Dynamický routing v MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/sdr.html

Verze pro tisk

6. Dynamický routing v MORSE

Tato část menu je ve vývoji. Původní význam zkratky Semi Dynamical Routing, nyní Morse Redundancy Solution vyjadřuje funkci automatické volby komunikační trasy podle situace v síti. Obsahuje 3 samostatné části:

Morse Redundancy Solution:
(N)ode extensions
(G)lobals
(H)ierarchy Routing Table
(q)uit
>>

6.1. Node extensions

Menu obsahuje seznamy variantních routingových tabulek. Tyto jsou používány v systému Morse Redundancy Solution, tedy při volbě náhradních tras podle menu DGe oN. Popis v příručce Jak na MORSE 2, kapitola Dynamický routing – Next Hop.

Volbou DNe dostaneme tabulku, ve které lze zapisovat čísla variantních routingových tabulek stejně jako v menu Ne:

 Node Extensions:
   retab
Nid |l w n g| Mode
(0) |0 0 0 0| 0
(1) |0 0 0 0| 0
(2) |0 0 0 0| 0
(3) |0 0 0 0| 0
(4) |0 0 0 0| 0

Dalším zanořením, například 1 vstoupíme do menu, kde je nutno pro režim NEXT NODE zapnout vysílání testovacích paketů (K)eep lines do stavu ON.

Node Extensions:
(l)o:0 (w)i:0 (n)e:0 (g)l:0 (H)rt:0
(K)eep lines:OFF

Položka (H)rt:0 je ve vývoji.

6.2. Globals – Mobilní režim

Menu Globals obsahuje parametry pro Mobilní režim a pro režim přepínání záložní trasy Next Hop. Od verze 9.0.0.0 jsou sem přesunuty také parametry pro starší mobilní režim z menu FPe. Popisy těchto režimů jsou uvedeny v příručce Jak na MORSE 2.

Z hlavního menu zvolíme DGe Enter:

>>DGe

Dynamic routing: Globals
m(o)de:MM ROUTER      ... volba Router/Base/Mobile
validity (t)imeout:120sec ... platnost záznamu v dynamické tabulce
(N)id:1          ... výběr nódu pro tento režim
Parameters:
mm (m)obile        ... další parametry pro Mobilku
mm mob(i)le obsol     ... starý Mobilní režim, dříve v menu FPe
mm ro(u)ter        ... další parametry pro Router
mm (b)ase         ... další parametry pro Bázi

ob(s)olete
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Parametrem m(o)de zvolíme režim:

>>DGe o

 mode
(0) OFF       ...standardní režim, stacionární routing
(M) MM MOBILE    ...mobilní mód, mobilka
(O) MM MOBILE OBSOL ...starý mobilní mód, mobilka
(L) MM BALANCED   ...vývoj
(R) MM ROUTER    ...mobilní mód, router
(B) MM BASE     ...mobilní mód, báze
(N) NEXT HOP    ...záložní trasa, režim Next Hop
(K) NEXT HOP+KEEPS ...záložní trasa, režim Next Hop+Keep

Následují parametry pro oba mobilní režimy.

Router

>>DGe u

Router mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via (S)ystem channel:OFF
(q)uit
>>
(b)

(b)ase:690F8000 – srovnávací adresa pro definici Mobilek

(m)

(m)ask:FFFF8000 – maska pro definici Mobilek

(c)

(c)entre:690F7E05 – adresa centrální aplikace

(w)

Lo(w)/M-L:200promile – vyhodnocení RF zátěže, méně než 20% je stupeň 3

(g)

Hi(g)h/H-M:600promile – 20% až 60% je stupeň 2, více než 60% je stupeň 1

(T)

(T)au:5000ms – pomocný parametr pro vyhodnocování RF zátěže

(o)

(o)wn load treshold:500bps – pomocný parametr pro vyhodnocení datové zátěže

(S)

(S)ystem channel:OFF – zapne vysílání debug zpráv do Systémového kanálu ise 1

Báze

>>DGe b

Base mode parameters:
Mobile: (b)ase:690F8000 (m)ask:FFFF8000 (c)entre:690F7E05
Base info (t)imeout:30sec base-centre (e)cho timeout:0sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
(D)isable:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF
(q)uit
>>

