Mobilní režim SDR

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/mobil-sdr.html

Verze pro tisk

2. Mobilní režim SDR

Mobilní síť zajišťuje spojení mezi Centrem a Mobilními stanicemi. Poskytuje řadu dalších možností ve srovnání se starým mobilním režimem.

            . Base
           .
          .
Router . . . Router . . . Base   ...Mobile
 |            . 
 |            .
Center PLC        Base

Báze a Routry tvoří stabilní část sítě, která je propojena standardními metodami routingu. Toto spojení je provedeno rádiovým kanálem nebo ethernetem. Centrální aplikace může být připojena k CU Router nebo k CU Base. Komunikace s Mobilkou pak probíhá přes některou z Bází, kterou si Mobilka vybrala jako optimální. Tato volba se mění podle polohy Mobilky.

Všechny Báze vysílají v pravidelných intervalech krátké pakety, podle kterých volí Mobilka optimální Bázi. Přes takto zvolenou Bázi posílá Mobilka datové pakety nebo udržovací pakety do Centra. Při průchodu paketů do Centra jsou provedeny záznamy do dynamických routingových tabulek v Bázích a Routrech na trase do Centra.

Následný datový paket z Centra do Mobilky pak postupuje podle těchto záznamů. Záznamy jsou aktualizovány každým dalším paketem vyslaným z Mobilky.

2.1. Jednoduchý příklad

Jednoduchá mobilní síť obsahuje Mobilku a dvě Báze, vše propojeno rádiovými kanály. K jedné z Bází je připojena centrální aplikace. Konfigurace vychází z defaultních hodnot.

 Center
 + Base 1          Base 2           Mobil 1
      \|/            \|/            \|/
  ________|_         _______|__         _______|__
  | 690F0100 |        | 690F0200 |        | 690F8001 |
  |__________|        |__________|        |__________|

Tw1 p02 n0200       Tw1 p01 n0100 

Rpe T4250000        Rpe T4250000        Rpe T4250000
  R4250000          R4250000          R4250000
  l7             l7             l7
  1 0 111          1 0 111          1 0 4250000
  2 0 111          2 0 111          2 0 4250000

DGe oB           DGe oB           DGe oM
  b b690F8000        b b690F8000        m B690F0000
   mFFFF8000         mFFFF8000         MFFFF8000
   c690F0100         c690F0100         c690f0100
 • Adresy jsou voleny podle stanoveného schématu, viz kapitola Rozdělení adres.

 • Routingové tabulky propojují Báze navzájem.

 • V menu Rpe v Bázích jsou nastaveny parametry Rpe 1 0 a Rpe 2 0 na hodnotu 111.

 • V menu Rpe v Mobilce jsou nastaveny parametry Rpe 1 0 a Rpe 2 0 na hodnotu kmitočtu.

 • V menu DGe v Bázích je definována parametry b,m oblast adres Mobilek.

 • V menu DGe v Mobilce je definována parametry B,M oblast adres Bází.

 • Ve všech stanicích je položkou c690F0100 stanovena adresa, ke které je připojena centrální aplikace.

Pro přehlednost používá příklad pouze rádiové kanály. Pro složitější sítě je vhodné propojit Báze Ethernetem, jak je naznačeno dále. Popis funkce v dalších kapitolách lze sledovat v obou konfiguracích.

2.2. Základní popis

Nový mobilní režim se používá pro komunikaci mezi pohyblivými stanicemi a centrálou. Konfiguruje se v menu DGe. Od dosavadního, který byl konfigurován převážně z menu FPe, se liší ve několika bodech:

 • Mobilka používá pro výběr optimální Báze nejen RSS ale i další kritéria jako DQ nebo zatížení RF kanálů

 • paket v síti má standardní tvar, který je kratší než dosavadní speciální mobilní pakety

 • Báze může obsahovat několik modemů s různými frekvencemi, Mobilka se přeladí na optimální z nich

 • při osazení Báze i Mobilky modemy narrowband i wideband (úzkopásmové i širokopásmové) volí Mobilka optimum i po stránce šířky pásma, provoz full-duplex je možný

 • princip dynamického routingu, který byl dosud použit v Centru mobilní sítě je nyní rozšířen na všechny stacionární modemy

 • pokud probíhá provoz mezi Mobilkou a Centrem, nejsou vysílány udržovací pakety

 • pokud se přeruší spojení Báze-Centrum na kanálu ETH, je Báze vypnutím RF kanálu vyřazena z provozu

2.2.1. Princip komunikace

Popíšeme jednoduchou situaci v mobilní síti s jediným kmitočtem.

Síť obsahuje potřebný počet nódů v režimu Router, které zajišťují spojení s nódy ve funkci Base. Toto spojení může používat kanálů ETH nebo RFC. Routing mezi nimi je pevně stanoven standardními metodami routingu. V síti jsou také nódy (zde 690F0101), které nejsou v režimu Router. V těchto nódech obsahuje routing také směry na Mobilky.

V každé CU mezi centrální aplikací a Bázemi je jeden z nódů označen jako Router. V bázových CU je označen jako Base a vykonává současně i funkci Router. Nódy Router a Base musí být voleny tak, aby paket směřující do Mobilky opouštěl CU přes tento nód. V těchto nódech je definována množina možných Mobilek pomocí parametru (b)ase a (m)ask. Takto jsou rozpoznány pakety, které jdou z/do Mobilky a tyto pakety jsou zpracovány postupy dynamického routingu.

Base vysílají v intervalu Base info (t)imeout krátký paket, ze kterého Mobilky sbírají informace o Bázích.

Příklad 1

Schéma sítě se základními parametry

                  DGe oB   ...režim base
       další         b     ...parametry
       báze          Mobile:
        :          b690F8000 ...definice
        :.. BASE 2      mFFFF8000   mobilek
        :
        :          c690F7E05 ...centrum 
        :          (e)cho:0  ...base-centre echo timeout
        :  BASE 1      info (t)30 ...base info timeout 
        :   __________
        :  | 690F0100 |RFC
        :.ETH| 690F0101 |  .
        :  |__________|  .
        :           .
  central   :           .
  ROUTER   :            .    MOBILE
 __________  :            .   __________
|     |  :             .  |     |
| 690F00FE |ETH:             RFC| 690F8001 |
|__________|                 |__________|

DGe oR   ...režim router    DGe oM   ...režim mobile
u     ...parametry      m     ...parametry
Mobile:              Apps:
b690F8000 ...definice      b690F7E00  ...definice
mFFFF8000   mobilek       mFFFFFE00   aplikací

c690F7E05 ...centrum přes MAS  c690F7E05  ...centrum

                 Base:
                 B690F0000  ...definice
                 MFFFF8000   bází

                 (h)ome:0  ...volba základního kmitočtu
                 (k)eep:30  ...interval volání Centra

Mobilní stanice jsou v režimu Mobile. Pomocí parametrů (b)ase a (m)ask je v nich definována množina možných adres Bází. Mobilka vybírá optimální Bázi podle řady okolností. Mezi nimi jsou:

 • zachycený paket Base info

 • příslušnost do výše definované množiny bází

 • zatížení báze RF provozem

 • RSS a DQ signálu z báze

 • a další

V intervalu (k)eep timeout odesílá Mobilka udržovací paket na adresu (c)entre přes vybranou Bázi. Ve všech Routrech včetně Base, kterými paket prochází, je takto do dynamických tabulek uložena aktuální cesta k Mobilce. Podle těchto tabulek jsou pak odesílány pakety z centrálního Routru (nebo i z dalších Routrů na trase) do Mobilky. Adresa (c)entre je jednou z množiny adres centrálních aplikací Apps definovaných v Mobilce parametry (B)ase a (M)ask. Pokud je z Mobilky odeslán paket na některou z těchto aplikací, pak po následující časový interval (k)eep není posílán udržovací paket aby se nezvyšovala hustota RF provozu.

Nastavení parametrů Timeout

 • (k)eep timeout v Mobilce musí být kratší než validity (t)imeout v CU Base a Router, po který je udržována dynamická informace o Mobilce

 • Base info (t)imeout v CU Base musí být kratší než validity (t)imeout v CU Mobile, po který je udržována informace o CU Base

 • base-centre (e)cho timeout má defaultní hodnotu 0. Používá se pro Báze připojené do Centra kanálem ETH. Při nastavení nenulové hodnoty, například 10 až 60sec, je vysílán v tomto intervalu ping na adresu (c)entre. Pokud na dva pingy po sobě nepřijde odpověď, pak je zakázáno RF vysílání této Base a dialog s ostatními Bázemi na lokaci. Tím je zabráněno napojení Mobilky na Bázi, která nemá spojení do Centra. Po obnovení pingů na ETH je provoz RFC obnoven.

