Zabezpečený přenos

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/security.html

Verze pro tisk

9. Zabezpečený přenos

Přenos paketů se zabezpečuje tak, že přijímající strana paket zkontroluje a odešle potvrzení (acknowledge = ACK) o bezchybném přijetí každého paketu. Vysílající strana po obdržení této zprávy považuje přenos za ukončený. Pokud dostane zprávu NAK o chybném přenosu nebo nedostane ACK do určené doby (timeout), vyšle paket znovu a toto vysílání případně opakuje až do vyčerpání určeného počtu opakování (repeat).

Přenos paketu

Obr. 9.1: Přenos paketu

Zabezpečení přenosu (security) se provádí samostatně na každém úseku trasy. Samostatně je zabezpečen přenos paketu mezi uživatelským zařízením a portem SCC (podle vlastností použitého protokolu) a samostatně přenos na jednotlivých úsecích trasy MORSE.

Kontrola bezchybnosti přeneseného paketu se provádí tak, že vysílající strana provede s paketem stanovené matematické operace, výsledek připojí na konec paketu a pak paket i s kontrolním součtem odešle. Přijímající strana provede s paketem tytéž operace a porovná svůj výsledek s obdrženým kontrolním součtem. Pokud součty souhlasí, je vysoká pravděpodobnost, že při přenosu nedošlo k chybě a je odesláno hlášení ACK.

9.1. Zabezpečení – parametry

Uživatelský kanál

Přenos mezi uživatelským zařízením a kanálem SCC je zabezpečen podle použitého protokolu. Některý protokol zabezpečení neprovádí (async.link) a proto je vhodný jen pro linky, které jsou již samy velmi spolehlivé, některé protokoly umožňují ve svých parametrech zabezpečení zapnout nebo vypnout (RDS), některé provádí zabezpečení vždy (MARS-A). Pro zdárný přenos musí být na obou koncích sériové linky tytéž protokoly se stejným nastavením parametrů.

Síťový a linkový kanál MORSE

Pokud kanál SCC přijme paket od vnějšího zařízení, upraví jej do jednotného formátu pro síť MORSE. Ten obsahuje mimo jiné bajt packet type s bitem security , podle kterého se aktivuje systém zabezpečeného přenosu v každém kroku sítí MORSE.

Kanál SCC se přitom chová podle parametru sec v menu SIe , který může nabýt hodnot ON, OFF, user. Tyto se nastavují v menu SIe1u kombinací parametrů user se(c) a (s)ecurity.

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 2 MASK 00000000/08 ON OFF NONE
(2) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 OFF OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 usr OFF NONE

Účinek parametru sec na nastavení typu paketu:

parametr             security  bit security 
SIe1uc    SIe1us    SIe        v typu paketu 
user se(c): (s)ecurity:  sec

  OFF      ON    ON   zapnuto   ON
  OFF      OFF    OFF  vypnuto   OFF
  ON     OFF/ON   usr  podle packet type v příchozím paketu

V posledním případě, kdy je v SIe nastaveno usr, se zabezpečení výsledného paketu řídí podle typu příchozího paketu. Parametr SIe1us zde nemá význam:

security bit:
příchozí paket   výsledný paket
  ON         ON
  OFF        OFF
  není obsažen    ON
[Důležité]Důležité

Změna nastavení default:

do verze fw 721 byl parametr SIe sec = ON

od verze fw 723 je parametr SIe sec = usr

Takto vytvořený bit security v typu paketu (viditelný v monitoringu iMS a iMF ) pak zapíná zabezpečení při rádiovém přenosu, jehož opakovací parametry jsou nastaveny v menu FPe v odstavci ACK.

RF channels:
  Access      |ACK       |coding |Mobile
 id a   del l num TO|fix var rep P hT|mod typ|base  mask center per
(0) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(1) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(2) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(3) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(4) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF

Timeout je nastaven součtem fix+(0až3)var[ms], kde (0až3) je náhodné číslo, které zajišťuje, aby se opakovaně vzájemně neblokovalo vysílání ze dvou stanic. Maximální počet opakování je určen parametrem rep .