Báze používá navíc tyto parametry:

(t)

Base info (t)imeout:30sec – interval odesílání paketu base info do RF kanálu

(e)

base-centre (e)cho timeout:0sec — interval odesílání testovacích ETH pingů do centra – pokud se nevrátí odezva, je přerušeno vysílání na RFC, přerušen dialog mezi Bázemi a Mobilka se pak přepne na jinou Bázi

(D)

(D)isable:OFF — normální stav

(D)isable:ON — Báze je vyřazena, má zakázán dialog mezi Bázemi na lokaci a zakázáno vysílání do RFC

Mobilka

>>DGe m

Mobile mode parameters:
Apps: (b)ase:690F7E00 (m)ask:FFFFFE00 (c)entre:690F7E05
Base: (B)ase:690F0000 (M)mask:FFFF8000
(P)assive:OFF (h)ome frequency id:1
(r)etune timeout:30sec (k)eep timeout:30sec
(p)ifka timeout:60sec
Load treshold: Lo(w)/M-L:200promile Hi(g)h/H-M:600promile
Load meas (T)au:5000ms (o)wn load treshold:500bps
debug via Event (L)og:OFF
debug via (S)ystem channel:OFF
Retune method parame(t)ers
(q)uit
>>
(b)

Apps: (b)ase:690F7E00 – srovnávací adresa pro definici aplikací

(m)

Apps: (m)ask:FFFFFE00 – maska pro definici aplikací – pakety vyslané na tyto adresy obnoví záznamy v dynamických tabulkách Bází a Routrů a zabrání vysílání keep paketu po dobu DGemk

(c)

(c)entre:690F7E05 – adresa centrální aplikace – na tuto adresu odcházejí keep pakety

(B)

Base: (B)ase:690F0000 – srovnávací adresa pro definici Bází

(M)

Base: (M)mask:FFFF8000 – maska pro definici Bází – pouze tyto adresy jsou akceptovány jako Báze

(P)

(P)assive:OFF – při tomto nastavení přepíná stanice MR duplexerem anténu na MR nebo MW při přechodu mezi provozem na úzkém nebo širokém pásmu, signál je na SCC3

(P)assive: ON – MR nedává signál pro duplexer

(h)

(h)ome frequency id:1 – číslo kanálu, na kterém Mobilka začíná hledat Báze při startu nebo při ztrátě spojení

(r)

(r)etune timeout:30sec – mezi různými frekvencemi Mobilka nepřepíná dříve, než po uplynutí tohoto času; při přepnutí mezi Bázovkami z různých lokací na stejné frekvenci toto omezení neplatí (tzv. rapid switch)

(k)

(k)eep timeout:30sec – v tomto intervalu vysílá Mobilka udržovací paket do centra na adresu DGemc

(p)

(p)ifka timeout:60sec – na tuto dobu je snížen parametr Crit pro Bázi, se kterou nastávají problémy ve spojení – výsledkem je přepnutí na jinou Bázi, pokud je k dispozici

(w)

Lo(w)/M-L:200promile – limit pro rozlišení stupně zátěže 3 a 2 na RF kanálu – při zatížení RFC menším než 20% času je stupeň 3

(g)

Hi(g)h/H-M:600promile – limit mezi stupni 2 a 1 – zatížení větší než 60% dává stupeň 1

(T)

Load meas (T)au:5000ms – pomocný parametr pro vyhodnocení zátěže RFC

(o)

(o)wn load treshold:500bps – pomocný parametr pro vyhodnocení zátěže přenosu dat

(L)

debug via Event (L)og:OFF – záznam debug zpráv do Event logu

(0) OFF     ... vypnuto
(1) PROBLEMS   ... chybná konfigurace frekvencí, ztráta lokace
(2) +RETUNE INFO ... (1)+ přeladění na jinou Bázi 
(3) FULL DIAG  ... všechny zprávy
(S)

debug via (S)ystem channel:OFF – zprávy odesílané do System channel 1 (menu ise)

(0) OFF  ...vypnuto
(1) INFO ...zprávy o přepnutí Bází a podobné
(2) TRACE ...zpráva vysílána v intervalu 1 sec 
(3) FULL ...tabulka mrm vysílána v intervalu 1 sec,
       vysoká zátěž kanálu
(t)

