Připojení přes MORSE Aplikační Server

https//www.racom.eu/cz/support/morse-m3/eth-mas-con.html

Verze pro tisk

5. Připojení přes MORSE Aplikační Server

Situace – propojení aplikace AAA ve Windows přes MAS s CU (Communication Unit) MR400 a dále do MORSE sítě. Aplikace AAA je zde nahrazena Setrem.

Analogicky jako MR400 pracuje MC100, MG100, MR900, MR25ET, MCM302ET, sw Walrus a Morce.

Konfigurace sestává z několika navazujících kroků:

 1. vložení IP adres – do PC a servisní šňůrou do CU

 2. vyzkoušení pingu – ping PC -> CU po lince ethernetu

 3. spuštění Setru – CU připojena linkou ethernetu, ping PC <- CU

 4. nastavení routingu – konfigurace pro jediné PC nebo pro více účastníků

 5. nastavení MAS – volba rozsahu adres PC, vyplnění tabulky Art

 6. test z menu mtu – vyslání UDP datagramu ze Setru přes MAS do vzdálené CU, vyslání MORSE paketu z CU přes MAS do PC

 7. spuštění aplikace – po tomto oživení stačí nahradit Setr jinou aplikací AAA a připojení je hotovo

Dále jsou takto očíslované kroky podrobněji popsány, na závěr následuje stručný souhrn.

1. Lokální připojení Ethernetem

Nejprve nastavíme vhodnou IP adresu a masku v PC běžícím pod Windows 98 nebo Windows XP, například:

 IP adresa - 10.0.0.1
 maska   - 255.255.255.0

MORSE CU MR400 je v defaultním stavu. Připojíme se k CU pomocí servisního kabelu a nastavíme IP adresu a masku, např.:

 EPe 0i0A000002  ... to je 10.0.0.2
   0nFFFFFF00  ... to je 255.255.255.0

Vložíme do CU adresu MORSE (od verze 9.32 může adresa zůstat nulová):

 Ne 1a690F5600   ... adresa MORSE

2. Ping

Nyní již můžeme odstranit servisní kabel a propojíme PC a CU kříženým ethernetím kabelem. Otestujeme spojení vysláním pingu z povelového řádku v PC do MR400:

 ping 10.0.0.2

3. Setr

Jestliže pracuje ping, můžeme v PC s Windows spustit Setr:

 setr -pIP10.0.0.2

Toto spojení PC <-> CU v lokálním režimu otestujeme zavoláním některé služby, např.:

 sts  ... která odpoví počtem sekund od startu CU, např.:
 >>312

Nyní lze vyzkoušet také ping z CU do PC:

 EPe 0tP t0A000001  ... IP adresa PC 10.0.0.1
     s      ... (s)tart
     e      ... r(e)port hlásí výsledek 
     p      ... sto(p)

Pokud se nevrací odpovědi, hledáme chybu v dosud provedených krocích.

Takto připojený Setr je schopen komunikovat pouze s lokální CU. Spojení s ostatními CU sítě MORSE je možné až po konfiguraci MAS, viz dále.

[Poznámka]Poznámka

V PC (zejména ve Windows XP) může být zapnutý firewall, který nedovoluje příjímat ping zvenku. Pro potřeby testování jej vypneme (Ovládací panely, Brána firewall).

Pokud pracujeme v LAN s name serverem, ve kterém je definována adresa CU, můžeme při spuštění Setru místo IP adresy zadat jméno počítače, např.:

 setr -pIPradiomodem.racom.cz
 setr -pIPradiomodem

4. Routing

Nyní se musíme rozhodnout, jestli budeme používat pouze jedinou aplikaci s jedinou MORSE adresou nebo více aplikací (na více počítačích) a skupinu až 256-ti adres.

4A. Jediná adresa

V menu Node doplníme směrování na kanál ETH:

 Ne 1uE0     ... směrování user výstupu z nódu na aplikaci AAA
   1sE0     ... směrování servisních paketů do Setru

Menu EIe nastavíme do defaultního stavu:

 EIe f   ... směrování user výstupu kanálu Ethernet do nódu 1

5A. Konfigurace MAS

V menu EPe nastavíme parametry režimu MAS:

 EPe 0t s1    ... odkaz na Art tabulku číslo 1
     B690F5600 ... Base - požadovaná MORSE adresa PC
     M00000000 ... nulová maska požaduje úplnou shodu Base a PC adresy

