Protokoly

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m2/protocols.html

Verze pro tisk

10. Protokoly

Schéma CU naznačuje, že pakety od uživatelského zařízení přicházejí do nódu přes sériový komunikační kanál SCC0, 1, 2 nebo SCC3, případně přes ethernet ETH0. Po průchodu sítí MORSE odcházejí z posledního nódu opět přes SCC nebo ETH. Uvnitř sítě MORSE se používají pakety ve formátu MORSE, uživatelská zařízení však používají pakety různého uspořádání. Jedním z úkolů SCC je převést tyto pakety na jednotný tvar vhodný pro přenos sítí a na jejím výstupu je opět upravit do formátu uživatele. Tato funkce je definována v protokolech příslušných k různým uživatelským zařízením.

Protokoly je možno přiřadit individuálně ke každému SCC v menu SPe, podrobněji viz dokumentace MORSE Firmware. Každý protokol používá svoji sadu parametrů, kde jsou uživatelem vloženy potřebné údaje pro funkci protokolu. Podle funkce lze přibližně rozlišit několik typů protokolů:

 • Pouhá asynchronní linka mezi dvěma body. Například: ASYNC.LINK, ASYNC LINK++

 • Protokoly vybavené adresou a kontrolními součty. Umožňují spojení mezi různými body sítě, zaručují bezchybný přenos dat. Například: RDS

 • Protokoly obsahující další údaje užitečné v síti, jako typ paketu, číslování paketů, záznam o opakovaném vysílání nebo některé speciální služby v linkové vrstvě. Například: MARS-A

 • Protokoly typu MASTER-SLAVE. Tato početná skupina definuje jednu stanici jako centrálu, která posílá dotazy na ostatní stanice a očekává od nich odpověd. Například: MDU, MININET, MODBUS, S-BUS, COMLI, PR2000

 • Protokoly pro komunikaci přes kanál ethernetu.

Uvedeme několik ilustračních příkladů k funkci protokolů jednotlivých skupin. Podrobnější popisy protokolů jsou uvedeny na stránkách www.racom.eu v části Podpora, Software, Interface protokoly. Uvedené příklady zachycují podoby paketu při vstupu do sítě MORSE portem SCC s příslušným protokolem, dále při předávání paketu rádiovým kanálem mezi dvěma CU a pak při výstupu z cílové CU kanálem SCC.

10.1. Protokol ASYNC LINK

Tento jednoduchý protokol používá jediný parametr – MORSE adresu protější stanice:

ASYNC LINK parameters:
link destination
(a)ddress:1241h
(q)uit

Následující záznam monitoringu ukazuje paket složený ze znaků AAAA, který byl přijat kanálem S02. Protokolem v SCC2 byl upraven do formátu MORSE, opatřen adresami (zprava) source a destination a předán do nódu. Zde byly doplněny adresy from a to. Paket byl vyslán rádiovým kanálem s nezměněným obsahem AAAA. V cílové CU opustil síť MORSE kanálem S01 v původní podobě AAAA.

>>
08:38:35.336 rxsim  2 | S02
AAAA

CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |     size|TT N
08:38:35.337|         |00001241 00001240|S02I OUT  2||89 0user
AAAA

RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
08:38:35.337|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|019 RFTX   2 89 0dat
AAAA

Monitoring: source 690F1241|6.
08:38:35.353 tx   2 | S01
AAAA

V parametrech protokolu ASYNC LINK musí být uvedena adresa protější stanice. Z toho vyplývá, že data mohou být přenášena pouze mezi předem vybranou dvojicí stanic (odtud název protokolu). Data při přenosu mezi uživatelským zařízením a portem SCC nejsou kontrolována na bezchybnost přenosu.

10.2. Protokol RDS

Tento protokol ve svých parametrech neobsahuje adresu, misto toho je adresa obsažena v paketu, který přichází do SCC2. Je to dolní byte adresy příjemce 41, dále je zde pomocná značka 44, informace o délce paketu 0200, kontrolní součet 25 a přenášená data AAAA. Tato data jsou jediná přenášena rádiovým kanálem, jak je vidět na záznamu jeho monitoringu. Další záznam ukazuje paket přijatý protější stanicí a na konci monitoringového záznamu je paket opouštějící síť MORSE portem SCC1.

