Highlights

 • Zabezpečení lanovek
 • Francie
 • RipEX, 160 MHz
 • Flexibilní protokol
 • Česko
 • RipEX2, 400 MHz
 • Base driven protokol

Všestrannost a pokročilé funkce rádiových modemů RipEX se ukázaly být klíčem k zajištění vyšší bezpečnosti na lanovkách v horách.

Francie
Ve francouzském regionu Rhone-Alps hledali provozovatelé lanové dráhy Saint-Hilaire du Touvet dodavatele řešení ‚pozitivního‘ zabezpečovacího systému lanovky. Lanovka spojuje Montfort v údolí s vesnicí Saint-Hilaire du Touvet, ležící o asi 600 metrů výše v horách. Možná je nejznámější tím, že každé léto přepravuje do hor závodníky a diváky festivalu volného létání Icarus Cup.

Klíčovou překážkou spolehlivé komunikace je samotná trasa lanovky – obsahuje dvě zatáčky zaříznuté v terénu a tunel. Ze všech uvažovaných technologií dokázal pouze RipEX díky mimořádné citlivosti poskytnout 100% signál mezi jednotlivými vozy a řídícím centrem.

Rádiové modemy v každém voze komunikují s fixní jednotkou na zemi, které funguje jako základnová stanice. Každé dvě sekundy každý RipEX ve vozech vyšle do základnové stanice zprávu „OK“. Oba vozy se zastaví, pokud jakékoli zařízení vyšle alarm nebo nepřijme zprávu „OK“ každé dvě sekundy.

Ve Francii je k dispozici frekvence 169,4 MHz, která je bezlicenční, pokud datové přenosy trvají méně než 1% času. V tomto případě bylo 1% dosaženo, neboť RipEX má vysokou rychlost přenosu dat; odeslání zpráv trvá jen několik milisekund, i když se používá Flexibilní protokol a potvrzování paketů.

 

Česká republika
V Horním Hanychově u Liberce se zaměřila na bezpečnost také společnost Easy Control Morava, která provozuje systém gondol k přepravě turistů na vrchol Ještědu, známého vrcholu v regionu s výhledem na Německo a Polsko.

Aby byla zajištěna maximální úroveň zabezpečení na obou gondolách, byl potřeba druhý nezávislý komunikační systém, který zajišťuje komunikaci mezi řídícím centrem a řidiči gondol. Byly testovány různé technologie, ale pouze RipEX mohl nabídnout požadovanou úroveň spolehlivosti pro tuto aplikaci.

Řidič každé gondoly ovládá PLC, které funguje jako ovládací prvek pro nouzové zastavení, pokud nastane problém s kterýmkoli řidičem. Tato TCP/IP aplikace používá RipEX2 na frekvenci 400 MHz s Base Driven protokolem a modulací 16DEQAM.

Výborná komunikace a spolupráce mezi zákazníky a technickou podporou RACOMu zajistila bezproblémové instalace a uvedení obou aplikací do provozu.

Oba klienti jsou velmi spokojeni se zvýšenou úrovní zabezpečení, kterou nyní mohou na svých lanovkách nabídnout.

Highlights

 • RipEX, 400 MHz
 • Management řízení dopravy
 • Pohyblivá instalace
 • TCP/IP
 • Base Driven Protocol
 • FEC
 • Flexibilní tyčové antény

Společnost ZPSV s.r.o. se sídlem v České republice vyrábí betonové výrobky pro stavebnictví se specializací na dopravní stavby pro železnice. Od roku 1955 společnost vyrábí i železobetonové pražce, které se nyní používají celosvětově.

Výrobní závod v Uherském Ostrohu má tři výrobní haly. Během výrobního procesu je beton přepravován mezi halami pomocí vozíků na stropním dopravním systému. Pohyb vozíků je řízen díky komunikaci mezi vozíky a centrálním řídicím systémem.

Se zavedením nových výkonných motorů do výroby se v halách podstatně zvýšila úroveň rušení. V důsledku toho se původní komunikace po elektrické síti stala nespolehlivou a bylo nutné najít náhradu. Hledání se zaměřilo na komunikační systém odolný proti rušení a schopný zajistit spolehlivé a efektivní řízení pohybu vozíků mezi výrobními halami.