Nyní je třeba vyplnit Art tabulku číslo 1. Máme možnost provést to pomocí Setru automaticky nebo ručně. Pro automatické vyplnění vypneme Setr (Alt+X) a pak jej znovu spustíme povelem:

 setr -pIP10.0.0.2 -pm8000 -pw690F5600

kde význam parametrů je:

 -pIP10.0.0.2  ... IP adresa CU
 -pm8000    ... číslo UDP portu aplikace (zde Setru), dekadicky
 -pw690F5600  ... MORSE adresa, pod kterou bude aplikace vystupovat
           v síti MORSE, hexadecimálně

Po spuštění Setru přečteme obsah Art tabulky:

ART No 1: 
items: 1
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F5600 1F400001 (105.15.86.0   31.64.0.1   )

Art tabulka obsahuje:

 • ve sloupci dest MORSE adresu, pod kterou vystupuje aplikace AAA v síti MORSE

 • ve sloupci gw je pak složený výraz – všimněme si, se 0x1F40 je desítkově 8000, což je UDP port naší aplikace AAA a dále 0x0001 je dolní část IP adresy počítače s windows, ze které však platí jen dolních 14 bitů a horní 2 bity jsou nulové.

Art tabulku můžeme takto vyplnit i ručně pro potřebné kombinace adres. Automatické vyplňování je vhodné zablokovat povelem:

 EPe 0t ef  ... (e)nable:OFF

Vzhled příslušné části menu:

MAS:
 (s)Art:1; write (e)nable:OFF
 (B)ase:690F5600 (M)ask:00000000

Nyní je MAS připraven předávat UDP datagramy z aplikace AAA, pracující na IP adrese 10.0.0.1 a na portu 8000, která v síti MORSE vystupuje jako adresa 690F5600.

Funkčnost ověříme Setrem. Setr ukončíme a spustíme s parametry:

 setr -pIP10.0.0.2 -pm8000 -pw690F5600    nebo
 setr -pI0A000002 -pm0x1F40 -pw690F5600
 
 >>!h
 690F5600>sts
 690F5600>1245 ... příklad odpovědi

Pokud nepřichází odpověď, hledáme chybu v krocích podle bodů (4) a (5).

4B. Více adres, připojení Setru přes LAN.

Situace – MR400 připojeno k síti LAN, k téže síti je připojeno několik PC, na kterých lze spustit Setr (win) nebo jinou aplikaci a přes toto společné MR400 s MAS pracovat v MORSE síti, každé PC pod jinou MORSE adresou.

Konfigurace:

 • MR400 má například adresu 690F5600

 • PC používají adresy 690F5701, 690F5702, 690F5703, ….

V menu Ne určíme wide tabulku, která bude pakety pro PC směrovat na Link výstup, zapneme zmnožení adres, které pakety směrované původně na Link pošle na User výstup a připojíme User a Service výstup na E00:

 Nodes:
                 retab
Nid|address |M | u  s | L  N |l w n g H|sTO Err Cent vTO hTO
(0) 0048E62D   - S00| - R00|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(1) 690F5600 L E00 E00| - R01|0 1 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(2) 00000000  S01 S00| - R02|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(3) 00000000  S02 S00| - R03|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30
(4) 00000000  S03 S00| - R04|0 0 0 0 -| 15 SERV OFF 304 30

Routingová wide tabulka pošle pakety, které mají destination adresu PC, na vlastní adresu nódu:

>>
Wide retab. No 1
57to:5600

Menu EIe zůstává v defaultním stavu:

 Channel to Node Interface:
  retranslation   |  user+service       lim
 id N A t     m | N A t Base   m sec brc S  e
(0) 0  NO AR     | 1  NO AR     usr OFF NONE

Pokud pracujeme v síti LAN, musí také volba IP adres aplikací (PC se Setrem) vyhovovat této síti,například:

 IP adresa - 192.168.2.1
 maska   - 255.255.255.0

V menu EPe zvolíme IP adresu také v souladu se sítí LAN:

 Internet Protocol:
Eid| ip address       |  net mask      |     gw    |
(0) C0A80205 192.168.2.5   FFFFFF00 255.255.255.0  00000000 0.0.0.0

5B. Konfigurace MAS

V menu EPe 0t parametrech volbou (s)Art aktivujeme MAS, (B)ase a (M)ask určují oblast, ve které mohou být voleny MORSE adresy připojených Setrů:

MAS:
 (s)Art:1; write (e)nable:ON
 (B)ase:690F5700 (M)ask:000000FF

Spustíme Setr ve windows povelem:

 setr -pIP192.168.2.5 -pm8000 -pw690F5701

kde význam parametrů je:

