Monitoring

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr25/monit.html

Verze pro tisk

18. Monitoring

Platí pro verze software 551 a vyšší.

Monitoring umožňuje sledovat datové toky přes různé interface v CU. Informace o monitorování jsou ve zdrojovém nódu uspořádány do binárního souboru a odeslány. V Setru nebo v jiné aplikaci na adrese Destination jsou binární data zpracována do potřebného tvaru, v případě Setru dostávají formu dále popsaných monitorovacích zpráv.

Pomocí menu Monitoring je možno vybrat sledovaný interface, cílový nód, na který jsou pakety s binárními daty odesílány a formát zobrazení těchto paketů na displeji Setr.exe

V MORSE main menu napiš iM Enter:

Monitoring:
(S)CC R(F)C (E)TH NA(G) o(b)solete
(o)ff
(f)eatures
(q)uit
>>

Směr a parametry přenosu monitorovacích paketů se volí v samostatném menu d(i)ag (s)ystem channels , zapnutí / vypnutí a filtrace jednotlivých kanálů jsou obsaženy v dalších submenu. Inicializace se provádí v každém menu samostatně.

(S)CC

— filtr pro sériové kanály

R(F)C

— filtr pro radiofrekvenční kanály

(E)TH

— filtr pro kanál ethernetu

NA(G)

— filtr pro kanál network agent

o(b)s

— zastaralý filtr pro input a output nódu je nahrazen novou nabídkou v ostatních položkách

(o)ff

— o(b)solete — Zastaví monitoring tak, že vypne všechny položky (R)X a (T)X v paměti RAM i flash. Ostatní parametry zůstávají beze změny. Běžící monitoring může tak být kdykoli zastaven povely:

 • Q Enter

 • iMo Enter

(f)eat

— (f)eatures — nastavení dalších vlastností

Obsah menu (f)eatures:

Monitoring: (d)isplay:HEX
SCC e(v)ents:ASCII
RFC (c)ompress:UNCOMPRESS
(T)ime format:ABSOLUTE
RSS (B)eep:OFF (L)ow freq. (-120dBm):400Hz (H)igh freq. (-40dBm):4000Hz
RSS (S)hort:OFF
(q)uit
>>
(d)isp

– (d)isplay:HEX — přepíná způsob zobrazení dat ze sledovaných kanálů. Parametry (d)isplay a SCC e(v)ents se uloží pouhým zápisem do Setru, do trvalé paměti se tyto parametry neukládají. Tyto parametry mají vliv jen na CU přijímající monitoringové hlášení.

(h)

– HEX — výpis dat v hexadecimálním tvaru

(a)

– ASCII — výpis dat v ASCII kódu

(r)

– ROW — hexadecimální výpis bez mezer

e(v)en

– SCC e(v)ents:ASCII — momentální parametry asynchronní linky (RTS, CTS…) jsou zobrazovány podle volby:

(a)

– ASCII — výpis v ASCII pouze při změně parametru

(h)

– HEX — výpis hexadecimální v každé monitorovací zprávě

(A)

– ASCII ALL — výpis v ASCII v každé monitorovací zprávě

(c)om

– RFC (c)ompress: — data v RF kanálu:

(u)

– UNCOMPRESS — normální (dlouhá) forma dat

(n)

– DO NOT MODIFY — komprimovaný tvar, tak jak je přenášen rádiovým kanálem

(T)im

– (T)ime format — čas monitorovací zprávy může mít dvojí tvar:

(a)

– ABSOLUTE — lokální čas v CU

(r)

– RELATIVE — přírustek času od předchozí zprávy v ms

(B)eep

– RSS (B)eep — úroveň RSS monitorovaného paketu může být indikována tóny různé výšky

(L)ow

– (L)ow freq. (-120dBm):400Hz — volitelná frekvence zvuku pro slabý signál

(H)igh

– (H)igh freq. (-40dBm):4000Hz — volitelná frekvence zvuku pro silný signál

(S)ho

– RSS (S)hort — zde je volitelný krátký tvar zprávy z fyzického RF kanálu

18.1. Směrování monitorovacích zpráv

V tomto samostatném menu se určuje odkud, kam a jakým způsobem se budou přenášet monitorovací zprávy. Menu je společné pro všechny kanály. Menu umožňuje připravit více variant id , které pak lze nezávisle přiřadit k jednotlivým monitorovaným kanálům. Volby id0 a id1 jsou vhodné pro monitoring, protože umožňují jeho centrální vypnutí povelem iMo.

