Highlights

 • RipEX, 50 kHz / 16DEQAM
 • RipEX2, 200 kHz / 256QAM
 • Distribuce elektřiny
 • Dálkové odečty elektroměrů
 • Dvě úrovně páteřní sítě
 • Base Driven Protocol
 • TCP/IP

Celesc, největší distributor elektřiny ve státě Santa Catarina v Brazílii s více než 3 miliony zákazníků, patří mezi lídry v inovacích na poli AMR (Automated Meter Reading) a AMI (Advanced Metering Infrastructure). Pro pilotní projekt dálkového získávání dat z elektroměrů za účelem automatizace měření bylo vybráno město Araranguá. Celkem bylo připojeno přibližně 35 400 elektroměrů.

Tendr vyhrála firma Wasion, výrobce zařízení zaměřeného na distribuci elektřiny jako jsou elektroměry, brány WiSUN, bilanční měřiče atd.

Waison se při hledání spolehlivého komunikačního řešení rozhodl pro rádiové modemy RipEX, které společnost Celesc používá v jiných aplikacích již řadu let.

AMI projekt ve městě Araranguá se skládá z následujících částí:

 • Inteligentní měřiče v koncových elektroměrech
 • Inteligentní sada pro měření elektrických veličin v transformátorech
 • Síť FAN (Field Area Network) – komunikační síť pro připojení koncových bodů do koncentrátorů. Realizováno pomocí zařízení RF Mesh WiSUN ve volném pásmu 900 MHz.
 • Páteřní síť – komunikační síť pro obousměrný zabezpečený přenos dat mezi koncentrátory sítě FAN a systémem MDC v centru. Realizováno na rádiových modemech RipEX a RipEX2 v licenčním pásmu 400 MHz.
 • Systém pro správu sítě
 • MDC (Meter Data Collector) – systém odpovědný za příjem dat z měření a zpracování událostí s cílem zajistit bezpečnost a integritu dat z terénu.
 • MDM (Meter Data Management) – systém odpovědný za správu dat z měření

Inženýři společnosti Wasion společně s technickou podporou společnosti RACOM navrhli řešit komunikaci ve stromové struktuře. Koncové měřiče byly rozděleny do 120 oblastí. V každé oblasti je jeden koncentrátor, ke kterému je přes síť WiSUN připojeno zhruba 300 měřičů.

Koncentrátory jsou sdruženy do 12 clusterů, kdy v jednom clusteru je zhruba 10 koncentrátorů, které komunikují do centra clusteru přes rádiové modemy RipEX. Protože objemy dat přenášených z clusterů jsou už vysoké, clustery do centra ve městě Araranguá komunikují přes rádiové modemy RipEX2, které mají kapacitu až 1.7 Mb/s. Centrum sítě v Araranguá je připojeno do řídicího systému společnosti CELESC ve Florianópolisu přes IP síť.

Jak už to v reálném životě bývá, instalace a uvádění do provozu nebylo bez problémů. Před instalacemi byla provedena studie a teoretický návrh sítě. V praxi se však ukázalo, že na některých místech teorie neodpovídá praxi (kovové přístřešky v blízkosti antén, nové výškové budovy apod.) a síla a kvalita signálů není dostačující. Naštěstí jsou rádiové modemy RipEX velmi fexibilní a koncové body mohou pracovat zároveň jako retranslace pro ostatní, což bylo v několika případech využito a ušetřily se tak nemalé investice.

Po bouřkách, které jsou v oblasti Araranguá velmi časté a silné, docházelo k poškození některých rádiových modemů. Pracovník naší technické podpory v Brazílii ve spolupráci s naším místním partnerem Utili na místě zjistil, že zdrojem problémů je nedokonalé uzemnění na instalovaných bodech. Po realizaci našich doporučení se problémynevyskytují a síť má dlouhodobě dostupnost 99.9 %.

AMI projekt ve městě Araranguá je příkladem toho, že i když se v praxi vyskytnou problémy, RACOM a jeho partneři je rychle vyřeší.

