Old monitoring

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/monit-old.html

Verze pro tisk

19. Old monitoring

[Poznámka]Poznámka

Zrušeno od verze 5.40

Sledovat lze datové toky přes různé interface v CU. Informace o monitorování jsou vždy uspořádány do paketu MORSE a odeslány na určenou adresu. Běžně je Setr.exe připojen k nódu s touto adresou a přicházející pakety s monitorovanými daty jsou ihned zobrazeny.

Pomocí menu Monitoring je možno vybrat sledovaný interface, cílový nód, na který jsou pakety s monitoringem odesílány a formát zobrazení těchto paketů na disleji Setr.exe.

V MORSE main menu vybereme d(i)ag old (m)onitoring

napiš im Enter

(e)dit
(o)ff
(q)uit
>>
(o)ff

– stop veškerého monitoringu

(e)dit

– podobně jako v konfiguračních službách vyvolá tento povel dotaz na aktuální nastavení monitoringu a toto nastavení zobrazí (z lokální či ze vzdálené MCU)

[Poznámka]Poznámka

Je užitečné si pamatovat, že povelem Q Enter imo Enter se zastaví veškeré monitorování za všech okolností. Pokud totiž přichází na SETR.EXE mnoho monitorovacích paketů, pak se obrazovka rychle mění a je téměř nemožné zjistit, ve kterém menu právě jste.

napiš e Enter

Temporary buffers synced.

stiskni Enter

Monitoring
(0) ascii
(1) off
(2) off
(R)F off, normal
(n)ode
o o RF (m)edium off
destin(a)tion
(I)nit (S)ync
(q)uit

19.1. SCC

(0),(1),(2)

— Zde je možno konfigurovat monitorování datových rámců, které přicházejí přes interface RS232 příslušného SCC.

napiš 0 Enter

  write new channel monitor display
  (a)scii (h)ex (r)ow
  (S)ize (o)ff
  (q)uit

>>

Každé monitorovací hlášení obsahuje hlavičku s časovým údajem, informace o sledovaném interface a data ve zvoleném formátu:

(a)scii

– monitorovaná data jsou zobrazena jako ASCII znaky

(h)ex

– zobrazení v hexadecimálním formátu

(r)ow

– totéž jako hex ale bez formátovacích mezer (vždy po 2 bytech) na obrazovce

(S)ize

– zobrazuje se pouze prvních 14 byte z každého hlášení

(o)ff

– monitorování je vypnuto

19.2. RFC

(R)F

— konfigurace pro monitorování RF kanálu:

napiš R Enter

RF monitoring
(m)ode OFF
(d)isplay NORMAL
(q)uit
(m)ode

— vybírá, která část datového toku na RF kanálu je sledována

napiš m Enter

  write new RF monitor mode
  (m)odem (n)et
  (p)acket (t)ransparent (o)ff
  (q)uit
  >>

Filtry pro monitorování RF kanálu:

(m)odem

– pouze pakety MORSE určené pro nebo vysílané z vlastní MCU

(n)et

– zastaralé, shodné s (p)acket

(p)acket

– všechny pakety MORSE jsou sledovány

(t)ransparent

– monitoruje všechny signály, které přicházejí na RF kanál včetně šumu, tedy přenáší se souvislý tok 21,68 kbit/s. Při módu transparentní monitoring je RF modem přepnut do zvláštního režimu při kterém nevysílá ani nepřijímá normální datové pakety.

(o)ff

– RFC monitoring je vypnutý

(d)isplay

– volba způsobu zobrazení

napiš d Enter

  write new RF monitor display
  (b)atch (s)ignal n(o)rmal
  (q)uit
>>
(b)atch

– v režimech (p)acket a (m)odem jsou vysílány dávky 12 monitorovaných paketů v jedné zprávě. Tento mód displeje musí být použit, jestliže je monitoring ze vzdálené MCU vysílán stejným RF kanálem, který je monitorován. Tím se zabrání vzniku smyčky vzniklé sledováním monitorovacích hlášení.

(s)ignal

– zobrazí pouze adresu vysílajícího Nódu („from“), DQ a RSS

n(o)rmal

– normální displej, viz příklad RFC monitoringu

19.3. Node

(n)ode

— monitoruje vstup vybraného Nódu a některé z jeho výstupů, používá se především pro odlaďování software

napiš n Enter

Node input monitor
(a) all in
all in, out except Node:(0)...
(o)ff
(d)isplay
(q)uit

>>

19.4. Medium

RF (m)edium

každých 8 milisekund je vzorkována hodnota RSS a status RF modemu a jsou kódovány do 4 bitového čísla (detaily viz popis RF medium log). Je-li zapnut RF medium monitoring, je každou vteřinu generováno monitorovací hlášení, které obsahuje tyto 4 bitové vzorky z předcházející sekundy.

