Podrobný průvodce nastavením

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/step.html

Verze pro tisk

3. Podrobný průvodce nastavením

Následující kapitoly Vás provedou přípravou, instalací a zprovozněním spoje RAy2 v postupných krocích:

Kontrola před instalací

Seznamte se s ovládáním a připravte si konfiguraci před instalací spoje na stožár.

Obě jednotky bez antén mohou ležet na stole, připojovací příruby směřují rovnoběžně šikmo vzhůru, na nekovovém stole i kolmo dolů.
– V případě jednotek RAy2-17 a RAy2-24, natočte držadla jednotek přibližně kolmo na sebe a nastavte vyšší výkon, přibližně 3 dBm. Před instalací vraťte výkon na minimum.
– V případě jednotek pracujících v licenčních pásmech (RAy2-10, RAy2-11, RAy2-18), natočte držadla jednotek přibližně rovnoběžně. Kabelem ethernet připojíme každou jednotku ke zdroji PoE, k jednomu z nich připojíme také konfigurační PC.

Dále popsanými kroky navážeme komunikaci PC – RAy2 a provedeme základní konfiguraci.

Konfigurace linky (RAy2-17, držadla kolmo k sobě)

Obr. 3.1: Konfigurace linky (RAy2-17, držadla kolmo k sobě)


[Varování]Varování

Za provozu nikdy nepřibližujte do bezprostřední blízkosti vlnovody obou jednotek. Hrozí zničení citlivých vstupních obvodů.

3.1. Servisní přístup

Spoj RAy2 je dodáván s defaultní konfigurací přístupových parametrů:

 • Pro přístup Ethernetem přes port RJ45 nebo SFP:

  • Jednotka L má servisní IP adresu 192.168.169.169 a masku 255.255.255.0

  • Jednotka U má servisní IP adresu 192.168.169.170 a masku 255.255.255.0

 • Pro přístup portem USB (přes WiFi nebo Ethernet pomocí USB/WiFi nebo USB/Eth adaptéru):

  • Obě jednotky mají servisní IP adresu 172.17.17.17 a masku 255.255.255.0

Pro přístup Ethernetem přes port RJ45 nebo SFP nastavíme v PC adresu uvnitř masky, např. 192.168.169.180. Pro přístup přes WiFi nebo USB/Eth je IP adresa v mobilu nebo laptopu nastavena automaticky pomocí DHCP (defaultně povoleno).

Nyní vstupte do http nebo https rozhraní, např. https://192.168.169.169 nebo http://172.17.17.17
Přístup je povolen přes protokol HTTP, HTTPS nebo SSH.
Uživatelské jméno je defaultně admin, heslo také admin (důrazně se doporučuje změnit je).

Další informace v kapitole Configuration / Link settings / Service access / USB accessories.

The Antenna Alignment Tool can also be used for antenna direction alignment accessed via a web browser utilising IP addresses of the unit with „/tk“ at the end (e.g. http://192.168.169.169/tk or http://172.17.17.17/tk ).

Po navázání spojení vstoupíme do menu Service access a nastavíme vlastní přístupové parametry.

Defaultní IP adresy je doporučené nahradit vhodně zvolenými provozními adresami. Ponechání defaultních adres může vést k pozdějším problémům v síti (duplicita IP adres apod.).

Menu obsahuje parametry pro celý spoj, tedy pro místní jednotku Local i vzdálenou Peer. Pokud je navázáno spojení na lince, pak jsou vyplněny obě sady parametrů. Při práci s oddělenou jednotkou jsou funkční pouze parametry Local, které platí pro právě připojenou jednotku.

[Poznámka]Poznámka

Je-li link OK a nejsou zobrazeny parametry vzdálené jednotky Peer, je třeba kliknout na tlačítko Refresh.

Následuje popis základních nastavení. Po vyplnění hodnot na příslušné obrazovce vždy uložit obsah tlačítkem Apply.

[Poznámka]Poznámka

Pokud se po upgrade firmware objeví problém s certifikátem pro https, postupujeme podle přílohy Https certificate

3.1.1. Menu Link settings – General

 • Station name – stanice může být označena jménem, například podle místa instalace.

 • Station location – pro snazší zařazení do síťové hierarchie lze zapsat lokalizaci stanice

Menu Link settings - General

Obr. 3.2: Menu Link settings – General


3.1.2. Menu Link settings – Service access – Services

 • IPv4 address – zapište platnou IP adresu pro přístup do jednotky. Defaultní IP adresu je potřeba nahradit platnou adresou. Ponechání defaultní adresy povede pravděpodobně k budoucím problémům v síti.

 • Netmask – zapište síťovou masku.

 • Gateway – zapište gateway, pokud je potřebná, jinak ponechte prázdné.

 • Povolte přístupové protokoly, které budete potřebovat. Z bezpečnostního hlediska nepovolujte více, než je nutné:

  • HTTP(S) – povolení přístupu do webového rozhraní.

  • Telnet – povolení přístupu do CLI rozhraní pomocí protokolu telnet.

  • SSH – povolení přístupu do CLI rozhraní pomocí protokolu SSH.

  • Management VLAN – Zapnutí 802.1Q VLAN tagu pro oddělení uživatelského a servisního provozu.

  • Management VLAN id – Určení 802.1Q VLAN tagu pro servisní provoz.

Menu Link settings – Service access – Services

Obr. 3.3: Menu Link settings – Service access – Services


3.1.3. Menu Link settings – Service access – Users

 • Edit – vstup do menu.