Highlights

 • RipEX2, 400 MHz
 • Distribuce elektřiny
 • Plně duplexní p-t-p linky
 • 1.6 Mb/s
 • 99,9% dostupnost
 • 19‘ rack instalace
 • Rio de Janeiro

RACOM působí na brazilském trhu již řadu let a má zde nainstalovány stovky rádiových modemů RipEX. V roce 2022 se nám podařilo ve spolupráci s naším lokálním partnerem Utili získat zakázku na dodávku p-t-p linek v pásmu 400 MHz pro společnost, která zajišťuje dodávky elektrické energie ve státu Rio de Janeiro a je čtvrtou největší brazilskou distribuční společností elektřiny v počtu zákazníků, kterých má cca 10 milionů.

Obdobně jako v jiných distribučních společnostech i zde je potřeba monitorovat a řídit distribuční síť. K tomuto účelu jsou využívány i rádiové modemy.

Objemy přenášených dat z nejvýznamnějších rozvoden jsou natolik vysoké, že je třeba tyto rozvodny připojit samostatnými linkami bod-bod s maximální spolehlivostí a dostupností. K těmto účelům bylo používáno zařízení Aprisa XE. S výkonem a spolehlivostí těchto linek však zákazník nebyl dlouhodobě spokojen, a proto se je rozhodl nahradit linkami s radiomodemy RipEX2.

první fázi byly nainstalovány tři plně duplexní linky. Na dvou z nich je nastavena maximální možná modulace 256 QAM v kanále 250 kHz, tedy rychlost 1.6 Mb/s současně v obou směrech. Vzdálenost mezi koncovými body je 9 a 10 km a na obou linkách je dlouhodobě dosahováno dostupnosti 99,9 %. Třetí linka je 9 km dlouhá a z pohledu rádiového šíření velmi komplikovaná, neboť je na ní velmi silné mnohacestné šíření a odrazy. Z tohoto důvodu bylo třeba použít robustnější modulaci 16DEQAM, aby se při rychlosti 1.1 Mb/s dosáhla dostupnost 98 %.

Jednotky RipEX2 jsou nainstalovány v 19‘ rack skříni s využitím RipEX2-RS šasi a externím duplexerem.

Návrh, instalace a oživení linek probíhalo za účasti naší inženýrky Loreny, která sídlí v Brazílii a má na starosti technickou podporu v Latinské Americe.

Jsme rádi, že koncový zákazník byl mile překvapen výkoností a spolehlivostí plně duplexních linek s radiomodemy RipEX2 a věříme, že k prvním třem brzy přibudou další.

Highlights

 • RipEX2, RipEX2-HS
 • Distribuce elektřiny a vody
 • Base driven protocol
 • DNP3
 • Migrace staré sítě
 • DPSK do 256 QAM
 • 25 kHz kanál

Marocký Fez, světově proslulý zpracováním kvalitní kůže pomocí tradičních technik, je druhým největším městem v Maroku s populací 1,7 milionu lidí. RADEEF odpovídá za zajištění distribuce vody a elektřiny všem obyvatelům na celém území prefektury Fez.

RADEEF využívá několik stovek rádiových modemů pro řízení distribuce vody a elektřiny. Stávající modemy jsou zastaralé, používají sériová rozhraní a neodpovídají novým požadavkům na zabezpečení, které jsou v současnosti v Maroku pro tyto aplikace povinné. Potřeba modernizace poskytla společnosti RADEEF ideální příležitost k přechodu na moderní IP řešení. Bylo však důležité zajistit, aby toto nové řešení bylo moderní a funkční nejen nyní, ale i v budoucnu.

Po důkladném průzkumu trhu si jako optimální řešení RADEEF vybral RipEX2. Nejenže zcela splňuje nové vládní bezpečnostní požadavky, ale propustnost sítě je nad rámec toho, co RADEEF považoval za možné. Mezi další výhody RipEX2, z nichž RADEEF těží, patří použití hot-standby master stanice RipEX2-HSodolnost proti rušenívariabilita modemů a řešení migrace sití. Originální řešení migrace sítí od RACOMu umožňuje výměnu starších modemů bez výpadku během migrace a nevyžaduje žádný další nákladný hardware.

