Konfigurace

https//www.racom.eu/cz/products/m/ray2/config.html

Verze pro tisk

5. Konfigurace

5.1. Úvod

Ovládací prvky

Jednotlivé konfigurační obrazovky používají pro práci s konfigurací tato tlačítka:

ApplyProvedení a uložení nastavených parametrů.
CancelZměněné parametry jsou přepsány původními hodnotami.
RefreshZnovu načtení všech hodnot z jednotky / z obou jednotek.
Show defaultsUkáže jednotlivé parametry tak, jak jsou uloženy v bufferu v konfiguraci backup. Pro použití těchto hodnot je nutné kliknout na tlačítko Apply.
Show backupZobrazí hodnoty jednotlivých parametrů uložených v záložním souboru (Backup / Settings / Open file upload). Pro případné použití těchto hodnot je nutné použít tlačítko Apply. Načtení záložní konfigurace viz menu Tools / Maintenance / Backup.
StartRefresh polí označených ikonou probíhá každých 30 sec. Tlačítkem Start spustíme automatické občerstvování s periodou cca 1 sec.
StopTlačítko Stop ukončí automatické občerstvování informací s periodou 1 sec.
Info Refresh

Obr. 5.1: Info Refresh


Nápověda

Konfigurační rozhraní spoje je vybaveno vestavěnou nápovědou – viz sekce Help. Nápověda je přístupná dvěma způsoby:

 • Kontextová nápověda ke konkrétnímu parametru. Text nápovědy se otevře ve vyskakovacím okně po kliknutí na název parametru.

 • Kompletní nápověda k uživatelskému rozhraní. Text nápovědy se otevře v konfigurační obrazovce po kliknutí na menu Help.

Zabezpečené přihlášení

Do konfiguračního rozhraní se můžeme přihlásit buď pomocí nezabezpečeného http protokolu (defaultní stav) nebo pomocí zabezpečeného https. Volba je možná v přihlašovací obrazovce. Při použití https protokolu nelze odposlouchávat síťovou komunikaci a zjistit tak přihlašovací údaje do stanice.

Přihlášení

Obr. 5.2: Přihlášení


Funkce Rollback

Pokud na fungující lince přerušíme spojení vložením nevhodných parametrů rádiové linky, pak se po 1 minutě provede návrat parametrů na původní hodnoty. Spojení se automaticky obnoví.

5.2. Status bar

Status bar 1

Obr. 5.3: Status bar 1


Stavový pruh se nachází na horním okraji obrazovky pod titulkovým pruhem. Obsahuje 3 pole:

 • Stav stanice Local (jednotka, do které je uživatel připojen management IP adresou)

 • Stav linky Link mezi stanicemi Local a Peer

 • Stav stanice Peer

Pole pro stanice Local a Peer zobrazuje:

 • Název stanice dle položky Station name.

 • Aktuální čas platný v příslušné jednotce.

 • Ikonu varování nebo alarmu v případě výskytu příslušné události.

Pole Link zobrazuje:

 • Informaci o stavu linky mezi oběma stranami spoje.

 • Ikonu varování v případě, že linka není schopna přenášet uživatelská data.

Stav linky může nabývat následujících hodnot:

 UNKNOWNNáběh jednotky, zatím neproběhla inicializace.
 SETUPProbíhá inicializace jednotky dle platné konfigurace.
 SINGLEJednotka v provozu. Není ustavena linka na protější stranu.
 CONNECTINGProbíhá navazování spojení s protější stranou.
 AUTHORIZINGProbíhá autorizace protější strany.
 OKNavázáno spojení, protější strana autorizována.
 ANALYZERRežim spektrálního analyzátoru. Neprocházejí uživatelská data.

Všechny stavy linky, kromě stavu OK, jsou zvýrazněny trojúhelníkem:

Status bar 2

Obr. 5.4: Status bar 2


Příklad kompletní stránky – status bar, menu a ovládací tlačítka:

Příklad stránky

Obr. 5.5: Příklad stránky


5.3. Status

Status menu

Obr. 5.6: Status menu


Menu Status poskytuje základní informace o lokální a o vzdálené stanici. Informace jsou platné v okamžiku otevření stránky nebo po stisknutí tlačítka Refresh.

Status/Brief uvádí pouze nejdůležitější hodnoty. Status/Detailed uvádí i další parametry. Níže je seznam všech hodnot dle menu Status/Detailed.
Ikona označuje pole aktualizovaná s periodou 30 sec (nebo 1 sec při aktivním tlačítku Start ).

5.3.1. Status – General

Unit codeOznačení typu jednotky.
Serial no.Výrobní číslo jednotky.
Station nameJméno stanice zvolené uživatelem.
Station locationUmístění stanice zadané uživatelem.
Firmware versionVerze firmware v jednotce.
Date, TimeStav vnitřních hodin reálného času. Čas je vložen manuálně nebo ze serveru NTP a je nastaven shodně v obou jednotkách.
Inside temperature [°C]Teplota uvnitř jednotky (na modemové desce).
Voltage [V]Úroveň napájecího napětí jednotky.
Power supplyVstup, ze kterého je jednotka napájena.
PoE – jednotka je napájena po kabelu Ethernet zapojeném do portu „ETH1+POE“.
AUX – jednotka je napájena DC kabelem připojeným k portu „P“.

