Mobilní rádiová síť

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/mobile.html

Verze pro tisk

1. Mobilní rádiová síť

Používá se pro komunikaci mezi pohyblivými stanicemi a centrálou. Toto je starší verze mobilního režimu, nová je popsána v další kapitole.

1.1. Princip komunikace

           Base
          __________
          |     |
         .| 690FC000 |.
        . |__________| .
  Center   .         .   Mobil
 __________ .           .  __________ 
|     |            . |     |
| 690F8000 |            .| 690F1001 |         od fw 10.x.x.x
|__________|             |__________|
                                  DGe N1
Ne 1Cn ...Center on   FPe 1Mn    ...Mobile on...         oO
              1b690FC000 ...adresa pro výběr base...   ib690FC000
              1kFFFFC000 ...maska pro výběr base...   imFFFFC000
              1c690F8000 ...adresa centra...       ic690F8000
              1p20    ...perioda hlášení do centra... ik20

Mobilní síť obsahuje Centrum a potřebný počet Bází, které pokrývají území po němž se pohybují Mobilní stanice. Mezi Centrem a Bázemi může být spojení přímé nebo je provedeno přes retranslace pomocí routingových tabulek. Mobilní stanice si vybírá Bázovou stanici, od které dostává nejsilnější signál a přes tuto stanici pak komunikuje. Centrum eviduje tuto komunikaci doplněnou o informaci, přes kterou Bázovku je Mobilka právě dostupná. Mobilka si vybírá ze stanic, které slyší pouze ty Bázovky, jejichž adresa se v rozsahu masky FPe1k shoduje s adresou FPe1b . Dále je v Mobilce definována adresa Centra a perioda pravidelného hlášení. V případě, že na Centrum není směrována žádná uživatelská komunikace, je generováno pravidelné hlášení.

Příklad pravidelného hlášení (monitorováno Bázovou stanicí):

Monitoring: source 005AB4B7|5.
15:20:49.9|690FC000 690F1001|690FC000 690F1001|0F3*30* 71 0*90 1mb690F8000
15:20:49.9|690F1001 690FC000|         |0F3 RFTX 0 06 ack
15:20:49.9|690F8000 690FC000|690F8000 690FC000|0F6 RFTX 0 90 1bc690F1001
15:20:49.9|690FC000 690F8000|         |0F6*29~ 94 0*06 ack

První zpráva, označená mb na konci, přichází z Mobilky do Báze a nese informaci, že je určena pro Centrum s adresou 690F8000. Následuje potvrzení příjmu od Bázovky.

Další zpráva, označená bc , je vyslána z Báze do Centra a nese informaci, že Mobilka 690F1001 je pro Centrálu dostupná přes toto Bázovku. Následuje potvrzení od Centra.

1.2. Informace ukládané v centru a v mobilce

Do seznamu aktuálně přihlášených Mobilek je možno nahlédnout v Centru pomocí menu smc. Podmínkou funkčnosti tohoto menu je provedení restartu CU s odpojenou servisní šňůrou.

>>sm
Mobile stuff
Center:
(a)ddr:00000000h (m)ask:00000000h
(c)enter status
Mobiles at RF:
 (0) (1) (2) (3) (4)
(q)uit
>>c

>>
Nr  Addr   Base   Timeout CnfTim
 1 690F1001 690FC000  0289  0304
== send:1 stored:1 mobiles ==
>>

Význam položek:

Nr 1

pořadové číslo Mobilky

Addr 690F1001

adresa Mobilky

Base 690FC000

adresa Bázovky, přes kterou je Mobilka právě dostupná

Timeout 0289

zbývající čas platnosti záznamu (sec), po každém přihlášení Mobilky se nastaví na hodnotu CnfTim, po dosažení nuly je Mobilka vyřazena ze seznamu

CnfTim 0304

výchozí čas platnosti záznamu, podle menu Ne1v

send: 1

počet vyslaných záznamů o evidovaných Mobilkách

stored: 1

celkový počet záznamů uložených v Centru

[Důležité]Důležité

Počet evidovaných mobilek omezen podle typu CU použitého jako Centrum:

 • MR25, MR25ET, MCM302 – 64 Mobilek

 • MR400, MR300, MR160, MC100, MG100, MR900 – 450 Mobilek

 • SW Walrus – 2000 Mobilek

Při velkém počtu Mobilek je povelem smc zobrazena jen jejich část send. Z celkového seznamu stored můžeme vybírat podle adres Mobilek menší skupinu pomocí filtru (a)ddr a (m)ask.

