Statistic logs

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/logs.html

Verze pro tisk

20. Statistic logs

Z MORSE main menu vyber d(i)ag stat (l)ogs

napiš il Enter

Logs:
(l)inks c(a)lls
SCC p(o)rts
net(u)ser
RF (m)edium
(e)thernet
pu(s)h into history list
clea(r)
(q)uit
>>

Povely menu společné pro všechny statistické logy:

pu(s)h into history list

– Všechny momentálně aktivní logy (perioda 0) jsou uzavřeny, přepsány do paměti flash a smazány. Nejstarší záznam logu (perioda 3) je přepsán, tedy výsledek povelu pu(s)h je, že perioda 2 se stane periodou 3, 1 se stane 2, 0 se stane 1 a otevře se nový prázdný záznam pro periodu 0

clea(r)

– Smaže všechny momentálně aktivní logy, tzn. periodu 0. Výše zmíněné povely mají být použity pouze ve vyjimečných situacích. Pokud potřebujeme statistické informace z nejnovějšího období, pak je možno použít povely (d)isplay with (r)ef, reference (w)rite jak je popsáno dále.

Položky menu (l),(a),(o),(u),(m),(e) umožňují vybrat požadovaný log. Všechny typy logů mají následující menu totožné. Pro příklad byl zde zvolen (l)inks log:

napiš l Enter

(0) (1) (2) (3)
(f)ilter
(d)isplay with (r)ef
reference (w)rite
(q)uit
>>

Toto submenu je identické pro všechny typy logů. V tomto submenu se vybírá časová perioda (0, 1, 2, 3), ze které chceme vidět statistické logy. Pro logy sestávající ze seznamů (Link list a Call list) je možno konfigurovat filtr. Pak jsou zpracovány a zobrazeny pouze ty položky seznamu, které splňují podmínky nastavené ve filtru.

(f)ilter

— Pro nastavení filtru

napiš f Enter

 Log report filter:
 (a)ddress:690F0300
 (m)ask:FFFF0000
 (o)ut:OFF
 (c)nt:1 
 (q)uit
 >>
(a)ddress: 690F0300

– srovnávací adresa (báze)

(m)ask: FFFF0000

FFFF0000 – „1“ bity označují část adresy položky seznamu, která musí být shodná se srovnávací adresou

00000000 – zobrazí všechny položky

(o)ut: OFF

OFF – zobrazeny jsou položky, kde maskovaná adresa je shodná s maskovanou adresou báze

ON – jsou zobrazeny položky, kde maskovaná adresa není shodná s maskovanou adresou báze

(c)nt: 1

– zobrazí se jen položky, jejichž počet záznamů je vyšší než tento parametr. Tedy (c)nt:0 zobrazí také pakety, které se vyskytly jen jednotlivě.

Následující povely jsou vhodné pro zobrazení nejnovějších (inkrementálních) informací z kteréhokoli statistického logu:

(d)isplay with (r)ef
reference (w)rite

Nejprve je nutno získat referenční data logu. Povelem (0) přečteme okamžitou hodnotu a pak ji uložíme povelem reference (w)rite. Později, po příštím přečtení logu povelem (0) , můžeme získat povelem (r)ef přírustek logu to je rozdíl od údaje uloženého povelem (w)rite. Povel (d)isplay zobrazuje hodnotu logu, která je momentálně uložena v bufferech Setru, tedy stav při posledním čtení povelem (0) . Povely (d)isplay a (r)ef tedy můžeme střídavě zobrazit hodnoty naposledy přijatého logu a přírustek logu od prvního do druhého čtení.

(0),(1),(2),(3)

– Výběr časové periody, za kterou se zobrazí statistické logy

 • (0) je současná perioda

 • (1) je časově poslední perioda uložená v paměti

 • (2) je perioda předchozí

 • (3) je nejstarší dostupná perioda

Typická délka periody je 86400 sekund, to je 1 den. Délku periody ukládání logů lze nastavit v Unit menu. Posun obsahu nastane také při restartu CU, viz pu(s)h into history list

napiš 0 Enter

Byla zvolena současná perioda links logu, následující část obsahuje popis zprávy.