2.2.2. Přehled základních paketů

Monitorováno na Bázi

Base info

Báze vysílá v intervalu DGebt krátké pakety base info. Adresa from je vlastní adresa, na místě adresy to je umístěna informace o zatížení RFC bázovky, data paket neobsahuje, typ paketu je 00:

15:18:29.055|C0000000 690F0100|         |002 RFTX   0 00 bf

Keep packet

Mobilka vysílá v intervalu DGemk udržovací pakety keep do centra na adresu DGemc. Paket neobsahuje data, typ paketu je 90:

15:18:44.939|690F0100 690F8001|690F7E05 690F8001|09A*30* 72  0*90 0dat 0
15:18:44.939|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F8001|E00I  IN  0N90 0dat 0

Takto vypadá echo paket (!) vyslaný z Mobilky do Centra:

u S00  690F8001  R01 
30/ 82 690F0100   - 
  -  690F0101  E00 
 E00  690F00FE  serd 

 serd  690F00FE  E00 
 E00  690F0101   - 
  -  690F0100  R01 
31/ 80 690F8001 u S00 
690F7E05>

2.2.3. Informace ukládané v CU mobilní sítě

CENTRUM

Dynamická routingová tabulka
(znaky rd povelu mrd je nutno napsat současně)

>>mrd

>>Drt: 1 120
d690F8001 t690F0101 q0 113
>>

Obsahuje seznam adres Mobilek, které komunikovaly s Centrem a k nim příslušných adres to, přes které je Mobilka dosažitelná. Tabulka se aktualizuje po každém paketu přijatém z Mobilky. Přitom je nastavena doba platnosti na konci řádku na výchozí hodnotu podle DGet, viz též údaj na konci řádku >>Drt: 1 120

Tato tabulka je použita i v případných dalších CU mezi centrální aplikací a Bázemi. Tyto CU obsahují nód v režimu Router.

Analogické údaje jsou dostupné povelem smc:

>>
Nr  Addr   Base   Timeout CnfTim
 1 690F8001 690F0201  0114  0120
== send:1 stored:0 mobiles ==
>>

BÁZE

Dynamická routingová tabulka

>>mrd

>>Drt: 3 120
d690F8002 t690F8002 q79 0
d690F8003 t690F8003 q90 0
d690F8001 t690F8001 q81 90
>>

Tabulka má stejnou funkci, jako v případě Centra. Jsou v ní zachovány také záznamy o Mobilkách, kterým již vypršel timeout (max. 4 Mobilky).

Tabulka bází

>>mrb

>>Bt: 3 120 dis:0
addr:690F0104 bir:0133 ttl:0.000000
addr:690F0108 bir:0233 ttl:0.000000
addr:690F0100 bir:0033 ttl:107.000000

Přehled Bází na společné lokaci (zde 3 Báze pracující na 3 kmitočtech). Souhrnná informace o zatížení jejich RF kanálů je předávána do Mobilky paketem Base info.

MOBILKA

Přehled dosažitelných Bází získáme povelem mrm :

>>mrm

>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0100 Dis:0 Rss:-58 Crit:993 DQ:31 FID:0 
KLeft:19 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;0.00bps tx:0.00;23.99bps 
Problem: y:0.000 dy:1.343 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-58 Dq:31 ttl:113
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
993| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-87 Dq:31 ttl:98
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
983| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0. Addr:00000000 n:0
1. Addr:00000000 n:0
2. Addr:00000000 n:0

Z řady debug parametrů v hlavičce tabulky nyní uvedeme pouze:

 • B:690F0100 – vybraná báze

 • Crit:993 – kritérium kvality vybrané optimální báze, vybrána je Báze s nejvyšším kritériem

Následují čtveřice řádků pro každou lokaci. Lokace je společné stanoviště, kde pracuje jedna báze nebo více bázi na různých kmitočtech.

První obsahuje údaje o adrese, Rss, DQ a zbývajícím čase platnosti.

Na dalších řádcích je prostor pro evidenci výběrových parametrů při práci na více kmitočtech. Pro každý kmitočet je vyhrazen jeden sloupek. Zde je využit jen první z nich. Položka 33 charakterizuje zatížení RF kanálu Báze. Položka 993 je kritérium vypočtené z údajů o Bázi a o historii spojení.

Stručnou informaci poskytne také menu sm1:

>>sm1

Mob
>>
RF protocol HCSMA (Hruska's Carrier Sense Multiple Access)
mobile info on RF channel 1:
RSSI -58 dBm  base 690F0100
>>

Zde je pouze informace o vybrané Bázi a síle signálu přijímaného z této Báze.

2.3. Podrobná konfigurace

Konfigurace použitá v Příkladu 1.

CENTRUM

Ne:
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004B108E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F00FE L E00 E00| - E00|0 1 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

Je-li na místě Centrálního Routru použita CU MR400 a jsme připojeni servisní šňůrou, pak konfigurace nódu 1 vypadá takto:

(1) 690F00FE L E00 S00| - E00|0 1 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
EIe:
 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e compr
(0) 1  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE

EPe:
 Internet Protocol:
Eid| ip address       |  net mask      |     gw   |
(0) C0A800FE 192.168.0.254  FFFF0000 255.255.0.0   00000000 0.0.0.0

0t:
 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
 (A)rt:1; write (E)nable:OFF (b)ase:00000000 MAS(K):00000000 s(h)ift:0000
 (r)epeats:0000 Sec(u)rity:OFF (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:1400bytes (g)lue (append) up to:0packets
IP-M-IP:
 (I)PArt:0
 b(a)se:C0A800FE (m)ask:00000000
 IP(F)rag. size:552
MAS:
 (s)Art:4; write (e)nable:ON
 (B)ase:690F7E00 (M)ask:000000FF

Tw1r:
Wide retab. No 1
01to:0101 02to:0201 03to:0301 7Eto:00FE

Ar:
ART No 1: 
items: 2
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F0101 C0A80101 (105.15.1.1   192.168.1.1  )
690F0201 C0A80201 (105.15.2.1   192.168.2.1  )
DGe:
Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM ROUTER
validity (t)imeout:120sec
(N)id:1
Parameters:
mm (m)obile
mm ro(u)ter
mm (b)ase

u:
Router mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via (S)ystem channel:OFF
(q)uit

BÁZE

Ne:
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0048E62D   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F0100  S00 S00| - R01|0 1 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 690F0101  E00 E00| - E00|0 2 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

EIe:
 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e compr
(0) 2  NO AR     | 2  NO AR     usr OFF NONE

EPe:
 Internet Protocol:
Eid| ip address       |  net mask      |     gw   |
(0) C0A80101 192.168.1.1   FFFF0000 255.255.0.0   00000000 0.0.0.0

0t:
 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
 (A)rt:1; write (E)nable:OFF (b)ase:00000000 MAS(K):00000000 s(h)ift:0000
 (r)epeats:0000 Sec(u)rity:OFF (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:1400bytes (g)lue (append) up to:0packets
IP-M-IP:
 (I)PArt:0
 b(a)se:C0A80101 (m)ask:00000000
 IP(F)rag. size:552
MAS:
 (s)Art:0; write (e)nable:ON
 (B)ase:00000000 (M)ask:00000000

Tw1r:
Wide retab. No 1
00to:0101 02to:0101 7Eto:0101

Tw2r:
Wide retab. No 2
00to:00FE 02to:00FE 7Eto:00FE 80to:0100

Ar:
ART No 1: 
items: 1
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F00FE C0A800FE (105.15.0.254  192.168.0.254 )

DGe:
Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM BASE
validity (t)imeout:120sec
(N)id:1
Parameters:
mm (m)obile
mm ro(u)ter
mm (b)ase

b:
Base mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Base info (t)imeout:30sec base-centre (e)cho timeout:0sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
(D)isable:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF

Rpe:
Radio parameters:
(T)X:4432000*100Hz (R)X:4432000*100Hz
Frequency off(s)et:NONE :0
Power - (l)evel:A mW:1697
(c)heck period:30
(1)-tx (2)-rx
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

1:
Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0
(1) :0 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :0 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit

2:
Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0
(1) :0 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :0 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit

Mobilní režim má definován povolené kmitočtové kanály položkami Rpe 1 0 111 a Rpe 2 0 111. Na místě parametru 111 postačí libovolná nenulová hodnota.