5.3.2. Status – Radio

Radio typeTyp rádiové jednotky: L (Lower-spodní) nebo U (Upper-horní) část frekvenčního pásma.
PolarizationInformace o aktuální orientaci jednotky. Indikuje polarizaci přijímaného kanálu. Local a Peer jsou indikovány samostatně. Správná poloha jednotky je s kabelem směřujícím šikmo dolů.
Upozornění pro spoje RAy2-17 a RAy2-24: Jedna strana spoje musí být nainstalována pro příjem ve vertikální polarizaci a druhá v horizontální polarizaci.
Frequency tableZobrazí aktuálně vybrané frekvenční tabulky ve tvaru <name:version>.
Net bitrate [Mbps]Aktuální přenosová kapacita rádiového kanálu pro uživatelská data.
Max. net bitrate [Mbps]Maximální přenosová kapacita rádiového kanálu podle instalovaného produktového klíče.
Bandwidth [MHz]Výběr jedné ze standardních šířek kanálu. Tento parametr musí být nastaven shodně v lokální i ve vzdálené jednotce.
TX a RX channel [GHz]Použité kanály. Jsou uvedeny jako číslo kanálu i jako kmitočet v GHz.
TX modulationAktuálně použitá modulace pro vysílání. Při zapnuté adaptivní modulaci jsou navíc uvedena písmena ACM a informace o maximální povolené modulaci: „aktuální modulace ACM / maximální modulace“
TX power [dBm]Aktuální výstupní výkon na RF kanálu v dBm. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o maximálním povoleném výkonu: „aktuální výkon ATPC / maximální výkon“
RSS [dBm]Síla přijímaného signálu. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o prahové hodnotě pro aktivaci regulační smyčky výkonu: „aktuální RSS ATPC / prahové RSS“
SNR [dB]Odstup signál-šum. Je-li zapnuto ATPC, jsou navíc uvedena písmena ATPC a informace o prahové hodnotě pro aktivaci regulační smyčky výkonu: „aktuální SNR ATPC / prahové SNR“
BER [-]Bit Error Rate (bitová chybovost) na přijímací straně. Okamžitá hodnota.
Link uptimeČas uplynulý od posledního navázání spojení na lince.

5.3.3. Status – Switch interface

Egress rate limit AirEgress rate limit Air
Egress rate limit Air
Status limitu Egress rate pro Air interface. Limitování provozu může být stanoveno v bitech za sekundu nebo v rámcích za sekundu.
Formát zprávy pro bit/sec: „xx.xx Mbps Ly auto“, kde je:
 xx.xx MbpsEgress limit rychlosti
 LyL1/L2/L3 vrstva Eternetu použitá pro výpočet rychlosti
 autoinformace o aktivní funkci Speed guard
Formát zprávy pro rámce/sec: „xx.xx fps“, kde je:
 xx.xx fpsEgress limit v rámcích za sekundu
Link mode Eth1, 2Status rozhraní ethernet. Aktuální bitová rychlost (10 = 10BASE-T, 100 = 100BASE-TX a 1000 = 1000BASE-T) a stav duplexního provozu (FD = full duplex, HD = half duplex).

5.3.4. Status – Service access

MAC addressHW adresa modulu ethernet.
IPv4 addressIP adresa ve standardní tečkované desítkové notaci, včetně šířky bitové masky za lomítkem.
Management VLANServisní přístup pouze přes management VLAN.
ServicesSlužby povolené ke správě a dohledu jednotky (Web, Telnet, SSH, SNMP, NTP).

5.3.5. Status – Radio link statistics

Statistika rádiové linky

Informace o statistických datech: 
Statistics ClearedČas smazání logu.
Statistics PeriodPerioda obnovení logu.
Statistiky rádiové linky: 
Overall Link UptimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu spojeno.
Overall Link DowntimeCelkový čas, po který byla linka ve stavu rozpojeno.
Reliability [%]Poměr Uptime a Downtime.
Current Link UptimeAktuální čas, po který je linka ve stavu spojeno.
The Longest DropDélka nejdelšího přerušení linky.
The Last DropDélka posledního přerušení linky.
Number of DropsPočet přerušení linky.
Clear stats– na spodní liště – smaže statistiky

5.4. Link settings

5.4.1. General

Link settings – General

Obr. 5.7: Link settings – General


Nastavení obecných parametrů spoje.

Unit codeOznačení typu jednotky.
Serial no.Výrobní číslo jednotky.
IPv4 addressIP adresa ve standardní tečkované desítkové notaci včetně bitové šířky masky za lomítkem.
Station nameJméno stanice zvolené uživatelem.
Station locationUmístění stanice zadané uživatelem.
Date, TimeStav vnitřních hodin reálného času. Čas je vložen manuálně nebo ze serveru NTP a je nastaven shodně v obou jednotkách.
Time sourceNastavení zdroje synchronizace času. Možnost ručního nastavení nebo pomocí NTP protokolu. Pro snazší diagnostiku chodu spoje je doporučené nastavit synchronizaci času pomocí NTP.
Adjust timeRuční nastavení času. Pomocí dialogového okna můžeme ručně nastavit aktuální datum a čas. Je možno zkopírovat čas z prohlížeče (lokální PC).    
NTP source IPIP adresa serveru pro synchronizaci času.
NTP periodPerioda pro synchronizaci času.
Time zoneČasové pásmo
Daylight savingPovolení přechodu na letní čas
[Poznámka]Poznámka

Při změně časového pásma a/nebo letního času se zachovají původní hodnoty nastavené v jednotce RAy. Vlastní změna nastane až po restartu operačního systému aby se předešlo neočekávaným stavům při změně lokálního času.

5.4.2. Radio

Link settings – Radio

Obr. 5.8: Link settings – Radio


Nastavení obecných parametrů rádiové linky.

