Radio-frekvenční kanály

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/rfc.html

Verze pro tisk

9. Radio-frekvenční kanály

RF Channels

Menu pro Radio-frekvenční kanál umožňuje nastavení interface a parametrů protokolu nezávisle pro každý RFC a společné vlastnosti RF modemu jako celku.

9.1. RF Channel to Node Interface

Nastavení CNI (Kanál-nód Interface) je shodné pro všechny typy kanálů — viz kapitola 26 – „Přiřazení nódů ke kanálům

9.2. RF Access

Parametry přístupu na rádiový kanál. Toto menu nahrazuje od verze 9.0.0.0 dosavadní menu RF Protocol (FPe).

V MORSE main menu napiš FAe Enter Enter :

Rfc access params:
 Access (M)ode:HCSMA t(Y)pe:NORMAL (h)is TO:30 (H)i/Lo rate:2
 Qf(U)ll thr:10 hip(R)q cnt:5
High priority:
 (d)el:16000us (l):16000us (n)um:4 (T)O:10s
 ACK TO=f(i)x:600ms+[0..3]*(v)ar:400ms
 r(e)p:5 (P)rog:OFF
 coding (m)ode:REP (t)ype:DBL
Low priority:
 (D)el:16000us (L):16000us n(u)m:4 T(O):10s
 ACK TO=fi(x):600ms+[0..3]*v(a)r:400ms
 re(p):5 Pro(g):OFF
 coding m(o)de:REP t(y)pe:DBL
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

Paket předaný z nódu na RF kanál není vysílán okamžitě. Mechanismy přístupu na rádiový kanál (RF Access) je zjištěno, kdy je RF kanál volný a teprve pak je paket vyslán. Do té doby čeká v některé z deseti front. Pro každou adresu toa je obsazena jedna fronta. Část front je určena pro pakety s vyšší prioritou, část pro nižší. Pakety jsou řazeny do front podle stavu bitu handicap, který je každému paketu nastaven při průchodu user kanálem do nódu, viz menu CNI. Přenos tohoto bitu při retranslaci je ve vývoji, v současné době (verze 10.0.72.0) se nepřenáší. V dalších krocích rádiového přenosu se tedy řadí všechny pakety do front s vyšší prioritou.

Pro CU MR25 je tento princip aplikován od FW 9.0.32.0 s omezeným rozsahem front (počet front 5, hloubka front max. 5).

RFC access params

Parametry společné pro obě priority:

(M):HCSMA

Access (M)ode:HCSMA – zapnutí režimu HSCMA

 • (h) HCSMA – zapnuto

 • (n) NONE – vypnuto

(Y):NORMAL

t(Y)pe:NORMAL – Typ přístupu na RF kanál

 • NORMAL – Normální

 • R-CTRL – Přijímačem řízený mód. CU nejdříve vyšle protistanici paket REQ (délky ACK) s oznámením, že jí chce předat paket určité délky. Protistanice vyšle „rezervační“ paket (RES), kterým oznamuje všem stanicím na kanálu, že rezervuje kanál na určitou dobu pouze pro danou adresu

 • RXonly – Kanál má zakázáno vysílání

(h):30

(h)is TO:30 – časový rozměr (sec) seznamu přijatých paketů, který je používán pro zahození opakovaných paketů

(H):2

(H)i/Lo rate:2 – poměr četnosti vysílání paketů z fronty s vyšší prioritou a z fronty s nižší prioritou. Zde jsou pakety s vyšší prioritou vysílány dvakrát častěji.

(U):10

Qf(U)ll thr:10 – po dosažení tohoto počtu paketů ve frontě je generován speciální paketlost. Pakety jsou do fronty dále přijímány až do maximálního počtu 10 paketů.

(R):5

hip(R)q cnt:5 – počet front s vyšší prioritou (HiPr). Další 10-R-1=4 fronty mají nízkou prioritu, jedna fronta je sběrná. Do té se řadí pakety s adresou toa, na kterou již nezbyla volná fronta a to bez ohledu na prioritu paketu.