MOBILKA

Ne:
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 00520E60   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F8001  S01 S00| - R01|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

DGe:
Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM MOBILE
validity (t)imeout:120sec
(N)id:1
Parameters:
mm (m)obile
mm ro(u)ter
mm (b)ase

m:
Mobile mode parameters:
Apps: (b)ase:690F7E00 (m)ask:FFFFFE00 (c)entre:690F7E05
Base: (B)ase:690F0000 (M)mask:FFFF8000
(P)assive:OFF (h)ome frequency id:0
(r)etune timeout:30sec (k)eep timeout:30sec
(p)ifka timeout:60sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via Event (L)og:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF
Retune method parame(t)ers
(q)uit

Rpe:
Radio parameters:
(T)X:4432000*100Hz (R)X:4432000*100Hz
Frequency off(s)et:NONE :0
Power - (l)evel:0 mW:25
(c)heck period:30
(1)-tx (2)-rx

1:
Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :4432000 (8) :0
(1) :0 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :0 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit

2:
Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :4432000 (8) :0
(1) :0 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :0 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit

V menu jsou definovány povolené kanály a kmitočty k nim přiřazené. V tomto příkladu je to jediný kanál.

2.4. Obecné uspořádání Bází

Mobilní síť podle příkladu v Příkladu 1 používala pro spojení mezi centrálním Routrem a Bázemi kanál ETH. Následující příklad obsahuje spojení po ETH do Báze 1 a odtud pokračuje cesta po RFC do Báze 2.

Příklad 2

                 DGe oB   ...režim base
                 b     ...parametry
                 Mobile:
                 b690F8000 ...definice
                 mFFFF8000   mobilek
   
                 c690F7E05 ...centrum 
                 (e)cho:0  ...base-centre echo timeout 
            BASE 1   info (t)30 ...base info timeout 
           __________
          | 690F0100 |RFC -> Mobile
        ..ETH| 690F0101 | .
        .  |__________|  .
        .          .
  central   .           .
  ROUTER   .           .   BASE 2
 __________  .            . __________
|     |  .           RFC| 690F0200 |RFC -> Mobile
| 690F00FE |ETH.             |     |
|__________|               |__________|
DGe oR   ...režim router    DGe oB   ...režim base
u     ...parametry      b     ...parametry
Mobile:              Mobile:
b690F8000 ...definice      b690F8000  ...definice
mFFFF8000   mobilek       mFFFF8000   mobilek

c690F7E05 ...centrum       c690F7E05  ...centrum
                 (e)cho:0  ...base-centre echo timeout
                 info (t)30 ...base info timeout
         MOBILE
        __________
       |     |
 Base <- RFC | 690F8001 |
       |__________|
    DGe oM   ...režim mobile
    m     ...parametry
    Apps:
    b690F7E00  ...definice
    mFFFFFE00   aplikací

    c690F7E05  ...centrum
    Base:
    B690F0000  ...definice    (h)ome:0  ...volba kmitočtu
    MFFFF8000   bází      (k)eep:30  ...interval volání Centra

Použitá konfigurace vychází z Příkladu 1 s těmito úpravami:

ROUTER
 Tw1: 02 to 0101

BASE 1
 Tw1: 02 to 0200
 Tw2: 02 to 0100

BASE 2
 Tw1: 00 to 0100
    01 to 0100
    7E to 0100

Příklad echo paketu (!) z Mobilky přes Bázi 1:

690F00FEh>
u S00  690F8001  R01 
30/ 69 690F0100   - 
  -  690F0101  E00 
 E00  690F00FE  serd 

 serd  690F00FE  E00 
 E00  690F0101   - 
  -  690F0100  R01 
31/ 69 690F8001 u S00 
690F00FEh>

Echo paket přes Bázi 2:

690F00FEh>
u S00  690F8001  R01 
31/ 72 690F0200  R01 
31/ 77 690F0100   - 
  -  690F0101  E00 
 E00  690F00FE  serd 

 serd  690F00FE  E00 
 E00  690F0101   - 
  -  690F0100  R01 
30/ 77 690F0200  R01 
31/ 72 690F8001 u S00 
690F00FEh>

Spojení mezi Bázemi po SCC

Využití SCC kanálu pro spojení mezi Bázemi (retranslace do drátů) má omezené možnosti. Paket z Mobilky musí provést záznam do dynamických routingových tabulek v Bázi nebo Routru. Tento paket musí vstoupit do nódu v režimu Báze nebo Routr jedním z kanálů RFC, ETH nebo SCC. Přitom kanál SCC lze připojit pouze jeden (například SCC3 v menu SIe3rN1 a současně Ne1LS3). Tento jeden kanál může pokračovat jen k jedné další CU, nelze tedy pomocí SCC linku větvit. Příklad:

Router      Base 1      Base 2     Base 3
                          \|/
                  \|/        |
         \|/        |       0300
          |       0200-SCC2---SCC3-0301
         0100-SCC2---SCC3-0201
00FE-SCC2---SCC3-0101

Funkce Báze a Routru v dynamickém routingu

Podobným způsobem lze vytvořit různě konfigurované sítě. Nutné je, aby byl v každé Base CU vybrán jeden nód s RFC pro mód MM_BASE. Tento nód musí být vstupním na trase z Mobilek přes právě konfigurovanou Bázi do Centra. Nód má pevně konfigurované spojení s CU Central ROUTER a se skupinou adres Aplikací v Centru.

Na trase z Báze do Centrálního routru mohou být zařazeny další CU, které nejsou Bázemi. V každé z nich musí být jeden nód (vstupní ve směru z Báze do Centra) v módu MM_ROUTER. Z těchto nódů stejně jako z Bází musí být pevně definován routing do Centrálního routru a do centrálních Aplikací.

Příklad:

               . Base 1
Central           .            Mobile
Router 1 . . . . Router 2 . 
              .
               . Base 2 . . . Base 3

Paket cestou z Mobilky přes některou z Bází a Router 2 do Centrálního Routru vytvoří na své trase záznamy do dynamických routingových tabulek v Bázi, Routru 2 a Routru 1. Následný paket z Routru 1 používá adresu Mobilky jako destination. Podle této dst najde cestu v dynamických routingových tabulkách v Routru 1, Routru 2 a v Bázích. Baze 2 vykonává také funkci Routru pro spojení přes Bázi 3.

V tom je rozdíl od dosavadního mobilního módu, který na trase z Centra do Báze používal jako adresu dst Bázi zatímco adresu Mobilky nesl v navíc v hlavičce paketu. V Bázi pak byla hlavička přestavěna tak, aby se adresa Mobilky dostala na pozici dst.

2.5. Přepínání Bází

Pro testy přepínání Bází je možno použít funkci mP.

Následující ukázka navazuje na Příklad 2 , stejně je možno použít i Příklad 1 .

Mobilka se podle vyhodnocení dostupných bází přepne na jednu z nich, viz menu mrm (Mobilka v Příkladu 2):

>>mrm

>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0100 Dis:0 Rss:-64 Crit:993 DQ:31 FID:0 
KLeft:16 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;0.00bps tx:0.00;13.07bps 
Problem: y:0.000 dy:1.348 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-64 Dq:31 ttl:111
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
993| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-88 Dq:31 ttl:102
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
979| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

>>!h0fe

690F00FEh>!

690F00FEh>
u S00  690F8001  R01 
30/ 82 690F0100   - 
  -  690F0101  E00 
 E00  690F00FE  serd 

 serd  690F00FE  E00 
 E00  690F0101   - 
  -  690F0100  R01 
30/ 64 690F8001 u S00
690F00FEh>

Spojení do centrálního Routru probíhá přes Bázi 690F0100.

Pro otestování komunikace přes Bázi 690F0200 využijeme funkci mP v Mobilce. Zde nastavíme parametr Pifka, který sníží parametr Crit vybrané Báze a Mobilka se pak přepne na jinou Bázi:

>>mP

Pifkas setting:
(a)ddr:690F0100h (t)imeout:300s
(s)et 
set (o)thers
(c)lear all
(q)uit
>>s

Výsledek je vidět v tabulce mrm:

>>mrm

>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0200 Dis:0 Rss:-88 Crit:979 DQ:31 FID:0 
KLeft:25 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;7.29bps tx:0.01;82.59bps 
Problem: y:0.000 dy:0.036 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-64 Dq:31 ttl:115
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
248| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
296| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-88 Dq:31 ttl:63
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
979| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

V prvním slouci tabulky pro Bázi 690F0100 se objevil zbývající čas, po který platí Pifka, zde 296sec. Nad ním je výrazně snížené kritérium pro tuto Bázi. Výsledkem je přepnutí na Bázi 690F0200. Echo paket nyní prochází přes Bázi 690F0200. Adresa 690F0100 nyní vykonává pouze funkci dynamického routru na cestě z Báze 690F0200 do centrálního Routru 690F00FE:

690F00FEh>!

