Ethernet

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/eth.html

Verze pro tisk

10. Ethernet

Platí pro verze software 505 a vyšší.

10.1. Ethernet Channel to Node Interface

Menu CNI (interface mezi kanálem a nódem) je identické pro všechny typy kanálů. Jeho popis je v kapitole 26 – „Přiřazení nódů ke kanálům

Připomínáme, že např. provoz IP-M-IP a Morse Aplikační Server využívá user výstup, M-IP-M jde přes retranslační výstup, viz. dále.

Vnější podoba menu:

Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user           lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 ON OFF NONE

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

10.2. Hardwarová konfigurace

Z MORSE main menu napiš Ehe Enter Enter

Ethernet:
(e)nable:ON
(s)peed:auto bps
(p)romiscuous mode:OFF
d(u)plex:auto
(T)imer init level:0s
Eth. adr(H)i:0002h
Eth. adr(M)i:A953h
Eth. adr(L)o:73B7h
(R)XQ depth:16
R(X)Q count:16
(z)Status phy
Restart (i)nit level:FEC
(d)sc: 5810 
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Doporučuje se použít v tomto menu defaultní hodnoty. Ostatní jsou používány k servisním a vývojovým účelům.

Význam položek:

Ethernet (e)nable
 • ON – modul Ethernet je aktivní

 • OFF – modul Ethernet není aktivní

(s)peed:auto bps

— volba rychlosti Ethernetu

 • (0) auto bps — default

 • (1) 10Mbps

 • (2) 100Mbps

 • (3) auto bps, restart on Init

(p)romiscuous mode
 • OFF – přijímá pouze pakety adresované na vlastní adresu

 • ON – přijímá všechny pakety

Full (d)uplex
 • (a) auto — default

 • (f) full — duplexní provoz, připojení kabelem RJ45

 • (w) full with flow control

 • (h) half — simplexní provoz, připojení koaxiálním kabelem

(T)imer:0s

— interval vysílání testovacích paketů modulu Ethernet

 • 0 — vypnuto

 • 1 — perioda 1 sec

Eth. adr(H)i: 0002h

— horní část adresy modulu v síti Ethernet

Eth.adr(M)i: A958h

— střední část adresy

Eth.adr(L)o: 41E9h

— dolní část adresy

(R)XQ depth: 16

— hloubka fronty RXQ pro přenos paketů z modulu Ethernet do CU, volitelné v rozsahu 1 až 32

R(X)Q count: 16

— počet bufferů, které operativně používá modul ethernet při své činnosti, volitelné 1 až 32

(z)Status phy

— pro vývojové účely

10.3. Nastavení parametrů protokolu

Z MORSE main menu napiš EPe Enter Enter.

 Internet Protocol:
Eid| ip address      |  net mask      |     gw   |
(0) C0A80009 192.168.0.9  FFFFFF00 255.255.255.0  00000000 0.0.0.0 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

Pokračuj: 0 Enter

Internet Protocol:
(i)p adr:C0A80009h
(g)ateway adr:00000000h
(n)et mask:FFFFFF00h
(G):0000
AR(P) parameters
parame(t)ers
(I)nit (W)rite
(q)uit

Význam položek:

(i)p adr: C0A80009h

– adresa modulu Ethernet v síti IP

(g)ateway adr: 00000000h

– IP adresa brány do cizích sítí

(n)et mask: FFFFFF00h

– maska definující adresní prostor vlastní sítě IP

(G):0000

– debugging level (0–16)

AR(P) parameters

– parametry pro ARP komunikaci:

Stiskni P Enter:

ARP:
(A)RP ttl:30s
A(R)P timeout:50ms
proxy arp (m)ode:NORMAL
Proxy Arp (B)ase:00000010
Proxy Arp (M)ask:000000F0
(p)rint ARP table
(c)lean ARP table
(s)ave ARP table
(r)estore ARP table
ipg(W) restart
(q)uit
(A)RP ttl: 30s

— doba platnosti ARP záznamu

A(R)P timeout: 50ms

— timeout pro odpověď ARP

proxy arp (m)ode

— tři následující parametry určují, na které dotazy ARP req bude kanál Ethernet odpovídat.