První fáze migrace je založena na hvězdicové topologii sítě a skládá se ze dvou podsítí po 25 modemech RipEX2, z nichž každá má uprostřed hot-standby stanici RipEX2-HS. Další dvě stanice RipEX2-HS se používají k připojení základnových stanic podsítí k řídícímu centru.

Realizace první fáze projektu probíhala za spolupráce všech zúčastněných firem. Technik z RACOMu společně se dvěma inženýry našeho místního partnera SOHIME zaškolili při instalaci a oživování techniky RADEEFu. Vynikající týmová spolupráce mezi třemi zúčastněnými stranami zajistila maximální úspěch, kdy se podařilo zprovoznit většinu linek na vysokých modulacích mezi 64 a 256 QAM.

Po úspěšném předání do provozu první fáze s 50 lokalitami v roce 2019 bylo dokončeno dalších 250 lokalit v roce 2021.

A v plánu je i další zdokonalení stávajícího řešení. SCADA centrum leží na opačné straně města než zprovozněné základnové stanice, ale protože je mezi nimi přímá viditelnost, nabízí se možnost použití mikrovlnného spoje RAy místo úzkého rádiového kanálu pro zrychlení datového přenosu.

Highlights

 • RipEX, RipEX-HS, 400 MHz
 • Distribuce elektřiny
 • Extrémní požadavky na spolehlivost
 • IEC 104 – Base driven protocol
 • Rozváděče na míru z RACOMu
 • Switche od Siemens Ruggedcom
 • ABB RTU

Společnost Electricity Distribution Company (EDCO), založená v roce 1997, je zodpovědná za plánování, instalaci, provoz a údržbu distribučních systémů elektřiny ve více než polovině Jordánského království.

V roce 2015 společnost EDCO vypsala tendr na rozsáhlý projekt připojení vybraných rozvoden k novému řídícímu středisku SCADA/DMS/AMR v Ammánu. Tento systém je využíván k monitorování, kontrole a managementu stávajících i budoucích distribučních sítí a bude pokrývat celou oblast činností EDCO.

EDCO klade maximální důraz na spolehlivost a redundanci a zpočátku tedy předpokládala, že pro komunikaci použije optická vlákna. Kvůli topografii a dalším omezením by ovšem optická síť byla použitelná pouze ve velmi omezené oblasti. Po rozsáhlé analýze konzultanti navrhli implementaci datové sítě UHF, která při použití vhodného zařízení také vyhoví požadavkům.

Po dlouhém výzkumu a testování bylo rozhodnuto pro RipEX a jeho 1+1 redundantní hot-standby stanici RipEX-HS. Tato zařízení plně vyhověla současným potřebám i budoucím požadavkům na monitorování a řízení, na což bralo EDCO v rámci výběrového řízení zvláštní ohled.

Mezi další klíčové aspekty projektu patřily specifické routovací funkce, vysoká úroveň spolehlivosti, možnost duálního napájení pro stanice RipEX-HS (napájení AC a DC v každé stanici) a požadavek na 10 W RF výkonu na vybraných lokalitách.

První etapa sítě se skládá z 12 stanic RipEX-HS a 25 modemů RipEX. Všechny byly předem instalovány a zapojeny do nástěnných rozváděčů včetně všech pomocných zařízení podle přesné specifikace zákazníka a testovány výrobcem.

Práce týmu technické podpory RACOM se ukázala jako klíčová ve všech fázích projektu. Naši inženýři dohlíželi na správný vývoj projektu a dodržování termínů stanovených zákazníkem. Poskytovali jsme nejen vzdálenou podporu, ale i praktickou pomoc přímo v terénu v Jordánsku.

Konečný zákazník i dodavatel byli velmi spokojeni s úrovní odborné pomoci, které se jim dostalo od zaměstnanců RACOMu, ať už šlo o obchodníky, management nebo technickou podporu. RACOM byl ceněn za kvalitu našich výrobků, vysokou úroveň služeb a plné nasazení po celou dobu trvání projektu. Aktuálně probíhají jednání o možnostech další spolupráce při budoucím rozšiřování sítě EDCO.