690F00FEh>
u S00  690F8001  R01 
31/ 87 690F0200  R01 
30/ 89 690F0100   - 
  -  690F0101  E00 
 E00  690F00FE  serd 

 serd  690F00FE  E00 
 E00  690F0101   - 
  -  690F0100  R01 
30/ 68 690F0200  R01 
30/ 88 690F8001 u S00 
690F00FEh>

Menu mP umožňuje zrušit Pifku povelem mPc nebo nastavit Pifku pro všechny ostatní adresy povelem mPo. Vliv parametru Pifka skončí po vypršení timeoutu mPt.

Funkce Pifky v dynamickém routingu

Pokud nastávají poruchy v komunikaci mezi Mobilkou a některou z Bází, pak narůstá kalkulovaný parametr Problem. Pokud Problem překročí určitou mez (DGemtP), je zapnut pro tuto Bázi na čas (DGemp) parametr Pifka, který nastaveným poměrem (DGemtp) sníží hodnotu kritéria Crit uvedenou v tabulce mrm. Mobilka pak přejde na jinou Bázi, pokud je k dispozici a má vyšší hodnotu Crit.

2.6. Datové pakety

Pakety nesoucí uživatelská data mají stejný formát, jako ve standardní nemobilní síti. Typ paketu je 0x09 nebo 0x89. Na pozicích src a dst v hlavičce paketu je adresa Mobilky a Aplikace v Centru nebo naopak.

Mobilka eviduje pakety odeslané do některé aplikace v Centru s adresou podle parametru DGemb,m. Po dobu (k)eep timeout po odeslání takového paketu není vysílán další (k)eep paket do Centra. Na monitoringu snímaném na Bázi v příkladu Mobil 1 – základní popis vidíme, že po dobu vysílání user paketů s daty 0xAAAA je přerušeno vysílání (k)eep paketů.

09:45:40.775|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|23A*31* 66  0*90 0dat 0
09:46:10.683|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|23B*29* 65  0*90 0dat 0
09:46:36.942|690F0100 690F8001|690F7E01 690F8001|23C*29* 65  2*09 0dat 0
AAAA
09:46:56.889|690F0100 690F8001|690F7E01 690F8001|23D*31* 65  2*09 1dat 0
AAAA
09:47:16.900|690F0100 690F8001|690F7E01 690F8001|23E*28* 65  2*09 2dat 0
AAAA
09:47:36.944|690F0100 690F8001|690F7E01 690F8001|23F*31* 65  2*09 3dat 0
AAAA
09:48:06.694|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|240*30* 65  0*90 0dat 0
09:48:36.666|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|241*30* 65  0*90 0dat 0

2.7. Kontrola ETH kanálu

Pokud v mobilní síti podle příkladu Mobil 1 – základní popis dojde k přerušení komunikace Báze-Centrum na lince ETH, pak Báze pokračuje v rádiovém spojení s Mobilkou ale spojení Mobilka-Centrum je nefunkční.

Pro tento případ je možno aplikovat na Bázi funkci base-centre (e)cho timeout. Aktivuje se vložením časového intervalu do parametru DGebe, například 10 sec. V tomto intervalu jsou vysílány pingy na adresu Centra (DGebc) a je sledována odpověď:

10:10:09.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 4dat 0
0004
10:10:09.850|690F0101 690F00FE|690F0100 690F7E05|E00I  OUT  2n94 4dat 0
8004

Pokud se odpověď neobjeví dvakrát po sobě, pak je zakázáno vysílání na RF kanálu této Bázové stanice.

10:10:19.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 5dat 0
10:10:19.850|690F0101 690F00FE|690F0100 690F7E05|E00I  OUT  2n94 5dat 0
10:10:29.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 6dat 0
10:10:39.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 7dat 0
10:10:49.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 0dat 0
10:10:59.849|690F00FE 690F0101|690F7E05 690F0100|E00I  IN  2N94 1dat 0

Tento výpadek komunikace na RFC způsobí, že se Mobilka přepne na jinou Bázi, pokud je k dispozici:

10:09:47.442|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26D RFTX   0 90 0dat 0
10:09:47.531|690F8001 690F0100|         |26D*31~ 64  0*06 ack
10:10:17.513|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26E RFTX   0 90 0dat 0
10:10:17.602|690F8001 690F0100|         |26E*31~ 64  0*06 ack
10:10:47.437|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX   0 90 0dat 0
10:10:48.698|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX d  0 D0r0dat 0
10:10:52.493|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX d  0 D0r0dat 0
10:10:54.559|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX d  0 D0r0dat 0
10:10:56.619|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX d  0 D0r0dat 0
10:10:58.680|690F0100 690F8001|690F00FE 690F8001|26F RFTX d  0 D0r0dat 0

Zde se nepodařilo odeslat (k)eep paket z Mobilky, proto se v Mobilce objevil parametr Pifka, poklesla hodnota Crit pro 690F0100 a Mobilka se přepnula na druhou Bázi 690F0200:

>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0200 Dis:0 Rss:-84 Crit:991 DQ:31 FID:0 
KLeft:2 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;0.00bps tx:0.00;19.81bps 
Problem: y:0.059 dy:0.510 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-64 Dq:31 ttl:73
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
248| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
046| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-84 Dq:31 ttl:110
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
991| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Další komunikace probíhá přes Bázi 690F0200:

10:11:17.436|690F0200 690F8001|690F00FE 690F8001|270 RFTX   0 90 0dat 0
10:11:17.526|690F8001 690F0200|         |270*31~ 86  0*06 ack
10:11:47.448|690F0200 690F8001|690F00FE 690F8001|271 RFTX   0 90 0dat 0
10:11:47.537|690F8001 690F0200|         |271*31~ 84  0*06 ack

Po obnovení ETH spojení a přijetí 2 pingů z Centra je funkce RFC obnovena. Přepnutí Mobilky zpět na původní Bázi nemusí proběhnout ihned, protože mechanismus přepínání se vyhýbá častému přepnutí, pokud není nutné.

2.8. Rozdělení adres

Nový mobilní režim vyžaduje správné rozvržení adresních prostorů, zejména s ohledem na možné rozšiřování sítě o další účastníky a další kmitočty.

MOBILKY

Adresy Mobilek musí být rozpoznatelné pomocí adresové báze a masky. Ve výše uvedeném příkladu jsou:

 báze b 690F8000 (parametr DGeub v Routru a DGebb v Bázi)
 maska m FFFF8000 (parametr DGeum v Routru a DGebm v Bázi)

Adresy Mobilek mohou tedy nabývat hodnot:

    690F8001
    690F8002
    ...
    690FFFFF

Pouze tyto src a dst adresy jsou zpracovávány dynamickým routingem mobilní sítě.

BÁZE

Adresy Bází musí také vyhovovat podmínce adresové báze a masky, zde:

 báze  B 690F0000 (parametr DGemB v Mobilce)
 maska M FFFF8000 (parametr DGemM v Mobilce)

Tato definice Bází je pro Mobilku podmínkou pro zařazení zachycené stanice do seznamu Bází. V příkladu spadají do této množiny také Centrální aplikace se kterými Mobilka komunikuje. Tyto adresy však nepracují s RFC, proto je není třeba složitě vylučovat ze seznamu potenciálních Bází.

Druhou okolností pro výběr adres Bází je možnost provozu mobilní sítě na více kmitočtech.

Síť v novém mobilním režimu může pracovat s více kmitočty. Mobilka se přelaďuje na kmitočet nejvhodnější Báze, která je k dispozici. Na každé lokaci (stanovišti) Báze může být umístěno až 16 CU (rádiových modemů) s různými kmitočty. Každý z nich může používat až 4 adresy. V našem příkladu používá jen 2 adresy – jednu pro RFC a druhou pro ETH kanál. Dále uvedené doporučené schéma adres rezervuje adresní prostor pro všechny tyto možnosti.

