Ethernet v MORSE

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m3/ethernet.html

Verze pro tisk

1. Ethernet v MORSE

Kanál Ethernet v CU MORSE nabízí 3 pracovní režimy, M-IP-M, IP-M-IP, MAS:

M-IP-M

Paket putující sítí MORSE má do své trasy vložen úsek jdoucí po síti IP. Paket má toto uspořádání:

Z pohledu konfigurace sítě MORSE se úsek IP jeví jako jeden z retranslačních skoků mezi dvěma nódy. Routingové tabulky jsou sestaveny stejně, jako by tento úsek byl jedním z rádiovým skoků. Vazba s IP je konfigurována v kanálu Ethernet a Art tabulkách ve dvou CU na rozhraní IP části.

IP-M-IP

Paket v síti IP má ve své trase vložen úsek jdoucí po síti MORSE. Uspořádání paketu:

Pro síť MORSE začíná akce přijetím paketu z user výstupu kanálu Ethernet do nódu a končí předáním paketu user výstupem posledního nódu do kanálu Ethernet. Vazby s IP jsou obsaženy v kanálu Ethernet a v Art tabulkách v koncových CU.

MAS

MORSE Aplikační Server je určen pro spojení aplikace běžící v síti LAN s koncovými body ležícími v siti MORSE. MAS nahrazuje hlavičku IP hlavičkou MORSE a obráceně:

Pokud aplikace v síti LAN vyšle UDP datagram k některému z koncových zařízení v síti MORSE, pak je v datech tohoto datagramu obsažena cílová MORSE adresa, kterou použije MAS k sestavení hlavičky MORSE. Z IP adresy a portu odesílatele je pomocí Art odvozena MORSE adresa „source“ jakožto druhý hlavní parametr hlavičky MORSE. Podobně při zpracování příchozího paketu ze sítě MORSE je z cílové MORSE adresy odvozena cílová IP adresa a číslo portu, zdrojová MORSE adresa je pak vložena do MORSE pseudoframe v datové části UDP datagramu.

Popis těchto režimů je uveden v MORSE Firmware dokumentaci, kapitola Ethernet, příklady konfigurace jsou v následujících kapitolách.

Přehled konfigurací

Následující schéma Režimy kanálu ethernet zachycuje přehledně princip konfigurace pro tyto tři režimy. Nenahrazuje podrobný popis. Aby bylo možno umístit všechny důležité informace do jednoho obrázku, byly použity tyto symboly a zjednodušení:

  • Nahoře je uspořádání pro režim M-IP-M, uprostřed IP-M-IP, dole MAS.

  • Trasa paketu začíná značkou režimu, například: M-IP-M

  • Je použita symbolika odvozená z kapitoly Komunikační jednotka. Čtverce uprostřed představují nódy v CU, obdélníky jsou kanály ETH v CU zvětšené tak, aby v nich mohly být naznačeny příslušné operace.

  • Každý obrázek znázorňuje dvě CU. Například v horním obrázku paket přichází ze sítě MORSE kanálem RFC přes dva nódy do kanálu ETH. Pak se sítí „IP network“, která pokračuje na levé straně obrázku, dostane do druhé CU a zde přes ETH, nódy a RFC pokračuje dále do sítě MORSE. V pravém ETH jsou naznačeny operace při průchodu z nódu do LAN, nalevo pak průchod z LAN do nódu.

Popis funkce jednotlivých režimů

M-IP-M

Ze sítě MORSE přichází paket. Vstoupí do prvního nódu a podle routingu pokračuje do druhého, jehož síťový výstup N je připojen na kanál ETH. Routing ve druhém nódu určí adresu následujícího nódu to, se kterou paket vstupuje do ETH kanálu.