High priority

Parametry pro fronty s vyšší prioritou. Analogické parametry následují pro fronty s nižší prioritou.

Access

Čas, po jehož uplynutí rádio testuje přístup na RF kanál, sestává z pevné části (fixní přístupová doba) a náhodné části (délka prodlevy násobená náhodným číslem). Přístupová doba=d+r×l, kde r je celé číslo v intervalu 0 až (n-1). Pevná část (typicky 16 ms) dovoluje nerušený průchod potvrzení ACK.

(d):16000

(d)el:16000us – Pevná část přístupové doby v mikrosekundách

(l):16000

(l):16000us – Délka prodlevy v mikrosekundách

(n):4

(n)um:4 – Max. počet prodlev

Při ladění přístupu na kanál se doporučuje ponechat parametry (d)el a (l) na hodnotách 16000 (pro 25kHz kanál) a měnit pouze parametr (n)um

(T):10

(T)O:10s – Přístupový timeout v sec. Časový limit, po který se stanice pokouší o vstup na RF kanál. Je-li tento čas překročen, pak je paket zahozen a modem vyšle chybové hlášení.

ACK

ACK timeout je perioda, po kterou RFC protokol čeká na potvrzení od protější stanice. Aby se předešlo zablokování mezi stanicemi, které vysílají dlouhé pakety a přitom nepřijímají jiné signály (tj. nepracuje CSMA), doporučuje se nastavit časové hodnoty odpovídající nejdelším předpokládaným paketům do obou částí ACK timeoutu.

(i):600

ACK TO=f(i)x:600ms – pevná část ACK timeoutu v ms

(v):400ms

+[0..3]*(v)ar:400ms – proměnná část ACK timeoutu v ms

(e):5

r(e)p:5 – Max. počet opakovaných pokusů o vysílání na RF kanál, které nejsou potvrzeny protější stanicí.

(P):OFF

(P)rog:OFF – prodlužuje čas čekání na ACK:

 • OFF – čas čekání na ACK je f(i)x + [0..3]*(v)ar

 • ON – čas čekání na ACK je [n+1]*f(i)x + [0..3]*(v)ar, tedy pro každé další opakování se prodlužuje čas čekání na ACK o hodnotu parametru f(i)x

Coding

Kódování dat v radiofrekvenčním kanálu

(m)

(m)ode:REP – zapnutí kódování

 • NO – RFC data nejsou kódována

 • REP – RFC data jsou kódována jen v opakovaném vysílání

 • ALL – RFC data jsou kódována vždy

(t)

(t)ype:DBL – typ kódování

 • NO – není

 • DBL – Doubled block. Paket je rozdělen do bloků po 10 bytech. Každý blok je zabezpečen svým samostatným CRC a celá skupina datových bloků je pak vysílána 2× za sebou, tzn. skutečná velikost vysílaného paketu je více než 2× větší než bez kódování. Přijímaný paket je pak zkompletován z těch bloků, jejichž CRC je v pořádku.

 • F5 STUFF – specielní kódování pro testování ve výrobě

9.3. RF Protocol

Toto menu je od verze 9.0.0.0 nahrazeno novým menu FAe (RF Access), parametry pro mobilní mód jsou přesunuty do menu DGei.

Zde jsou nastaveny parametry pro linkovou vrstvu, pro vrstvu přístupu k médiu a pro mobilní mód.

V MORSE main menu napiš FPe Enter Enter :

RF channels:
  Access      |ACK       |coding |Mobile
 id a   del l num TO|fix var rep P hT|mod typ|base  mask center per
(0) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(1) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(2) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(3) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(4) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

napiš 1 Enter

Radio Frequency Channels:
(a)ccess type:NORMAL (d)el:16ms
(l):16ms (n)um:4 (T)O:10s
ACK TO=(f)ix:600ms+[0..3]*(v)ar:400ms
(r)ep:5 (P)rog:OFF (H)ipr:OFF (h)is TO:30
coding (m)ode:REP (t)ype:DBL
(M)obile mode:OFF (b)ase:00000000 mas(k):00000000
(c)enter addr:00000000 (p)eriod:0sec

ACK

ACK timeout je perioda, po kterou RFC protokol čeká na potvrzení od protější stanice. Aby se předešlo zablokování mezi stanicemi, které vysílají dlouhé pakety a přitom nepřijímají jiné signály (tj. nepracuje CSMA), doporučuje se nastavit časové hodnoty odpovídající nejdelším předpokládaným paketům do obou částí ACK timeoutu.