V tabulce je uvedena jen spodní polovina MORSE adresy. Sloupce představují jednotlivé CU umístěné na lokaci. Každá CU má vyhrazeny 4 adresy pro 4 nódy a jeden z  kmitočtů f0 až f15.

lokace 1:
0100 0104 0108 010C 0110 0114 0118 011C 0120 0124 0128...0138 013C  nód 1
0101 0105 0109 011D 0111 0115 0119 011D 0121 0125 0129...0139 013D  nód 2
0102 0106 010A 010E 0112 0116 011A 011E 0122 0126 012A...013A 013E  nód 3
0103 0107 010B 010F 0113 0117 011B 011F 0123 0127 012B...013B 013F  nód 4
 f0  f1  f2  f3  f4  f5  f6  f7  f8  f9 f10 ... f14 f15 kmitočet

lokace 2:
0140 0144 ...
0141 0145
0142 0146
0143 0147
 f0  f1

lokace 3:
0180 0184 ...
0181 0185
0182 0186
0183 0187
 f0  f1

lokace 4:
01C0 ...
01C1
01C2
01C3
 f0

lokace 5:
0200 ...
 f0

lokace 6:
.
.
.
lokace 500:
7DC0 7DC4 7DC8 7DCC 7DD0 7DD4 7DD8 7DDC 7DE0 7DE4 7DE8...7DF8 7DFC  nód 1
7DC1 7DC5 7DC9 7DCD 7DD1 7DD5 7DD9 7DDD 7DE1 7DE5 7DE9...7DF9 7DFD  nód 2
7DC2 7DC6 7DCA 7DCE 7DD2 7DD6 7DDA 7DDE 7DE2 7DE6 7DEA...7DFA 7DFE  nód 3
7DC3 7DC7 7DCB 7DCF 7DD3 7DD7 7DDB 7DDF 7DE3 7DE7 7DEB...7DFB 7DFF  nód 4
 f0  f1  f2  f3  f4  f5  f6  f7  f8  f9 f10 ... f14 f15 kmitočet

Na tento rozpis navazují:

adresy použité v Centru
00xx

adresy používané Aplikacemi Rance
7Exx

a adresy User Aplikací
7Fxx

Tento rozpis umožňuje použít max. 500 lokací, na každé z nich max. 16 CU se 16 kmitočty. Routing takto rozložených adres pomocí routingových tabulek je obtížný, viz níže. Proto v našem příkladu je výběr zúžen na 125 lokací, které při použití jediného kmitočtu tvoří řadu:

0100
0200
0300
.
.
7D00

Pro využití všech 500 lokací je vhodnější použít routing pomocí Hierarchy Routing Table v menu DHe, které významně zjednodušují práci. HRT umožňují zcela vynechat standardní routingové tabulky. Pokud je možná i volba IP adres podle potřeby sítě, pak je možno odstranit i tabulky ART.

CENTRUM

Centrum v uvedeném příkladu používá 3 skupiny wide z poloviny adresního prostoru net vyhrazeného pro Báze:

690F00xx – adresy pro nódy v Centrálním Routru
690F7Exx – adresy používané aplikacemi Rance
690F7Fxx – adresy pro uživatelské Aplikace

Aplikace pro Ranec a uživatelské aplikace mohou být připojeny přes MAS. Společný adresní prostor pro oba druhy aplikací je definován v Mobilce:

 báze b 690F7E00 (parametr DGmb)
 maska m FFFFFE00 (parametr DGmm)

Pakety z Mobilky na některou z adres tohoto prostoru potlačí vyslání (k)eep paketu.

2.9. Routing pomocí Hierarchy Routing Table

Při vhodně navrženém adresním schématu je možné použít HRT místo běžných routingových tabulek. Takto lze snadno využít všech 500 lokací uvedených v předchozí kapitole.

Při tomto režimu hledá nód nejprve v HRT kombinaci (b)ase a (m)ask, která odpovídá adrese destination. Pak pomocí parametrů (t)oa a tm(a)sk a adresy destination vytvoří adresu to. Podrobný popis je uveden v manuálu pro Setr.

Příkladu 1 mohou být tabulky rTab nahrazeny tabulkami HRT takto:

CENTRUM

Ne:
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 004B108E   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F00FE L E00 S00| - E00|0 0 0 0 1| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

DHe r 1:
Hierarchy Routing Table
  (b)ase  (m)ask  (t)oa  tm(a)sk
(0) 690F0000 FFFFFF00 690F00FE 00000000 ...pro adresy v centru
(1) 690F7E00 FFFFFF00 690F00FE 00000000 ...pro aplikace za MAS
(2) 690F0000 FFFF8000 00000001 FFFFFFFC ...pro Bázové adresy
(3) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(4) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000

Řádek (2) vytvoří adresu to pro kteroukoli Bázi. Jsou-li připojeny další Báze, pak není třeba doplňovat další položky jako při použití rTab.

BÁZE

Ne:
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0049D007   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F0100  S00 S00| - R01|0 0 0 0 1| 15 SERV OFF 304 30
(2) 690F0101  E00 E00| - E00|0 0 0 0 2| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

DHe r 1:
Hierarchy Routing Table
  (b)ase  (m)ask  (t)oa  tm(a)sk
(0) 690F0000 FFFF8000 690F0101 00000000 ...pro centrum, MAS, Báze
(1) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(2) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(3) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(4) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000

DHe r 2:

Hierarchy Routing Table
  (b)ase  (m)ask  (t)oa  tm(a)sk
(0) 690F0000 FFFF8000 690F00FE 00000000 ...pro centrum, MAS, Báze
(1) 690F8000 FFFF8000 690F0100 00000000 ...pro Mobilky
(2) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(3) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(4) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000

Všechny funkce režimu Mobile SDR pracují při použití HRT shodně jako při použití rTab.

2.10. Převod IP adres maskováním

Pokud je možno zvolit IP adresy podobné adresám MORSE jako je tomu v Příkladu 1, pak převod Art tabulkami lze nahradit maskováním. Nastavíme jej v menu EPe, část M-IP-M, pomocí parametrů (b)ase a MAS(K). Parametr (A)rt:1 musí zůstat nenulový, aby byl aktivován režim M-IP-M. Tabulka Art může být prázdná. Nastavíme parametry Sec(u)rity:OFF, (f)rag size:1400bytes. Tato část menu je nastavena shodně v centrálním Routru i v Bázi:

 INTERNET PROTOCOL GATEWAY:
M-IP-M:
(A)rt:1; write (E)nable:OFF (b)ase:690F0000 MAS(K):0000FFFF s(h)ift:0000
(r)epeats:0000 Sec(u)rity:OFF (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
(f)rag size:1400bytes (g)lue (append) up to:0packets

Při rozšiřování sítě v rámci adresního schématu tedy není nutno doplňovat Art tabulky o nové položky.

2.11. Provoz na více kmitočtech

Mobilní síť může být vybavena na každé lokaci několika bázovými stanicemi s různými kmitočty. Mobilka se pak automaticky přeladí na kmitočet té z nich, která je z hlediska zatížení rádiového kanálu nejvýhodnější.

[Důležité]Důležité

Automatické přelaďování kmitočtu vyžaduje novější sw v PIC rádiové části CU. Pro MR160 minimálně 36 a pro MR400, MR300 minimálně 42. Číslo verze sw je dostupné povelem Rhe parametr S(W) ver.

Bázové stanice jsou propojeny vzájemně a s centrálním routrem pomocí kanálu ETH. Stanice na jedné lokaci si vyměňují vzájemně informace o úrovni RF zatížení každé z nich. Souhrnnou informaci (base info), obsahující přehled o RF zatížení stanic na lokaci, vysílá každá z nich na svém kmitočtu. Jeden z kmitočtů (home) je společný pro celou síť a pokrývá celé území mobilní sítě.

Mobilka sbírá zprávy base info a podle nich si udržuje přehled o dostupných bázích a jejich RF zatížení. Z nich pak volí optimální bázi pro komunikaci s centrálním routrem.

Volba adres a kmitočtů

Adresy Bází volíme podle schématu uvedeného v odstavci Rozdělení adres:

location 1:
0100 0104 0108 010C 0110 0114 0118 011C 0120 0124 0128...0138 013C node 1
0101 0105 0109 011D 0111 0115 0119 011D 0121 0125 0129...0139 013D node 2
0102 0106 010A 010E 0112 0116 011A 011E 0122 0126 012A...013A 013E node 3
0103 0107 010B 010F 0113 0117 011B 011F 0123 0127 012B...013B 013F node 4
 f0  f1  f2  f3  f4  f5  f6  f7  f8  f9 f10 ... f14 f15 freq.

location 2:
0140 0144 0148 040C ...
0141 0145 0149 041D
0142 0146 014A 040E
0143 0147 014B 040F
 f0  f1  f2  f3

Na jedné lokaci může být až 16 stanic s různými kmitočty. Jeden z kmitočtů, který je společný pro všechny lokace, je označen jako home. Kmitočty mohou následovat v rastru např. 25kHz, není to však podmínkou. Adresy pro nód 1 jsou určeny pro rádiový provoz, další 3 adresy použijeme podle potřeby pro kanál ETH a podobně.