 -pIP192.168.2.5 ... IP adresa CU
 -pm8000     ... číslo UDP portu aplikace (zde Setru), dekadicky
 -pw690F5701   ... MORSE adresa, pod kterou bude aplikace vystupovat
           v síti MORSE, hexadecimálně

Mohou být spuštěny současně další Setry na dalších PC, je nutno, aby každý použil jinou MORSE adresu. Po spuštění Setru se můžeme podívat, jak se automaticky vyplnila Art tabulka, zde byly spuštěny 2 Setry:

ART No 1: 
items: 2
default gw: 00000000 (0.0.0.0    )
dest:  gw:
690F5702 1F40020C (105.15.87.2   31.64.2.12   )
690F5701 1F400201 (105.15.87.1   31.64.2.1   )

6. Přenos paketů do sítě MORSE

V cílové CU musí být nastaven routing, který zajistí odeslání paketů pro PC (zde 690F57xx) na adresu MR400 (zde 690F5600). V CU 690F5609 je to tabulka wide:

690F5609h>
Wide retab. No 1
57to:5600

Příklad spojení, monitoring RF kanálu v CU 690F5600:

690F5609h>!

690F5609h>

u E00  690F5600  R01 
29/ 65 690F5609  serd 

 serd  690F5609  R01 
28/ 64 690F5600 u E00 
690F5609h>

Monitoring: source 690F5600|1.
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
15:37:23.058|690F5609 690F5600|690F5609 690F5701|012 RFTX  10 98 1dat
15:37:23.105|690F5600 690F5609|         |012*29~ 64  0*06 ack
15:37:23.155|690F5600 690F5609|690F5701 690F5609|012*28* 64  26*9A 1dat
15:37:23.155|690F5609 690F5600|         |012 RFTX   0 06 ack

Pro další test nastavíme ve vzdálené CU 690F5609 protokol Async.link. V parametru protokolu je spodní část adresy IP aplikace, zde 5701, povelem SIe 2um16 nastavíme masku 16 bit. Spustíme monitoring portu s async linkou ve vzdálené CU a nasměrujeme jej na adresu naší aplikace.

Otestujeme spojení z aplikace IP do vzdálené CU s protokolem Async. link. Pro vytvoření potřebného testovacího IP rámce použijeme funkci mtU , která vyšle na adresu zvolenou povelem !h690F5609 znaky AAAA:

690F5609h>mtU

Send type :09
690F5609h>
07:53:31.393 tx   2 | S02
AAAA

Otestujeme spojení ze vzdálené linky do aplikace:

690F5609>in         ... použijeme funkci Channel data send
690F5609>dc         ... zvolíme vstup dat do SCC2 
690F5609>ah0123456789ABCDEF ... vložíme nějaká data (zde hex)
690F5609>s          ... start
690F5609h>O.K.
690F5609h>SETR: Packet type 09. 690F5701 690F5609 0889  8
0123 4567 89AB CDEF     ... aplikace Setr přijala a vytiskla data

08:01:48.087 rxsim  8 | S02
0123 4567 89AB CDEF     ... monitoring vstupu dat do vzdálené CU
[Poznámka]Poznámka

Toto je spojení s async.linkou ve vzdálené CU. CU takto připojených sítí MORSE může být mnoho a každá může používat podle potřeby jiný protokol. Jejich data pak zpracovává centrální aplikace AAA připojená přes MAS, která rozlišuje protokoly nejlépe podle příslušných MORSE adres. Tato systémová integrace je tedy již obsažena v systému MORSE.

UDP paket

Pokud si chceme prohlédnout formát UDP paketu, spustíme Setr s parametrem -mh a Setr bude vypisovat data v UDP datagramech. Pro tuto činnost je dobré vypnout vzdálený monitoring, aby Setr nemonitoroval monitorovací pakety. Naopak je zde zapnut lokální monitoring v CU, která obsahuje MAS. Je použita opět funkce mtu, která v aplikaci Setr generuje 4 znaky AAAA:

690F5609h>mtU

Send type :09
07:39:18.437 tx 10 to:192.168.2.5, 8888
0000 8982 690F 5609 AAAA

… aplikace Setr je spuštěná s parametrem -mh. Na IP adresu 192.168.2.5 a na port 8888 odesílá UDP datagram obsahující MORSE pseudoframe 0000 8986 690F 5609 AAAA s cílovou MORSE adresou a daty AAAA.

