Command Line Interface

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray17/cli.html

Verze pro tisk

7. Command Line Interface

Rozhraní CLI (Command Line Interface) je alternativou k přístupu přes HTTPS. S CLI rozhraním můžeme pracovat v textovém režimu pomocí klienta ssh (putty) nebo telnet.

7.1. Připojení přes CLI

Připojení klientem telnet k jednotce se servisní IP adresou 192.168.169.169. Na povelovou řádku napíšeme:

telnet 192.168.169.169

Pak vložíme uživatelské jméno a heslo uvedené v menu Service access/Users v https přístupu (defaultně admin, admin). Podmínkou je označené políčko Service access/Services/Telnet v http přístupu.

Připojení klientem putty. Do okénka Host Name (or IP address) zapíšeme:

admin@192.168.169.169

Stiskneme Open. Pak vložíme heslo admin. Tento postup (bez klíče) je podmíněn volbou Service access/Services/SSH on v https přístupu.

Pokud vlastníme privátní část klíče, pak vystačíme bez hesla. V putty pokračujeme volbou Connection/SSH/Auth a vybereme cestu k souboru s klíčem např. klic.ppk. Volbou Session/Logging uložíme konfiguraci pro putty. Pak již vstupujeme do CLI jednotky pouhým výběrem spojení v putty a stiskem Open.

Připojení klientem ssh v Linuxu.

ssh admin@192.168.169.169 -i key

Pokud známe heslo a to je povoleno v Service access/Services/SSH onlykey v https přístupu, pak můžeme klíč vynechat a v následném dotazu se prokázat heslem.

7.2. Práce s CLI

 • Přehled možností CLI

  cli_help

  Menu CLI

  Obr. 7.1: Menu CLI

 • Parametry povelů CLI jsou uvedeny v helpech. Například:

  -hvýpis helpu
  -t(target) cílová jednotka
  -t llocal, lokální, defaultní volba
  -t bboth, obě jednotky, položka povelu pro vzdálenou jednotku má předponu PEER_
  -t ppeer, protější jednotka, při čtení povelem show
 • Při vkládání povelů pomůže doplňování tabelátorem

 • Nekorektní povel je odmítnut (např. vložení nedovolené frekvence)

 • Parametr, který způsobil přerušení spojení, je po 1 minutě vrácen zpět (Rollback)

 • Čtení parametrů lokální jednotky
    cli_cnf_show

 • Čtení rádiových parametrů protější jednotky
    cli_cnf_show -t p | grep RADIO

 • Zápis parametrů (TX výkon lokální jednotky)
    cli_cnf_set RADIO_TX_PWR=-3
  Položky povelu (RADIO_TX_PWR=) jsou převzaty z výpisu cli_cnf_show

 • Zápis více parametrů do obou jednotek
    cli_cnf_set -t b RADIO_TX_CHAN=17128000 PEER_RADIO_RX_CHAN=17128000

 • Parametry obsahující mezeru vkládáme do uvozovek:
    cli_time_set -t b -T '2012-11-27 10:55:00'
  Nastavení času v obou jednotkách

7.2.1. SSH klíče

 • Generování pomocí ssh-keygen
    [user@laptop ~]$ ssh-keygen -t dsa -f usr_ssh_key
  Do pracovního adresáře uloží privátní usr_ssh_key a veřejnou část klíče usr_ssh_key.pub

 • Kopírování klíče do jednotky RAy
    [user@laptop ~]$ scp usr_ssh_key.pub admin@192.168.141.202:/tmp
  Veřejná část klíče je zapsána do adresáře /tmp

 • Instalace klíče v jednotce RAy
  CLI(admin):/rrusrhomes/admin$ cli_user_authkey -c a -k /tmp/usr_ssh_key.pub

 • Test vstupu do jednotky RAy přes SSH klíč
    [user@laptop ~]$ ssh -i usr_ssh_key admin@192.168.141.202

7.2.2. Skripty

 • Příklad skriptu s přístupem přes klíč

  [user@laptop ~]$ ssh -i usr_ssh_key admin@192.168.141.202 
  "source /etc/profile;cli_info_link;echo \$?;cli_cnf_show | grep TX_PWR;echo $?"
  Warning: Permanently added '192.168.141.202' (DSA) to the list of known hosts.
  cli_info_link: Link status: up
  0
  RADIO_TX_PWR=4
  0
  [user@laptop ~]$
 • Skript obsahuje:

  source /etc/profile;nastavení prostředí
  cli_info_link;dotaz na stav linky
  echo \$?;čtení návratové hodnoty
  cli_cnf_show | grep TX_PWR;dotaz na rádiový výkon
  echo \$?čtení návratové hodnoty
   
  cli_info_link: Link status:upnávratová hodnota
  0povel OK
  RADIO_TX_PWR=4výkon +4 dBm
  0povel OK

7.3. Konfigurace s CLI

7.3.1. Konfigurační soubor

 • Záloha konfigurace
    cli_cnf_backup_get
  Uloží konfiguraci obou jednotek do souboru cnf_backup.tgz do pracovního adresáře.