Highlights

 • RipEX 400 MHz
 • Distribuce el. energie
 • Bridge mód
 • Správa odpojovačů
 • Průměrná délka trasy 25 km
 • Snadné nastavení a správa
 • Odlehlá venkovská oblast

Společnost Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA) zajišťuje výrobu a distribuci elektřiny v argentinské provincii Salta v severozápadní části země. Od zahájení provozu v této oblasti se společnost zavázala k poskytování kvalitních služeb s vysokou mírou zabezpečení. To znamená, že distribuce elektřiny je řízena pomocí potřebných nástrojů tak, aby sektor výroby mohl předvídat a reagovat na požadavky trhu.

Vzhledem k charakteru provincie stále existují odlehlé venkovské oblasti, do kterých energetické systémy EDESA nemají přístup. Společnost EDESA je ale připravena zajistit dodávky elektřiny jako novou službu všem obyvatelům provincie Salta, kteří o to požádají.

Taková nová distribuční síť používá rádiové modemy RipEX pro připojení SCADA sítě k odpojovačům. Modemy RipEX v běžném provozu pracují v Bridge módu a jsou instalovány v rozvaděčích na stožárech jak ve městech tak v horských oblastech. Průměrná délka trasy je mezi 20 a 30 km.

Radiomodem RipEX poskytuje především spolehlivý provoz 24 hodin denně pro kritické SCADA aplikace pro elektrické distribuční sítě a splňuje všechny bezpečnostní standarty. Má vysokou odolnost proti rušení, je sestaven z odolných průmyslových dílů v robustním hliníkovém těle, a proto spolehlivě funguje i v těchto náročných klimatických podmínkách.

Těšíme se, že pomůžeme společnosti EDESA splnit její závazek týkající se kvality a bezpečnosti i pro další regiony, které bude obsluhovat v budoucnu.

Highlights

 • M!DGE
 • Distribuce el. energie
 • Ethernetové a sériové rozhraní
 • Cisco, Vigor… v centru
 • Subtropické klima
 • IEC101 a IEC104
 • Více než 1000 bodů

EVN je největší energetická distribuční společnost ve Vietnamu, která zásobuje elektřinou hlavní město Hanoj a severní část země. Začátkem roku 2017 společnost EVN spustila realizaci nového projektu a zahájila výběrové řízení na poskytovatele SCADA sítě pro monitorování a řízení rozvodných stanic v rozsáhlé oblasti severního Vietnamu.

Po testování různých technologií pro komunikaci, které mohly být použity, bylo rozhodnuto, že celulární routery jsou nejvhodnější volbou, poskytnou optimální řešení a současně náklady zůstanou mezích rozpočtu.

Routery M!DGE byly testovány spolu s dalšími produkty a ukázalo se, že nabízí robustní síťové řešení včetně jedinečných funkcí jako je IPsec, VPN tunel a schopnost udržet integritu spojení v daném prostředí.

Síť je tvořena jednou centrální jednotkou Vigor 3900 VPN a routery M!DGE připojenými pomocí VPN tunelu IPsec. Síť používá dva typy komunikace. Některé body komunikují pomocí sériové komunikace RS232 a protokolu IEC 101, zatímco ostatní používají IEC 104 přes Ethernet a TCP/IP.

V síti EVN jsou od roku 2017 průběžně nasazovány M!DGE routery všech generací včetně nejnovějšího M!DGE3. Instalace a konfigurace routerů probíhá bez problémů a s minimální podporou RACOMu.

Highlights

 • M!DGE
 • Síť pro komerční služby
 • Kritické aplikace
 • Ethernet a sériové rozhraní
 • Horské arktické prostředí
 • Extrémní teploty pod -30 °C
 • Celkem bylo nasazeno více než 500 jednotek

Společnost LMC (Last Mile Communication) poskytuje zákazníkům od roku 1999 komunikační řešení se zaměřením na kvalitu a spolehlivost. Během této doby LMC pozoruje požadavky na vzdálenou správu, sledování, dohled a vzdálený přístup k instalacím zákazníků s důrazem na zabezpečení.