V MORSE main menu napiš ise Enter Enter:

System channels:
(Service 'iMo' works for s0 and s1 only)

id|--Node--addr------timeout---size---s(e)c--
(0) 0  00000000   888   400   ON 
(1) 0  00000000   888   400   ON 
(2) 0  00000000   888   400   ON 
(3) 0  00000000   888   400   ON 
(4) 0  00000000   888   400   ON 
(5) 0  00000000   888   400   ON 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Dále zvolíme 0 Enter

System channels:
(N)ode:0 Destination (a)ddr.:00000000
Destination (2)addr.:00000000 (3)addr.:00000000 (4)addr.:00000000
      for splitting packets only
(t)imeout:888ms
max. TX (s)ize:400byte
s(e)curity:ON
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>
(N)ode

– (N)ode:0 — Volba nódu ve sledované CU, který generuje monitorovací pakety. Jeho adresou jsou pak označeny monitorovací zprávy, proto bývá vhodné zvolit zde nód 1. Tento nód musí mít spojení (přímé nebo podle routingových tabulek) na adresu Destination (a)ddr.

(a)ddr

– Destination (a)ddr: 00000000 — Na tuto adresu (ve vlastní nebo ve vzdálené CU) jsou odesílány monitorovací pakety. Monitorovací pakety opouští nód s touto cílovou adresou servisním výstupem. Na tento výstup musí být tedy přiřazen kanál, ke kterému je připojena aplikace s monitoringem.

Typicky je Setr připojen přes servisní šňůru, tzn. v menu (N)odes ve sloupci (s) je přiřazen kanál SCC2, ke kterému je připojena servisní šňůra.

V případě volby Split, např. v menu iMEIe 0uSn , je na tuto adresu odesílána kopie procházejícího paketu.

(2)add

– Destination (2)addr.: 00000000 — Další 3 adresy, na které je možno posílat kopie paketů při funkci Split.

(t)ime

– (t)imeout:888ms — Nejdelší čas, po který jsou sbírána data do monitorovacího paketu před jeho odesláním na Destination (a)ddr.

(s)ize

– (s)ize:400byte — Největší délka odesílaného monitorovacího paketu. Po jejím naplnění je paket odeslán a začíná se sestavovat paket další.

Uvedené parametry mohou být připraveny ve více variantách, volba jedné z nich se provede v nastavení příslušného monitorovacího kanálu.

Po nastavení parametrů provedeme (W)rite, (I)nit . Povel iMo nemá vliv na obsah menu (s)ystem channels.

18.2. Monitorování SCC kanálů

V tomto menu se nastavují parametry monitorování SCC kanálů. Nastavení je individuální pro každý kanál.

V MORSE main menu napiš iMS Enter:

SCC monitoring:
(p)hysical layer CN(I)
(q)uit
>>

Toto menu, stejně jako menu pro ostatní monitorované kanály, poskytuje dvě sady monitorovaných bodů:

(p)hy

– (p)hysical layer — monitorování paketů na fyzické vrstvě SCC, tedy pakety předávané z a do připojeného zařízení.

CN(I)

— monitorování paketů vyměňovaných mezi SCC a nódy.

18.2.1. SCC monitoring – fyzická vrstva

Po volbě pe Enter Enter dostaneme menu pro fyzickou vrstvu:

 SCC monitoring:
             
SCC--s---RX--TX--Ev----------len--------
(0) 0  ON ON OFF     32 
(1) 0  OFF OFF OFF     32 
(2) 0  OFF OFF OFF     32 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Pro volbu některého ze Sériových komunikačních kanálů napiš například 0 Enter:

SCC monitoring:
O(N) O(F)F
o(n) o(f)f     (R)X:ON (T)X:ON (E)vents:OFF
(s)ys. channel:0
(l)ength:32
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>
O(N)

– O(N) O(F)F — možnost současného zapnutí RX, TX a Events ve zvoleném kanálu

o(n)

– o(n) o(f)f — zapnutí RX a TX ve zvoleném kanálu

(R)X

– (R)X:ON — zapnutí on/off monitoringu ve směru Receiving, tedy paketů přicházejících z připojeného zařízení SC kanálem do nódu

(T)X

– (T)X:OFF — zapnutí monitoringu ve směru vysílání (Transmitting) z CU přes SCC do vnějšího zařízení

(E)ve

– (E)vents:OFF — zapnutí monitoringu hw signálů na portu, např. CTS, RTS

(s)ys

– (s)ys.channel:0 — Volba způsobu odesílání podle menu (s)ystem channels.

l(e)n

– data l(e)ngth:32 — Max. délka datového pole ve sledovaném paketu, které je vysíláno a pak zobrazeno za monitorovací zprávou. Je možno volit délku 0 až 1500 byte.