[Varování]Varování

— volba (p) nebo (e) přináší určité nebezpečí pro síť IP v případě špatného nastavení (B) nebo (M) !

 • (n) NORMAL – ARP report je generován pouze pro adresy vně (n)et mask vzhledem k (i)p adr , např. pro C0A8BB01

 • (p) POSITIVE – ARP report je generován pouze pro adresy uvnitř (n)et mask a uvnitř Proxy Arp (M)ask vzhledem k Proxy Arp (B)ase , např. pro C0A80011

 • (e) NEGATIVE – ARP report je generován pouze pro adresy uvnitř (n)et mask a vně Proxy Arp (M)ask vzhledem k Proxy Arp (B)ase , např. pro C0A80001

 • (N) NORMAL LOCK – tabulka ARP je uzamčena, viz popis uzamykání ARP

 • (P) POSITIVE LOCK – tabulka ARP je uzamčena v módu POSITIVE

 • (E) NEGATIVE LOCK – tabulka ARP je uzamčena v módu NEGATIVE

Více v příkladech v manuálu Jak na MORSE 3.

(p)rint ARP

— výpis aktuální tabulky ARP table

(c)lean ARP

— smaže tabulku ARP table, není funkční v režimu LOCK

(s)ave ARP

— uloží tabulku ARP do paměti NVHeap

r)estore ARP

— přečte tabulku ARP z paměti NVHeap

ipg(W) restart

— restartuje protokol ipgw

 

Uzamykání tabulky ARP (od fw 10.0.94.0)

Tabulka ARP se dynamicky mění. Po výměně rámců ARP REQ, ARP REP je do tabulky doplněna nová položka nebo je obnoven její záznam o době platnosti, po vypršení životnosti je záznam odstraněn. Tuto dynamiku je možno vypnout uzamčením tabulky povelem proxy arp (m)ode:...LOCK. Pro uzamčení je nutno použít analogickou verzi proxy arp mode, např. pro NORMAL použijeme NORMAL LOCK. Pak protokol Ethernet komunikuje pouze s IP adresami obsaženými v uzamčené tabulce ARP. Odpovídá pouze na ARP REQ z adres obsažených v tabulce a staré záznamy z tabulky ARP neodstraňuje. Tím je zamezeno přenosu rámců z neznámých IP adres. Postup při uzamčení:

 • Provedeme standardní konfiguraci kanálu Eth, např. v mode NORMAL.

 • Pomocí (p)rint ARP table zkontrolujeme, že všechny potřebné záznamy v tabulce byly vytvořeny.

 • Uložíme tabulku do paměti NVHeap povelem EPe 0Ps. Stav tabulky ARP v okamžiku uložení je rozhodující pro provoz ve stavu LOCK.

 • Zálohujeme záznam v paměti NVHeap do paměti Flash povelem cb to je (c)onfigure (b)ackup

 • Uzamkneme tabulku ARP povelem např. NORMAL LOCK: EPe 0PmN, (q)uit, (I)nit, (W)rite. Tím je do tabulky přenesen stav z paměti NVHeap.

 • Zkontrolujeme obsah uzamčené tabulky ARP povelem EPe 0Pp, tabulka musí obsahovat záznamy pro všechny účastníky budoucí komunikace. Na místě doby platnosti záznamu je nula.

 • Tento postup provedeme podle potřeby i na dalších CU na rozhraní MORSE – IP.

Další manipulace s tabulkou:

 • Tabulka nesmí být uzamknuta dříve, než je uložena povelem (s)ave ARP table. Jinak dojde k zablokování komunikace na ethernetu buď ihned nebo po restartu CU.