Adresy Mobilek musí splňovat podmínky zapsané v parametrech Bází a Routrů, zde tedy jsou adresy v rozsahu 8000 až FFFF.

Příklad konfigurace

Báze – doplnění konfigurace

Příklad 1 je upraven pro 3 Báze na lokaci 690F0100, které pracují na frekvencích f0, f1, f4.

Pro 690F0100:

Radio parameters:
(T)X:4110000*100Hz (R)X:4110000*100Hz
Frequency off(s)et:NONE :0
Power - (l)evel:7 mW:275
(c)heck period:0
(1)-tx (2)-rx
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
1
Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0
(1) :111 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :111 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>
2
Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0
(1) :111 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :111 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>

Pro 690F0104 je v menu Rpe rozdíl pouze v nastavené frekvenci:

Radio parameters:
(T)X:4110250*100Hz (R)X:4110250*100Hz

Pro 690F0110 jsou frekvence:

Radio parameters:
(T)X:4111000*100Hz (R)X:4111000*100Hz

Menu Rpe1 – Allowed TX freqs:

V menu jsou nenulovými položkami, zde 111, vyznačeny Báze na společné lokaci. Jejich adresy si CU vypočítá podle adresového schématu:

kanál adresa
 (0)  690F 0100
 (1)  690F 0104
 (4)  690F 0110

Jejich frekvence nejsou pro vzájemnou komunikaci Bází důležité, protože ta probíhá po Ethernetu.

Mobilka – doplnění konfigurace

Menu Rpe 1

Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :4110000 (8) :0
(1) :4110250 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :4111000 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0

Menu Rpe 2

Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :4110000 (8) :0
(1) :4110250 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :4111000 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0

Nastavení frekvencí je shodné pro všechny mobilky v síti. V menu Rpe není třeba nastavovat pracovní frekvence (T)X: ani (R)X:. Je však nutno v menu Rpe1 zapsat všechny použité Tx frekvence a v menu Rpe2 všechny použité Rx.

Funkce

Báze vysílají pakety na adresy ostatních Bází na téže lokaci. Těmi si předávají informaci o svém aktivním stavu a o zatížení RF kanálu. Zatížení je vyjádřeno číslem:

 33 - malé zatížení, nižší než parametr DGebw nastavený v Bázi
 22 - střední zatížení, mezi DGebw a DGebg
 11 - vysoké zatížení, vyšší než DGebg

U duplexních stanic se navíc rozlišuje zatížení Tx a Rx kanálu, například 32.

Výsledná informace na lokaci se třemi Bázemi je dostupná povelem mrb:

>>Bt: 3 120 dis:0
addr:690F0110 bir:0433 ttl:106.000000
addr:690F0100 bir:0033 ttl:119.000000
addr:690F0104 bir:0133 ttl:120.000000
>>

Záznam obsahuje:

addr:690F0110  adresa Báze
bir:0433     04 - číslo kanálu
         33 - úroveň zatížení RF kanálu
ttl:106.000000  106 sec - zbývající doba platnosti

Souhrnná informace je vysílána pro Mobilky RF kanálem. Tyto pakety base info jsou krátké, neobsahují data, informace je uložena na místě adresy to:

>>
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
12:18:33.073|F0C00000 690F0100|         |000 RFTX   0 00 bf

Mobilka přijímá pakety base info a sestavuje z nich přehled o dostupných Bázích. Příklad zahrnuje jednu lokaci se třemi Bázemi na kmitočtových kanálech f0, f1, f4 s adresami 690F0100, 690F0104, 690F0110:

>>mrm

>>Mt: 1 120 TLeft:expired B:690F0100 Dis:0 Rss:-67 Crit:754 DQ:6 FID:0 
KLeft:5 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;0.00bps tx:0.00;1.44bps 
Problem: y:0.000 dy:1.726 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-67 Dq:6 ttl:118
 33| 33| 00 00 33! 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
754|754| .  . 754! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .| .  .  .! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
>>

Jiný příklad obsahuje dvě lokace,
na jedné adresy 690F0100 s kmitočtem f0 a 690F0104 s kmitočtem f1,
na druhé lokaci je adresa 690F0200 s kmitočtem f0:

>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0104 Dis:0 Rss:-66 Crit:988 DQ:30 FID:1
KLeft:30 Clu:0 Wm:Loc:0.00Rmt:0.00 Load:rx:0.01;82.91bps tx:0.00;63.82bps
Problem: y:0.007 dy:0.882 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-66 Dq:30 ttl:120
 33| 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
988|988| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-77 Dq:30 ttl:67
 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
987| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mobilka vybere podle parametru Crit optimální Bázi, přeladí se na její kmitočet a přes tuto Bázi komunikuje s centrálním Routrem.

2.12. Přehled komunikace

Výměna informací mezi Bázemi o zatížení jejich rádiových kanálů.

Skupina Bází na každé lokaci si vzájemně sdělí zatížení svých RF kanálů. Výsledek je zapsán v každé Bázi.

Vysílání souhrnné informace o Bázích pro Mobilky.

Souhrnnou informaci o zatížení jednotlivých RFC na lokaci vysílá každá Báze na svém kmitočtu. Mobilka si vytváří přehled o všech lokacích, ze kterých slyší některou z Bází.

Vysílání udržovacích paketů z Mobilek do Centra.

Mobilka si vybere optimální Bázi a přes tu posílá udržovací pakety nebo datové pakety do Centra. Routry a Báze na trase zaznamenávají aktuální směr na Mobilku do svých dynamických routingových tabulek.

Routing datového paketu z Centra do Mobilky.

Paket vyslaný z Centrální aplikace na Mobilku je směrován v Routrech a Bázích podle dynamických routingových tabulek.

2.13. Přehled parametrů pro mobilní režim

Přehled parametrů menu:

 • Rpe – nastavení kmitočtů

 • DGe – nastavení mobilního režimu

 • m – parametry pro diagnostiku mobilního režimu

Parametry menu Rpe:

Báze

>>Rpe

Radio parameters:
(T)X:4110000*100Hz (R)X:4110000*100Hz ... pracovní kmitočet
Frequency off(s)et:NONE :0
Power - (l)evel:7 mW:275
(c)heck period:0
(1)-tx (2)-rx             ... označení ostatních kanálů
de(f)ault (r)ead (w)rite          na společné lokaci
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>1

Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0     ... nenulová hodnota označuje aktivní CU (0),(1)na
(1) :111 (9) :0       lokaci, jejich adresy jsou určeny tabulkou
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :111 (C) :0     ... aktivní kanál (4)
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>q
>>2
Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :111 (8) :0 
(1) :111 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :111 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>

Mobilka

>>Rpe

Radio parameters:
(T)X:4110250*100Hz (R)X:4110250*100Hz ... aktuální pracovní kmitočet,
Frequency off(s)et:NONE :0         mění se podle zvolené Báze,
Power - (l)evel:7 mW:380          nekonfiguruje se
(c)heck period:30
(1)-tx (2)-rx             ... označení ostatních možných
de(f)ault (r)ead (w)rite          kanálů
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>1

Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :4110000 (8) :0         ... kmitočty použitelných kanálů,
(1) :4110250 (9) :0           vysílací TX
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :4111000 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>q
>>2
Allowed RX freqs: (*100Hz)
(0) :4110000 (8) :0         ... kmitočty použitelných kanálů,
(1) :4110250 (9) :0           přijímací RX,
(2) :0 (A) :0              v simplexní CU je RX shodné s TX
(3) :0 (B) :0              v duplexní CU jsou různé
(4) :4111000 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>

Parametry menu DGe pro mobilní režim:

>>DGe

Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM ROUTER      ... volba Router/Base/Mobile
validity (t)imeout:120sec ... platnost záznamu v dynamické tabulce
(N)id:1          ... výběr nódu pro tento režim
Parameters:
mm (m)obile        ... další parametry pro Mobilku
mm mob(i)le obsol     ... starý Mobilní režim, dříve v menu FPe
mm ro(u)ter        ... další parametry pro Router
mm (b)ase         ... další parametry pro Bázi

ob(s)olete
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Router

>>DGe u

Router mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via (S)ystem channel:OFF
(q)uit
>>
(b)

(b)ase:690F8000 – srovnávací adresa pro definici Mobilek

(m)

(m)ask:FFFF8000 – maska pro definici Mobilek

(c)