RF (m)edium off

– RF medium monitoring je vypnut / zapnut

DESTINATION

Submenu destination umožňuje nastavit adresu Nódu, na kterou se posílá monitorovací hlášení:

napiš a Enter

Monitoring destination:
(l)ocal (L)X (N)0 (d):00572794h
(q)uit
>>
(l)ocal

– do adresy (d) vloží adresu Nódu 0 (výrobní číslo)

(L)X

– do adresy (d) vloží adresu Nódu číslo X v cílové MCU

(N)0

– Volba Nódu ve sledované MCU, který generuje monitorovací pakety. Tento Nód musí mít spojení (přímé nebo podle routingových tabulek) na adresu (d).

(d):00572794h

– Na tuto adresu (ve vlastní nebo ve vzdálené MCU) jsou odesílány monitorovací pakety. Nód s touto adresou musí mít spojení do Setr.exe, tj. v menu (N)odes ve sloupci (s) přiřazen kanál SCC2, do kterého je připojena servisní šňůra.

V nastavení default (tedy po každém resetu) je všechno monitorování vypnuto a jak zdrojový tak i výstupní (destination) Nód jsou nastaveny na Nód 0. Servisní výstup Nódu 0 je nastaven na SCC2 (servisní kanál), což je defaultní nastavení pro všechny Nódy. Monitorovací pakety jsou tedy směrovány na lokálně připojený SETR.EXE.

19.5. Příklady monitoringu

Příklad pro monitorování SCC0, který přijímá každé 2 sekundy datové rámce obsahující 6 bytů se znaky ASCII „abcdef“:

Z MORSE main menu

 • napiš i m e Enter (přídavný Enter pro výpis hlášení)

 • napiš 0 a Enter (přídavný Enter pro výpis hlášení)

 • napiš I Enter

Init values
Are you sure? (Y/N)

stiskni Enter

O.K.
>>

13:47:07.79|rx S0 6
abcdef
13:47:09.79|rx S0 6
abcdef
13:47:11.79|rx S0 6
abcdef
13:47:13.79|rx S0 6
abcdef
>>

Význam položek:

13:47:07.79

– časová značka (čas uzavření přijímaného bufferu) hh:mm:ss.msec

rx

– směr datového toku (rx znamená zvenku do MCU)

S0

– číslo kanálu

6

– velikost datového rámce v bytech

abcdef

– data zobrazená ve formátu ASCII

Příklad pro monitorování RFC:

Z MORSE main menu

 • napiš i m e Enter (přídavný Enter pro výpis hlášení)

 • napiš R m p Enter (přídavný Enter pro výpis hlášení)

  Monitoring
  (0) off
  (1) off
  (2) off
  (R)F packet, normal
  (n)ode o o
  RF (m)edium off
  destin(a)tion
  (I)nit (S)ync
  (q)uit
  >>

  napiš I Enter

  Init values
  Are you sure? (Y/N)
  >>

  napiš Enter

  O.K.

  Nyní, když je RF monitoring zapnutý, vyvoláme provoz na RF kanálu:

  >>!h8606
   690F8606h>!  Je vygenerován sledovací paket k Nódu 690F8606:
  
  15:28:54.58*690F0300 690F8100 690F8606 690F8100|99 003 0|  8 TX
  15:28:54.63|690F8100 690F0300 00000000 00000003|06 003 | ACK O- 30 63
  15:28:54.70|690F8606 690F0300 690F8606 690F8100|99 086 0| 16 O- 30 63
  15:28:54.83|690F8606 690F0300 00000000 0000000B|06 00B | ACK O- 28 65
  15:28:54.89|690F8100 690F0300 690F8100 690F8606|BB 087 0| 40 OO 30 63
  15:28:54.89*690F0300 690F8100 00000001 00000001|06 087 | ACK TX
  časová značka to   from   dest  source  ostatní:

  Ostatní položky:

  99

  — typ paketu (hexadecimálně)

  003

  — číslo paketu linkové vrstvy RF protokolu (hex)

  0

  — síťové číslo MORSE paketu

  Pro vysílání:

  8

  — velikost datového paketu nebo typ paketu pro handshake (např. ACK)

  TX

  — indikace vysílání

  Pro příjem:

  ACK

  — velikost datového paketu nebo typ paketu pro handshake (např. ACK)

  O

  — vyhodnocení hlavičky CRC (O = CRC O.K., e = CRC error)

  -

  — vyhodnocení dat CRC (O = CRC O.K., e = CRC error, - = CRC nehodnoceno)

  30

  — DQ – kvalita signálu (0 – 31)

  63

  — RSS – síla přijímaného signálu (v -dBm)

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.