Retune method parame(t)ers – parametry významné pro přelaďování na jiné Báze:

>>DGE mt

Retune method parameters:
Retune m(o)de:RSS/DQ
(D)q weigh [mode RSS/DQ]:700promile
(M)edia type setting
Criterium (h)ysteresis:20promile
Dq transform curve: Kx(1):15 Ky(2):950promile
Rss transform curve: Kx(3):85dBm Ky(4):800promile
Problem meas (T)au:15000ms (P)roblem treshold:900promile
Problem (u)ncertainity treshold:100 [1/100]
Bobeks:
(r)ss:150promile (p)ifka:250promile
(c)onnection:250promile
pac(k)ets:650promile
(q)uit
>>
(o)

Retune m(o)de:RSS/DQ – metoda zpracování RSS a DQ při hodnocení Báze

(0) RSS/DQ ...DQ má váhu podle DGemtD, váha RSS je doplněk do 1000
(1) DQ   ...jiné váhy, ve vývoji
(D)

(D)q weigh [mode RSS/DQ]:700promile – váha DQ, váha RSS je 1000 – D

Pro všechny Báze na jedné lokaci se počítá se společnou hodnotou RSS a společnou hodnotou DQ.

(M)

(M)edia type setting – přenosové médium v jednotlivých kanálech jsou charakterizována čtyřbitovým znakem, příklad:

MR: 0010 = 0x02
MW: 0101 = 0x05

význam bitů zleva:
bit 3  - res
bit 2  - 0 kanál preferovaný pro přenos jednotlivých paketů
       (packet)
      1 kanál preferovaný pro přenos velkého množství dat
       (connection)
bity 1,0 - 00 ETH
      01 wide - široké pásmo
      10 narrow - pásmo 25 kHz
      11 mikrovlnný kanál
(h)

Criterium (h)ysteresis:20promile – parametr Crit se musí změnit alespoň o tuto hodnotu, aby vyvolal změnu kanálu

(1)

Dq transform curve: Kx(1):15 – pro převod hodnot DQ na hodnotu použitou ve výpočtu se používá dvojice úseček definovaná souřadnicemi DQ/hodnota: 0/0, Kx(1)/Ky(2), 31/1000.

(2)

Dq transform curve: Ky(2):950promile – druhá souřadnice převodních úseček pro DQ

(3)

Rss transform curve: Kx(3):85dBm – definice převodních úseček pro RSS

(4)

Rss transform curve: Ky(4):800promile – druhá souřadnice převodních úseček pro RSS

(T)

Problem meas (T)au:15000ms – pomocný parametr pro výpočet parametru Problem, delší čas zvyšuje vliv historických hodnot parametru Problem a zpomaluje reakce na nové události

(P)

(P)roblem treshold:900promile – parametr Problem se počítá z více ukazatelů, narůstá zejména při neúspěšné komunikaci s centrem. Je-li překročen limit (P)roblem treshold, pak je pro tento kanál nastaven stav Pifka. Výsledkem je, že Mobilka se pokusí použít vhodnější Bázi.

(u)

Problem (u)ncertainity treshold:100 [1/100] – současně s parametrem Problem se počítá i parametr Problem uncertainity (nejistota Problému). Nejistota klesá s čerstvými údaji o úspěšné nebo neúspěšné komunikaci. Nejistota nesmí být větší než zde nastavená mez aby došlo k aplikaci Pifky.

(r)

(r)ss:150promile – touto hodnotou (=0,15) se vynásobí všechna kritéria na lokaci s výjimkou kanálu home (DGemh) v případě, že RSS zeslábne pod -95dBm. Výsledkem je přepnutí na kanál home, na kterém je snadnější navázání komunikace na příští lokaci.

(p)

(p)ifka:250promile – touto hodnotou (=0,25) se vynásobí kritérium kanálu, kterému byl přidělen stav pifka. Výsledkem je, že Mobilka přejde na jinou Bázi, pokud je k dispozici.