Radio typeInformace o typu rádiové jednotky: L(ower) nebo U(pper) pásmo.
PolarizationInformace o aktuální orientaci jednotky. Indikuje polarizaci přijímaného kanálu. Local a Peer jsou indikovány samostatně. Správná poloha jednotky je s kabelem směřujícím šikmo dolů.
Upozornění pro spoje RAy2-17 a RAy2-24: Jedna strana spoje musí být nainstalována pro příjem ve vertikální polarizaci a druhá v horizontální polarizaci.
Bandwidth [MHz]Volba jedné ze standardních šířek kanálů, shodně pro jednotku Local a Remote.
Frequency inputManuální volba kmitočtu (pokud je podporována). TX a RX kmitočty [GHz] zapíšeme přímo. Zámek TX-RX je možno rozpojit a zvolit TX a RX kanály nezávisle. Odpovídající kanály na protější jednotce jsou nastaveny automaticky.
TX channel [GHz]TX a RX kanály jsou vybírány ze seznamu kanálů. Základní konfigurace má ikonou spojky propojenou volbu TX a RX. V tomto případě je dodržen základní duplexní odstup mezi kanály a volbou jednoho z kanálů jsou definovány i ostatní tři. V případě jednotek pracujících ve volných pásmech je možno rozpojit zámek TX-RX a zvolit TX a RX kanál nezávisle. Příslušné kanály na protější jednotce jsou nastaveny automaticky.
POZNÁMKA: nestandardní duplexní nastavení může vést k horšímu využití kmitočtového spektra.
RX channel [GHz]
Duplex spacing [MHz]Informace o duplexním odstupu TX a RX kanálu.
ACMPovolení automatického řízení modulace.
TX modulationStupeň modulace pro TX kanál. Lze vybrat z rozmezí QPSK (vysoká citlivost pro obtížné podmínky) až 256QAM (vysoká rychlost při vhodných podmínkách). Při povoleném ACM se modulace bude pohybovat od QPSK až po tuto vybranou modulaci.
ATPCPovolení automatického řízení RF výkonu.
Výkon je regulován směrem k nižším hodnotám při zachování maximálního nastaveného stupně modulace.
ATPC RSS threshold [dBm]Algoritmus ATPC řídí výstupní výkon podle RSS na straně jednotky peer. Minimální povolené RSS je přibližně 10 dBm nad deklarovanou citlivostí pro BER 10-6. V případě potřeby je možno tento parametr posunout mírně nahoru nebo dolů.
TX power [dBm]Požadovaný výstupní RF výkon. V případě zapnutého ATPC má význam maximálního povoleného výkonu.
Antenna gain [dBi]Zisk použité antény. Slouží k přibližnému výpočtu EIRP.
Pouze pro spoje RAy2-17 a RAy2-24.
EIRP ?= limit [dBm]Přibližný výpočet EIRP. Číslo napravo udává povolenou hranici EIRP. Znaménko mezi čísly dává informaci o dodržení nebo překročení povolené hranice EIRP. Červené podbavení pole indikuje, že po uložení bude překročen limit EIRP.
Tuto kalkulaci umožňují jen některé Frekvenční tabulky a to pouze pro spoje RAy2-17 a RAy2-24.

Princip ATPC spočívá ve snaze udržet co nejnižší vysílací výkon bez vlivu na propustnost linky. Výkon je primárně regulován podle RSS protější strany. Druhou podmínkou regulace je udržení hodnoty SNR tak, aby nedošlo ke změně (snížení) modulace.
Regulační smyčka ATPC je vyhodnocována jednou za sekundu.

Princip ACM spočívá ve snaze udržet spojení mezi dvěma jednotkami i za natolik zhoršených podmínek, že není možné udržet zvolený stupeň modulace. ACM reguluje modulaci v rozsahu od QPSK do „TX modulation“ podle limitů v tabulce ACM switching according to SNR state.
Regulační smyčka ACM je vyhodnocována s každým rámcem, tj. řádově po desítkách mikrosekund.

V běžných provozních podmínkách se nejprve uplatní regulace ATPC (i když jde o pomalejší regulační smyčku). Při zhoršení počasí dojde postupně ke zvýšení útlumu na trase, což je kompenzováno zvýšením RF výkonu. Teprve v situaci, kdy regulace výkonu dosáhne stropu „ATPC RSS threshold“, se začne uplatňovat regulace ACM.

5.4.3. Service access

Services

Link settings – Service access – Services

Obr. 5.9: Link settings – Service access – Services


Přístupové cesty pro konfiguraci spoje.

Service
channel
Pro přístup k systému vnitřního managementu mikrovlnné linky slouží dva režimy: standard a direct.
 standard:
Obě jednotky jsou opatřeny samostatnými IP adresami, maskami, gateway a Management VLAN. IP adresy obou jednotek nemusí patřit do stejného subnetu. Internal VLAN je nutná pro zajištění vnitřní servisní komunikace mezi oběma jednotkami linky. Pro tento provoz se používají doplňkové vnitřní servisní adresy (viz IPv4 address – Local ).
 direct:
Obě jednotky jsou opatřeny samostatnými IP adresami ale shodnými maskami, gateway a Management VLAN. IP adresy obou jednotek musí náležet do shodného subnetu. Pak není potřebná Internal VLAN pro přenos vnitřní servisní komunikace mezi jednotkami linky. Nejsou žádné další vnitřní servisní adresy.
POZNÁMKA: V režimu direct je důrazně doporučeno použít Management VLAN pro zajištění a prioritu komunikace manangementu. Pokud v režimu direct není použita Management VLAN, pak vnitřní servisní provoz nemá zajištěnu prioritu.
IPv4 address
– Local
Servisní IP adresa, defaultně 192.168.169.169 pro jednotku L a 192.168.169.170 pro jednotku U. V režimu direct jsou čtyři adresy 169.254.173.236/30 používány pro vnitřní komunikaci. Nesmí být použity jako servisní IP adresa.
Neznámá IP adresa
Pokud zapomenete servisní IP adresu, můžete ji zjistit čtením dat z LLDP protokolu. Protokol vysílá každých 60 sec broadcast s těmito informacemi:
 Management addressIP adresa
 System DescriptionSerial number
 Chassis SubtypeTyp (např. RAY2-17-L)
 IEEE 802.1 – Port and Protocol VLAN ID
  Port a Protocol VLAN Identifikátor: (e.g. 300 (0x012C))
pouze při povoleném Management VLAN
Zprávu lze zachytit a převést do čitelného tvaru pomoci LLDP klienta. Vhodným nástrojem je Wireshark IP traffic analyzing tool, jehož bezlicenční verze je dostupná pro OS Windows i Linux. Pro nalezení zprávy můžeme v programu Wireshark použít Capture filter „ether proto 0x88cc“.
IPv4 address
– Peer
Adresa managementu stanice Peer. Tato adresa musí být vložena, je-li Service channel v režimu direct.
NetmaskMaska pro servisní přístup, defaultně 24.
GatewayDefault gateway pro servisní přístup, defaultně prázdná.
Management VLANZapnutí přístupu přes management VLAN. Bude zablokován přístup pro konfiguraci https, ssh a telnet z netagovaných paketů (bez VLAN) a bude možný pouze přes VLAN. Management VLAN je defaultně vypnuta.
VÝSTRAHA:
Zapnutím Management VLAN se VŠECHNY přístupy zablokují pro konfiguraci pomocí normální (netagované) LAN! Při testech je možno zapnout Management VLAN pouze v jedné jednotce (je-li Service channel = standard). Pak zůstává možný přístup do spoje z LAN i VLAN buď přímo nebo přes rádiovou linku.
     VIDManagement VLAN id, defaultně 1. VLAN id musí být vyplněno i když Management VLAN není aktivní.
     ProtocolProtokol 802.1q nebo 802.1ad
Internal VLANPlatí pouze pro Service channel = standard: RAy2 používá jedno VLAN id pro vnitřní servisní komunikaci mezi oběma jednotkami. Nastává-li konflikt s uživatelskými daty, může být id změněno.
POZNÁMKA: Rámce Ethernetu v tomto servisním kanálu jsou označeny IEEE 802.1p priority class „7“. Defaultní parametry pro QoS a Egress queue control jsou přednastaveny tak, aby preferovaly tento servisní komunikační kanál.
Web serverPovolení přístupu přes HTTP server (platí pro HTTP i HTTPS protokol).
VÝSTRAHA: po zakázání přístupu přes HTTP server již nebude možno přistupovat do jednotky pomocí webového prohlížeče!
CLI (telnet)Povolení přístupu přes Telnet server. Umožňuje přístup do CLI (Command Line Interface) pro jednoduché klienty telnet. Defaultně zakázáno.
CLI (SSH)Povolení přístupu přes SSH server. Poskytuje bezpečný přístup do CLI. Je-li přednostním požadavkem zamezení neoprávněného přístupu do jednotky, pak necháme zapnutý pouze tento server.
SNMPZapnutí SNMP serveru. Defaultně vypnuto.
SNMP community stringSNMP community string. Může obsahovat malá i velká písmena, číslice, čtyři znaky . : _ – a délka je max. 256 znaků.
SNMP trap IPAdresa pro odesílání SNMP trapů. Je možno vložit až 3 různé adresy.
LED indicatorsPovolení LED indikátorů stavu na pouzdře jednotky. Pomocí této volby lze všechny LED vypnout.
LLDP (Service IP info)
Protokol LLDP může vysílat data dvěma způsoby:
 OnVysílání každých 60 sekund.
 SingleVysílá se pouze jednou, po rebootu jednotky.
Viz „IPv4 address – Local … Unknown IP address“ – popis dat vysílaných protokolem LLDP.