V Mobilce můžeme dotazem sm1, kde 1 je číslo RF kanálu v mobilním režimu, zjistit aktuální adresu Bázovky a sílu signálu, který je od ní přijímán:

>>sm1
Mob
>>
RF protocol HCSMA (Hruska's Carrier Sense Multiple Access)
mobile info on RF channel 1:
RSSI -73 dBm  base 690FC000 
>>

Volání z Mobilky do Centra pak vypadá například takto:

690F8000h>

u S00  690F1001  R01 
31/ 75 690FC000  R01 
29/ 67 690F8000  serd 

 serd  690F8000  R01 
30/ 67 690FC000  R01 
31/ 75 690F1001 u S00 
690F8000h>
Monitoring: source 005A7A1F|1.
12:11.204|690FC000 690F1001|690FC000 690F1001|0E9 RFTX  0 90 4mb690F8000
12:11.244|690F1001 690FC000|         |0E9*31~ 77 0*06 ack
12:11.282|690F8000 690FC000|690F8000 690FC000|0EA*31* 75 0*90 4bc690F1001
12:11.373|690FC000 690F1001|690FC000 690F1001|0EA RFTX 10 98 2mb690F8000
12:11.419|690F1001 690FC000|         |0EA*31~ 76 0*06 ack
12:11.485|690F8000 690FC000|690F8000 690FC000|0EB*30* 75 18*98 2bc690F1001
12:11.502|690FC000 690F8000|         |0EB*18~ 83 0*06 ack
12:11.558|690FC000 690F8000|690FC000 690F8000|001*31* 75 32*9A 2cb690F1001

12:11.576|690F8000 690FC000|         |001*31~ 99 0*06 ack
12:11.638|690F1001 690FC000|690F1001 690FC000|0EC*31* 75 40*9A 2bm690F8000
12:11.638|690FC000 690F1001|         |0EC RFTX  0 07 mack

Monitorováno v Mobilce s parametrem iMFPe pp = rx (p)romisc. lvl:PACKET

1.3. Navázání spojení

Při hledání spojení do Centra vysílá Mobilka paket cq , který obsahuje adresy:

 • frm 690FC000 = srovnávací baze pro hledání Bázovky

 • toa FFFFC000 = maska pro výběr Bázovky

Odpoví jen ty stanice, jejichž adresa vyhoví podmínce baze a masky. Z těch si pak Mobilka vybere stanici s nejsilnějším signálem a tu pak používá jako Bázovku. Pokud při dalším provozu zachytí od jiné Bázovky silnější signál, začne ji používat jako svoji Bázovku a sdělí tuto informaci do Centra.

Monitoring: source 004A1E27|1.
RF mon  |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
12:36.000|FFFFC000 690FC000|         |000 RFTX  0 03 cq 
12:43.000|FFFFC000 690FC000|         |000 RFTX  0 03 cq 
12:50.000|FFFFC000 690FC000|         |000 RFTX  0 03 cq 
12:51.000|690FC000 690F1001|690FC000 690F1001|490 RFTX  0 90 1mb690F8000
12:51.040|690F1001 690FC000|         |490*26~ 69 0*06 ack
13:11.000|690FC000 690F1001|690FC000 690F1001|491 RFTX  0 90 2mb690F8000
13:11.040|690F1001 690FC000|         |491*31~ 69 0*06 ack

V monitoringu je zachyceno, že po volání cq bylo zachyceno ack od vhodné Bázovky a pak byla přes ni odeslána zpráva do Centra.

Monitorováno v Bázi s parametrem iMFPe pp = rx (p)romisc.lvl:PACKET

1.4. Konfigurace

Centrum

Jak je naznačeno v úvodním schématu, je funkce Centra definována v menu Ne :

Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0053B76D   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F8000  S00 S00| - R01|0 0 0 0 -| 15 SERV ON 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
...
>>1
...
(C)enter:ON e(x)tended:OFF (v)alidity TO:19*16 s (h)istory TO:30

Význam parametrů:

(C)enter:ON

zapnuta funkce centrály mobilního provozu

e(x)tended: OFF

pro vývojové účely

(v)alidity TO: 19*16s

čas, po který Centrum považuje za platný záznam o dosažitelnosti Mobilky přes určenou Bázi

(h)istory TO: 30 (sec)

po tento čas jsou zahazovány pakety se stejným síťovým číslem, tedy opakované pakety, které mohly přijít přes jinou Bázovku. Pokud pakety z Mobilky nejsou číslovány, je zde třeba nastavit nulu a tím kontrolu vyřadit.

Báze

Bázovky nepotřebují zvláštní nastavení. Jejich adresy však musí vyhovovat podmínkám stanoveným v Mobilce. Dále musí mít zajištěno spojení s Centrem buď přímé nebo přes retranslace pomocí běžných metod routingu. Také Centrum může být zařazeno mezi Bázovky.