(c)entre:690F7E05 – adresa centrální aplikace

(w)

Lo(w)/M-L:200promile – vyhodnocení RF zátěže, méně než 20% je stupeň 3

(g)

Hi(g)h/H-M:600promile – 20% až 60% je stupeň 2, více než 60% je stupeň 1

(T)

(T)au:5000ms – pomocný parametr pro vyhodnocování RF zátěže

(o)

(o)wn load treshold:500bps – pomocný parametr pro vyhodnocení datové zátěže

(S)

(S)ystem channel:OFF – zapne vysílání debug zpráv do Systémového kanálu ise 1

Báze

>>DGe b

Base mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Base info (t)imeout:30sec base-centre (e)cho timeout:0sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
(D)isable:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF
(q)uit
>>

Báze používá navíc tyto parametry:

(t)

Base info (t)imeout:30sec — interval odesílání paketu base info do RF kanálu

(e)

base-centre (e)cho timeout:0sec — interval odesílání testovacích ETH pingů do centra – pokud se nevrátí odezva, je přerušeno vysílání na RFC, přerušen dialog mezi Bázemi a Mobilka se pak přepne na jinou Bázi

(D)

(D)isable:OFF — normální stav

(D)isable:ON — Báze je vyřazena, má zakázán dialog mezi Bázemi na lokaci a zakázáno vysílání do RFC

Mobilka

>>DGe m

Mobile mode parameters:
Apps: (b)ase:690F7E00 (m)ask:FFFFFE00 (c)entre:690F7E05
Base: (B)ase:690F0000 (M)mask:FFFF8000
(P)assive:OFF (h)ome frequency id:1
(r)etune timeout:30sec (k)eep timeout:30sec
(p)ifka timeout:60sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via Event (L)og:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF
Retune method parame(t)ers
(q)uit
>>
(b)

Apps: (b)ase:690F7E00 – srovnávací adresa pro definici aplikací

(m)

Apps: (m)ask:FFFFFE00 – maska pro definici aplikací – pakety vyslané na tyto adresy obnoví záznamy v dynamických tabulkách Bází a Routrů a zabrání vysílání keep paketu po dobu DGemk

(c)

(c)entre:690F7E05 – adresa centrální aplikace – na tuto adresu odcházejí keep pakety

(B)

Base: (B)ase:690F0000 – srovnávací adresa pro definici Bází

(M)

Base: (M)mask:FFFF8000 – maska pro definici Bází – pouze tyto adresy jsou akceptovány jako Báze

(P)

(P)assive:OFF – defaultní stav – při tomto nastavení přepíná Mobilní stanice MR duplexerem anténu na MR nebo MW při přechodu mezi provozem na úzkém nebo širokém pásmu.

Signál je na SCC3, pin CD. Ostatní piny na SCC3 pracují standardně a mohou přenášet data příslušného protokolu. Tato odchylka na SCC3, pinu CD se projeví pouze v režimu Mobilky, tedy DGeoM při (P)assive:OFF.

(P)assive: ON – MR nedává signál pro duplexer, SCC3 se chová standardně.

(h)

(h)ome frequency id:1 – číslo kanálu, na kterém Mobilka začíná hledat Báze při startu nebo při ztrátě spojení

(r)

(r)etune timeout:30sec – mezi různými frekvencemi Mobilka nepřepíná dříve, než po uplynutí tohoto času; při přepnutí mezi Bázovkami z různých lokací na stejné frekvenci toto omezení neplatí (tzv. rapid switch)

(k)

(k)eep timeout:30sec – v tomto intervalu vysílá Mobilka udržovací paket do centra na adresu DGemc

(p)

(p)ifka timeout:60sec – na tuto dobu je snížen parametr Crit pro Bázi, se kterou nastávají problémy ve spojení – výsledkem je přepnutí na jinou Bázi, pokud je k dispozici

(w)

Lo(w)/M-L:200promile – limit pro rozlišení stupně zátěže 3 a 2 na RF kanálu – při zatížení RFC menším než 20% času je stupeň 3

(g)

Hi(g)h/H-M:600promile – limit mezi stupni 2 a 1 – zatížení větší než 60% dává stupeň 1

(T)

Load meas (T)au:5000ms – pomocný parametr pro vyhodnocení zátěže RFC

(o)

(o)wn load treshold:500bps – pomocný parametr pro vyhodnocení zátěže přenosu dat

(L)

debug via Event (L)og:OFF – záznam debug zpráv do Event logu

(0) OFF     ... vypnuto
(1) PROBLEMS   ... chybná konfigurace frekvencí, ztráta lokace
(2) +RETUNE INFO ... (1)+ přeladění na jinou Bázi 
(3) FULL DIAG  ... všechny zprávy
(S)

debug via (S)ystem channel:OFF – zprávy odesílané do System channel 1 (menu ise)

(0) OFF  ...vypnuto
(1) INFO ...zprávy o přepnutí Bází a podobné
(2) TRACE ...zpráva vysílána v intervalu 1 sec 
(3) FULL ...tabulka mrm vysílána v intervalu 1 sec,
       vysoká zátěž kanálu
(t)

Retune method parame(t)ers – parametry významné pro přelaďování na jiné Báze:

>>DGE mt

Retune method parameters:
Retune m(o)de:RSS/DQ
(D)q weigh [mode RSS/DQ]:700promile
(M)edia type setting
Criterium (h)ysteresis:20promile
Dq transform curve: Kx(1):15 Ky(2):950promile
Rss transform curve: Kx(3):85dBm Ky(4):800promile
Problem meas (T)au:15000ms (P)roblem treshold:900promile
Problem (u)ncertainity treshold:100 [1/100]
Bobeks:
(r)ss:150promile (p)ifka:250promile
(c)onnection:250promile
pac(k)ets:650promile
(q)uit
>>
(o)

Retune m(o)de:RSS/DQ – metoda zpracování RSS a DQ při hodnocení Báze

(0) RSS/DQ ...DQ má váhu podle DGemtD, váha RSS je doplněk do 1000
(1) DQ   ...jiné váhy, ve vývoji
(D)

(D)q weigh [mode RSS/DQ]:700promile – váha DQ, váha RSS je 1000 – D

Pro všechny Báze na jedné lokaci se počítá se společnou hodnotou RSS a společnou hodnotou DQ.

(M)

(M)edia type setting – přenosové médium v jednotlivých kanálech jsou charakterizována čtyřbitovým znakem, příklad:

MR: 0010 = 0x02
MW: 0101 = 0x05

význam bitů zleva:
bit 3  - res
bit 2  - 0 kanál preferovaný pro přenos jednotlivých paketů
       (packet)
      1 kanál preferovaný pro přenos velkého množství dat
       (connection)
bity 1,0 - 00 ETH
      01 wide - široké pásmo
      10 narrow - pásmo 25 kHz
      11 mikrovlnný kanál
(h)

Criterium (h)ysteresis:20promile – parametr Crit se musí změnit alespoň o tuto hodnotu, aby vyvolal změnu kanálu

(1)

Dq transform curve: Kx(1):15 – pro převod hodnot DQ na hodnotu použitou ve výpočtu se používá dvojice úseček definovaná souřadnicemi DQ/hodnota: 0/0, Kx(1)/Ky(2), 31/1000.

(2)

Dq transform curve: Ky(2):950promile – druhá souřadnice převodních úseček pro DQ

(3)

Rss transform curve: Kx(3):85dBm – definice převodních úseček pro RSS

(4)

Rss transform curve: Ky(4):800promile – druhá souřadnice převodních úseček pro RSS

(T)

Problem meas (T)au:15000ms – pomocný parametr pro výpočet parametru Problem, delší čas zvyšuje vliv historických hodnot parametru Problem a zpomaluje reakce na nové události

(P)

(P)roblem treshold:900promile – parametr Problem se počítá z více ukazatelů, narůstá zejména při neúspěšné komunikaci s centrem. Je-li překročen limit (P)roblem treshold, pak je pro tento kanál nastaven stav Pifka. Výsledkem je, že Mobilka se pokusí použít vhodnější Bázi.

(u)

Problem (u)ncertainity treshold:100 [1/100] – současně s parametrem Problem se počítá i parametr Problem uncertainity (nejistota Problému). Nejistota klesá s čerstvými údaji o úspěšné nebo neúspěšné komunikaci. Nejistota nesmí být větší než zde nastavená mez aby došlo k aplikaci Pifky.

(r)

(r)ss:150promile – touto hodnotou (=0,15) se vynásobí všechna kritéria na lokaci s výjimkou kanálu home (DGemh) v případě, že RSS zeslábne pod -95dBm. Výsledkem je přepnutí na kanál home, na kterém je snadnější navázání komunikace na příští lokaci.