08:39:30.663 rsi:52 rx|0002A94B108E |00C09F63CFAB | IP/UDP/MOR/USR/DATA
0002 A94B 108E 00C0 9F63 CFAB 0800 4500 0026 00F2 0000 8011 B47E 
C0A8 0201 C0A8 0205 1F40 22B8 0012 4535 0000 8982 690F 5609 AAAA

… monitoring datagramu vstupujícího do kanálu Ethernet obsahuje mimo jiné:

zdrojovou IP adresu C0A8 0201
cílovou IP adresu  C0A8 0205
zdrojový port    1F40 hex = 8000 dec
cílový port     22B8 hex = 8888 dec
MORSE pseudoframe  0000 8982 690F 5609 AAAA
RF mon   |toa   frm   |dst   src   |lNo!DQ!RSS size|TT N
08:39:30.664|690F5609 690F5600|690F5609 690F5701|036 RFTX   2 89 2dat
AAAA

… monitoring dat vysílaných rádiovým kanálem MORSE

Monitoring přes MAS

Při směrování monotoringu do Setru připojeného přes MAS je třeba vložit do menu ise MORSE adresu PC se Setrem. Ve výše uvedeném příkladu jediné aplikace (A) to byla adresa 690F5600, v případě (B) je to například adresa 690F5701. Pro její vložení do vzdálené CU využijeme volbu L:

690F5609>
ise 0N1
  0aL   (type 'L' for local address)

Výsledné menu ise obsahuje cílovou adresu PC (MORSE):

690F5609h>
System channels:
(Service 'iMo' works for s0 and s1 only)
id|--Node--addr------timeout---size---s(e)c--
(0) 1  690F5701   888   400   ON 
(1) 0  00000000   888   400   ON 
(2) 0  00000000   888   400   ON 
(3) 0  00000000   888   400   ON 
(4) 0  00000000   888   400   ON 
(5) 0  00000000   888   400   ON

Monitoring pak směrujeme na systémový kanál 0.

7. Spuštění aplikace

Pomoci Setru vypneme vzdálený i lokální monitoring, vypneme Setr, spustíme aplikaci AAA a již jen přihlížíme, jak všechno funguje. Aplikace běží na UDP portu 8000 a komunikuje proti UDP portu 8888, který používá CU. Formát dat je popsán v jiném dokumentu (Formát UDP datagramu IPGW pro MORSE).

SOUHRN

Stručný souhrn výše popsaných kroků pro připojení aplikace přes MORSE Aplikační Server (MAS):

1.

IP adresa v PC:

  IP adresa - 10.0.0.1
  maska   - 255.255.255.0

IP a MORSE adresa v CU:

  EPe 0i0A000002  ... to je 10.0.0.2
    0nFFFFFF00  ... to je 255.255.255.0
  Ne 1a690F5600  ... adresa MORSE
2.

Ping z PC do CU:

  ping 10.0.0.2
3.
  setr -pIP10.0.0.2

ping z CU do PC:

  EPe 0tP t0A000001  s e p
4A.

Připojení přes MAS s jedinou adresou:

  Ne 1uE0    
    1sE0    
  EIe f
5A.

Nastavení MAS:

  EPe 0t s1    
      B690F5600
      M00000000

  setr -pIP10.0.0.2 -pm8000 -pw690F5600

Obsah Art:

  dest:  gw:
  690F5600 1F400001 (105.15.86.0   31.64.0.1 )
4B.

Více adres, připojení Setru přes LAN:

  Ne 1a690F5600
    1MLn
    1uE0
    1sE0
    1w1
  Tw1
  57to:5600 
  EIef
  EPe 0 iC0A80205
     nFFFFFF00
5B.

Nastavení MAS:

  EPe 0 t
      s1
      B690F5700
      M000000FF

  setr -pIP192.168.2.5 -pm8000 -pw690F5701

Obsah Art:

  dest:  gw:
  690F5702 1F40020C (105.15.87.2   31.64.2.12 )
  690F5701 1F400201 (105.15.87.1   31.64.2.1  )
6.

Přenos paketů sítí:

cílová CU 690F5609:

  Tw1
  57to:5600 

  u E00  690F5600  R01 
  30/ 70 690F5609  serd 

   serd  690F5609  R01 
  29/ 68 690F5600 u E00

Test spojení ze Setru přes MAS do vzdálené async linky:

690F5609h>mtU

Send type :09
690F5609h>
07:53:31.393 tx   2 | S02
AAAA

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.