 • Načtení uložené tabulky se provede při inicializaci stavu proxy arp (m)ode:LOCK, tedy i při startu v režimu LOCK.

 • Při startu s vybitou zálohovací baterií se konfigurace (včetně ARP tabulky) obnoví z paměti flash, proto je potřebné provést backup povelem cb.

 • Stav tabulky uložené v NVHeap lze zjistit v menu EPe 0P povely (r)estore ART table a (p)rint ART table.

Přehled chování uzamčené tabulky ARP:

 • Jsou vypnuty timeouty a záznamy se neodmazávají.

 • Při odesílání rámce do sítě ethernet se nevysílá ARP. Rámce lze odesílat pouze na IP adresy obsažené v tabulce.

 • Přijetí rámce ze sítě ethernet je možné pouze od adres, které vyhovují kombinaci IP a MAC obsažené v tabulce. Ostatní rámce se zahodí.

 • Protokol ethernet odpovídá pouze na ty dotazy ARP REQ, jejichž IP a MAC jsou již obsaženy v tabulce.

 • Protokol ethernet nezapisuje nové položky do tabulky.

 • Při výměně hw u některého z účastníků komunikace se komunikace s ním přeruší (změna MAC adresy).

Přehledné znázornění popsaných procesů:

Tabulka ARP

Obr. 10.1: Tabulka ARP

Příklad výpisu aktuální (neuzamčené) tabulky ARP:

ARP cache: IP     Ether      time
00 192.168.068.017  0010:6076:8351    19
01 192.168.068.016  0021:7093:d178    22

Výpis obsahuje IP a Ethernetovou adresu stanice, se kterou byl vyměněn ARP paket a zbývající čas platnosti tohoto záznamu, viz (A)RP ttl.

Příklad výpisu uzamčené tabulky ARP:

ARP cache: IP     Ether      time
00 192.168.068.017  0010:6076:8351    0
01 192.168.068.016  0021:7093:d178    0
[Poznámka]Poznámka

Pro uzamykání ARP tabulky je nutno použít Setr verze 10.0.94.0 a vyšší.

Pokračování poslední položkou tabulky EPe 0:

parame(t)ers

— nastavení dalších parametrů

Napiš t Enter

 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
 (A)rt:0; write (E)nable:ON
 (b)ase:00000000 MAS(K):00000000 s(h)ift:0000 ->set Security off!
 (r)epeats:0000 Sec(u)rity:ON (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:400bytes (g)lue (append) up to:0packets
IP-M-IP:
 (I)PArt:0
 b(a)se:00000000 (m)ask:00000000
 IP(F)rag. size:552
MAS:
 (s)Art:0; write (e)nable:ON
 (B)ase:00000000 (M)ask:00000000
   BEWARE! IF YOU CHANGE CONTENT OF THE ART TABLE,
   YOU SHOULD RESTART (INIT) THIS PROTOCOL!
(P)inger (S)tatus
Firewall (T)ype:0000 A(d)dress:00000000 Mas(k):00000000
Unix Time:
 e(n)able:OFF per(i)od:0s
 time (H)ost:00000000
(q)uit
>>

Před popisem směrování (gateway) si ukážeme povely (P)inger a Firewall:

ICMP ping:
(t)arget:00000000h 0.0.0.0    
pe(r)iod:1000ms
p(a)ttern:DEDAh
si(z)e:100
(s)tart r(e)port sto(p)
(q)uit
>>

Povelem (s)tart lze poslat ping paket ICMP na IP adresu (t)arget a testovat tak komunikaci.