Formát monitorovací zprávy pro SCC – fyzická vrstva:

Monitoring: source 690F8700|6.
O.K.
>>
07:27:35.532 rx  4 | S00
AAAA AAAA

Monitoring: source 690F8100|7.
07:27:36.679 tx  18 | S01
400E 00A9 690F 8909 690F 8700 AAAA AAAA 4EAE
07:27:36.701 rx  2 | S01
8106

Význam jednotlivých částí zprávy:

source

– Monitoring: source 690F8700 1. — Označení nódu, který je zdrojem zprávy a pořadové číslo zprávy z tohoto nódu. Tato zdrojová adres je zobrazena jen tehdy, když došlo k její změně v rámci monitorovací zprávy.

07:27:35.532

— časová značka (hh:mm:ss.msec)

rx

— směr postupu paketu, zde z vnějšího zařízení přes SCC do CU

4

— dec – délka monitorovaného paketu

S00

— monitorovaný sériový kanál

AAAA AAAA

— přenášený paket, zde prostá data z asynchronní linky, ve druhém případě data zabalená v retranslačním paketu Morse, ve třetím případě je to potvrzení ACK

18.2.2. SCC monitoring – CNI vrstva

Menu je dostupné z Morse main menu povelem iMSIe Enter Enter:

  CNI Monitoring:
     |     retranslation     |      user       |
  s-moR |-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl-|-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl|
(0) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(1) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(2) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Část retranslation se používá pro monitoring provozu mezi retranslačním vstupem / výstupem SCC a nódem. Část user se používá pro pakety předávané mezi user SCC vstupem / výstupem a nódem.

 • Sloupky s,moR jsou společné pro obě části.

 • Směr pohybu paketu je posuzován z hlediska SC kanálu, t.j. paket jdoucí z SCC do nódu je zde označen jako TX.

Volbou čísla SC kanálu vstoupíme do menu pro filtraci adres:

napiš 0 Enter

SCC CNI Monitoring:
(s)ys. channel:0
(r)etranslation
(u)ser
(d)st :00000000 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
sr(c) :690FABCD sr(C) mask :FFFFFF00 (2)-for :TX
t(o) :00000000 t(O) mask :00000000 (3)-for :RX
fro(m):00000000 fro(M) mask:00000000 (4)-for :RX
use MO(R)SE addresses:OFF
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>

Toto menu je v celém rozsahu použitelné pro retranslační část. Pro část uživatelskou jsou funkční pouze adresy (d)st a sr(c).

(s)ys

– (s)ys. channel:0 — volba systémového kanálu pro odeslání zprávy podle menu ise

(d)st

– (d)st: (D)st mask: — Zobrazeny jsou pouze ty pakety, které splňují všechny podmínky. Zde například vysílané pakety musí mít zdrojovou adresu v rozsahu od 690FAB00 do 690FABFF aby byly zobrazeny. Přijímané pakety budou zobrazeny bez výjimky.

MO(R)

– use MO(R)SE addresses:OFF — typ adres použitých pro zobrazení a filtraci

OFF

— adresy používané user zařízením

ON

— adresy MORSE, viz překlady adres v menu SIe

Pro vstup do retranslační části menu napiš r Enter:

Ret. CNI monitor:
O(N) O(F)F     (R)X:ON  (T)X:OFF TX (E)rr:OFF
eliminate (d)eadlock:ON (S)plit:OFF
(l)ength:0
Packet (t)ype:0000 type (m)ask:0000
(q)uit
>>
O(N)

– O(N) O(F)F — Možnost současného zapnutí RX a TX ve zvoleném kanálu.

(R)X

– (R)X:ON — Zapnutí monitoringu ve směru Receiving, t.j. paket přichází z nódu do SCC.

(T)X

– (T)X:OFF — Zapnutí ve směru Transmitting.

(E)rr

– TX (E)rr:OFF — Zapnutí monitoringu chybových hlášení.

(d)ead

– eliminate (d)eadlock: ON — ON vynechává monitoring monitorovacích zpráv aby se omezila možnost zacyklení systému.

(S)plit

– (S)plit:OFF — Funkce Split ON změní monitoring na splitting. K paketu je vytvořena kopie, která je odeslána na adresu ise2a, případně i na další definované adresy ise22, ise23, ise24. V menu ise k tomuto účelu používáme id 2 5.

(l)en

– (l)ength:0 — Max. délka přenášených dat.

(t)ype

– Packet (t)ype: 0000 type (m)ask: 0000 — Zde je možno vybrat typ paketů, které budou monitorovány.