ACK TO=(f)ix:600ms

— pevná část ACK timeoutu v ms

+[0..3]*(v)ar:400ms

— proměnná část ACK timeoutu v ms

(r)ep:5

— Max. počet opakovaných pokusů o vysílání na RF kanál, které nejsou potvrzeny protější stanicí.

(P)rog:OFF

— pro servisní účely

(H)ipr:OFF

— pro servisní účely

(h)is TO:30

— časový rozměr (sec) seznamu přijatých paketů, který je používán pro zahození opakovaných paketů

Čas, po jehož uplynutí rádio testuje přístup na RF kanál, sestává z pevné části (fixní přístupová doba) a náhodné části (délka prodlevy násobená náhodným číslem). Přístupová doba=d+r×l, kde r je celé číslo v intervalu 0 až (n-1). Pevná část (typicky 16 ms) dovoluje nerušený průchod potvrzení ACK.

(a)cces type

— Typ přístupu na RF kanál

 • NORMAL — Normální

 • R-CTRL — Přijímačem řízený mód. CU nejdříve vyšle protistanici paket REQ (délky ACK) s oznámením, že jí chce předat paket určité délky. Protistanice vyšle „rezervační“ paket (RES), kterým oznamuje všem stanicím na kanálu, že rezervuje kanál na určitou dobu pouze pro danou adresu

 • RXonly — Kanál má zakázáno vysílání

(d)el:16ms

— Pevná část přístupové doby v ms

(l):16ms

— Délka prodlevy v ms.

(n)um:4

— Max. počet prodlev

Při ladění přístupu na kanál se doporučuje ponechat parametry (d)el a (l) na hodnotách 16 (pro 25kHz kanál) a měnit pouze parametr (n)um . Nižší (n)um způsobí vyšší prioritu a naopak.

(T)O:10s

— Přístupový timeout v sec. Časový limit, po který se stanice pokouší o vstup na RF kanál. Je-li tento čas překročen, pak je paket zahozen a modem vyšle chybové hlášení.

ACK

ACK timeout je perioda, po kterou RFC protokol čeká na potvrzení od protější stanice. Aby se předešlo zablokování mezi stanicemi, které vysílají dlouhé pakety a přitom nepřijímají jiné signály (tj. nepracuje CSMA), doporučuje se nastavit časové hodnoty odpovídající nejdelším předpokládaným paketům do obou částí ACK timeoutu.

ACK TO=(f)ix:600ms

— pevná část ACK timeoutu v ms

+[0..3]*(v)ar:400ms

— proměnná část ACK timeoutu v ms

(r)ep:5

— Max. počet opakovaných pokusů o vysílání na RF kanál, které nejsou potvrzeny protější stanicí.

(P)rog:OFF

— pro servisní účely

(H)ipr:OFF

— pro servisní účely

(h)is TO:30

— časový rozměr (sec) seznamu přijatých paketů, který je používán pro zahození opakovaných paketů

Coding

Kódování dat v radiofrekvenčním kanálu

coding (m)ode:
 • NO – RFC data nejsou kódována

 • REP – RFC data jsou kódována jen v opakovaném vysílání

 • ALL – RFC data jsou kódována vždy

(t)ype:

— typ kódování RFC dat

 • NO – není

 • DBL – Doubled block. Paket je rozdělen do bloků po 10 bytech. Každý blok je zabezpečen svým samostatným CRC a celá skupina datových bloků je pak vysílána 2× za sebou, tzn. skutečná velikost vysílaného paketu je více než 2× větší než bez kódování. Přijímaný paket je pak zkompletován z těch bloků, jejichž CRC je v pořádku.