 • New password – zvolte si heslo a zapište jej.

 • Confirm password – zapište heslo znovu pro potvrzení.

Menu Link settings – Service access – Services

Obr. 3.4: Menu Link settings – Service access – Services


3.1.4. Menu Maintenance – Feature keys

Firmware spoje je vybaven funkčností omezující maximální uživatelskou rychlost. Před instalací spoje je tedy vhodné nainstalovat produktový klíč odpovídající rychlosti, na které bude linka provozována. Bez instalovaného klíče lze spoj provozovat pouze na nejnižší rychlosti podle typu hw. Podrobnosti viz odstavec Feature keys.

3.2. Základní konfigurace linky

Defaultní radiové parametry záleží na konkrétním typu spoje a na konkrétní tabulce rozdělení kanálů. Typicky jsou nastaveny kanály při spodním okraji pásma, nejmenší šířka pásma, modulace QPSK, a nízký výkon. Obě jednotky v páru by měly být schopny okamžité komunikace. Pokud je s těmito radiovými parametry možno pracovat v místě instalace, můžeme aktivovat linku. Na běžící lince pak nastavíme požadované provozní parametry.

Je-li třeba parametry změnit, provedeme změnu v menu Link settings / Radio a uložíme ji tlačítkem Apply. Opět pracujeme v obou jednotkách současně, jsou-li ve spojení, jinak konfigurujeme každou jednotku samostatně. Při oddělené konfiguraci dbáme na správné nastavení duplexního páru kanálů TX a RX. Má-li například jedna jednotka TX kanál L1, pak druhá jednotka musí mít kanál RX také L1.

3.3. Test linky

Ověříme funkčnost rádiové linky.

 • Přepneme do menu Status / Brief.

 • Stavová lišta hlásí „Link: Ok“.
  Pokud se u Local nebo Peer objeví alarmové hlášení, nemusí to znamenat problém. Může to být zpráva, že byl překročen zvolený limit u některého ze sledovaných parametrů. Rozhodující je zpráva „Link: Ok“.

 • Obrazovka Status obsahuje údaje pro jednotku Local i Peer. Znaky N/A pro Peer indikují, že data z Peer nebyla dosud přenesena. Pokud je „Link Ok“, stačí kliknout na Refresh na spodním okraji obrazovky a Remote data se doplní.

 • Menu Status / Detailed / Radio indikuje hodnoty RSS a SNR spoje, v případě ACM i zvolenou modulaci a Netbitrate. Pokud je zapnutá funkce ATPC (menu Link settings / Radio) indikuje i okamžitý / max. povolený výkon a u hodnot SNR a RSS indikuje okamžitou / cílovou velikost hodnoty.

 • Menu Tools / Live data / Bar indicators zobrazuje okamžitou velikost RSS, SNR a BER.

 • Menu Tools / Ping umožňuje vyslat testovací ping na zvolenou IP adresu.

Vyzkoušíme možnosti modulace:

 • Modulace ACM – v menu Link settigs / Radio povolíme ACM. Parametr TX modulation nastavíme na požadovanou maximální hodnotu. V menu Status / Brief / Radio pak můžeme sledovat (Refresh nebo Start) změny v použité modulaci podle okamžité kvality signálu SNR. Stav a kvalitu modulace dobře ilustruje menu Tools / Live data / RX constellation diagram, provést Refresh.

 • Můžeme vyzkoušet i pevnou modulaci – v menu Link settigs / Radio vypneme ACM a nastavíme TX modulation na některou z hodnot QPSK až 256-QAM podle výsledků předchozího testu. Jestliže zvolíme vyšší modulaci, než dovoluje SNR, pak ztratíme spojení. „Status Link“ ztratí hodnotu Ok. Pak musíme obě jednotky na stole vzájemně přiblížit aby se spojení obnovilo. Není-li to možné, připojíme se ethernetem do každé jednotky samostatně a nastavíme základní modulaci QPSK. V menu Tools / Live data / RX constellation diagram můžeme sledovat kvalitu přijímaného signálu.

Ověříme funkčnost celého spoje:

 • Je-li to možné, připojíme k oběma jednotkám RAy2 přes PoE příslušná uživatelská zařízení a vyzkoušíme vzájemnou komunikaci.

 • Jinou verzí testu je připojit k protější jednotce druhé PC a vyslat ping mezi oběma PC.

 • Minimální variantou testu je přemístit propojení kabelem ethernetu z PC – RAy2 na PC – protější RAy2 a vyzkoušet komunikaci s oběma jednotkami. Tím ověříme funkčnost kanálu ethernet.

Připravíme instalační konfiguraci:

 • Bandwidth např. 3,5 MHz. Dle možností konkrétního kmitočtového pásma nastavíme co nejužší kanál, abychom dosáhli co nejvyšší citlivosti.

 • TX channel: Pokud nemáme předem přidělený konkrétní kanál, tak použijeme například kanál L1.

 • RX channel se při sepnutém zámku kanálů nastaví automaticky.

 • TX modulation: QPSK abychom dosáhli co nejvyšší citlivosti.

 • RF power: podle antén a podmínek licence. Dle možností nastavíme výkon co nejvyšší.

 • Nastavíme nové přístupové heslo.

 • Poznamenáme si přístupové parametry z menu Service access, zejména IP adresy.

 • Restart přerušením napájení pro ověření, že parametry jsou řádně uloženy a spoj se rozběhne.

Po této přípravě můžeme přikročit k instalaci v terénu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.