Po testování byl vybrán RipEX. Jelikož aplikace pro řízení vozíků používá TCP/IP, na rádiovém kanále byl u RipEXu zvolen Base Driven Protocol, který je pro TCP/IP optimalizován.

bezchybné komunikaci přispívá i zapnutý FEC (Forward Error Correction). Pro počáteční testy se používaly dipólové antény. Ty se však špatně vešly do omezeného prostoru nad dopravníkem, a proto byly nahrazeny flexibilními tyčovými anténami, aniž by to mělo negativní vliv na komunikaci.

Testy probíhaly v období karantény Covid 19, kdy podpora RACOMu mohla asistovat pouze vzdáleně. Přesto byl celý systém uveden do provozu bez jakýchkoliv problémů. V první fázi byl osazen jeden centrální rádio modem poblíž řídící místnosti a tři rádio modemy na pohyblivých vozících.

Zákazník je s řešením velmi spokojen a již si objednal rozšíření sítě i pro druhou výrobní halu.

Highlights

 • RipEX, 400 MHz & RAy, 10 GHz
 • Řízení provozu
 • Spoje RAy jako páteřní siť
 • Využití módů Sleep a Save
 • Kombinace TCP a UDP
 • Polling a Report-by-exception
 • Více než 100 bodů

Společnost Brněnské komunikace a.s. [BKOM], byla založená v roce 1995 a je správcem silnic na území města Brna. Mezi její úkoly patří také regulace vjezdů do historické části Brna, správa parkovišť v městském centru a řízení dopravní propustnosti městských komunikací.

RACOM se společností BKOM spolupracuje od roku 2006 na správě radiové sítě pro řízení mobilních zábran pro zajištění vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a zásobování do historické části Brna. V roce 2008 byla síť rozšířena o zobrazení volných parkovacích kapacit na tabulích elektronického informačního systému.

Se vzrůstem počtu vozidel na silnicích se musí město vyrovnávat s různými druhy dopravních komplikací – místa zvýšené hustoty dopravy se dynamicky mění, bez možnosti spolehlivě předvídat vývoj dopravní zátěže. Sledování a řízení dopravní situace je tak klíčové jak pro zajištění efektivního fungování městské dopravy, tak pro přípravu plánů rozvoje dopravní infrastruktury města. Systém dále poskytuje data pro optimalizaci provozu ve městě a návrhy nejrychlejších průjezdových tras městem, včetně kalkulace odhadovaných tranzitních časů.

Díky podpoře programů EU zaměřených na redukci dopravních komplikací vypracoval RACOM ve spolupráci s BKOMem kompletní studii pokrytí a návrh topologie sítě pro připojení více než 100 datových sběrných míst. Dalším krokem pak byla samotná instalace, konfigurace a předání systému do užívání.

Plné pokrytí města je zajištěno pomocí tří sítí radiomodemů RiPEx, uspořádaných v hvězdicové topologii. Páteřní část komunikace do informačního centra je zajištěna pomocí mikrovlnných spojů RAy. Výhody použitého designu sítě komentuje vedoucí technické podpory RACOMu takto: “Jednou z výjimečných vlastností RipEXu je možnost sdílení stejné frekvence mezi několika základnovými stanicemi. To přináší zákazníkovi nižší náklady na hardwarové vybavení sítě a zároveň snižuje počet frekvencí, které je třeba pro provoz sítě zajistit”.

Návrh topologie sítě a jejího rozšíření se v maximální míře snažil respektovat již existující infrastrukturu, což přineslo nemalé úspory jak v přímých nákladech na instalaci, tak z hlediska administrativy související s povolením výstavby nových komunikačních bodů. Kombinace širokého rozpětí vstupního napájení RipEXu a Save módu umožnila montáž jednotek přímo na sloupy veřejného osvětlení.

Bezproblémový chod sítě je podle zástupců BKOMu nejlepší ukázkou toho, jak efektivní může být v náročném prostředí městské zástavby právě nasazení zařízení pracujících v pásmu UHF. K efektivitě sítě pak dále přispívají další vlastnosti radiomodemů RipEX – výjimečná citlivost, vysoká odolnost vůči rušení a stabilní komunikace.