USB accessories

Link settings – Service access – USB accessories

Obr. 5.10: Link settings – Service access – USB accessories


Servisní konektor USB může být použit jako servisní port. Je možno použít adaptér USB / Ethernet nebo USB / WiFi. Tato připojení lze použít pouze pro funkce managementu lokální jednotky a směrování linky, nikoli pro přenos uživatelských dat. Jsou podporovány pouze adaptéry z originálního příslušenství RACOM.

Pro spojení WiFi musí být USB/WiFi adaptér zasunut do portu USB na jednotce RAy a WiFi musí být povoleno v managementu (defaultně je WiFi povoleno včetně DHCP). Podobně i pro využití připojení přes USB/Ethernet musí být příslušný adaptér zasunut do USB portu a povolen v managementu jednotky (defaultně je Ethernet přes USB rovněž povolen včetně DHCP). Adaptéry lze do USB portu zasunout či vysunout kdykoliv během nepřerušeného provozu jednotky. Po zasunutí je nově vložený adaptér zresetován a je-li v managementu povolen, tak je aktivován.

WiFi rozhraní umožňuje připojení libovolného zařízení vybaveného WiFi a to jak pro management jednotky tak i pro podporu směrování pomocí Link Alignment Toolkitu (viz kapitola 6.2.3) nebo pomocí mobilní aplikace RAy Tools (viz kapitola 9), oboje optimalizované pro menší velikosti displejů mobilních zařízení.

USB infoStatusová informace o zařízeních připojených přes USB:
n/a – informace je nedostupná (protistanice má starý fw), nebo
No device – do portu USB není nic připojeno, nebo
Vendor ID:Product ID
Výrobce
Produkt
WiFi / Eth: up/down … pouze pro síťová zařízení
MAC … pouze pro síťová zařízení
IPv4 addressServisní adresa jednotky připojené přes USB port.
NetmaskSíťová maska pro připojení portem USB.
DHCP start
DHCP end
Rozsah DHCP pro dynamické přidělení adres servisnímu klientovi připojenému přes port USB.
Ethernet adapter enableAdaptér USB-Ethernet je povolen / zakázán.
Ethernet adapter DHCP enableDHCP server pro klienta(y) připojené přes adaptér USB / Ethernet.
WiFi adapter enable
on Air link loss
WiFi adaptér na USB je aktivován pouze při přerušení rádiové linky. Pak je WiFi zapnuto a začne vysílat zprávu SSID. WiFi je zapnuto po 60 sec. od přerušení rádiové linky a vypnuto 600 sec. po jejím obnovení. Admin musí vložit heslo „WiFi passphrase“ před použitím této funkce. Pokud heslo není, pak je zapnut alarm „WiFi management“.
WiFi adapter Force
enable
WiFi adaptér na USB je zapnut trvale. Vysílá SSID a je aktivní alarm „WiFi management“. Admin musí vložit heslo „WiFi passphrase“ před použitím této funkce.
Tento parametr má vyšší prioritu než „WiFi adapter enable on Air link loss“. Je-li zapnutý, pak aktivita WiFi již nezávisí na stavu rádiové linky.
WiFi adapter DHCP
enable
DHCP server pro klienta(y) připojené přes adaptér USB-WiFi.
WiFi SSIDSSID pro službu WiFi, max. délka 32 znaků.
WiFi encryptionŠifrování služby WiFi je WPA2 a nemůže být měněno. Dokud chybí heslo „WiFi passphrase“, je výchozí nastavení „none“. Po vložení hesla je automaticky zapnuto WPA2.
WiFi passphraseHeslo služby WiFi má být dlouhé 8-64 znaků. Admin musí vložit heslo před použitím WiFi. Bez vloženého hesla je aktivován alarm „WiFi management“.
WiFi modeRežim služby WiFi může být IEEE 802.11n nebo IEEE 802.11g
WiFi channelKanál WiFi může být zvolen 1-11 podle režimu (viz parametr výše):
IEEE 802.11n – kanály 1-7
IEEE 802.11g – kanály 1-11
WiFi adaptér neřeší problémy ve vzduchu. V případě potíží je nejsnadnější cestou změna kanálu.
[Poznámka]Poznámka

Po upgrade z FW staršího než 2.1.28.0 je třeba kliknout na „Show Defaults“ a pak „Apply“ aby bylo dosaženo správné funkce WiFi.

