Sériové komunikační kanály

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/scc.html

Verze pro tisk

8. Sériové komunikační kanály

SC Channels

Menu Sériové komunikační kanály umožňuje nastavení SCC parametrů od fyzické vrstvy až po síťový interface. Je rozděleno do sekcí submenu CNI, Protokol a Extensions.

8.1. SC Channel to Node Interface

Menu CNI (interface mezi kanálem a nódem) je identické pro všechny typy kanálů. Jeho popis je v kapitole 26 – „Přiřazení nódů ke kanálům.

8.2. SC Protokol

Toto submenu obsahuje jednak parametry kanálu nižší úrovně (bitová rychlost, handshaking (řízení toku informací) atd.), a dále konfiguraci přístupových modulů (typ protokolu a jeho parametry).

V MORSE Main Menu napiš SPe Enter Enter.

SCCs:
  n   m   g  b  p8  i  s XRC D G o
(0)RS232 ASYNC SW 19200N81 5 1600 --- D 0 MARS-A
(1)RS232 ASYNC SW 19200N81 5 1600 --- D 0 MARS-A
(2)RS232 ASYNC SW 115200N81 5 1600 --- D 0 ASYNC LINK
(3)RS232 ASYNC SW 19200N81 5 1600 --- D 0 MARS-A

napiš 1 Enter

Serial Comunication Channels:
i(n)t:RS232 (m)ode:ASYNC  dia(g):SW
(b)it/s:19200 (p)ar:NONE (8)bit:ON s(T)op:OFF fr(A)gs:7+9/16
RX (i)dle:5 RX buf (s)ize:1600
TX idl(e):OFF
Handshake: (X)on/Xoff:OFF (R)TS:OFF (C)TS:OFF
C(D):ON (G):0000
pr(o)tocol MARS-A parame(t)ers
ext clocks t(x):OFF (r)x:OFF sync (w)ord:7E7E
SC(M):0131
i(n)t:

— typ interface, zvolíme podle použité hw verze

 • (2) RS232 – americká verze standardu V.24, pro modul RS232, zapojení konektoru viz www.racom.eu, Podpora, Radiomodemy, MR400, Návod k obsluze

 • (4) RS422 – pro modul RS485 se svorkami bez propojení

 • (8) RS485 – pro modul RS485 se svorkami propojenými podle RS485

(m)ode:

— mód linkové vrstvy nízké úrovně (součást SCM), je automaticky odvozen z vybraného protokolu

 • (a) ASYNC

 • (b) BISYNC

 • (h) HDLC

 • (v) V.110

dia(g):

— diagnostický mód (součást SCM)

(n)NORM

— normální (nepoužívá se, RTS/CTS signály jsou řízeny pomocí hardware)

(l)LOOP

— signály vysílané z procesoru na kanál jsou ihned posílány zpět

(e)ECHO

— signály přicházející z vnějšího zařízení na port jsou přijaty a ihned poslány zpět

(s)SW

— standardní konfigurace, handshake je řízen pomocí software včetně RTS/CTS

Průchod signálu rozhraním

Obr. 8.1: Průchod signálu rozhraním

 • LOOPBACK – Vrací se uvnitř firmware CU, tedy před převodníkem RS232.

 • ECHO – Vrací se uvnitř firmware CU, signál projde přes převodník RS232 do procesoru a zpět.

(b)it/s:19200

— přenosová rychlost v bitech za sekundu, zapisuje se ve stovkách (napiš b1152 pro 115200 nebo b6 pro 600)

(p)ar:

—nastavení parity (součást SCM)

 • (n)NONE — bez kontroly parity

 • (e)EVEN — sudá parita

 • (o)ODD — lichá parita

(8)bit:ON

— počet datových bitů (součást SCM)

 • ON — 8 bit

 • OFF — 7 bit

s(T)op:ON

— délka stop bitu se skládá z volitelné složky s(T)op a stálé složky s nastavitelnou délkou fr(A)gs. Složka s(T)op je přítomna při volbě ON a vyřazena při OFF.

fr(A)gs:7+9/16

— Složka stop bitu, která je stále přítomna a má změnou číslice 7 v rozmezí 0 až 7 nastavitelnou délku na 9/16 až 16/16 periody.

Celkovou délku stop bitu lze nastavit pomocí parametrů s(T)op a fr(A)gs v intervalu 0.563 až 1.000 nebo 1.563 až 2.000 bit.