>>
Monitoring: source 690F1240|7.
12:47:34.006 rxsim  7 | S02
4441 0200 AAAA 25
12:47:34.007|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|01C RFTX   2 89 6dat
AAAA

Monitoring: source 690F1241|0.
12:47:34.039|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|01C*30* 65  2*89 6dat
AAAA
12:47:34.039 tx   7 | S01
4440 0200 AAAA 26
 • Je třeba poznamenat, že v rádiovém kanálu se přenesly i další údaje z vloženého paketu, například adresy, které jsou standardní součástí MORSE paketu. Jejich přenos rádiem v originálním vloženém paketu by však byl duplicitní. Podobně by byl nadbytečný i přenos ostatních částí původního paketu, které je možno rekonstruovat protokolem RDS ve výstupním portu SCC1.

 • Tím, že adresa cíle je obsažena v přicházejícím paketu, je umožněna komunikace různými směry. Uživatelské zařízení musí být schopno paket správně sestavit včetně adres a kontrolních součtů.

 • Kontrolní součet charakterizuje stav paketu při odeslání z uživatelského zařízení a podle něj se kontroluje bezchybnost komunikace mezi vnějším zařízením a portem SCC. V těchto ukázkách jsou pro přehlednost vynechána potvrzující hlášení ACK, více o nich v článku 9 – „Zabezpečený přenos.

10.3. Protokol MARS-A

Protokol MARS-A je již vybaven všemi potřebnými funkcemi. Obsahuje ve své hlavičce jednak adresu, dále typ paketu, značku opakovaného vysílání, číslování vyslaných paketů a další. Příklad ukazuje odeslání paketu AAAA na adresu 690F1241. Druhý záznam monitoringu ukazuje tvar paketu vyslaného do rádiového kanálu. Poslední záznam je paket vystupující portem SCC1 z cílového nódu 690F1241 upravený výstupním protokolem opět do tvaru MARS-A.

Monitoring: source 690F1240|4.
13:09:03.750 rxsim 12 | S02
C008 0980 690F 1241 AAAA 186C

13:09:03.751|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|030 RFTX   2 89 0dat
AAAA

Monitoring: source 690F1241|3.
13:09:03.781|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|030*29* 66  2*89 0dat
AAAA

13:09:03.781 tx   12 | S01
F008 0900 690F 1240 AAAA 28ED
 • Paket vstupující portem do sítě se v hlavičce a kontrolním součtu liší od paketu, který po průchodu sítí vystupuje ven, data však zůstávají stejná. Odlišnost hlavičky vyplývá z její funkce, například vstupující paket obsahuje svoji cílovou adresu, vystupující paket obsahuje adresu odesílatele.

 • Cílová adresa se neuvádí v parametrech protokolu ale je obsažena v paketu, který přichází z vnějšího zařízení do protokolu MARS-A. Proto mohou být z připojeného terminálu odesílány pakety na různá místa sítě.

10.4. Přenositelnost dat mezi protokoly

Vzhledem k tomu, že protokoly transformují vstupující paket do jednotného tvaru MORSE pro přenos sítí a na výstupu opět sestaví paket do tvaru požadovaného vnějším zařízením, je možno použít různé protokoly na vstupu a na výstupu sítě. Například takto proběhne přenos paketu AAAA vloženého protokolem RDS a vystupujícího protokolem MARS-A:

>>
Monitoring: source 690F1240|7.
13:26:50.465 rxsim  7 | S02
4441 0200 AAAA 25
13:26:50.466|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|03D RFTX   2 89 7dat
AAAA

Monitoring: source 690F1241|4.
13:26:50.498|690F1241 690F1240|690F1241 690F1240|03D*29* 67  2*89 7dat
AAAA
13:26:50.498 tx   12 | S01
C008 0907 690F 1240 AAAA 18EA

Této vlastnosti lze využít při konstrukci ústředny, která zpracovává data z různých CU vybavených různými protokoly.

10.5. Servisní přístup

Při komunikaci mezi Setrem a CU po servisním kabelu se používá konektor SERVICE. Ten pracuje přes kanál SCC0 a protokol MARS-A.

Po propojení CU s PC servisním kabelem je protokol MARS-A na SCC0 nastaven automaticky. Po dobu servisního připojení je na SCC0 přerušena uživatelská komunikace.

Po odpojení servisního kabelu se původní nastavení protokolu a uživatelská komunikace na SCC0 automaticky obnoví.

[Poznámka]Poznámka

Radiomodem MR25 používá pro servisní přístup kanál SCC2.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.