(t)arget: C0A80001h 192.168.0.1

— cílová IP adresa

pe(r)iod: 5000

— perioda opakování paketů [ms]

p(a)ttern: DEDAh

— vysílané hexa znaky

si(z)e: 100

— celková délka vysílaného paketu

(s)tart

— start vysílání paketů

r(e)port

— zpráva o vysílání a příjmu

sto(p)

— konec vysílání

IP rámce multicast

Menu Firewall umožňuje zpracovat IP rámce multicast:

Firewall (T)ype:0000 A(d)dress:00000000 Mas(k):00000000
(T)ype
 • 0 – OFF — vypnuto

 • 1 – TELENOR, 2 -ABB — zákaznické aplikace

 • 3 – mcast — přijetí IP rámců multicast a jejich vyslání sítí MORSE v konfiguraci IP-M-IP jako broadcast

V režimu 3 - mcast jsou některé přijaté IP rámce šířeny dále jako MORSE broadcast pakety. Tyto IP rámce jsou vybírány podle své adresy IP dest pomocí parametrů A(d)dress a Mas(k), například:

A(d)dress:C0A821FF 
Mas(k):FFFFFFFF

nebo

A(d)dress:000021FF 
Mas(k):0000FFFF

Koncové CU musí mít nastaven parametr (T)ype:3, parametry A(d)dress a Mas(k) jsou prázdné, viz příklad v manuálu Jak na MORSE 3. Všechny CU na trase MORSE musí mít správně nastaveny parametry v menu Broadcast.

Povely ve skupině (S)tatus se používají pro servisní účely.

Povely skupiny Unix Time umožňují získávání údaje času z PC Unix.

Pro lepší orientaci v popisu směrování zde uvedeme znovu hlavní související menu včetně tabulek Art:

Etp:
(i)p adr:C0A80009h
(g)ateway adr:00000000h
(n)et mask:FFFFFF00h
(G):0000
AR(P) parameters
parame(t)ers
...
 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
 (A)rt:0; write (E)nable:ON
 (b)ase:00000000 MAS(K):00000000 s(h)ift:0000 ->set Security off!
 (r)epeats:0000 Sec(u)rity:ON (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:400bytes (g)lue (append) up to:0packets
IP-M-IP:
 (I)PArt:0
 b(a)se:00000000 (m)ask:00000000
 IP(F)rag. size:552
MAS:
 (s)Art:0; write (e)nable:ON
 (B)ase:00000000 (M)ask:00000000
   BEWARE! IF YOU CHANGE CONTENT OF THE ART TABLE,
   YOU SHOULD RESTART (INIT) THIS PROTOCOL!
(P)inger (S)tatus
Firewall (T)ype:0000 A(d)dress:00000000 Mas(k):00000000
...
ART No 1:
items: 3
default gw: C0A80F00
dest:  gw:
6990508E C0A80F05
69905091 C0A80F06
69905094 C0A80F07

ART No 2:
items: 2
default gw: 693A0000
dest:  gw:
C0A8050E 6932000E
C0A80506 693A000D

ART No 3:
items: 3
default gw: 00000000
dest:  gw:
690F9002 22B8711D
690F9042 22B85024
690F9043 22B80A01

10.3.1. M – I P – M

Retranslace paketů ze sítě MORSE přes síť IP opět do sítě MORSE.

Konfigurace

 • na Net výstup nódu je připojen Eth

 • na retranslační výstup ethernetu je připojen nód

 • nenulový obsah (1–4) parametru (A)rt aktivuje režim M–IP–M

Postup zpracování:

 1. Ze sítě MORSE přichází paket s MORSE adresou TO.

 2. Převod adres maskou

  MORSE adresa TO je porovnána s parametrem (b)ase v rozsahu nulových hodnot parametru MAS(K), po bitech. Pokud je shodná, je adresa IPdest vytvořena maskováním.

  Z vlastní IP adresy CU je použita část, kde MAS(K) obsahuje nuly. Z MORSE adresy TO je použita část, kde MAS(K) obsahuje jedničky. Výsledná adresa IPdest je zpracována podle kroku 4.

  Na bitech, kde jsou v MAS(K) jedničky, musí být v (b)ase nuly.