Users

Link settings – Service access – Users

Obr. 5.11: Link settings – Service access – Users


Seznam a konfigurace uživatelů. Uživatelé mohou být různí na obou stranách spoje. Příklad menu uživatele „super“.

Servisní přístup má 3 úrovně oprávnění:

 • guest – pouze čtení, (max. 10 uživatelů)

 • admin – čtení i zápis konfiguračních parametrů – nejčastější přístup, (max. 10 uživatelů)

 • super – především pro přidělení a správu účtů guest a admin

Účelem tří úrovní přístupu je:

 • omezit přístup na autorizované uživatele

 • zaznamenat, kteří uživatelé měnili konfiguraci

 • určit, kdo může provádět změny v systému

Jméno aktuálního uživatele je napsáno na pravém horním rohu obrazovky. Přístupová práva jsou zřejmá ze zobrazených tlačítek:

 • guest – tlačítko Apply je vždy neaktivní (šedé)

 • guest / admin mohou měnit pouze vlastní heslo v menu Service access/Users

 • super má přístup ke tlačítkům Add user, Mirror user, Edit a Delete všech uživatelů

Uživatel super nemůže být smazán ani přejmenován.

[Důležité]Důležité

Defaultní heslo super je nutno změnit na jiné silné heslo nebo nahradit ssh klíčem. Podobně uživatelé admin a guest musí změnit svá defaultní hesla na jiná, bezpečnější..

Local, PeerSeznam uživatelů pro stanice Local a Peer.
UsernameUživatelské jméno. Toto jméno se zadává jako Login při přihlašování do managementu spoje.
Group
Skupina uživatelů do které daný uživatel patří.
 cli_guestTato skupina má právo pouze prohlížet nastavení spoje. Nemá právo provádět změny v konfiguraci. Skupina může obsahovat maximálně 10 uživatelů.
 cli_adminSkupina má všechna práva skupiny cli_guest a navíc:
Právo na konfigurování spoje. Má právo prohlížet i měnit veškerá nastavení (kromě uživatelských účtů). Skupina může obsahovat maximálně 10 uživatelů.
 cli_superPráva stejná jako cli_admin plus:
Právo konfigurovat uživatelské účty včetně SSH klíčů. Tato skupina obsahuje jediného uživatele super.
PasswordInformace, zda má uživatel nastavené heslo.
SSH keyInformace, zda má uživatel zadaný alespoň jeden ssh klíč.
Edit user
Link settings – Service access – Users Edit

Obr. 5.12: Link settings – Service access – Users Edit


Kliknutím na tlačítko Edit vedle příslušného uživatelského jména je zobrazena obrazovka s konfigurací tohoto uživatelského účtu.

 UsernameJméno uživatele
 GroupSkupina, do které uživatel patří.
 PasswordMožnost nastavit nebo smazat heslo.
  Delete – Uživatel nebude mít heslo. Může se přihlašovat pouze pomocí ssh klíče. Pro možnost smazání hesla je nutné nejprve nahrát ssh klíč.
  Set – Nastavení hesla.
 New passwordNové heslo.
 Confirm passwordZopakovat heslo.
 SSH keyPráce s ssh klíčem.
  Delete – Vymazání všech ssh klíčů daného uživatele.
  Set/replace – Přidání nového klíče. Pokud již nějaký klíč (klíče) existoval, bude přemazán.
  Add – Přidání nového klíče. Tímto způsobem lze vložit více ssh klíčů.
 Key fileVložení souboru s klíčem.
 

Kliknutím na tlačítko Apply potvrdíme zvolené akce.

Backup user
 Uživatelské účty mohou být zálohovány do externího souboru, viz Tools / Maintenance / Backup.
Delete user
 Pro uživatele super je vedle jednotlivých uživatelů viditelné tlačítko Delete. Slouží k vymazání daného uživatele. Uživatel je odstraněn bez dalších dotazů. Uživatele super nelze vymazat.
Add user
 Tlačítko je umístěno na spodní liště.
 Pro uživatele super je aktivní tlačítko „Add user“. Slouží k založení nového uživatele ze skupiny cli_quest nebo cli_admin.
 UsernameJméno nového uživatele.
 GroupSkupina, do které má tento uživatel patřit.
 New passwordHeslo pro tohoto uživatele.
 Confirm passwordZopakovat heslo.
 SSH keyPokud má mít tento uživatel přístup pomocí ssh protokolu, navíc s možností ověření své totožnosti ssh klíčem, je zde možno zadat ssh klíč.
 Kliknutím na tlačítko Apply potvrdíme založení nového uživatele.
Mirror users
 Tlačítko je umístěno na spodní liště.
 Pro uživatele super je aktivní tlačítko Mirror users. Volbou této funkce dojde ke zkopírování všech uživatelských účtů z jednotky Local do jednotky Peer. Stávající uživatelské účty v jednotce Peer jsou vymazány.

5.4.4. Alarms

Alarms Config

Link settings – Alarms – Config

Obr. 5.13: Link settings – Alarms – Config


Diagnostický systém linky monitoruje činnost jednotky.

Generuje různé výstupy – warning a alarm. Událost je vždy zapsána do systémového logu a indikována ve status bar a v menu Alarm/Status. Některé parametry mají nastavitelné limity. Ostatní (link) mohou mít povoleno nebo zakázáno sledování. Není-li povoleno, pak událost není evidována i když došlo ke změně.