Uživatelská část menu:

napiš u Enter

User CNI monitor:
O(N) O(F)F     (R)X:ON (T)X:ON TX (E)rr:OFF
eliminate (d)eadlock:ON (S)plit:OFF
(l)ength:40
Packet (t)ype:0000 type (m)ask:0000
(q)uit
>>

Význam položek je podobný, jako v předcházejícím menu. Jediný rozdíl je, že toto menu platí pro komunikaci mezi user vstupy/výstupy a nódy.

Formát monitorovací zprávy pro SCC – CNI vrstva:

15:18:31.791|690F120E 690F120E|690F120E 690F1241|S00I OUT  2|09 1dat
AAAA
15:18:31.792|         |690F120E 690F1241|S01I  IN  2|09 1serv
AAAA

Paket AAAA v tomto příkladu přišel asynchronní linkou na SCC a byl monitorován retranslačním monitoringem na své cestě z SCC0 do nódu 690F120E (směr OUT). Paket je monitorován ve vrstvě CNI, proto již obsahuje pouze data bez hlavičky paketu. Pak byl tento paket vyslán na user kanál SCC1 (IN) a byl monitorován na své cestě do SCC1 user monitoringem.

význam položek:

15:18:31.791

— časová značka

|690F120E 690F120E |690F120E 690F1241

— adresy v pořadí – to, from, destin, source

|S00I OUT 2

— monitorovaný kanál, směr, délka paketu

|09 1dat

— typ paketu, pořadové číslo 0 až 7, druh paketu

18.3. Monitorování RFC kanálů

V MORSE main menu napiš iMF Enter:

RFC monitoring:
(p)hysical layer CN(I)
(q)uit
>>

Toto menu stejně jako menu pro ostatní kanály nabízí dvě sady monitorovacích bodů:

(p)hy

– (p)hysical layer — monitorování paketů na fyzické vrstvě RFC, tedy pakety jdoucí z a do radiomodemu.

CN(I)

— monitoring packetů vyměňovaných mezi RFC a nódy.

18.3.1. RFC monitoring – fyzická vrstva

Po volbě iMFpe Enter Enter dostaneme menu pro fyzickou vrstvu:

RFC monitoring:
o(N) o(F)f     (R)X :ON (T)X :OFF Medi(u)m:OFF
(s)ys. channel:0
(l)ength:100   rx (p)romisc. lvl:0 (normal operation)
Filter:
Only (h)ead crc OK :OFF
Only d(a)ta crc OK :OFF
Packet t(y)pe:0008 tmas(k):0008
(d)st :690F8700 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :TX
t(o) :690F8700 t(O) mask :FFFFFFFF (3)-for :RX
fro(m):690F8100 fro(M) mask:FFFFFF00 (4)-for :RX
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
o(N)

– o(N) o(F)f — Možnost současného zapnutí RX a TX v rádiovém kanálu.

(R)X

– (R)X :ON — Zapnutí monitoringu ve směru příjem (Receiving).

(T)X :OFF

– (T)X :OFF — Zapnutí monitoringu ve směru vysílání (Transmitting).

Medi(u)m

— každých 8 milisekund je vzorkována hodnota RSS a status RF modemu a jsou kódovány do 4 bitového čísla (detaily viz popis RF medium log). Je-li zapnut RF medium monitoring, je každou vteřinu generováno monitorovací hlášení, které obsahuje tyto 4 bitové vzorky z předcházející sekundy.

(s)ystem

– (s)ystem channels: 0 — Volba kanálu pro předávání zpráv podle menu (s)ystem channels.

(l)ength

– (l)ength: 100 — Max. délka dat v monitorovacím paketu, delší data jsou oříznuta

(p)rom

– rx (p)romisc. lvl:0 (normal operation) — Volba kategorií paketů, které budou monitorovány:

(0)

– 0 (normal operation) — normální provoz

(1)

– 1 (includes foreign headers) — normální provoz včetně cizích paketů

(2)

– 2 (includes crc errors) — normální provoz včetně paketů s chybným CRC hlavičky

(3)

– 3 (sync to foreign packets + data) — všechny pakety

Pro omezení množství přenášených dat jsou používány filtry, které rozlišují:

 • správnost kontrolního součtu CRC

 • typ paketu

 • adresy

Zobrazený paket musí vyhovět podmínkám všech 7 filtrů, pokud jsou zapnuty:

 • kontrolní součet

  (h)ead

  – Only (h)ead crc OK : OFF — CRC pro hlavičku paketu je OK (filter je zde vypnut)

  d(a)ta

  – Only d(a)ta crc OK :OFF — CRC pro data paketu je OK (filter je zde vypnut)

 • typ paketu

  t(y)pe

  – Packet t(y)pe: 0008 — typ paketu

  mas(k)

  – tmas(k):0008 — maska pro aplikaci typu paketu (0000 = off). Maska označuje jedničkami, ve kterých bitech se musí typ monitorovaného paketu shodovat s parametrem Packet t(y)pe.