Highlights

 • MR400, 160 MHz, integrovaná GPS
 • Řízení železničního provozu
 • Odloučená instalace v poušti, +50 ° C
 • Ethernet + sériové porty
 • Různé uživatelské protokoly
 • 180 km dlouhý úsek železnice
 • 3 základnové stanice pro celkové pokrytí

Ferronor provozuje železniční dopravu na soukromé, 1800 km dlouhé železniční trati, jejíž nejvytíženější úsek leží mezi dolem na železnou rudu v poušti Atacama a přístavem na pacifickém pobřeží. Nárůst důlní produkce přinesl potřebu optimalizace provozu dálkově ovládaných vlaků se zvláštním důrazem na spolehlivost datových přenosů zejména v obtížně dostupných oblastech.

Po náročném průzkumu trhu, byly radiomodemy MR160 vybrány zákazníkem jako produkt plně vyhovující jeho potřebám. Klíčovým prvkem byla integrovaná GPS v MR160 umožňující přesné řízení pohybu vlakových souprav na jednokolejných částech tratě při jejich nepravidelném jízdním itineráři. Aplikace dokáže vyhodnotit a zpracovat informace o poloze nejbližšího vlaku vpředu a vzadu před soupravou a po komunikaci s řídícím centrem navrhnou optimální schéma pohybu souprav.

Náročná komunikace mobilních stanic je umožněna využitím MORSE mobilního protokolu s automatickým směrováním přes základnové stanice (retranslace). Monitorovaný úsek trati v délce 180 km je vykryt za použití pouze tří základnových stanic, což bylo v extrémně náročném terénu možné díky využití přenosů na frekvenci 160 MHz. Aplikace je provozována na dvou frekvencích, z nichž jedna slouží pro vzájemnou komunikaci souprav, základnových stanic a hlavní základnové stanice a na druhé frekvenci je zajištěna komunikace hlavní základnové stanice s řídícím centrem.

V této aplikaci byly potvrzeny vlastnosti rádio modemů MR160:

 • Automatické přepínání komunikace z mobilních jednotek mezi základnovými stanicemi
 • vícenásobná komunikace z Ethernetových a sériových portů
 • Univerzalita rádií nasazených v roli mobilních bodů, retranslací a základnových stanic
 • Podpora simultánního přenosu více komunikačních protokolů pro různé technologie

Z vyjádření zástupců společnosti Ferronor po úspěšném zprovoznění aplikace vyplývá, že kromě technických parametrů rádio modemů byla pro úspěch celého projektu zásadní i podpora při realizaci ze strany RACOMu. Kromě doporučení konkrétních modelů rádio modemů, RACOM s Ferronorem spolupracoval i na vytipování nejlepších míst pro umístění základnových stanic, hledání optimální konfigurace připojených technologií a testech funkčnosti a spolehlivosti celé sítě.

Vybudovaný systém výrazně zefektivnil provoz na celé trati, zejména v úsecích s vynuceným jednokolejným provozem a na základě tohoto projektu byla na severu Chile vybudována ještě další, obdobná síť. Obě aplikace výrazně přispěly k zvýšení bezpečnosti rizikových provozů a z pohledu Ferronoru přinesly vyšší efektivitu do celého logistického systému řízení vlaků.

Highlights

 • MR400, 400 MHz
 • Řízení vozového parku
 • SCADA, sledování, zasílání zpráv
 • Nadzemní a podzemní tratě
 • Páteř základnových stanic
 • RANEC
 • 100 vlaků, 25 základních stanic

MORSE systém je ideální i pro aplikace, které jsou náročné na bezpečnost a spolehlivost jako je náročný přenos dat do vlaků metra a zpět..

V portugalském městě Porto komunikují rádiové modemy RACOM stejně spolehlivě v tunelech, jako na povrchu.

 • IP přes SDH pro připojení základnových stanic
 • Použití speciálních vyzařujících kabelů v podzemních částech metra
 • Redundantní páteřní síť pro zajištění maximální spolehlivosti
 • MORSE síť umožňuje přenos dat pro:
  • Určení polohy vlaků
  • Zasílání zpráv (dispečinku pro řidiče)
  • Status vlaku

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.