Netlock.exe

https//www.racom.eu/cz/support/utils/netlock.html

Verze pro tisk

5. Netlock.exe

Program Netlock.exe slouží u uzamčení CU. Z uzamčené jednotky lze dálkově číst konfigurační data, nelze však do ní dálkově zapisovat funkcemi write nebo Init ani spouštět monitoring nebo testy a narušit tak komunikaci v síti. Netlock.exe používáme jednorázovým spuštěním s příslušnými parametry. Zamykání a odemykání CU lze provádět ve 3 úrovních:

 0 root
 1 racom
 2 nobody

Úroveň přístupu je definována použitým jménem a heslem (výchozí jména jsou root, racom a nobody). Úrovně se liší v právech ke změně jmen a hesel, možnosti zamykání a odmykání jsou shodné. V lokálním přístupu, kdy je CU připojena servisní šňůrou k PC, lze uzamčení překonat použitím parametru -aL.

5.1. Lokální přístup

Odemknutí CU přes servisní šňůru:

 netlock -aL -au

Po potvrzení y Enter dostaneme hlášení Succesfully unlocked

Význam parametrů:

-aL

lokální přístup, zbavuje nás nutnosti použít jméno a heslo. Pokud tento parametr použijeme pro práci se vzdáleným radiomodemem, je nutno k němu připojit další PC pomocí servisní šňůry.

-au

unlock – odemknout stanici

-x

exit – program netlock je po akci ukončen. Pokud je parametr vynechán, pak jsou čitelná závěrečná hlášení. Program ukončíme Alt+X.

-v0

Pokud při činnosti aplikace vznikají nadbytečná hlášení, odstraníme je tímto parametrem.

Zamknutí CU přes servisní šňůru:

 netlock -aL -al
-al

lock – zamknout stanici

Stav CU lze ověřit z MORSE Main menu například povelem Ne Enter, Init Enter – zamčená stanice odpoví zprávou !Unit locked a Init neprovede.

Vložení nového jména:

Jméno pro úroveň 0 je root. Jména pro úrovně 1 a 2 je možno nastavit povelem:

 netlock -aL -an2
-an1

name 1 – změna jména v úrovni 1

-an2

name 2 – změna jména v úrovni 2

Na dotaz Type new name vložíme jméno a potvrdíme y . Po změně jména je nutno vložit nové heslo.

Vložení nového hesla:

Heslo je možno vložit pro úrovně 0, 1, 2.

 netlock -aL -ap2
-ap0

password 0 – změna hesla v úrovni 0

-ap1

password 1 – změna hesla v úrovni 1

-ap2

password 2 – změna hesla v úrovni 2

Po dvojím shodném vložení nového hesla a potvrzení y je výsledek potvrzen hlášením Password changed.

Současné vložení nového jména a hesla:

Dvojici jméno a heslo lze vložit pro úrovně 1, 2.

 netlock -aL -ab2
-ab1

both 1 – změna jména i hesla pro úroveň 1

-ab2

both 2 – změna jména i hesla pro úroveň 2

Prohlédnutí vložených jmen:

 netlock -as
-as

status – stav CU

Získaná zpráva nese informaci o stavu zamčeno/odemčeno a o jménech přidělených pro úrovně 1 a 2. Pouze pro lokální přístup.

Vyzkoušení nového jména a hesla v lokálním přístupu:

Hesla uložená v CU nelze přímo přečíst. Je možné zkontrolovat funkčnost hesla a podle potřeby z vyšší úrovně nebo lokálním přístupem vložit heslo nové. Kontrola hesla v lokálním přístupu:

 netlock

Parametr -au pro odemknutí je defaultní, proto nemusí být uveden.

Nebyl použit parametr -aL, proto je požadováno jméno a heslo i v lokálním přístupu.

Správný výsledek je potvrzen hlášením Succesfully unlocked.

5.2. Lokální přístup s heslem

Pokud ve výše uvedených povelech vynecháme parametr -aL, pak musíme použít jméno a heslo pro úroveň 0, 1 nebo 2.

Odemknutí a zamknutí CU

Tyto funkce lze provést z každé úrovně.

Vložení hesla

 • Přihlásíme-li se jménem a heslem pro úroveň 0, můžeme měnit heslo pro úrovně 0, 1, 2.

 • Přihlásíme-li se jménem a heslem pro úroveň 1, můžeme měnit heslo pro úrovně 1, 2.

 • Přihlásíme-li se jménem a heslem pro úroveň 2, můžeme měnit heslo pro úroveň 2.

Vložení jména, vložení jména i hesla

 • Z úrovně 0 lze měnit jméno pro úroveň 1, 2.

 • Z úrovně 1 lze měnit jméno pro úroveň 2.

Po vložení jména je nutno vložit znovu heslo. Použitím parametru -ab změníme pro zvolenou úroveň jméno i heslo současně.

Při použití parametru -aMjmeno s uvedeným jménem nejsme již Netlockem na jméno dotázáni. Podobně lze při změně jména pomocí parametrů -an, -ab použít parametr pro vložení nového jména -aNjmeno.

5.3. Vzdálený přístup

Od lokálního přístupu se liší používáním parametru -daADRESA (POZOR na pořadí písmen -da), který obsahuje adresu cílové CU a dále nutností použít jméno a heslo.

Odemknutí vzdálené stanice:

 netlock -da69112233 -au
na dotaz

Login: vložíme jméno,

na dotaz

Password: vložíme heslo,

potvrdíme

y

Výsledek je potvrzen hlášením Succesfully unlocked.

Podobně lze provést na dálku i ostatní operace.

Čtení jména ze vzdálené CU není možné. Jestliže však vzdálená CU je spojena servisní šňůrou s PC, pak se chová jako při lokálním přístupu. To znamená, že s parametry -da -aL lze provádět stejné operace jako v CU připojené servisní šňůrou.

5.4. Parametry pro Netlock.exe

 • Společné – viz kapitola 1.3.1 – „Společné parametry pro všechny aplikace“

 • Speciální – parametry pro aplikaci Netlock:

  Application commands:
  Locker options:
   -as -al -au -aMnnn -aNnnn -ap[X] -an[X] -ab[X]
  
   -al: lock
   -au: unlock
   -aMnnn: set my name
   -aNnnn: set new name
   -ap: change my password
   -apX: change password for user level X
   -an : change my name *
   -anX: change name for user level X
   -ab : change both my name and my password *
   -abX: change both name and password for user level X
   -as : locker status
   -aL : local mode - in remote modem is jack
  
  Lines marked by * make sense in local mode only.
  My password and New password will be requested from the prompt.
  • -al   uzamknutí CU

  • -au   odemknutí CU

  • -aMnnn   předvolba jména uživatele

  • -aNnnn   vložení nového jména při změně

  • -ap0   -ap1   -ap2   vložení nového hesla pro úroveň 0,1,2

  • -an1   -an2   vložení nového jména pro úroveň 1,2

  • -ab1   -ab2   vložení nového jména a hesla pro úroveň 1,2

  • -as   stav CU

  • -aL   lokální režim

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.