 • F5 STUFF – specielní kódování pro testování ve výrobě

Mobile mode

Parametry pro mobilní stanici. Od verze 9.0.0.0 jsou tyto parametry přemístěny do menu DGe.

(M)obile:OFF/ON

— nastavení tohoto parametru přepíná RF kanál do mobilního módu

(b)ase:00000000

—srovnávací adresa pro výběr bází

mas(k):00000000

— pokud má být některá ze stanic, které jsou přijímány na RF kanálu, považována za základnovou (base), musí se shodovat maskované části adresy této stanice a vlastní adresy RFC

(c)enter:00000000

— adresa centrální stanice, na kterou posílá mobilní stanice hlášení

(p)eriod:0sec

— perioda (sec) pro hlášení na centrální stanici (0 znamená, že nejsou posílána periodická hlášení)

9.4. RF Modem

Konfigurační data RF modemu (společná pro všechny RFC, protože existuje pouze jeden fyzický RF kanál). Důrazně se doporučuje používat hodnoty této části menu v default nastavení.

Z MORSE main menu napiš FMe Enter Enter

RF Modem:
RFTX disabl(e):OFF
(m)ode:MORSE
invert (T)X:ON (R)X:ON
TX blocks: (i)dle:0 sy(n)c:3
DQ (t)reshold:5 Valid for SW < 805 (s)ync TO:40
RSS treshol(d):105 RSS m(o)de:RSS treshold 
FX(9)19 FX(5)89
(W)dog:0min (l)oging:OFF
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
RFTX disabl(e):OFF

OFF — normální stav

ON — RF vysílání zakázáno

(m)ode:MORSE

MORSE — MORSE system mode

C92 — mode C92 (RD300 FS kompatibilní)

invert (T)X:OFF/ON

— TX a/nebo RX modulace inverzní; při pochybnostech použijte default hodnoty

invert (R)X:OFF/ON

— TX a/nebo RX modulace inverzní; při pochybnostech použijte default hodnoty

TX blocks: (i)dle:0

— prodleva před vysíláním synchronizačních bloků

(s)ync:3

— počet vysílaných synchronizačních bloků (po 6 bytech)

(s)ync TO:40

— timeout synchronizačního rámce (msec); po detekci prvního synchronizačního byte čeká RF modem na synchronizační sekvenci. Po vypršení tohoto času je inkrementován čítač Noise sync (viz (s)ervice (R)X modem (s)tatus noise sync).

DQ (t)reshold:5

— DQ limit pro přístup na kanál – RFC nezačne vysílat, pokud je na RF kanálu slyšitelný signál kvalitnější než nastavený limit, od fw 806 je nahrazen parametrem RSS treshol(d)

MR25 od fw 10.0.50.0 používá pouze DQ treshold

MR400 od fw 10.0.50.0 používá pouze RSS treshold

RSS treshol(d):105

— RSS limit pro přístup na kanál – RFC nezačne vysílat, pokud je na RF kanálu slyšitelný signál silnější než nastavený limit, používá se v řadě MR400 od fw 806

RSS m(o)de:

— pouze pro řadu MR400

(t) RSS treshold — RSS treshold je aktivní

(o) off — funkce treshold je vypnuta

FX(9)19

— nastavení signálního procesoru pro MR25 a MR400, parametr (s)peed indikuje šířku pásma RF kanálu. Tato šířka kanálu je od 12/2008 součástí výrobního kódu řady MR a MW.

 • (s)peed:1/1 — 25kHz

 • (s)peed:1/2 — 12.5kHz

FX(5)89

— nastavení signálního procesoru pro MR900, parametr (s)peed indikuje šířku pásma RF kanálu:

 • (s)peed:1/2 — 125kHz

(W)dog:

— pro servisní účely

(l)oging:

— pro servisní účely

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.