9.2. Zabezpečení – příklady

Pro ilustraci je možno použít následující konfiguraci:

Nód 690F1240 nám simuluje uživatelské zařízení nazývané zde terminál, které předává pakety do nódu MORSE sítě 690F1241 (CU = Communication Unit).

Terminál

Z menu its je vyslán do nódu 40 povel, aby nód vygeneroval paket a odeslal jej na cílovou adresou 40. Nód tak učiní a při následném řešení routingu odešle tento paket na svůj výstup user, protože cílová adresa je shodná s jeho vlastní adresou.

Paket je předán do portu SCC2, kde je nastaven převod adres tabulkou Art1, který cílovou adresu 40 změní na 45. V menu SPe je nastaven protokol RDS, jehož parametry umožňují vyzkoušet několik variant zabezpečení.

CU – Communication Unit

Paket opatřený nyní cílovou adresou 45 je předán kříženou asynchronní linkou do portu SCC1. Vstupující paket sledujeme v bodě A monitoringem SCC1. Zde je sestaven paket MORSE a je opatřen typem paketu podle parametru SIe1u sec. Výsledný paket předávaný v bodě B do nódu 690F1241 sledujeme monitoringem nódu.

Z nódu je paket odeslán kanálem RFC na adresu 45, která však není v dosahu a proto nepřichází ACK. Můžeme tedy sledovat v bodě C funkci opakovaného vysílání v monitoringu RFC.

V terminálu i v CU je použit protokol RDS v jehož parametrech je nastaveno:

 • (a):1000ms – timeout

 • (r):1 – počet opakování

 • (m) – tvar kontrolního součtu

 • (c) – zapnutí funkce ACK

Pomocí parametrů (m) a (c) modelujeme různé situace:

9.2.1. Linka – kontrolní součet nesouhlasí

Terminál generuje pakety s jiným kontrolním součtem než který očekává CU, ACK terminálu je vypnuto.

Terminál:           Communication unit:
Parametry SCC2        Parametry SCC1
 RDS parameters:        RDS parameters:
 (a):1000 (r):1 (m):0000   (a):1000 (r):1 (m):FFFF
 (c) :OFF           (c) :OFF

Monitoring na straně CU:

>>
13:55:08.222 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 00

SCC1 v CU paket přijal, podle kontrolního součtu jej vyhodnotil jako vadný a proto z něj nevytvořil paket MORSE a neposlal jej dále do nódu.

9.2.2. Linka – chybí ACK

Terminál opět generuje pakety s nesprávným kontrolním součtem ale očekává ACK.

Terminál:           Communication unit:
Parametry SCC2        Parametry SCC1
 RDS parameters:        RDS parameters:
 (a):1000 (r):1 (m):0000   (a):1000 (r):1 (m):FFFF
 (c) :ON            (c) :OFF

Monitoring:

>>
14:02:58.074 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 00
14:02:59.078 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 00

SCC1 v CU paket vyhodnotil jako vadný ale nemá povoleno vysílání ACK, proto terminálu neposílá ani ACK ani zamítnutí NAK. Terminál tedy po uplynutí timeoutu 1000 ms vysílání 1x opakuje, je nastaveno (r):1.

9.2.3. Linka OK, security pro síť OFF

Terminál generuje paket se stejným kontrolním součtem jaký očekává CU. Parametr SIe sec v CU je nastaven na OFF.

Terminál:           Communication unit:
Parametry SCC2        Parametry SCC1
 RDS parameters:        RDS parameters:
 (a):1000 (r):1 (m):FFFF   (a):1000 (r):1 (m):FFFF
 (c) :ON            (c) :ON

Nastavení SIe sec pro SCC1 je OFF:

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE
(1) 0  NO AR     | 1  NO AR     OFF OFF NONE
(2) 0  NO AR     | 1 MASK 00000000/08 usr OFF NONE
(3) 0  NO AR     | 0 MASK 00000000/08 usr OFF NONE

Monitoring:

>>
15:13:24.257 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 21
15:13:24.257 tx   1 | S01
06
15:13:24.257|         |690F1245 690F1241|S01I  OUT  2||09 0user
AAAA
15:13:24.257|690F1245 690F1241|690F1245 690F1241|01D RFTX  2 09 4dat
AAAA

Na přijatý paket vyslal SCC1 potvrzení ACK = 06, proto již terminál neopakuje vysílání. SCC1 z úspěšně zkontrolovaného paketu vytvořil paket MORSE. Podle parametru sec=OFF v menu SIe je paketu určen typ 09, jak je vidět z monitoringu výstupu z S01 do nódu 690F1241. Typ 09 obsahuje informaci, že paket je předáván sítí MORSE nezabezpečeně. RF kanál tedy vyslal paket na adresu 690F1245 a přestože od ní nedostal ACK, nedošlo k opakovanému vysílání.

Z monitoringu je také patrno, že při vytvoření paketu MORSE v SCC1 byla z původního paketu převzata data AAAA, ze zkrácené adresy 45 byla vytvořena adresa MORSE 690F1245. Ostatní části původního paketu, která bude možno opět rekonstruovat v SCC na výstupu ze sítě MORSE, se rádiovým kanálem nepřenášejí.

9.2.4. Linka OK, security pro síť ON

Parametry linkového spoje terminálu i CU zůstávají stejné jako v předchozím případě, tentokrát je nastaven v SCC1 v menu SIe parametr sec=ON.

V menu FPe jsou nastaveny parametry pro opakování na kanálu RFC1 takto fix=600, var=400, rep=2:

RF channels:
  Access      |ACK       |coding |Mobile
 id a   del l num TO|fix var rep P hT|mod typ|base  mask  center per
(0) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(1) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 2  30|REP DBL|OFF
(2) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(3) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF
(4) NORMAL 16 16 4 10| 600 400 5  30|REP DBL|OFF

Monitoring:

>>
15:34:26.742 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 21
15:34:26.742|         |690F1245 690F1241|S01I  OUT  2||89 0user
AAAA
15:34:26.742 tx   1 | S01
06
15:34:26.742|690F1245 690F1241|690F1245 690F1241|020 RFTX  2 89 7dat
AAAA
15:34:28.563|690F1245 690F1241|690F1245 690F1241|020 RFTX d 2 C9r7dat
AAAA
15:34:29.993|690F1245 690F1241|690F1245 690F1241|020 RFTX d 2 C9r7dat
AAAA

Z bezchybného paketu, který přišel po lince do SCC1, zde byl vytvořen paket MORSE. Podle parametru sec=ON byl mu určen typ 89 (zabezpečený) a takto byl přijat nódem 690F1241. Nód jej vyslal přes kanál RFC a protože nepřišla odpověď, byl podle parametru rep ještě 2x opakován.

Stejný efekt by měla hodnota parametru sec = usr v menu SIe, protože paketu, který ve svém protokolu neobsahuje informaci security se přiděluje v SCC typ zabezpečený. Pokud by však byl na portu použit například protokol MARS-A, který i na sériové lince přenáší informaci o typu paketu, řídil by se podle ní i typ paketu MORSE přidělený v SCC1.

9.2.5. Linka OK, síť OK

Do sestavy byla doplněna CU 690F1245, která na RFC přijme paket a odešle potvrzení:

>>
09:24:49.702 rx;i  7 | S01
4445 0200 AAAA 21
09:24:49.702|         |690F1245 690F1241|S01I  OUT  2||89 0user
AAAA
09:24:49.703 tx   1 | S01
06
09:24:49.703|690F1245 690F1241|690F1245 690F1241|022 RFTX  2 89 1dat
AAAA
09:24:49.743|690F1241 690F1245|         |022*31~ 96  0*06 ack

Z monitoringu je vidět, jak na paket 4445 0200 AAAA 21 přijatý z terminálu bylo odesláno potvrzení 06. Paket byl upraven do tvaru MORSE s typem 89 a předán do nódu. Odtud byl vyslán RF kanálem na adresu 690F1245 a bylo přijato ACK z této adresy. Tím byla vyplněna úloha nódu 690F1241 a další zabezpečené předání paketu je již věcí následujících nódů.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.