Jestliže parametr překročil meze nebo linka změnila svůj stav, může být vyslán SNMP trap. Vyslání zprávy SNMP trap musí být předem povoleno. Defaultně je vysílání zakázáno.

alarmdefaultpopis
Inside temper. [°C] >80  Teplota uvnitř jednotky (na modemové desce). Aktivní při překročení teplotního limitu.
Voltage min [V] <40  Dolní hranice napájecího napětí. Aktivní při poklesu napětí pod limit.
Shodný SNMP trap (stejné OID) je vyslán pro Voltage min a max.
Voltage max [V] >60  Horní hranice napájecího napětí, SNMP trap. Aktivní při překročení limitu.
Shodný SNMP trap (stejné OID) je vyslán pro Voltage max a min.
RSS [dBm] <−80   Síla přijímaného signálu. Aktivní při poklesu RSS pod limit.
SNR [dB] <10  Odstup signál-šum. Aktivní při poklesu SNR pod limit.
BER [-] >10e−6  Okamžitá bitová chybovost registrovaná na přijímací straně. Aktivní při překročení limitu.
Net bitrate [Mbps]    0  Výstraha (system warning) je generována, jestliže okamžitá přenosová kapacita v rádiovém kanálu je nižší než limit.
Air link downon  Přerušení rádiové linky. Aktivní při přerušení rádiové linky.
Eth link downPříslušná uživatelská eth linka (Eth1/Eth2) na jednotce je přerušena.
POZNÁMKA: Pro funkci alarmu „Eth1/2 link down“ musí být zaškrtnuta volba Enabled. Pokud není, pak na stránce Status je „Eth1/2 link“ trvale OK bez ohledu na aktuální stav Eth linky.
RF power failZtráta vysílacího výkonu (není pro RAy2-17 ani pro RAy2-24).
WiFi Managementon  Warning je generován, když chybí WiFi passphrase nebo když je WiFi adaptér ( a Host Access Point) trvale povolen (WiFi Force Enable je ON). Parametr nemůže být změněn přes web, pouze pomocí CLI.

Alarms Status

Link settings – Alarms – Status

Obr. 5.14: Link settings – Alarms – Status


Stupeň závažnosti alarmu

Obr. 5.15: Stupeň závažnosti alarmu


Přehled alarmů

Na stránce jsou zaznamenány všechny systémové alarmy. Neaktivní alarmy mají bílou barvu se značkou OK. Aktivní alarmy jsou obarveny podle závažnosti alarmu (viz níže) a doplněny textovou zprávou s popisem stavu.

Alarms Acknowledge

Link settings – Alarms – Acknowledge

Obr. 5.16: Link settings – Alarms – Acknowledge


Potvrzení operátora, že systém je ve stavu alarm. Potvrzen může být pouze aktivní alarm.
Pro vícenásobný výběr použijte tlačítko Shift nebo Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši.

NameIdentifikace alarmu. Pracuje se s těmito alarmy:
Inside temperature, Voltage min, Voltage max, RSS, SNR, BER, Net bitrate, Air link, Eth1 link, Eth2 link, RF power
StateAlarm nabývá jednoho ze tří stavů:
OK … Alarm není aktivní nebo je zakázán.
Ack … Alarm je aktivní a je potvrzen.
Alarm … Alarm je aktivní a není potvrzen.
FromČasová značka začátku alarmu.
ToČasová značka konce alarmu (návratu do normálního stavu).
AckČasová značka potvrzení alarmu.
Formát časové značky: yyyy-MM-dd hh:mm:ss
UserJméno (login) uživatele, který alarm potvrdil.
CommentPři povrzení alarmu může být připojen komentář. Použije se jednorázově pro záznam významných detailů alarmového stavu. Délka komentáře je max. 50 znaků. Speciální znaky nejsou povoleny.
Alarm může být potvrzen opakovaně s různými komentáři. Každé potvrzení je zapsáno do vnitřní paměti a je viditelné v alarm logu.

5.5. Switch settings

5.5.1. Status

Port status

Switch settings - Status - Port status

Obr. 5.17: Switch settings – Status – Port status


Status interního portu switche Ethernet

Port name
Identifikace interních portů switche. Switch porty jsou připojeny na vnější porty nebo na vnitřní zařízení (radio modem, management CPU).
 Eth1
Eth2
CPU
Air
Externí port (s RJ45 interface) označený „ETH1+POE“. Port 2.
Externí port (s SFP interface) označený „ETH2“. Port 4.
Interní port na management CPU. Je to fyzický port číslo 5.
Interní port rádiového modemu, tedy linka na jednotku peer. Port 6.
Link status
Ethernet link status může být:
 down / typenení detekován signál na lince
 up / typesignál na lince je detekován
Za lomítkem je indikován typ fyzické vrstvy:
 coppermetalický Ethernet interface
 SFPmodul SFP může být optický nebo metalický
Speed
/ duplex
Rychlost a duplex na lince ethernetu:
 Speed:10/100/1000 Mbps.
 Duplex:full/half
SFP info
Informace o (volitelně) vloženém modulu SFP. Mohou být použity tři typy modulů:
 Fibreduální mód s konektorem LC
 Fibresingle mód s konektorem LC
 Coppermodul s konektorem RJ45
Může nastat jeden z následujících scénářů:
 scénářzpráva
 SFP OKInformace dodavatele modulu SFP přečtená z modulu. Je zde uveden dodavatel, model, konektor (RJ45/LC) a vlnová délka.
Pro další informace klikněte na more…
 No SFPNení SFP modul
 read errorn/a
 no SFP
option
MDIXStav interního překřížení datových vodičů ethernetu. (MDIX = vnitřně přehozené vodiče datového páru, MDI = přímé propojení, N/A je neznámý stav).
Tx state
Status vysílání na portu může být:
 transmittingNormální funkce portu
 pausedVysílání na portu je přerušeno z důvodu přijetí rámce Pause.
Flow control
Mechanismus pro pozastavení vysílání dat na lince ethernetu. Zapnutí flow control umožňuje využívat buffery připojených aktivních síťových prvků pro vyrovnávání nerovnoměrného toku uživatelských dat. Pro správnou funkci je nutné zapnout Flow control i na připojeném zařízení. Flow control vysílá rámce Pause na připojené zařízení. Viz parametry Flow control a Pause limit.
Flow control může nabýt jednu z hodnot:
 disabledFlow control je zakázán.
 enabledFlow control je povolen.
 activeFlow control je povolen a je aktivní. Port požádal partnera na lince o přerušení vysílání dat (vysláním Pause rámce).
QoS
Quality of Service status může nabývat těchto hodnot:
 disabledQoS funkce je zakázána
 802.1pQoS podle 802.1p je povolena
 DSCPQoS podle DSCP je povolena
 802.1p,
DSCP
QoS podle 802.1p a DSCP je povolena. Je vybrán 802.1 preferenční tag.
 DSCP,
802.1p
QoS podle 802.1p a DSCP je povolena. Je vybrán DSCP preferenční tag.

RMON counters

Switch settings - Status - RMON counters

Obr. 5.18: Switch settings – Status – RMON counters


Čítače RMON interního Eth switche jednotky.