IOG, společnost patřící ke skupině LMC, byla vytvořena za účelem uspokojit tuto poptávku a poskytnout řešení a odborné znalosti, které umožňují využití celulárních sítí pro tyto kritické průmyslové aplikace. IOG usnadňuje vytváření a provoz robustních řešení pro M2M. Síť IOG funguje jako služba pro virtuální privátní sítě s typicky 2-70 body.

Vzhledem k odlehlosti mnoha lokalit vyžadujících tyto služby, v severském podnebí a drsné hornaté krajině je důležité vybudovat robustní řešení a používat pouze nejkvalitnější hardware. Navíc mnohé aplikace jsou kritické, včetně vodních čerpacích stanic a elektráren. 

Obchodní strategií IOG je poskytování pronájmu služeb se závazkem zajistit zákazníkům vysokou úroveň SLA, a proto bylo nezbytné zajistit, aby každá část infrastruktury splňovala všechny přísné požadavky.

Roky zkušeností prokázaly, že M!DGE je tou nejlepší volbou pro dané prostředí a poskytuje vynikající úroveň stability. Zákazníci IOG oceňují i implementaci sériových SCADA protokolů.

Od roku 2017 provozuje společnost IOG více než 500 routerů M!DGE a je veli spokojená se spolehlivostí. Routery pomáhají společnosti IOG získat a udržovat reputaci kvality na skandinávském trhu i mimo něj.

Technický ředitel Dag Nielsen uvádí: „Spolupráce LMC s firmou RACOM se datuje od roku 2001. Během této doby společnost LMC využívala různé výrobky RACOMu a byla vždy spokojená s jejich spolehlivostí a výkonem. Technická podpora společnosti RACOM byla také vždy vynikající. To je důvod, proč je M!DGE naší volbou.

Highlights

 • M!DGE
 • Distribuce el. energie
 • Indikátory poruch
 • Odpojovače
 • Tropické prostředí
 • Serial & Ethernet
 • Více než 100 jednotek do roku 2017

Palembang je hlavním městem indonéské provincie Jižní Sumatra a přístavním městem na řece Musi. Tento extrémně nízko položený okres má více než 1,5 milionu obyvatel.

Dodávka elektřiny zajišťuje státní společnost PLN, která v Indonésii spravuje distribuci elektřiny v celé zemi již více než 50 let. Současnou síť realizovala společnost PT Surya Total Pertiwi, partner RACOMu v Indonésii.

Vzhledem k náročným tropickým podmínkám bylo důležité, aby routery používané v síti byly velmi spolehlivé a schopné provozu za všech okolností. PT Surya po předchozích zkušenostech s routerem M!DGE věděla, že se na tento router může spolehnout a dala mu přednost před konkurencí, protože byl speciálně navržen pro aplikace SCADA, pro které zajišťuje spolehlivé a bezpečné připojení z neomezeného počtu vzdálených míst na centrální server.

Síť v Palembangu má do roku 2017 více než 100 vzdálených bodů a stále se rozšiřuje. M!DGE se používá pro komunikaci s indikátory poruch a také pro odpojovače.

V budoucnu by měla být stávající rádiová síť nahrazena nebo rozšířena modemy RipEX pomocí osvědčeného migračního řešení společnosti RACOM. Po dokončení této fáze bude PT Surya provozovat hybridní síť s modemy RipEX a routery M!DGE, což je osvědčené řešení, které již bezproblémově funguje v různých aplikacích po celém světě.

Highlights

 • RipEX 400 MHz
 • Distribuce elektřiny
 • Stožárové odpojovače
 • DNP3 pro SCADA
 • COM1 a COM2 současně
 • Vysokorychlostní / 16DEQAM
 • 50 vzdálených bodů s jednou základnovou stanicí

Společnost Mainpower NZ Ltd je obecně prospěšná společnost a zásobuje elektřinou obce v regionu North Canterbury a Kaikoura na Novém Zélandu již téměř 100 let. Je neziskovou organizací, v níž účastníci užívají podíl na zisku na podporu veřejných aktivit.