(c)

(c)onnection:250promile – touto hodnotou (=0,25) se při přenosu dat typu „connection“, t.j. velký objem dat, vynásobí kritérium na kanálech nevhodných pro tento přenos. Příkladem jsou kanály s parametrem DGemtM0 = 2, tedy MR160.

(k)

pac(k)ets:650promile – touto hodnotou (=0,65) se při přenosu dat typu „packet“, t.j. krátké pakety, vynásobí kritérium na kanálech nevhodných pro tento přenos. Příkladem jsou kanály s parametrem DGemtM0 = 5, tedy MW160.

Výsledkem posledních dvou parametrů je, že přenosem krátkých dat se zabývají modemy úzkopásmové (MR) a modemy širokopásmové (MW) zůstávají k dispozici pro přenos velkých objemů dat. Tyto přenosy do různých Mobilek mohou probíhat současně.

Mobile obsolete

Parametry staršího mobilního režimu jsou sem přesunuty z menu FPe. Podrobnější popis v příručce Jak na MORSE 2.

>>DGe i

Mobile obsolete mode parameters:
(b)ase:690F0100 (m)ask:FFFFFF00 (c)entre:690F0233
(k)eep timeout:61sec
(q)uit
>>
(b)

(b)ase:690F0100 – srovnávací adresa pro výběr bází

(m)

(m)ask:FFFFFF00 – pokud má být některá ze stanic, které jsou přijímány na RF kanálu, považována za základnovou (base), musí se shodovat maskované části adresy této stanice a vlastní adresy RFC, například 690F0105

(c)

(c)entre:690F0233 – adresa centrální stanice, na kterou posílá mobilní stanice hlášení

(k)

(k)eep timeout:61sec – perioda (sec) pro hlášení na centrální stanici (0 znamená, že nejsou posílána periodická hlášení)

6.3. Hierarchické routingové tabulky

Routing podle hierarchických tabulek je variantou ke standardním routingovým tabulkám, je implementován od verze 7.60. Aktivuje se z menu Nodes volbou například Ne 1H1.

Menu (H)ierarchy Routing Table je ve vývojovém stavu a ovládá se nestandardně. Podobně jako běžné routingové tabulky pracuje pouze s pamětí S-RAM. Ke čtení a ukládání používáme proto pouze povely de(f)ault (r)ead (w)rite v menu DHe:

 Hierarchy routing table:
Hid |-
(0)| 5
(1)| 5
(2)| 5
(3)| 5

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Po volbě DHe Enter je nutno přečíst obsah povelem r Enter. Dále zvolíme jednu z tabulek (0) až (3) povelem 0 Enter:

Hierarchy Routing Table
  (b)ase  (m)ask  (t)oa  tm(a)sk
(0) 690F0000 FFFFFF00 00002100 FFFF00FF
(1) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(2) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(3) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000
(4) 00000000 FFFFFFFF 00000000 00000000

Editujeme sdruženým povelem, například 0b690F0000 Enter. Pro uložení se vrátíme o jednu úroveň q Enter a uložíme povelem w Enter.

Pokud je v menu Nodes zapnut režim HRT, pak se při řešení routingu prochází nejdříve HRT a teprve potom routingové tabulky. HRT 0 až 3 přiřazená nódu obsahuje max. 5 položek v řádcích (0) až (4), které jsou procházeny shora dolů.

Položka (b)ase musí být zapsána tak, aby měla 0 na těch bitech, na kterých má 0 maska (m)ask.
Položka (t)oa má nuly na pozicích, kde maska tm(a)sk obsahuje jedničky (nebo F v hexadecimálním významu).

Adresa destination je porovnána s položkou (b)ase v rozsahu masky (m)ask. Pokud destination souhlasí s bází, pak je vytvořena nová adresa Next Node pro routing tak, že z adresy destination je vzata část podle masky tm(a)sk a z (t)oa je doplněna ta část, kde má tm(a)sk nuly (po bitech). Pak je HRT opuštěna, operace s routingovými tabulkami je přeskočena a routing je dokončen s takto získanou adresou Next Node.

Pokud nesouhlasí destination a (b)ase, pak je testován další řádek HRT, pokud je vyplněn. Po vyčerpání možností tabulky HRT řešení routingu pokračuje routingovými tabulkami.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.