  Použitý příklad:
  Packet t(y)pe:0008 tmas(k):0008
  může být užitečný pro sledování paketů s uživatelskými daty (typ 0x09, 0x89) a paketů echo generovaných povelem vykřičník (0x98, 0x9A). Pakety ACK typu 0x06 přitom nejsou monitorovány.

 • 4 filtry pro adresy

  (d)st :690F8700 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
  sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :TX
  t(o) :690F8700 t(O) mask :FFFFFFFF (3)-for :RX
  fro(m):690F8100 fro(M) mask:FFFFFF00 (4)-for :RX

  Paket jsou posuzovány podle adres destination, source, to, from a podle směru postupu vzhledem k monitorované CU (přijímané RX, vysílané TX). Pro přijímaný paket platí podmínky, obsahující na konci řádku položku RX, podmínky obsahující TX jsou pro něj neúčinné. Pro vysílaný paket to platí naopak. V uvedeném příkladu musí přijímaný paket, aby byl monitorován, obsahovat adresu (to) 690F8700, adresu (from) v rozsahu 690F8100690F81FF, podmínka adresy (source) se na něj nevztahuje, adresa (destination) může být libovolná.

  (d)st: 690F8700

  — Požadovaná adresa destination

  (D)st mask: 00000000

  — Maska (dovoluje libovolnou adresu)

  (1)-for :RX

  — platí pro přijímané pakety

  sr(c): 00000000

  — Požadovaná adresa source

  sr(C) mask: 00000000

  — Maska (dovoluje libovolnou adresu)

  (2)-for: TX

  — platí pro vysílané pakety

  t(o): 690F8700

  — Požadovaná adresa to

  t(O) mask :FFFFFFFF

  — Maska (vyžaduje přesný souhlas)

  (3)-for: RX

  — platí pro přijímané pakety

  fro(m): 690F8100

  — Požadovaná adresa from

  fro(M) mask: FFFFFF00

  — Maska (vyžaduje přesný souhlas v částech global, net, wide)

  (4)-for: RX

  — platí pro přijímané pakety

Formát monitorovací zprávy pro RFC – fyzická vrstva:

Monitoring: source 565098C6|5.
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
07:14:47.585|565098C6 565098BA|565098C6 565098BA|015*31* 77  10*98 4dat
E018 C100 5650 98BA 4201
07:14:47.585|565098BA 565098C6|         |015 RFTX   0 06 ack
07:14:47.742|565098BA 565098C6|565098BA 565098C6|00E RFTX  26 9A 4dat
E018 C100 5650 98BA 4201 7F4D 5650 98C6 8000 8000 5650 98C6 4201
07:14:47.855|565098C6 565098BA|         |00E*31~ 77  0*06 ack

Význam položek:

…source…

– Monitoring: source 565098C6|5 — nód, který je zdrojem zprávy a pořadové číslo zprávy. Zobrazí se jen pokud došlo ke změně této adresy.

RF mon….

— hlavička s pojmenováním položek se zobrazí jen v prvním monitoringu po spuštění Setru

07:14:47.585

— časová značka

565098C6

— adresa to

565098BA

— adresa from

565098C6

— adresa destination

565098BA

— adresa source

|015

— pořadové číslo

*31* 77  10*

— příjem z vnějšku do RF kanálu:

*

CRC hlavičky OK nebo

!

CRC hlavičky chybné

31

DQ

*

CRC dat OK nebo

!

CRC dat chybné nebo

~

nejsou data, např. pro ACK

77

RSS

10

dec – délka monitorovaného paketu v bytech

*

Rx, paket je přijímán

nebo alternativně:

RFTX  26

— vysílání rádiovým kanálem

RFTX

Tx, paket je vysílán

26

dec – délka monitorovaného paketu v bytech

98

— typ paketu

4

— pořadové číslo

dat

— druh paketu

E018…

– E018 C100 5650 98BA 4201 — monitorovaný paket

18.3.2. RFC monitoring – CNI vrstva

Toto menu je dostupné z MORSE main menu povelem iMFIe Enter Enter:

  CNI Monitoring:
     |     retranslation     |      user       |
  s-moR |-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl-|-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl|
(0) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(1) 0 OFF | ON ON ON  30 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(2) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(3) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|
(4) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Funkce menu iMFIe je analogická jako v menu iMSIe v odstavci 18.2.2 – „SCC monitoring – CNI vrstva“.Část retranslation se používá pro monitorování provozu mezi retranslačním vstupem/výstupem RFC a nódy. Část user se pro RFC nepoužívá.

