost za náhodné, neúmyslné nebo podobné škody vzniklé používáním výrobků společnosti RACOM.

  • Výrobky společnosti RACOM nejsou vyvíjeny, navrženy a testovány pro použití v aplikacích, které mohou přímo ovlivňovat zdraví nebo životní funkce osob nebo zvířat, ani jako součást podobně důležitých systémů. RACOM nedává žádnou záruku, pokud jeho výrobky bodou v takových aplikacích použity.

  • RACOM neposkytuje uživatelům žádnou záruku vhodnosti a použitelnosti výrobků pro jejich konkrétní aplikaci.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.