  Pro převod adres maskou musí být nastaveno Sec(u)rity:OFF.

 3. Převod adres Art tabulkou

  Pokud nebyly splněny podmínky pro převod adresy maskou, je použita tabulka Art.

  V tabulce (A)rt, která přísluší k M–IP–M, se podle MORSE adresy TO určí adresa IPdest.

  Není-li adresa TO v tabulce, použije se default gw z této tabulky.

 4. Podle cílové IP adresy je určeno další směrování v síti IP pomocí parametrů z první části menu Etp:

  Je-li splněna podmínka

  (IPdest & (n)et mask) = ((i)p adr & (n)et mask)

  tedy je-li IPdest shodná s vlastní IP v rozsahu jedničkových hodnot (n)et mask, pak je paket odeslán na cílovou IP adresu. Není-li podmínka splněna, pak je paket odeslán na adresu (g)ateway adr.

 5. MORSE paket je doplněn o hlavičku IP a odeslán do sítě IP. Mohou být využity parametry:

  (r)epeats:0005

  — max. počet opakování při průchodu přes IP

  (t)imeout:100

  — timeout (ms) pro čekání na ACK v IP

  (p)roxy timeout: 0 s
  • 10 a více – interval vysílání identifikačních paketů přes proxy server

  • 0 – vypnuto

  (f)rag size: 400 bytes

  — min. nastavitelná hodnota je 200, doporučeno 400 až 1400 – max. velikost paketu do IP, větší budou rozděleny, viz níže

  (g)lue (append) up to: 0 packets

  — ve vývoji, vložit hodnotu 0 – max. počet připojitelných paketů

 6. Paket putuje podle pravidel sítě IP.

 7. Na výstupu ze sítě IP je odstraněna hlavička IP a paket je podán do sítě MORSE, kde pokračuje podle routingu MORSE.

  [Poznámka]Poznámka

  Parametrem write(E)nable:OFF můžeme zakázat automatické vyplňování Art tabulky, které nastává v některých režimech.

Převod adres maskou s vypnutým potvrzováním Sec(u)rity:OFF dovoluje využít neomezený počet adres a využívá lépe přenosovou kapacitu IP kanálu. Zabezpečení, pokud je potřebné, je nutno řešit na jiných komunikačních vrstvách. Fragmentace zde nepracuje, doporučená hodnota je (f)rag size: 1400 bytes, což je max. velikost přenášeného paketu.

Převod adres tabulkou Art je omezeno na cca 100 adres, přenosovou kapacitu IP kanálu využívá z menší části. Při volbě Sec(u)rity:ON probíhá fragmentace paketu na části podle parametru (f)rag size: 1400 bytes. Při volbě Sec(u)rity:OFF fragmentace nepracuje, doporučená hodnota je (f)rag size: 1400 bytes, což je max. velikost přenášeného paketu.

10.3.2. IP – M – IP

Retranslace paketů ze sítě IP přes síť MORSE opět do sítě IP.

Konfigurace:

 • na user výstup nódu je připojen Eth

 • na user výstup ethernetu je připojen nód

 • nenulový obsah (1–4) parametru (I)PArt aktivuje režim IP–M–IP

Zpracování paketu probíhá v těchto krocích:

 1. Ze sítě IP přichází na moji adresu MyIP paket opatřený cílovou adresou IPdest.

 2. Adresa MORSE dst je hledána v těchto krocích:

  Art

  Podle adresy IPdest se hledá v tabulce (I)PArt položka gw, která se použije jako adresa destination v síti MORSE.

  Maska

  Není-li IPdest nalezena v levém sloupci tabulky (I)PArt, pak se provede porovnání adresy (b)ase z menu IP-M-IP a IPdest při použití bitově inverzní hodnoty (m)ask, tedy

  ((b)ase & ~(m)ask) = (IPdest & ~(m)ask).