Mobilka

Funkce Mobilky je ve verzi 8.x.x.x a nižších definována v menu FPe v příslušném rádiovém kanálu:

RF channels:
  Access      |ACK       |coding |Mobile
 id a   del l num TO|fix var rep P hT|mod typ|base   mask   center  per
(0) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(1) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|690FC000 FFFFF000 690F8000 20
(2) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(3) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(4) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
...
>>1
...
 (M)obile mode:ON (b)ase:690FC000 mas(k):FFFFF000
(c)enter addr:690F8000 (p)eriod:20sec

Význam parametrů:

(M)obile mode:ON

zapnuta funkce mobilního RF kanálu

(b)ase:690FC000

srovnávací adresa pro výběr Bázovek

mas(k):FFFFF000

jako Bázovky mohou být použity jen ty stanice, jejichž adresy jsou v rozsahu mas(k) shodné s (b)ase

(c)enter addr: 690F8000

adresa Centra mobilního provozu

(p)eriod:20sec

interval pravidelných hlášení do Centra

Ve firmware řady 10.x.x.x a vyšších jsou mobilní parametry přesunuty do menu DGe :

Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM MOBILE OBSOL
validity (t)imeout:120sec
(N)id:1
Parameters:
mm (m)obile
mm mob(i)le obsol
mm ro(u)ter
mm (b)ase
...
>>i
...
Mobile obsolete mode parameters:
(b)ase:690FC000 (m)ask:FFFFC000 (c)entre:690F8000
(k)eep timeout:20sec

Význam parametrů:

m(o)de:MM MOBILE OBSOL

zapnuta funkce mobilního RF kanálu ve „starém“ módu

(N)id:1

volba nódu, který pracuje v mobilním režimu

mm mob(i)le obsol

další parametry:

mm (b)ase:690FC000

srovnávací adresa pro výběr Bázovek

mm (m)ask:FFFFC000

jako Bázovky mohou být použity jen ty stanice, jejichž adresy jsou v rozsahu (m)ask shodné s (b)ase

mm (c)entre:690F8000

adresa Centra mobilního provozu

mm (k)eep timeout:20sec

interval pravidelných hlášení do Centra

1.5. Vzdálený přístup

Trasu Centrum-Báze-Mobilka nelze jednoduše začlenit do tabulkové trasy ani do Path paketu, kterým vytváříme přístup ze vzdálené CU do Mobilky. Pokud ze vzdálené CU, například 690A0100, vyšleme Path paket následujícího tvaru:

Path32 editor
(c)lear
(h)elp
( 1) 690A0100 
( 2) 690F8000 
( 3) 690FC000 
( 4) 00000000 
( 5) 690F1001 
( 6) 690F1001 
(q)uit
path 690F1001h>!

pak dosáhneme cíle jen za předpokladu, že známe aktuální Bázovku 690FC000 a zařadili jsme ji do trasy Path paketu:

path 690F1001h>

u S02  690A0100  R01 
31/ 63 690F8000  R01 
30/ 65 690FC000  R01 
30/ 64 690F1001  serd 

 serd  690F1001  R01 
30/ 64 690FC000  R01 
31/ 64 690F8000  R01 
30/ 68 690A0100 u S02 
path 690F1001h>

Retranslační paket, který přišel do Centra nepoužívá princip stavby mobilní trasy. Pro tyto případy se používá konfigurace s Network Agentem s vytvořením tzv. tunelu, jak se popsáno v samostatném článku.

1.6. Přechod z fw 8.x.x.x na 10.x.x.x

Upgrade z fw 8.x.x.x a starších na řadu 10.x.x.x s sebou nese změny konfigurace. Menu FPe bylo zrušeno a jeho parametry přesunuty do menu DGe (mobilní parametry) a FAe (přístup na RF kanál). Při upgrade je doporučeno nahradit novou verzí hlavní modul, např. E 10.0.62.0 a současně base modul např. B 10.0.62.0.

Pokud je příčinou upgrade odstranění problému back-up baterie (viz Komentář z 1.7.2008) a změna konfigurace v síti je obtížná, je možno postupovat takto:

Použijeme kombinaci hlavního modulu řady 8, např. E 8.0.11.0 a base modulu nejméně B 10.0.45.0, např. B 10.0.62.0. Hlavní modul řady 8 zachová původní konfiguraci v menu FPe, base modul B 10.0.62.0 společně se zálohováním konfigurace (c)nf (b)ackup vyřeší problém vybité baterie.

Tento postup je možno bezpečně použít pouze pro uvedenou kombinaci, tedy hlavní modul řady 8 a base modul 10.0.45.0 a vyšší. Starší hlavní modul, např. E 730 je možno nahradit novějším E 8.0.11.0 a doplnit jej novým B 10.0.62.0.

[Poznámka]Poznámka

Modifikováno pro verzi 10.0.86.0

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.