Síť s jednotkami RipEX se zde používá pro SCADA ovládání stožárových odpojovačů a pro dálkovou údržbu těchto bodů.

Klíčovými požadavky nové sítě jsou souběžná komunikace přes několik sériových portů při zachování maximální přenosové rychlosti na dlouhé vzdálenosti. Terén, ve kterém síť funguje, je směs venkovských a městských prostředí a zahrnuje vícekanálovou komunikaci. RipEX splnil všechny požadavky a poskytla robustní řešení, které uživatel vyžadoval.

Hlavní rádiová síť je kolem jedné vrcholové základnové stanice, která obsluhuje zhruba 50 vzdálených bodů. Síť pracuje s max. datovou rychlostí (16DEQAM) v pásmu UHF za použití dělené frekvence (různé kanály Rx a Tx). Com 1 zajišťuje komunikaci SCADA a využívá DNP3. Com2 poskytuje transparentní sériové porty pro několik protokolů pro servis a programování jednotek. Širokopásmový rádiový spoj RipEX nese dvě sériová spojení ze SCADA centrály na vrcholovou základnovou stanici.

Původní síť sloužila patnáct let a nabízela pouze nízkorychlostní sériovou komunikaci. Bylo zřejmé, že tato síť vyžaduje migraci na moderní a účinné řešení. Nová síť RipEX takové řešení přináší a více než překoná všechny potřeby zákazníků.

Highlights

 • RipEX, 300 MHz & M!DGE
 • Distribuce elektrické energie
 • Tropické prostředí
 • Až čtyři rádiové skoky
 • Multi-master
 • IEC101, IEC104 a DNP3
 • Stovky jednotek na různých ostrovech

PLN je indonéská národní společnost, která zajišťuje distribuci elektřiny v celé zemi již déle než 50 let.

Společnost PLN si pravidelně vybírá rádiové modemy RipEX pro sítě v celé Indonésii. Indonéský partner RACOMu, PT Surya Total Pertiwi, který spolupracuje s PLN, nedávno získal nový projekt SCADA sítě pro správu distribuce elektřiny v Makassaru. Město s 1,8 miliony obyvatel je největším centrem na ostrově Sulawesi na východě země.

Po vyhodnocení všech dostupných konkurenčních výrobků, které by mohly tento problém řešit, byl ve finále znovu vybrán RipEX jako nejlepší možnost.

RipEX byl jediným produktem, který dokázal poskytnout pokrytí geograficky odlehlých lokalit. Dosažení některých koncových bodů vyžaduje až čtyři rádiové skoky. Ve skutečnosti pouze RipEX nabízí neomezený počet repeaterů na trase a každý koncový bod může současně fungovat i jako repeater.

Zákazník také oceňuje další jedinečnou vlastnost RipEXu – aplikaci multi-master. Díky flexibilnímu antikoliznímu protokolu na rádiovém kanálu je možné používat více aplikací současně s různými SCADA protokoly, např.: IEC101, IEC104 a DNP3. Použití Terminál serveru v centru umožňuje připojit RTU přes ethernet nebo sériové porty od pěti různých výrobců: ABB, Nulec, Cooper, Survalent a Kwang Myung.

Další posuzovaný parametr bylo úspěšné absolvování testů v reálném provozu až na horní hranici provozní teploty 70° C. RipEX při těchto teplotách pracoval bez chyb a testy zvládl bez problémů.

V první fázi projektu v roce 2016 bylo na klíčových bodech instalováno prvních 66 jednotek RipEX a 3 základnové stanice RipEX-HS z celkového předpokladu více než 500 lokalit.

Pan Irwinho Harlim, generální ředitel partnerské společnosti PT Surya Total Pertiwi komentoval spolupráci takto: „Tento projekt byl jedním z řady podobného rozsahu, ve kterých se účastníme s vysokou úspěšností díky vlastnostem RipEXu. PLN je náš dlouhodobý zákazník, který má s tímto produktem velmi dobré zkušenosti. PLN i PT Surya Total Pertiwi společně oceňují zejména předprodejní a poprodejní podporu společnosti RACOM.“

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.