Remote Network MONitoring (RMON) MIB byl vyvinut v IETF pro podporu monitorování a analýzy protokolů v sítích LAN.

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.

Čítače RMON interního switche

Čítače poskytují sadu statistik Ethernetu pro ingress (přijaté) a egress (vyslané) rámce.

Ingress statistics counters
 In good octetsCelková délka správně přijatých Eth rámců, to je těch, které nejsou chybné.
 In bad octetsCelková délka chybně přijatých Eth rámců.
 In unicastsPočet správně přijatých rámců, které mají Unicast destination MAC adresu.
 In multicastsPočet správně přijatých rámců, které mají Multicast destination MAC adresu.
POZNÁMKA: Neobsahuje rámce započítané v „In broadcast“ ani v „In pause“.
 In broadcastsPočet správně přijatých rámců, které mají Broadcast destination MAC adresu.
 In pausePočet správně přijatých rámců, které mají Pause destination MAC adresu.
 In undersizePočet přijatých rámců s délkou pod 64 oktetů a s validním FCS.
 In oversizePočet přijatých rámců s délkou přes MaxSize oktetů a s validním FCS.
 In FCS errorsPočet přijatých rámců s chybou CRC, které nejsou započteny v „In fragments“, v „In jabber“ ani v „In MAC RX errors“.
 In fragmentsPočet přijatých rámců s délkou pod 64 oktetů a s chybným FCS.
 In jabberPočet přijatých rámců s délkou přes MaxSize oktetů a s chybným FCS.
 In MAC RX
errors
Počet přijatých rámců se signálem RxErr z PHY.
 In discardsPočet přijatých rámců, které by normálně byly odeslány, ale nejsou z důvodu nedostatku místa v bufferu.
 In filteredPočet správně přijatých rámců, které byly odfiltrovány podle pravidel pro ingress switch.
Egress statistics counters
 Out octetsCelková délka Eth rámců vyslaných z této MAC adresy.
 Out FCS errorsPočet rámců vyslaných s chybným FCS. Kdykoli je rámec během vysílání modifikován (např. je přidán nebo odstraněn tag), je jeho původní FCS předem zkontrolován a k modifikovanému rámci přidán nový FCS. Je-li původní FCS chybný, pak je nový FCS chybný také a tento čítač je inkrementován.
 Out unicastsPočet správně vyslaných rámců, které mají Unicast destination MAC adresu.
 Out multicastsPočet správně vyslaných rámců, které mají Multicast destination MAC adresu.
POZNÁMKA: Neobsahuje rámce započtené v „Out broadcast“ ani v „Out pause“.
 Out broadcastsPočet správně vyslaných rámců, které mají Broadcast destination MAC adresu.
 Out pausePočet vyslaných rámců Flow Control.
 Out defferedPočet správně vyslaných rámců, které neměly kolizi ale byly zpožděny z důvodu přeplnění média při prvním pokusu. Platí pouze v režimu half-duplex.
 Out collisionsPočet kolizí na této MAC adrese, které nebyly zahrnuty v Out Single, Multiple, Excessive nebo Late. Platí pouze v režimu half-duplex. Viz Auto negotiation
 Out singlePočet správně vyslaných rámců, které měly právě jednu kolizi. Platí pouze v režimu half-duplex.
 Out multiplePočet správně vyslaných rámců, které měly více než jednu kolizi. Platí pouze v režimu half-duplex.
 Out excessivePočet rámců zahozených ve vysílajícím MAC proto, že při vysílání došlo k 16 kolizím za sebou. Platí pouze v režimu half-duplex.
 Out latePočet případů, kdy je kolize detekována později než po odvysílání 512 bitů rámce. Platí pouze v režimu half-duplex.
 Out filteredPočet dobrých rámců, které byly odfiltrovány podle pravidel pro výstup (egres) ze switche.
Frame size histogram counters
 Size 64 octetsPočet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou právě 64 oktetů, včetně chybných.
 Size 65-127
octets
Počet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou od 65 do 127 oktetů, včetně chybných.
 Size 128-255 octetsPočet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou od 128 do 255 oktetů, včetně chybných..
 Size 256-511 octetsPočet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou od 256 do 511 oktetů, včetně chybných.
 Size 512-1023 octetsPočet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou od 512 do 1023 oktetů, včetně chybných.
 Size 1024-max octetsPočet přijatých a/nebo vyslaných rámců s délkou od 1024 do MaxSize včetně (viz parametr MTU), včetně chybných.
Histogram counters mode
Histogram velikosti rámců registruje přijaté a/nebo vyslané oktety. Zde je indikován režim čítačů.
Measure time
Časový interval platný pro sloupek „diff“. Sloupek „diff“ obsahuje rozdíl mezi hodnotou čítačů při stisknutí tlačítka Difference a při stisknutí tlačítka Refresh.
Refresh
Difference
Jinými slovy: Hodnota čítače Difference může být resetována tlačítkem Refresh. Hodnoty sloupce „diff“ jsou platné k okamžiku stisku tlačítka Difference.
Sloupec „total“ obsahuje stále aktuální hodnoty platné při stisku tlačítka Refresh nebo tlačítka Difference.

Queue allocation

Switch settings - Status - Queue allocation

Obr. 5.19: Switch settings – Status – Queue allocation


Free queue
Free Queue Size Counter. Čítač obsahuje aktuální počet nealokovaných bufferů dostupných pro všechny porty [buffer].
Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Ingress …
Čítač obsahuje aktuální počet rezervovaných vstupních bufferů přidělených k tomuto portu [buffer].
Egress …
Čítač obsahuje aktuální počet výstupních bufferů přepnutých k tomuto portu. Je to celkový počet bufferů ve frontách všech priorit [buffer].
Queue 0~3
[buffers]
Čítač obsahuje aktuální počet výstupních bufferů přepnutých k tomuto portu pro fronty různých priorit [buffer].

Register dump

Switch settings - Status - Register dump

Obr. 5.20: Switch settings – Status – Register dump


Pro diagnostické potřeby lze vypsat přesný obsah konfigurace vnitřních switchů a diagnostických registrů. Registry jsou rozděleny do několika skupin.