Směr pohybu paketů je vyjádřen z pohledu RFC, paket jdoucí z RFC do nódu je zde nazýván TX.

Volbou čísla RFC dostaneme menu s filtrací adres:

1 Enter

RFC CNI Monitoring:
(s)ys. channel:0
(r)etranslation
(u)ser
(d)st :00000000 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :RX
t(o) :00000000 t(O) mask :00000000 (3)-for :RX
fro(m):00000000 fro(M) mask:00000000 (4)-for :RX
use MO(R)SE addresses:OFF
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>
(s)ys

– (s)ys.channel:0 — Volba způsobu odeslání zprávy podle menu (s)ystem channels.

(r)et

– (r)etranslation — Toto menu se používá pro retranslační část.

(u)ser

— Toto menu se pro RFC nepoužívá.

(d)st

– (d)st a další filtry — Zobrazeny jsou pouze pakety, které splňují všechny podmínky. Viz předchozí odstavec iMF (p)hysical layer.

MO(R)

– use MO(R)SE addresses — OFF – nepoužívá se, v FIe nepoužíváme převod adres

Retranslační část menu:

napiš r Enter

Ret. CNI monitor:
O(N) O(F)F     (R)X:ON (T)X:ON TX (E)rr:ON
eliminate (d)eadlock:ON (S)plit:OFF
(l)ength:30
Packet (t)ype:0000 type (m)ask:0000
(q)uit
>>
O(N)

– O(N) O(F)F — Možnost současného zapnutí RX a TX pro zvolený kanál.

(R)X

– (R)X:ON — Zapnutí monitoringu pro směr Receiving, t.j. příchod paketu z Nódu do RFC.

(T)X

– (T)X:ON — Zapnutí pro směr Transmitting.

(E)rr

– TX (E)rr:ON — Zapnutí monitoringu chybových hlášení.

(d)ead

– (d)eadlock:ON — Vynechání monitoringu monitorovacích hlášení pro omezení možnosti zacyklení systému.

(S)plit

– (S)plit:OFF — Funkce Split ON změní monitoring na splitting, viz monitoring SCC.

(l)en

– (l)ength:30 — Max. délka dat v monitorovaném paketu.

(t)ype

– (t)ype: (m)ask: — Zde je možno zvolit typ sledovaných paketů.

Formát monitorovací zprávy pro RFC – CNI vrstva

Monitoring: source 565098C6|3.
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |     size|TT N
09:53:32.450|565098C6 565098BA|565098C6 565098BA|R01I  OUT  10n98 7dat
09:53:32.450|565098BA 565098C6|565098BA 565098C6|R01I  IN  26N9A 7dat

Příklad byl zaznamenán bez dat, t.j. (l)ength:0. První řádek obsahuje přijatý paket předaný z RFC1 do nódu. Druhý ukazuje tentýž paket po zpracování v nódu vyslaný na RFC1 aby byl znovu vysílán. Povšimněte si, že zde nejsou pakety ACK, protože ty jsou generovány v RFC a do nódu nejsou vysílány.

Význam položek:

09:53:32.450

— časová značka

|565098C6 565098BA|565098C6 565098BA

— adresy v pořadí – to, from, destin, source

|R01I OUT 10

— monitorovaný kanál, směr, délka paketu

n98 7dat

— typ paketu, pořadové číslo 0 až 7, druh paketu

18.4. Monitorování ETH kanálů

V MORSE main menu napiš iME Enter Enter:

ETH monitoring:
(p)hysical layer CN(I)
(q)uit
>>

Toto menu opět nabízí dvě sady monitorovacích bodů:

(p)hy

– (p)hysical layer — monitoring paketů na fyzické vrstvě ETH kanálu

CN(I)

— monitoring paketů mezi ETH kanálem a nódem

18.4.1. ETH monitoring – fyzická vrstva

Volbou iMEpe Enter dostaneme menu pro fyzickou vrstvu:

ETH monitoring:
O(N) O(F)F     (R)X :ON (T)X :ON
(s)ys.channel:0
(l)ength:100
(P)romisc. mode:OFF
IPFilter:
ip (d)st :CA000001 ip (D)dst mask :FFFFFFFF (1)-for :RX
ip sr(c) :00000000 ip sr(C) mask :00000000 (2)-for :RX
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
O(N)

– O(N) O(F)F — Možnost současného zapnutí monitoringu pro RX i TX.

(R)X

– (R)X: ON — Zapnutí pro směr Receiving.