 • Obnovení konfigurace
    cli_cnf_set -t b -b cnf_backup.tgz
  Obnoví konfiguraci obou jednotek ze souboru cnf_backup.tgz

 • Defaultní konfigurace – výpis
    cli_cnf_def_show
  Pozor, povel
    cli_cnf_factory_set
  není default setting – nastaví výrobní parametry, smaže veškeré logy a uložená data. S vysokou pravděpodobností dojde i ke ztrátě spojení na protější stanici!

7.3.2. Firmware upgrade

 • Aktuální verze fw
    cli_info_station

 • Příprava souborů
  Balíček fw, například bm4-RACOM-0.1.12.0.cpio vložíme pomocí ssh nebo putty do adresáře /tmp v RAy17
  Příkaz
    cli_fw_clear_buffer
  Smaže buffer v RAy
    cli_fw_buffer_status
  Zkontroluje stav bufferu

 • Vložení do bufferů
    cli_fw_load_package -f /tmp/bm4-RACOM-0.1.12.0.cpio
  Do bufferu nahraje nový fw balíček (20 sec)
    cli_fw_upload2peer
  Tento fw balíček nahraje také do jednotky peer (20 sec)

 • Upgrade
    cli_fw_upgrade -t b
  V obou jednotkách bude nahrazen firmware novou verzí z bufferu. Po 3 minutách se objeví zpráva:
    Firmware upgrade started. Estimated time to finish is 370 s.
  Spojení se ukončí. Po několika minutách se znovu přihlásíme do RAy

7.3.3. Autorizace protistanice

V defaultní konfiguraci se jednotka RAy spojí s jakoukoli protější jednotkou a vytvoří komunikační pár. Pokud je požadováno vyšší zabezpečení proti neoprávněnému převzetí komunikace třetí stranou, je možné použít tzv. Zabezpečený režim autorizace protistanice. Tento režim spočívá v uzamknutí dvou konkrétních jednotek do jednoho komunikačního páru. Takto uzamčené jednotky odmítnou navázat spojení s jakoukoli jinou jednotkou. Uzamčení je provedeno pomocí unikátních autorizačních klíčů, které si mezi sebou jednotky navzájem vymění. Klíče je možné zálohovat na externí médium a připravit se tak na případnou servisní výměnu některé z jednotek.

Celý proces nastavení zabezpečeného režimu sestává z několika kroků:

 • Vygenerování unikátních klíčů pro autorizaci:
  cli_link_key_gen -t b

 • Výměna klíčů mezi dvěmi komunikačními jednotkami:
  cli_link_key_swap

 • Aplikace klíčů:
  cli_link_key_apply -t b
  Parametr -t určuje, zda pracujeme se spojem (-t b) nebo pouze s jednou stanicí (-t l).

 • Zapnutí zabezpečeného režimu. Obě strany spoje musí mít shodně zabezpečený režim buď zapnutý nebo vypnutý:
  cli_cnf_set -t b SVC_SECURE_PEER_MODE=on PEER_SVC_SECURE_PEER_MODE=on

 • Vypnutí zabezpečeného režimu:
  cli_cnf_set -t b SVC_SECURE_PEER_MODE=off PEER_SVC_SECURE_PEER_MODE=off

 • Záloha klíčů na externí médium. Zálohu je nutné provést pro možnost případné servisní výměny jedné ze stanic. Bez autorizačního klíče (nahraného do nové stanice) by se stávající stanice odmítla s novou stanicí spojit.
  cli_link_key_save -s s -f <file>
  Klíč je zálohován do zvoleného souboru ve vnitřním souborovém systému jednotky. Na externí médium jej lze přenést např. pomocí scp klienta.

 • Obnovení klíčů z externího média.
  Klíč nejdříve přeneseme do vnitřního souborového systému jednotky např. pomocí scp klienta. Poté můžeme aplikovat CLI příkazy:
  cli_link_key_load -t b -f <file>
  cli_link_key_apply -t b

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.