Dvojitý port SCC2+3 v řadě MR400 může používat pouze parametr s(T)op. Parametr fr(A)gs má trvale hodnotu 16/16. Délka stop bitu může být nastavena na 1 nebo 2 bity.

RX (i)dle:5

— počet klidových znaků přijatých z připojeného zařízení po nichž je RX buffer uzavřen. Doporučuje se nejnižší možný počet (5 ve většině případů).

RX buf (s)ize:1600

— maximální velikost přijímacího bufferu na příslušném SCC portu – nejvyšší nastavitelná hodnota je 1600 bytů

TX idl(e):OFF
 • OFF – nejsou vysílány klidové znaky (idle)

 • ON – jeden idle znak je vysílán před každým rámcem

Handshake:
(X)on/Xoff: OFF/ON

— ON = handshake se provádí vysíláním řídicích znaků XON a XOFF z DCE(CU) i z DTE

(R)TS: OFF/ON

— ON = DCE vysílání je řízeno z DTE pomocí RTS

(C)TS: ON/OFF

— ON = DCE řídí vysílání DTE pomocí CTS

C(D): ON/OFF

— nastavuje výchozí úroveň CD signálu

(G):0

— úroveň chybových hlášení protokolu (přístupového modulu) (0 znamená žádná chybová hlášení)

pr(o)tocol:

— vybírá protokol, který poskytuje přístupový modul; seznam se může měnit při nových verzích software:

Select new protocol:

(n)-NONE         (B)-ALLEN-BRADLEY DF1 
(c)-COMLI        (g)-L&G 870-5-2 IEC 
(h)-HIRSH        (H)-HIRSH-D 
(y)-HAYES        (G)-GPS 
(t)-TRAN SYNC      (X)-EXT SYNC 
(M)-MITSUBISHI      (s)-SERVICE 
(A)-ASYNC HDLC      (l)-LAP12 
(f)-TRANS FRAME LINK   (a)-ASYNC LINK 
(b)-ASYNC LINK ++    (e)-MARS-E 
(m)-MARS-M        (R)-MARS-U 
(N)-MARS-N        (i)-MININET 
(T)-MTS         (o)-REM 
(r)-RDS         (u)-SAUTER 
(p)-PR2000        (I)-UNI 
(U)-SURN         (S)-S-BUS 

(s)-SCHENCK       (j)-JOHNSON CONTROLS 
(z)-ZAT         (E)-ECS 
(R)-RTU         (M)-MODBUS 
(I)-DIRAS        (P)-PPP 
(L)-SLIP         (D)-DCF 
(p)-PROFIBUS       (F)-FBII 
(S)-SKAO         (o)-SKAO-MODBUS 
(d)-DEBUG        (r)-RADOS 
(e)-RP570        (t)-PROMOTIC 
(c)-MELSEC C24      (a)-PARK AIR 

(a)-MARS-A        (r)-RLA 
(s)-SMS         (m)-MDU 
(i)-INCA         (t)-ARITECH 
(S)-SEP         (A)-Axima 
(f)-Sifas        (b)-SEAB 
(g)-AEG         (d)-DACP 
(w)-WSR         (F)-AGFA 
(p)-APE         (n)-ABSONET 
(C)-COTAG
parame(t)ers

— parametry přístupového modulu (různé sady podle zvoleného protokolu), viz Interface protokoly

ext clocks: OFF

— přepínač vnitřní/vnější hodiny na RXC pinu t(x) (pouze pro synchronní módy)

(r)x: OFF

— přepínač vnitřní/vnější hodiny na TXC pinu

sync (W)ord: 7E7E

— sync word (pro některé synchronní módy)

SC(M): 0171

— obsah SCM registru, pro speciální nastavení SCC, nepoužívá se při běžné konfiguraci. Více o SCM viz MC68302 processor user’s manual.

8.3. SC eXtensions

Z MORSE main menu napiš SXe Enter.

Menu obsahuje rozšířené parametry pro SCC a doplňující parametry pro některé protokoly. Použití menu SXe pro ovládání modulu gprs je popsáno v článku Protokol PPP-GPRS pro MORSE.

Po vstupu do menu SXe Enter je nutno povelem r Enter přečíst stav registrů, po editačních změnách uložit výsledek povelem w Enter. Inicializaci provedeme v menu SPe povelem (I)nit nebo celkovým restartem.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.