  Pokud je tato podmínka splněna, pak je cílová adresa MORSE Morsedst určena jako moje MORSE adresa MyMorse maskovaná bitově inverzní hodnotou (m)ask doplněná o IPdst maskovanou (m)ask tedy

  Morsedst = (MyMorse & ~(m)ask) | (IPdst & (m)ask)

  Příklad 1:

   MyIP    192.168.15.128 C0 A8 0F 80
   IPdst   192.168.15.04  C0 A8 0F 04
   (m)ask   0xFF      00 00 00 FF
        podmínka splněna
   MyMorse          69 0F 90 43
   Morsedst >>        69 0F 90 04

  Default gw

  Není-li podmínka splněna nebo je (m)ask = 00000000, pak se použije adresa default gw z tabulky (I)PArt.

  Příklad 2:

   MyIP    192.168.15.128 C0 A8 0F 80
   IPdst   192.168.05.06  C0 A8 05 06
   (m)ask   0xFF      00 00 00 FF
        podmínka nesplněna
   ART1 default gw      69 3A 00 00
   Morsedst >>        69 3A 00 00
 3. IP paket je doplněn o hlavičku MORSE a odeslán do sítě MORSE na adresu destination.

 4. Paket projde sítí podle routingu MORSE.

 5. Na výstupu ze sítě MORSE v CU, která má MORSE adresu Morsedst a současně IP adresu CUadrIP je odstraněna hlavička MORSE.

 6. Podle cílové IP adresy je určeno další směrování v síti IP pomocí parametrů z menu EPe0:

  Je-li splněna podmínka (IPdest & (n)et mask) = (CUadrIP & (n)et mask), pak je paket odeslán na cílovou IP adresu.

  Příklad 3:

   CUadrIP             C0 A8 0F 20
   IPdst paketu          C0 A8 0F 04
   (n)et mask           FF FF FF 00
           podmínka splněna
   paket odeslán na IP       C0 A8 0F 04

  Není-li podmínka splněna, pak je paket odeslán na IP adresu (g)ateway adr.

  Příklad 4:

   CUadrIP             C0 A8 0F 20
   IPdst paketu          C0 A8 10 04
   (n)et mask           FF FF FF 00
           podmínka nesplněna
   (g)ateway adr          C0 A8 0F 00
   paket odeslán na IP       C0 A8 0F 00

10.3.3. MAS

Používá se pro odesílání paketů z a do prostředí MORSE přes MORSE Aplikační Server do sítě IP:

Konfigurace:

 • na user výstup nódu je připojen Eth

 • na user výstup ethernetu je připojen nód

 • parametr (s)Art odlišný od nuly nebo od off (od fw 10.0.18.0) aktivuje režim MAS

Průchod paketu ze sítě MORSE přes MAS do IP

 1. Ze sítě Morse přichází paket s cílovou MORSE adresou MasMorse, která přísluší aplikačnímu serveru.

 2. Zkontroluje se, zda vyhovuje podmínce

  (MasMorse & ~(M)ask) = ((B)ase & ~(M)ask)

  Pokud ano, pak je paket zpracován v Morse Application Serveru, pokud ne, pak je zpracován v IP–M–IP. Další podmínkou zpracování v Morse App. Serveru je typ paketu uživatelský (user_data 0x09, prot_data 0x0A), nikoli retranslační.

 3. V tabulce (s)Art, která přísluší k Morse App. Server , se podle cílové Morse adresy najde položka gw, která je zpracována takto:

  • Dolní polovina položky gw je použita jako dolní polovina výsledné IP adresy v délce 14 bitů zprava. 15. a 16. bit je použit k jiným účelům. Horní polovina IP adresy je doplněna z vlastní IP adresy CU.

  • Horní polovina položky gw (zpravidla 22B8 hex) je převedena na (dec), zde 8888, a stává se číslem portu UDP.