(T)X

– (T)X: ON — Zapnutí pro směr Transmitting.

(s)ys

– (s)ys.channel: 0 — Volba způsobu vysílání podle menu (s)ystem channels.

(l)en

– (l)ength: 100 — Max. délka dat v paketu. Je zde možno nastavit 44 až 1500 byte. Jsou tedy vždy zobrazeny IP a UDP hlavičky a flagy.

(P)ro

– (P)romisc. mode — výběr monitorovaných paketů

OFF

— zobrazí pouze pakety pro vlastní Eth kanál

ON

— zobrazí všechny pakety

(d)st

– ip (d)st: C0A00001 — Filtry adres. IP adresa destination, která musí souhlasit s adresou paketu v rozsahu masky.

(D)st

– ip (D)st mask: FFFFFFFF — Maska pro adresu destination. Pokud maska obsahuje nuly, pak také adresa ip (d)st musí mít nuly na odpovídajících pozicích.

(1)

– (1)-for: RX — Podmínka platí pro přijímané pakety.

sr(c)

– ip sr(c): 00000000 — Zdrojová IP adresa se musí shodovat se zdrojovou adresou paketu v rozsahu masky.

sr(C)

– ip sr(C) mask: 00000000 — Maska pro zdrojovou adresu, zde není podmínka definována.

(2)

– (2)-for: RX — Podmínka platí pro přijímané pakety.

Formát monitorovací zprávy pro ETH – fyzická vrstva

12:58:51.826|eth:RX  60 |FFFFFFFFFFFF |0002A94C9D8F | ARP/REQ
0001 0800 0604 0001 0002 A94C 9D8F C0A8 0001 0000 0000 0000 C0A8 0009 C0A8
12:58:51.827|eth:RX  60 |0002A94C9D8F |0002A94CA177 | ARP/ANS
0001 0800 0604 0002 0002 A94C A177 C0A8 0009 0002 A94C 9D8F C0A8 0001 C0A8
12:58:51.829|eth:TX  68 |0002A94CA177 |0002A94C9D8F | IP/UDP/MOR/RET/DAT
4500 0036 009B 4000 4011 B8C1 C0A8 0001 C0A8 0009 22B8 22B8 0022 3B63 D200
12:58:51.834|eth:RX  60 |0002A94C9D8F |0002A94CA177 | IP/UDP/MOR/RET/CTL
                                   /ACK
4500 002C 0016 4000 4011 B950 C0A8 0009 C0A8 0001 22B8 22B8 0018 EA03 C100

Při nastavení (l)ength:44 obsahuje zpráva pouze monitorovací hlavičku Ethernetu, IP hlavičku datagramu, UDP hlavičku a flagy. Uvedené 4 zprávy odpovídají komunikaci na lince Ethernetu. Třetí z nich, obsahující data, vypadá při volbě l(e)ngth: 100 takto:

>>O.K.
>>
12:58:51.829|eth:TX  68 |0002A94CA177 |0002A94C9D8F | IP/UDP/MOR/RET/DAT
4500 0036 009B 4000 4011 B8C1 C0A8 0001 C0A8 0009 22B8 22B8 0022 3B63 D200
1390 690F 8909 690F 8101 0A89 690F 8909 690F 8101 AAAA AA63

Struktura této zprávy:

 • 12:58:51.829|eth:TX 68 |0002A9 4CA177|0002A9 4C9D8F| IP/UDP/MOR/RET/DAT
  — hlavička zprávy

 • 4500 0036 009B 4000 4011 B8C1 C0A8 0001 C0A8 0009
  — IP hlavička

 • 22B8 22B8 0022 3B63
  — UDP hlavička

 • D200 1390 690F 8909 690F 8101 0A89 690F 8909 690F 8101 AAAA AA63
  — MORSE pseudoframe

Obsah jednotlivých částí (orientační popis):

Hlavička zprávy:

12:58:51.829

— časová značka

eth:TX

— kanál Ethernetu, vysílání

68

— 68dec počet vyslaných byte v monitoringu

0002A9 4CA177

— adresa Ethernetu destination

0002A9 4C9D8F

— adresa Ethernetu source

IP/UDP/MOR/RET/DAT

— obsah zprávy (IP head / UDP head / Morse / retranslace / paket obsahující data)

IP head:

4500

— rozepsáno:

4

— verze IP protokolu

5

— délka hlavičky IP (5 wordů po 32 bitech)

00

— typ požadované služby pro přenos datagramu

0036

— hex = 54 dec – počet byte v IP datagramu

009B

— hex – pořadové číslo, identifikace datagramu

4000

— 0000 = bity 0(nejvyšší) až 15(nejnižší):

