Příklady routingu 2

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m1/routex2.html

Verze pro tisk

9. Příklady routingu 2

9.1. Sériová linka

Přenos paketů mezi dvěma CU po sériové lince (nazývaný také retranslace do drátů) se používá k propojení dvou částí sítě, které pracují na různých frekvencích.

V uvedeném příkladu přichází paket sítí na frekvenci 410 MHz do CU5, přes RFC1 do nódu N1 s adresou 690F1230, odtud linkovým výstupem L na SCC2 a sériovou linkou do CU6. Sem vstupuje přes SCC3, jeho retranslačním výstupem r do nódu N1 s adresou 690F1240, síťovým výstupem N přes RFC1 na anténu, odkud pokračuje na nosné frekvenci 420 MHz.

Linkový retranslační spoj

Obr. 9.1: Linkový retranslační spoj

Potřebná konfigurace:

 • Linkový výstup nódu je směrován na zvolený SCC. Retranslační výstup z SCC je směrován na nód.

 • Na příslušném SCC je nastaven protokol MARS-A.

 • V routigových tabulkách je uvedena cesta na vlastní adresu vysílajícího nódu, viz popis v kapitole Routing 1.

 • Sériové kanály obou CU jsou spojeny trojžilovou drátovou linkou (RX,TX,GND). Propojena je vždy svorka RX jedné CU se svorkou TX druhé CU, tzv. křížená linka

Příklad konfigurace CU5:

Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004AE97E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1230  S00 S00|S02 R01|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30


Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 2 MASK 00000000/08 usr OFF NONE
(2) 1  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 usr OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 usr OFF NONE


Local retab. No 1
40 to:30

Příklad konfigurace CU6:

Příklad konfigurace CU6: 

Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0049B897   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F1240  S00 S00|S03 R01|1 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30


Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user           lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 ON OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 2 MASK 00000000/08 ON OFF NONE
(2) 1  NO AR     | 1  NO AR     ON OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 ON OFF NONE


Local retab. No 1
30 to:40

Následující odezva na vyslání povelu ! platí pro zjednodušený případ, kdy je Setr připojen k CU5 a je volána CU6:

690F1240h>!

u S00  690F1230  S02 
 S03  690F1240  serd 

 serd  690F1240  S03 
 S02  690F1230 u S00 
690F1240h>

9.2. Sériová linka v návaznosti na síť

Příklad sítě se sériovou linkou a adresami, které obsahují dvě různé položky wide.

Záznam o průchodu paketu obsahuje v levém sloupci údaj DQ/RSS, pokud paket dorazil rádiovým kanálem nebo označení sériového kanálu, pokud paket přišel sériovým kanálem. V pravém sloupci je označení kanálu, kterým paket nód opustil.

u S00  69802001  R01 
30/ 56 69802002  S02 
 S03  69802005  R01 
25/ 46 6980300A  serd 

 serd  6980300A  R01 
27/ 42 69802005  S03 
 S02  69802002  R01 
30/ 56 69802001 u S00 
6980300Ah>
Schéma sítě

Obr. 9.2: Schéma sítě

Komentář k obsahu routingových tabulek:

Tabulky v nódu 69802001:

 • pro nód 69802002 není třeba zápis, adresy se liší v lokále a je přímé rádiové spojení

 • pro nód 69802005 vede cesta přes 69802002, zápis:

     Local retab. No 1
     05 to:02
 • pro nód 6980300A, jehož adresa se liší v části wide, bude hledána cesta v tabulce wide:

     Wide retab. No 1
     30to:2002

Tabulky v nódu 69802002:

 • pro nód 69802001 není třeba zápis

 • pro nód 69802005, který je za asynchronní linkou (tzv. „za drátama“), je nutný zápis směřující na vlastní adresu nódu i když se adresy liší jen v lokální části:

     Local retab. No 1
     05 to:02
 • pro nód 6980300A je nutný taktéž zápis směřující na vlastní adresu, tentokrát v tabulce wide, protože cílová adresa se liší od vlastní adresy v položce wide:

     Wide retab. No 1
     30to:2002

Tabulky v nódu 69802005:

 • cesta k nódu 6980200169802002 začíná shodně vstupem do drátové linky, proto jsou v lokální tabulce zápisy směřující na vlastní adresu:

     Local retab. No 1
     01 to:05 02 to:05
 • cesta na nód 6980300A vede do jiné oblasti wide, zápis je v tabulce wide:

     Wide retab. No 1
     30to:300A

Tabulky v nódu 6980300A:

 • všechny nódy, na které je třeba směřovat pakety, leží v jiném wide, proto je potřebný zápis do tabulky wide; tyto nódy leží všechny ve společném wide, proto stačí zápis jediný:

     Wide retab. No 1
     20to:2005

Po tomto procvičení routingu uvedeme znovu popis procesu jak prochází paket nódem doplněný o další podrobnosti.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.