20.1. Links list

Aktualizováno pro verzi 8.04

Poskytuje souhrnnou zprávu o výměně retranslačních paketů. Obsahuje pakety vyslané (TX) přes výstupy nódu síťové N a linkové L a pakety přijaté (RX). Log obsahuje komunikaci všech nódů v CU.

V MORSE main menu zvolíme: d(i)ag stat (l)ogs (l)inks (0) t.j.

napiš ill0 Enter

Výpisy logů začínají hlavičkou, která obsahuje:

Log from unit

výrobní číslo sledované CU, dekadicky

history period

perioda záznamu z menu ill

opened:

čas, kdy byly čítače logů smazány a začalo čítání

closed:

čas, kdy byly čítače uzavřeny a uloženy (pro uplynulé periody) nebo čas, kdy byly čítače přečteny (pro aktuální periodu)

total

celková doba čítání zobrazeného logu v sekundách
pro volbu (0) je to (closed – opened)
pro (d)isplay je to (closed – opened) v okamžiku čtení povelem (0)
pro (r)ef je to doba příslušná ke zobrazenému úseku

LINK LIST

rozlišení typu logu LINK LIST, CALL LIST,….

Vzdálená adresa spoje popsaného ve zprávě musí vyhovovat podmínkám, které jsou nastaveny v menu (f)ilter (viz popis menu (f)ilter)

>>
Log from unit 4833383 history period 0
 opened: 2007-02-05 13:29:59
 closed: 2007-02-05 13:44:33

total 874 s LINK LIST
690F0001 690F0002
TX: 16/.018 byte: 3000/100 rep: 14/.467 lost: 8/.500 busy: 9/.360
RX:  8/.009 byte:  800/100 rep:  5/.385 misc: 0/ -  
Total:
packs   bytes   packs/sec bytes/sec
24    3800   0.03   4.3 
>>

Položky zprávy LINK LIST

690F0001

adresa nódu na začátku spoje ve sledované CU, každá dvojice nódů má v logu samostatný záznam

690F0002

adresa nódu na konci spoje v protější CU, v případě retranslace do drátové linky jsou adresy shodné

Záznamy o vysílání TX

TX: 16/…

počet datových paketů vyslaných do retranslačního kanálu
přesněji:
pakety vložené do vstupního bufferu RFC,
max 9 pozic pro MR400, další příchozí pakety jsou odmítnuty a evidovány v položce busy,
pakety TX jsou zpracovány některým z těchto způsobů:

 • je-li sec OFF – paket je vyslán bez požadavku na ACK

 • je-li sec ON – paket je vyslán a přišlo ACK

 • je-li sec ON – paket je vyslán a nepřišlo ACK, následuje opakování evidované v položce rep

 • pokud se nevrátí ACK ani po předepsaném počtu opakování, paket je zahozen a je evidován jednou v TX a navíc jednou v položce lost

 • pokud se nevrátí ACK do vyčerpání store timeoutu v nódu (Ne1T15), je paket zahozen a evidován v položce lost

 • pokud byl vyčerpán store timeout a paket se ještě nezačal vysílat, pak je zahozen a není nikde evidován, ani v položce TX

TX: …/.018

TX/total — tedy počet TX / celkový čas otevření logu, [pakety/sec]

byte: 3000/…

počet datových byte v TX + počet opakovaně vyslaných byte

byte: …/100

byte/(TX+rep) — průměrná délka dat vysílaných paketů

rep: 14/…

počet opakovaně vyslaných paketů

rep: …/.467

rep/(TX+rep) — poměrná část opakovaných paketů

lost: 8/…

počet paketů, které nebyly potvrzeny ACK nebo byly zlikvidovány na store timeout,
nepočítají se opakované pakety (rep)
nepočítají se nezabezpečené pakety

lost: …/.500

lost/TX — poměrná část nepotvrzených paketů

busy: 9/…

pakety, které se nevešly do bufferu a byly zahozeny

busy: …/.360

busy/(TX+busy) — poměrný počet odmítnutých paketů

Záznamy o příjmu RX

RX: 8/…

počet datových paketů přijatých poprvé (nezáleží na stavu repeat bitu v hlavičce paketu)