 4. Paket je odeslán na takto vytvořenou IP adresu a UDP port.

 5. Paket přicházející do MAS (Morse Appl. Server) obsahuje Morse adresy src a dest. Po průchodu MAS obsahuje adresu IP, č. portu a src MORSE adresu.

  [Poznámka]Poznámka

  Parametrem write(e)nable:OFF můžeme zakázat automatické vyplňování Art tabulky, které nastává v některých režimech.

Vyslání paketu z IP aplikace přes MAS do sítě MORSE

 1. Paket s cílovou Morse adresou MorseDst přichází z aplikace (démona) běžící na adrese IPAddr a portu AppPort.

 2. Z položek AppPort a IPAddr je sestavena položka gw , která je hledána v Art tabulce. 14 LSB z IPAddr tvoří pravou část gw , 15. bit je 1 pro broadcast, 16. bit je nulový pro manuálně tvořenou Art, bity 17 až 32 jsou převzaty z AppPort.

 3. Takto vytvořená gw je použita k nalezení příslušné položky dest v Art tabulce. Tato dest se stane adresou source MORSE paketu, který je vyslán do sítě MORSE.

 4. Jetliže tedy vysílá aplikace zprávu zpět přes MAS do sítě MORSE, pak obsahuje IP adresu aplikace, číslo UDP portu a adresu MORSE dst. Po zpracování v MAS obsahuje MORSE adresy src a dst.

Defaultní MORSE adresa pro směr IP —> MORSE

Pro fw 570 a vyšší.

Paket odesílaný z aplikace přes MAS do sítě MORSE nemá v některých případech předem určené číslo portu. Proto je možno definovat pro aplikaci defaultní MORSE adresu, která je v Art tabulce vyhledána ve třech krocích:

 1. Po neúspěšném hledání ve sloupci gw tabulky Art

 2. hledá se ve sloupci dest adresa 00000000, které odpovídá položka gw, například 22B86420, kde 22B8 je zvolené standardní číslo portu a 6420 je dolní polovina IP adresy aplikace. Tato dvojice

  00000000 22B86420

  musí být umístěna na konci Art tak, aby dvojice podle bodu 3, např.:

  744901BB 22B86420

  ležela nad ní.

 3. Tato položka 22B86420 je pak vyhledána ve sloupci gw a k ní příslušná položka ve sloupci dest 744901BB se pak stane MORSE adresou source v odesílaném paketu.

Volba Art tabulky v režimu MAS

Ve starších fw volíme Art tabulku zápisem čísla 1 až 4 do parametru (s)Art:, hodnota 0 vypíná režim MAS.

Od fw 10.0.18.0 volíme z nabídky:

  sArt
(f) off       ...režim MAS vypnutý
(1) ART1      ...Art1
(2) ART2      ...Art2
(3) ART3      ...Art3
(4) ART4      ...Art4
(9) ART9      ...MRouter zapisuje do souboru, ne do Art tabulky
(s) single address ...jediná připojená IP adresa, viz níže

Režim single address je určen pro komunikaci s jedinou IP adresou, která je o 1 vyšší než adresa CU zapsaná v EPe. Komunikace probíhá mezi porty 8888dec a 8888dec. Příklad konfigurace:

 Internet Protocol:
Eid| ip address       |  net mask      |    gw    |
(0) C0A801E7 192.168.1.231  FFFFFF00 255.255.255.0  00000000 0.0.0.0

MAS:
 (s)Art:single address; write (e)nable:ON
 (B)ase:690F5600 (M)ask:00000000

Pro připojení PC s adresou 192.168.1.232 použijeme povel:

setr.exe -pIP192.168.1.231 -pw690f5600 -pm8888

Volba single address je vhodná pro komunikaci PC-CU pomocí protokolu SLIP.

Formát rámců MAS a UDP je popsán v dokumentu Formát UDP datagramu IPGW pro Morse.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.