Režim M-IP-M

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m3/eth-m-ip-m.html

Verze pro tisk

2. Režim M-IP-M

[Poznámka]Poznámka

V dalších  schématech je použita symbolika odvozená z kapitoly Komunikační jednotka. Například v následujícím obrázku je nód 690F8101 připojen v menu Ne svým síťovým výstupem N na kanál ETH0 a kanál ETH0 je v menu EIe připojen svým retranslačním výstupem r na nód 690F8101.

2.1. M-IP-M příklad 1

Spojení CU přes ETH

Pro příklad M-IP-M je použito propojení dvou MR400 linkou ethernetu:

M-IP-M příklad 1

Obr. 2.1: M-IP-M příklad 1

Portem SCC2 na CU1 byl přijat paket AAAA a odeslán linkou Ethernetu do CU2. Monitoring v bodech MON1 až MON3:

>>
   ...MON1...
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |     size|TT N
13:05:04.588|         |00008909 00008101|S02I  OUT  2||89 0user
AAAA

   ...MON2...
13:05:04.588|690F8909 690F8101|690F8909 690F8101|E00I  IN  2N89 2dat
AAAA

   ...MON3...
13:05:04.588 rsi:68 tx|0002A95AA517 |0002A94AE97E | IP/UDP/MOR/RET/DAT
0002 A95A A517 0002 A94A E97E 0800 4500 0036 0072 4000 4011 88EA C0A8 1001
C0A8 2009 22B8 22B8 0022 EF70 D200 1391 690F 8909 690F 8101 0A89 690F 8909
690F 8101 AAAA C654

13:05:04.589 rsi:58 rx|0002A94AE97E |0002A95AA517 | IP/UDP/MOR/RET/CTL/ACK
0002 A94A E97E 0002 A95A A517 0800 4500 002C 000B 4000 4011 895B C0A8 2009
C0A8 1001 22B8 22B8 0018 28D0 C100 1391 D200 690F 8101 690F 8909 5D66

Komentář k monitoringu:

 1. Paket AAAA byl přijat portem SCC2, protokol async.link jej opatřil adresou destination 00008909 a odeslal do nódu 690F8101 (viz monitoring MON1).

 2. MORSE paket je opatřen adresou „to“ 690F8909 a odchází přes síťový výstup nódu do kanálu E00 (viz MON2).

 3. Zde je paket zpracován podle M-IP-M. V tabulce (A)rt1, která je přiřazena k módu M-IP-M, je podle adresy „to“ 690F8909 nalezena adresa IP destination C0A82009.

 4. IP destination je v rozsahu (n)et mask FFFF0000 shodná s vlastní IP adresou C0A81009, proto je paket odeslán na IP destination. Paket jde z eth.adresy 0002A9 4AE97E na 0002A9 5AA517, z IP adresy C0A81001 na C0A82009 (viz MON3).

 5. V CU2 je generováno potvrzení IP/UDP/MOR/RET/CTL/ACK a odesláno zpět do CU1 (viz MON3).

 6. Příjemce paketu E00 v CU2 odstraní IP hlavičku a paket odešle retranslačním výstupem do nódu. Tím je dokončeno doručení na MORSE adresu „to“ a paket může pokračovat podle routingu MORSE.

Poznámky:

 1. Pokud v bodě 4) není nalezena shoda, je paket odeslán na IP adresu uvedenou v parametru (g)ateway. Například po změně (n)et mask v CU1 na hodnotu FFFFFF00 je nutno doplnit (g)ateway na C0A82009, aby bylo dosaženo spojení. Tento postup se používá pro rozlišení paketů směřujících do místní IP sítě nebo do vzdálených sítí.

 2. Volbou tabulky Art v menu EP0et aktivujeme jeden nebo více vybraných režimů (M-IP-M, IP-M-IP nebo MAS). Rozsah tabulek Art je omezen na 252 položek celkem, jedna Art nemá překračovat 100 záznamů.

 3. V Art tabulce je možno běžným způsobem použít default gw pro adresy, které nejsou v tabulce obsaženy, viz CU2.

 4. Zpracování adres tedy postupuje takto:

  • MORSE routingem je paketu nalezena adresa to pomocí rTab

  • po vstupu do ETH kanálu je nalezena cílová IP adresa:

   • maskováním, viz Příklad 2

   • nebo v Art tabulce

   • nebo podle default gw z Art tabulky

  • podle (n)et mask je paket odeslán na výše nalezenou IP adresu nebo na (g)ateway

  • po dosažení cílové IP adresy je z paketu odstraněna IP hlavička a paket je předán do nódu s MORSE adresou to a pokračuje sítí MORSE

 5. Po období klidu delším než stanoví parametr (A)RP ttl v menu EPe0P proběhne nejdříve výměna paketů ARP, monitoring pak vypadá takto:

>>
14:30:20.089|         |00008909 00008101|S02I  OUT  2||89 0user
AAAA
14:30:20.089|690F8909 690F8101|690F8909 690F8101|E00I  IN  2N89 3dat
AAAA
14:30:20.090 rsi:60 tx|FFFFFFFFFFFF |0002A94AE97E | ARP/REQ
FFFF FFFF FFFF 0002 A94A E97E 0806 0001 0800 0604 0001 0002 A94A E97E
C0A8 1001 0000 0000 0000 C0A8 2009 D3DC E2DB DD64 4E75 44AA A704 B917
F327 1537
14:30:20.090 rsi:68 rx|0002A94AE97E |0002A95AA517 | ARP/REP
0002 A94A E97E 0002 A95A A517 0806 0001 0800 0604 0002 0002 A95A A517
C0A8 2009 0002 A94A E97E C0A8 1001 D3DC E2DB DD64 4E75 44AA A704 B917
F327 1537 BDE4 7A14 85D2 5B34
14:30:20.090 rsi:68 tx|0002A95AA517 |0002A94AE97E | IP/UDP/MOR/RET/DAT
0002 A95A A517 0002 A94A E97E 0800 4500 0036 0073 4000 4011 88E9 C0A8 1001
C0A8 2009 22B8 22B8 0022 8D3C D200 1392 690F 8909 690F 8101 0B89 690F 8909
690F 8101 AAAA 2788
14:30:20.090 rsi:58 rx|0002A94AE97E |0002A95AA517 | IP/UDP/MOR/RET/CTL/ACK
0002 A94A E97E 0002 A95A A517 0800 4500 002C 000C 4000 4011 895A C0A8 2009
C0A8 1001 22B8 22B8 0018 979C C100 1392 D200 690F 8101 690F 8909 EE98

Podrobnější výklad viz MORSE firmware, Ethernet. Složení IP paketů viz Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE.

2.2. M-IP-M příklad 2

CU připojená na kanály ETH a RFC

V režimu M-IP-M je síťový výstup nódu připojen ke kanálu ETH0. Pro vytvoření navazující rádiové trasy použijeme další nód, jehož síťový výstup (N) je připojen ke kanálu RFC. Trasa paketu oběma nódy je definována v routingových tabulkách. V následujícím příkladu je trasa mezi čtyřmi CU vedena postupně kanály rádio, ethernet a rádio:

M-IP-M příklad 2

Obr. 2.2: M-IP-M příklad 2

Takto prochází paket z CU1 do CU4 a zpět:

u S00  690F8103  R01 
28/ 66 690F8102   - 
  -  690F8101  E00 
 E00  690F8909   - 
  -  690F890A  R01 
29/ 67 690F890B  serd 

 serd  690F890B  R01 
30/ 68 690F890A   - 
  -  690F8909  E00 
 E00  690F8101   - 
  -  690F8102  R01 
30/ 69 690F8103 u S00 
690F890Bh>

Ukázka monitoringu v CU2. Paket je vyslán z CU1 do CU4 a je monitorován na vstupu rádiovým kanálem do CU2 a mezi nódem a ETH kanálem v CU2:

RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
06:47:51.332|690F8102 690F8103|690F890B 690F8103|029*28* 66  2*89 1dat
AAAA
CNI mon   |toa   frm   |dst   src   |     size|TT N
06:47:51.332|690F8909 690F8101|690F890B 690F8103|E00I  IN  2N89 1dat
AAAA

Převod adres maskou:

Adresa IP destination je vyhledána v Art tabulce podle adresy MORSE „to“. Pokud jsou tyto adresy vhodně zvoleny, je možno použít místo Art převod adres maskou. Varianta příkladu 2 s upravenými IP adresami:

   CU2       CU3
  690F8101    690F8909
     |        |
  C0A80101---IP---C0A80909
  FFFFF000    FFFFF000

Nastavení ETH parametrů v CU2 a CU3:

M-IP-M:
 (A)rt:0; write (E)nable:ON
 (b)ase:690F8000 MAS(K):00000FFF s(h)ift:0000 ->set Security off!
 (r)epeats:0000 Sec(u)rity:OFF (t)imeout:0 (p)roxy timeout:0s
 (f)rag size:1400bytes (g)lue (append) up to:0packets

Při použití masky:

 • (b)ase a protější adresa MORSE jsou shodné v té části, kde má MAS(K) nuly (po bitech)

 • IP adresy CU1 a CU2 jsou shodné v té části, kde má MAS(K) nuly

 • MORSE adresa a IP adresa CU jsou shodné v té části, kde má MAS(K) jedničky

 • Sec(u)rity:OFF – přenos po ethernetu probíhá bez potvrzování, fragmentace vypnuta, doporučeno (f)rag size:1400, např. obsah routingové tabulky neprojde sítí při (f)rag size:400

 • tabulka Art je přiřazena, nelze-li převést maskou, pak je použita Art

 • počet adres je neomezený, kapacita IP kanálu je dobře využita

Vlastnosti převodu tabulkou Art:

 • Sec(u)rity:OFF – přenos bez potvrzování, fragmentace vypnuta, doporučeno (f)rag size:1400

 • Sec(u)rity:ON – přenos zabezpečený, fragmentace podle (f)rag size:200 až 1400

 • max. cca 100 adres

 • horší využití kapacity IP kanálu

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.