Zde je v Art tabulce podle adresy to nalezena IPdst, která přísluší MORSE kanálu ETH na druhé straně LAN. Je vytvořen UDP datagram, který obsahuje původní paket MORSE. Pokud je IPdst v rozsahu masky (n)et mask shodná s vlastní IP adresou ETH kanálu MyIP, pak je UDP datagram odeslán na IPdst. Neni-li shodná, pak je odeslán na adresu (g)ateway.

Po průchodu sítí IP vstoupí UDP datagram do ETH kanálu s adresou IPdst (levá strana schématu). Po odstranění hlavičky IP vznikne původní retranslační paket MORSE, který retranslačním výstupem r projde z ETH kanálu do nódu s adresou to. Dále podle routingu do sousedního nódu, jeho výstupem N do kanálu RFC a dále pokračuje sítí MORSE.

IP-M-IP

Ze sítě IP přichází datagram do kanálu ETH. Podle adresy IPdst je zde vytvořena cílová adresa MORSE dst některým ze tří způsobů:
– převodem podle tabulky Art EPe0tI
– není-li IPdst nalezena v tabulce a pokud je IPdst shodná s bází EPe0ta v rozsahu inverzní masky EPe0tm, pak je MORSE dst vytvořena složením z MyMORSE a z IPdst podle masky EPe0tm
– není-li možný žádný z těchto postupů, použije se default gw z tabulky Art EPe0tI

Výsledná adresa MORSE dst je použita pro sestavení MORSE paketu typu user, který je předán do nódu. Odtud postupuje paket sítí MORSE podle pravidel routingu. Až paket dorazí do nódu s adresou MORSE dst, je z tohoto nódu předán výstupem user do kanálu ETH.

Zde je odstraněna hlavička MORSE a zůstane původní IP datagram. Ten je odeslán do sítě IP obvyklým způsobem, tedy na adresu IPdest nebo na adresu EPe0g tedy (g)ateway

MAS

A) UDP rámec přichází z IP sítě. Z jeho součástí port src, spodní části adresy IP src a dvou dalších bitů je sestavena položka označená zde „gw“. Podle té je v Art tabulce EPe0ts nalezena adresa MORSE src, která přísluší IP aplikaci, která vyslala rámec UDP. MAS sestaví paket MORSE opatřený touto adresou MORSE src. Adresa MORSE dst a přenášená data jsou převzata z příchozího UDP rámce.

Tento paket typu user je odeslán do nódu a pokračuje sítí MORSE až do cílové CU.

B) Paket přicházející ze sítě MORSE může mít cílovou adresu shodnou s MAS MORSE a pak je vyslán user výstupem do kanálu ETH. Často se využívá Multiaddressing, kdy je příchozí paket, který má adresu odlišnou od adresy nódu, směrován routingem na linkový výstup. Odtud je pak parametrem Ne1MLn přesměrován do výstupu user a do ETH.

V ETH kanálu je destination adresa MAS MORSE příchozího paketu porovnána s bází EPe0tB. Pokud je v rozsahu masky EPe0tM shodná, je paket zpracován v MAS, jinak pokračuje v režimu IP-M-IP. Podle adresy MAS MORSE je v tabulce Art EPe0ts nalezena položka „gw“. Z této položky, vlastní adresy IP a dat příchozího paketu je sestaven rámec UDP a odeslán do připojené LAN.

Překlad adres UPD datagramu na MORSE a zpět je přehledně znázorněn ve schématu Překlad adres pro UDP. Přesnější popis UDP datagramu je obsažen v článku 6 – „Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE.

Volba režimu

Kanál ETH může pracovat ve dvou i ve třech režimech současně. Rozhodující pro aktivaci režimu je vložení nenulového čísla Art tabulky v menu EPe0t.

Schémata jsou k dispozici také samostatně ve formátu pdf: Režimy kanálu ethernet, Překlad adres pro UDP.

Režimy kanálu ethernet

Obr. 1.1: Režimy kanálu ethernet

Překlad adres pro UDP

Obr. 1.2: Překlad adres pro UDP

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.