(p)

(p)ifka:250promile – touto hodnotou (=0,25) se vynásobí kritérium kanálu, kterému byl přidělen stav pifka. Výsledkem je, že Mobilka přejde na jinou Bázi, pokud je k dispozici.

(c)

(c)onnection:250promile – touto hodnotou (=0,25) se při přenosu dat typu „connection“, t.j. velký objem dat, vynásobí kritérium na kanálech nevhodných pro tento přenos. Příkladem jsou kanály s parametrem DGemtM0 = 2, tedy MR160.

(k)

pac(k)ets:650promile – touto hodnotou (=0,65) se při přenosu dat typu „packet“, t.j. krátké pakety, vynásobí kritérium na kanálech nevhodných pro tento přenos. Příkladem jsou kanály s parametrem DGemtM0 = 5, tedy MW160.

Výsledkem posledních dvou parametrů je, že přenosem krátkých dat se zabývají modemy úzkopásmové (MR) a modemy širokopásmové (MW) zůstávají k dispozici pro přenos velkých objemů dat. Tyto přenosy do různých Mobilek mohou probíhat současně.

Diagnostická zpráva na Routru

690F00FEh>mrd
690F00FEh>Drt: 1 120
d690F8001 t690F0101 q23 120
690F00FEh>

Dynamická routingová tabulka pro každou evidovanou Mobilku obsahuje adresu to, přes kterou je Mobilka dostupná.

 • Drt: 1 120 – Dynamic routing table, počet evodovaných Mobilek, max. timeout

 • d690F8001 t690F0101 q23 120 – adresa destination (na Mobilku), adresa to (na Bázi), zbývající čas platnosti (120) je nastaven na maximum každým paketem, tedy i tímto dotazem

Diagnostická zpráva na Bázi

Dynamická routingová tabulka:

690F0100h>mrd
690F0100h>Drt: 3 120
d690F8001 t690F8001 q85 120
d690F8000 t690F8000 q67 0
d690F8003 t690F8003 q72 0
690F0100h>

Obsah tabulky má shodný význam, jako v případě Routru. Je zde evidováno také několik Mobilek, kterým již vypršel timeout.

Přehled o Bázích na společné lokaci:

690F0100h>mrb
690F0100h>Bt: 3 120 dis:0
addr:690F0110 bir:0433 ttl:0.000000
addr:690F0104 bir:0133 ttl:120.000000
addr:690F0100 bir:0033 ttl:118.000000
690F0100h>
 • Bt: 3 120 dis:0 – Base table, počet Bází na lokaci, max. timeout, zákaz RF provozu jako důsledek ztráty spojení s centrem, viz menu DGebe (0 – RF provoz povolen)

 • addr:690F0100 bir:0033 ttl:118.000000 – adresa Báze, její číslo kanálu (00), zátěž RF kanálu (33), zbývající čas platnosti

Diagnostická zpráva na Mobilce

>>mrm
>>Mt: 2 120 TLeft:expired B:690F0100 Dis:0 Rss:-74 Crit:992 DQ:31 FID:0 
KLeft:7 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.03;415.3bps tx:0.02;275.63bps
Problem: y:0.376 dy:0.725 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-74 Dq:31 ttl:115
 33| 22! 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
992|892! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .| .! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Addr:690F0200 Rss:-87 Dq:30 ttl:5
 00 23! 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
 . 928! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .  .! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
0. Addr:00000000 n:0
1. Addr:00000000 n:0
2. Addr:00000000 n:0
>>
 • Mt: 2 120 – Mobile table, počet zachycených lokací (2) a doba platnosti záznamu (120s)

 • TLeft:expired – čas (sec) zbývající do konce zákazu přeladění na jinou frekvenci, dekrementuje se z výchozí hodnoty v menu DGe (r)etune timeout:30sec dosazené při změně frekvence. Klidová hodnota je expired.

 • B:690F0100 – adresa aktivní Báze

 • Dis:0 – disabled – 0 je aktivní člen dvojice MR-MW, 1 je pasivní člen

 • Rss:-74 – Rss Báze vybrané Mobilkou

 • Crit:992 – Kritérium vybrané Báze, Kritérium je vypočítané číslo, které zahrnuje všechny uvažované okolnosti pro výběr optimální Báze

 • DQ:31 – DQ vybrané Báze

 • FID:0 – číslo vybraného frekvenčního kanálu

 • KLeft:7 – počet sekund zbývajících do odeslání keep paketu do centra

 • Clu:0 – provoz v clusteru, 0 znamená, že na lokaci jsou pouze stanice MR, 1 označuje provoz MR a MW na lokaci

 • Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 – watermark – zátěž komunikační linky, výchozí informace pro přepnutí na kanál MR nebo MW

 • Load:rx:0.03;415.30bps tx:0.02;275.63bps – skutečný datový tok na lince

 • Problem: y:0.376 dy:0.725 – kalkulované číslo zahrnující vliv spojení, která se nepodařilo provést. Pokud Problem překročí hranici DGemtP, je kanálu přidělen stav Pifka.

 • TAdren:0 – počet sec zbývajících do konce tvrdého přepnutí na provoz MR nebo MW, viz menu mA

Následují čtveřice řádků pro každou lokaci, ze které je zachycena zpráva base info:

 • Addr:690F0100 Rss:-65 Dq:22 ttl:104 – adresa, která přísluší nódu 1 a kanálu f0 na dané lokaci. Ostatní adresy na lokaci jsou odvozeny přičtením 4 pro každý další kanál. Rss a DQ jsou zjištěny z přijatého paketu base info a s touto hodnotou je počítáno i pro ostatní kanály na lokaci. Čas ttl:104 zbývá do konce platnosti záznamu. Nastavuje se na hodnotu DGet po přijetí každého paketu z Báze.

 • 33| 22! 00 00 – zatížení RF kanálu jednotlivých Bází. Hodnota 33 je nízké zatížení, 22 střední, 11 vysoké, 00 neni informace o Bázi. Hranice zatížení se nastavují parametry DGebw, DGebg v Bázích. Svislá čára označuje Bázi, která pracuje, vykřičník označuje frekvenci home.

 • 992|892! . . – Kritérium vypočtené pro jednotlivé Báze. Mobilka volí Bázi s nejvyšším Kritériem. Tento parametr se počítá s ohledem na mnoho faktorů. Zde je Kritérium sníženo pro kanál f1 vlivem většího RF zatížení tohoto kanálu.

 • .| .! . . – na tento řádek je zapisován čas (sec) zbývající do konce platnosti stavu Pifka. Na počátku stavu Pifka je zde čas podle DGemp, při ručním vyvolání tohoto stavu čas podle menu mP.

Trojice řádků na konci zprávy je filtrem pro nově zachycené Báze:

 • 0. Addr:00000000 n:0 – každá Báze, která je zachycena poprvé, je zde zaznamenána. Teprve po druhém paketu přijatém z této Báze, je zařazena mezi aktivní Báze. Zaznam pak již není brán v úvahu. Současně mohou být evidovány max. 3 nové Báze.

Diagnostická zpráva na Mobilce – přehledná

>>mg
>>Mt overview:
 TLeft:exp. B:690F0100 Dis:0 Rss:-70 DQ:30 FID:0
690F0100:XN++N+++++++++++
690F0200:,^,,,,,,,,,,,,,,
>>

Stručná verze zprávy mrm. Vhodná pro práci v zatížené síti.

Diagnostická zpráva na Mobilce – zkrácená

Nejdříve v menu ma vložíme adresu lokace, tedy adresu příslušející kanálu f0, nódu 1. Pak na požadavek mG dostaneme výpis ze zprávy mrm omezený na vybranou lokaci.

>>mG
>>Mt location: 690F0100 TLeft:expired B:690F0100 Dis:0 Rss:-70 Crit:988 
DQ:30 FID:0 KLeft:10 Clu:0 Wm:Loc:0.00 Rmt:0.00 Load:rx:0.00;0.00bps 
tx:0.00;3.96bps Problem: y:0.000 dy:1.505 TAdren:0

Addr:690F0100 Rss:-70 Dq:30 ttl:106
 33! 33| 00 00 33| 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
988!988| .  . 988| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 .! .| .  .  .| .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
>>

Testovací Base Info

Povelem mB vyslaným na Bázi způsobíme vyslání zprávy Base info kanálem RF této Báze. Pravidelné vysílání Base info probíhá v intervalech DGebt.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.