 • bit 0: 1= zákaz fragmentace datagramu

 • bit 1: 1= následují další pakety

 • bit 2: rezerva

 • bit 3 to 15: fragment offset – pozice začátku datové části fragmentu vzhledem k původnímu datagramu, z něhož tento fragment vznikl (v bytech)

4011

40

– životnost datagramu v sekundách, při průchodu routerem se dekrementuje alespoň o 1 (při =0 se likviduje)

11

– specifikuje protokol vyšší vrstvy, jehož zpráva je obsažena v datové části datagramu

B8C1

— kontrolní součet IP záhlaví

C0A8 0001

— src IP – adresa zdroje

C0A8 0009

— dst IP – adresa cíle

UDP head + flags:

22B8

— source port UDP

22B8

— destination port UDP

0022

— 22 hex = 34 dec – počet byte UDP paketu (UDP head + UDP data)

3B63

— kontrolní součet UDP

MORSE pseudoframe:

D200

— flags, zde:

 • D – data frame

 • 2 – appended frame ne, repeat ne, security ano, problem bit ne

 • 0 – rezerva

 • 0 – verze protokolu

1390

— UDP link No

690F 8909

— adresa to

690F 8101

— adresa from

Morse paket obsažený v MORSE pseudoframe:

0A89

— typ paketu

690F 8909

— adresa destination

690F 8101

— adresa source

AAAA

— přenášená data

AA63

— kontrolní součet

18.4.2. ETH monitoring – CNI vrstva

Menu je přístupné z MORSE main povelem:

iMEIe Enter Enter

  CNI Monitoring:
     |     retranslation     |      user       |
  s-moR |-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl-|-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl|
(0) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Část retranslation se používá pro monitorování provozu mezi retranslačním vstupem / výstupem kanálu ETH a nódem, t.j.při režimu M-IP-M.

Část user se používá pro sledování paketů mezi vstupem / výstupem ETH a nódem, t.j. při režimu IP-M-IP nebo MAS.

Následující menu jsou podobná jako pro kanály SCC. Napiš 0 Enter:

ETH CNI Monitoring:
(s)ys. channel:0
(r)etranslation
(u)ser
(d)st :00000000 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :RX
t(o) :00000000 t(O) mask :00000000 (3)-for :RX
fro(m):00000000 fro(M) mask:00000000 (4)-for :RX
use MO(R)SE addresses:OFF
(I)nit (W)rite
(q)uit
>>

Je vybráno retranslační menu:

r Enter

Ret. CNI monitor:
O(N) O(F)F     (R)X:OFF (T)X:OFF TX (E)rr:OFF
eliminate (d)eadlock:ON (S)plit:OFF
(l)ength:0
Packet (t)ype:0000 type (m)ask:0000
(q)uit
>>

Význam položek viz monitoring SCC.

Formát monitorovací zprávy pro ETH – CNI vrstva

13:34:05.960|690F8909 690F8101|690F8909 690F8101|E00I  IN  2N89 1dat
AAAA
13:34:05.961|eth:TX  68 |0002A94CA177 |0002A94C9D8F | IP/UDP/MOR/RET/DAT
4500 0036 00A5 4000 4011 B8B7 C0A8 0001 C0A8 0009 22B8 22B8 0022 F982 D200
139A 690F 8909 690F 8101 0989 690F 8909 690F 8101 AAAA ED39

Paket AAAA v tomto příkladu přišel z nódu do kanálu ETH (monitoring CNI vrstvy) a byl odeslán na linku Ethernetu (monitoring fyzické vrstvy).

Význam položek:

13:34:05.960

— časová značka

|690F8909 690F8101|690F8909 690F8101

— adresy v pořadí – to, from, destin, source

|E00I IN 2

— monitorovaný kanál, směr, délka paketu

|89 1dat

— typ paketu, pořadové číslo 0 až 7, druh paketu

AAAA

— uživatelská data

18.5. Monitorování NAG kanálů

V tomto menu se nastavují parametry monitorování NAG kanálů. Nastavení je individuální pro každý kanál.

V MORSE main menu napiš iMGIe Enter Enter:

CNI Monitoring:
     |     retranslation     |      user       |
  s-moR |-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl-|-RX--TX--ERR-len-type-mask-Spl|
(0) 1 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF 90 0000 0000 OFF|
(1) 0 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF | OFF OFF OFF  0 0000 0000 OFF|

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Kanály Network Agent nemají fyzický vstup/výstup, proto menu nabízí pouze variantu CNI monitoringu. Nastavení parametrů je analogické jako v případě SCC kanálů.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.