RX: …/.009

RX/total — počet poprvé přijatých paketů/sec

byte: 800/…

počet poprvé přijatých byte dat

byte: …/100

byte/RX — průměrná délka dat v poprvé přijatých paketech

rep: 5/…

opakovaně přijaté pakety, do RX se znovu nepřidávají

rep: …/.385

rep/(RX+rep) — poměrný počet repeatů

misc:

podle režimu přístupu na RF kanál:

 • NORMAL – počet přijatých paketů s chybami integrity dat (porušené pakety), pakety mají crc head OK a crc data chybné

 • R-CTRL – počet tx req

Total – souhrnné záznamy pro celou CU

packs 24

TX+RX — počet paketů prošlých skrz CU, bez repeatů

bytes: 3800

byte(TX)+byte(RX) — celkový datový tok, včetně opakovaně vyslaných byte, nejsou v něm opakovaně přijaté byte

packs/sec: 0.03

packs/total — počet paketů (TX+RX) / celkový čas otevření logu

bytes/sec: 4.3

bytes/total — počet byte / celkový čas otevření logu

20.2. Calls list

Poskytuje přehled všech volání (adres MORSE) zachycených na kterémkoli z RF kanálů během periody logu současně s průměrnými hodnotami DQ a RSS.

V MORSE main menu vybereme: d(i)ag stat (l)ogs c(a)lls (0), t.j.

napiš ila0 Enter

Každá z adres obsažených ve zprávě musí splňovat podmínky nastavené v menu (f)ilter

Log from unit 4943628 history period 0
 opened: Thu Sep 30 12:29:59 2005
 closed: Thu Sep 30 19:03:03 2005
total 23584 s RF CALL LIST
addr.  count DQ RSS  addr.  count DQ RSS  addr.  count DQ RSS
69509001  766 18 109  690F0400  130 24 72  69501500  97 26 72
008A003A  77 23 72  690F8100  19 28 63  690F8606  185 28 90
690F8601  20 25 90  69509002   1 0 119
Total:
packs  rate
1295   0.05
>>

Položky ve výpisu RF CALL LIST:

adr 69509001

– adresa MORSE

count 766

– počet zaznamenaných vysílání

DQ 18

– průměrná kvalita dat

RSS 109

– průměrná síla signálu

packs 1295

– součet všech zaznamenaných paketů vysílaných na RF kanálu

rate 0.05

– průměrná četnost paketů/sec

20.3. SCC ports log

Poskytuje statistiku přijatých a vyslaných rámců na interface RS232 příslušného SCC (na připojené vnější zařízení)

V MORSE main menu vybereme: d(i)ag stat (l)ogs SCC (p)orts (0), t.j.

napiš ilo0 Enter

Log from unit 5863503 history period 0
 opened: Tue Sep 13 14:09:04 2005
 closed: Tue Sep 13 14:31:21 2005
total 23123 s COM PORTS LOG
Port TX  bytes size RX  bytes size
 0  293 16180 55  287  3368 12
 1   no TX data     no RX data
 2   no TX data     no RX data
 3   no TX data     no RX data 
>>

Položky výpisu COM PORTS LOG:

Port 0

— číslo portu SCC

TX 293

— směr SCC → vnější zařízení, počet rámců

 • bytes 16180 – počet byte

 • size 55 – průměrná délka rámce

RX 287

— směr vnější zařízení → SCC, počet rámců

 • bytes 3368 – počet byte

 • size 12 – průměrná délka rámce

20.4. Net user log

Poskytuje informace o paketech, které procházejí uživatelskou částí Channel to Node interface, tedy umožňuje vyčíslit zatížení sítě od uživatele, který je připojen přes příslušný kanál.

Ve CU mohou být pro uživatelský přístup do sítě MORSE použity porty SCC, Ethernet nebo Network Agent.

V MORSE main menu vybereme: d(i)ag stat (l)ogs net (u)ser (0) t.j.

napiš ilu0 Enter

Log from unit 5863503 history period 0
 opened: Tue Sep 13 14:09:04 2005
 closed: Tue Sep 13 15:26:14 2005
total 4630 s USER INTERFACE LOG
Port TX/period bytes size RX/period bytes size
S00    no TX data       no RX data
S01    no TX data      20/231   80  4
S02    no TX data       no RX data
S03    no TX data       no RX data
E00    no TX data       no RX data
G00    no TX data       no RX data
G01    no TX data       no RX data 
>>

Položky zprávy USER INTERFACE LOG

Port S01

— identifikace kanálu

TX

— směr Komunikační kanál → Nód, počet paketů

RX 20

— směr Nód → Komunikační kanál, počet paketů

period

— průměrný interval mezi pakety (sec)

bytes 80

– počet datových byte

size 4

– průměrná délka datového paketu (byte / paket)

20.5. RF medium log

Dává informace o časovém vytížení RF kanálu v dané CU. Na základě periodického vzorkování statusu RF kanálu a úrovně RSS každých 8 milisekund je vypočteno a zobrazeno procento spotřeby času datovou komunikací a šumem či rušením. Jsou-li potřebné podrobnější informace, je možno použít RF medium monitoring.

V MORSE main menu vybereme: d(i)ag stat (l)ogs RF(m)edium (0), t.j.

napiš ilm0 Enter

Log from unit 4340141 history period 1
 opened: Wed Jan 23 21:13:14 2002
 closed: Thu Jan 24 21:13:14 2002
total 86400 s RF MEDIUM LOG
comms total 7.97% free 87.57%
noise:    comms:
 112 2.47%  101-  2.20%
 104 0.90%  85-100 1.71%
 96 0.96%  69-84  0.21%
 88 0.03%   -68  0.10%
 80 0.07%
 72 0.00%  **TX** 3.74%
 64 0.00%
 56 0.00%
 48 0.02%
No RSS info 0.00%
FDI 95.37% CI 35.05%
>>

Položky RF MEDIUM LOG menu:

comms total 7.97%

— součet příjmu užitečných signálů a TX

free 87.57%

— volná kapacita RF média (šum pod -116 dBm)

noise: 112 2.47% ….

— procento času, kdy je přijímán šum z různými úrovněmi RSS

comms: 101- 2.20% ….

— procento času, kdy jsou přijímána komunikační data MORSE, roztříděno podle úrovně RSS

**TX** 3.74%

— procento času, kdy MR25 vysílal na RF kanál

No RSS info 0.00%

— procento času, kdy RSS měření nepracovalo

FDI 95.37%

— Free Data Index – procento přijímacího času, kdy je kanál volný, tedy nevyskytuje se comms ani noise (vztaženo k času, kdy neprobíhá vysílání).

CI 35.05%

— Collision Index – má smysl pouze při silném provozu (pro **TX** 10 a více procent) – poměr mezi časy noise a comms se zanedbáním slabých signálů. Toto číslo ilustruje, pro jakou část přijímaných signálů nastává časová kolize, t.j. jsou vyhodnoceny jako šum.

20.6. Ethernet log

Informuje o provozu na kanálu Ethernetu.

V MORSE main menu napiš ile0 Enter

Log from unit 5863503 history period 0
 opened: Tue Sep 13 14:09:04 2005
 closed: Tue Sep 13 15:44:33 2005
total 5729 s ETHERNET LOG
RX:
packs  : 0     packs/s : 0.00   
bytes  : 0     bytes/s : 0.0   
busy   : 0     packs/s : 0.0   
collision: 0     packs/s : 0.0   
overrun : 0     packs/s : 0.0   
crc error: 0     packs/s : 0.0   
short fr.: 0     packs/s : 0.0   
align err: 0     packs/s : 0.0   
long fr. : 0     packs/s : 0.0   
mcast  : 0     packs/s : 0.0   
bcast  : 0     packs/s : 0.0   
TX:
packs  : 0     packs/s : 0.00   
bytes  : 0     bytes/s : 0.0   
busy   : 0     packs/s : 0.0   
carrier : 0     packs/s : 0.0   
underrun : 0     packs/s : 0.0   
retry  : 0     packs/s : 0.0   
tot. retr: 0     packs/s : 0.0   
retr. lim: 0     packs/s : 0.0   
late col.: 0     packs/s : 0.0   
heart b. : 0     packs/s : 0.0   
collision: 0     packs/s : 0.0    
>>

Z logu lze získat přehled o provozu na Eth kanálu:

 • packs — počet paketů prošlých kanálem Eth

 • bytes — počet byte prošlých kanálem Eth

 • ostatní — další záznamy jsou určeny pro vývojové účely

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.