Groups
 GlobalsGlobální parametry switche.
 All portsGlobální parametry portu.
Ports
Parametry příslušné k portům.
Registers
Obsah registrů je v hexadecimálním formátu.

RSTP

Switch settings - Status - RSTP

Obr. 5.21: Switch settings – Status – RSTP


RSTP service status

5.5.2. Interface

Port

Nastavení portu

Switch settings - Interface - Port

Obr. 5.22: Switch settings – Interface – Port


Phyter převádí signál Ethernetu mezi vedením (např. kabelem CAT7) a vnitřní sběrnicí switche.

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Link status
Staus linky Ethernet může být:
 down / typenení detekovaný signál na lince
 up / typeje detekovaný signál na lince
Za lomítkem je označený typ fyzické vrstvy
 coppermetalický Ethernet interface
 SFPModul SFP může být optický nebo metalický
Speed / duplex
Rychlost a duplex na lince Ethernet.
 Speed10/100/1000 Mbps
 Duplexfull/half
SPF info
Informace o (volitelně) vloženém modulu SFP. Mohou být použity tři různé typy SFP modulů:
 Optický, dual mód s LC konektorem
 Optický, single mód s LC konektorem
 Metalický s RJ45 konektorem
Může nastat jedna z těchto situací:
 situacezpráva
 SPF OKInformace dodavatele SFP přečtená z modulu SFP. Dodavatel, model, konektor (RJ45/LC) a vlnová délka. Kliknutím na more… lze otevřít okno s dalšími podrobnostmi.
 No SPFNení modul SFP
 read errorn/a
 no SPF
option
Port enable
Port může být povolen nebo zakázán.
VÝSTRAHA: Pokud je port zakázán, pak přes něj není možná komunikace.
Auto negotiation
Auto-Negotiation je procedura Ethernetu, při které dvě propojená zařízení vybírají společné komunikační parametry jako rychlost, duplexní mód a flow control. Obě spojená zařízení nejprve použijí základní společné parametry a pak hledají parametry pro nejvyšší přenosový výkon, které obě zařízení umožňují.
Zařízení umožňují tři typy Auto-Negotiation:
 10/100/1000BASE-T Copper Auto-Negotiation. (IEEE 802.3 Clause 28 a 40)
 1000BASE-X Fiber Auto-Negotiation (IEEE 802.3 Clause 37)
 SGMII Auto-Negotiation (Cisco specification)
Auto-Negotiation poskytuje mechanismus pro přenos informací z lokální jednotky na jednotku partnera na lince pro stanovení rychlosti, duplexu a priorit Master/Slave.
Auto-Negotiation nastává při těchto situacích:
 Zapnutí napájení (Power up reset)
 Hardwarový reset
 Softwerový reset
 Restart Auto-Negotiation
 Přechod z vypnutého na zapnuté napájení
 Přerušení linky
10/100/1000BASE-T Auto-Negotiation pracuje podle specifikace IEEE 802.3, Clause 28 a 40. Používá se k vyjednání rychlosti, duplexu a flow control přes UTP kabel CAT5 (nebo vyšší). Pokud je Auto-Negotiation zahájeno, zařízení nejprve zjistí, jestli protější zařízení má nebo nemá možnost Auto-Negotiation. Jesltiže ano, pak obě zařízení spolu vyjednají rychlost a duplex pro komunikaci.
Pokud protější zařízení nemá možnost Auto-Negotiation, pak je použita parallel detect function pro určení rychlosti na vzdáleném zařízení pro režimy 100BASE-TX a 10BASE-T. Při lince založené na parallel detect function je použit half-duplex. Úplný popis Auto-Negotiation viz IEEE 802.3 clause 28 a 40.
1000BASE-X Auto-Negotiation je definováno ve specifikaci IEEE 802.3 Clause 37. Používá se pro auto-negotiate duplex a flow control na optickém kabelu.
Pokud PHYTER umožňuje 1000BASE-X Auto-Negotiation a partner na lince ne, pak linka nemůže být spojena. Zařízení použije režim Auto-Negotiation bypass.
SGMII Auto-Negotiation. SGMII je ve skutečnosti standard navržený firmou Cisco. SGMII používá kódování 1000BASE-X pro komunikaci mezi PHY a MAC podobně jako Auto-Negotiation. Obsah SGMII Auto-Negotiation je však jiný než 1000BASE-X Auto-Negotiation.
 VÝSTRAHA: Jestliže jedno zařízení je v režimu Auto-negotiation a druhé pracuje s manuální volbou parametrů (tedy bez Auto-negotiation), pak bude linka v režimu half-duplex. Je-li manuální volba full-duplex, pak mohou nastávat kolize Out collisions.
Speed / duplex
Volba rychlosti linky Ethernet a duplexního módu. Oba parametry mohou být nastaveny pomocí auto negotiation nebo manuálně. Pokud je Auto negotiation zakázáno, nastaví se rychlost a duplex ručně. Ve většině případů je lepší povolit auto negotiation a použít nastavení „auto / auto“ pro rychlost a duplex.
Jsou dvě možnosti nastavení linky na rychlost a duplex:
 Auto negotiation povoleno. Vyberte požadovanou rychlos/duplex. Proces auto-negotiation nabídne pouze tento režim. Partner na lince je požádán, aby ji použil.
 Auto negotiation zakázáno. Vyberte požadovanou rychlos/duplex. Linka bude nastavena na tento režim. Partner na lince musí být manuálně nastaven na shodný režim.
Flow control
Flow control mechanismus vysílá rámce Pause frames k připojenému zařízení. Tyto jsou generovány v několika režimech:
 no pausePause frames jsou zakázány.
 symmetricPause frames jsou vysílány i přijímány.
 asymmetric (send)Pause frames vysílány, příjem je zakázán.
 asymmetric (receive)Pause frames jsou přijímány, vysílání je zakázáno.
Pro výměnu Pause frames musí být povoleno Auto-Negotiation.
Force
flow control
Je-li požadován Flow control při vypnutém Auto-Negotiation, je možno použít Force flow control. Pak se zapne Flow control bez Auto-Negotiation.
1000T master mode
Režim 1000BASE-T master/slave může být manuálně konfigurován:
 autoAutomatická konfigurace MASTER/SLAVE.
 masterManuální konfigurace jako MASTER.
 slaveManuální konfigurace jako SLAVE.
Energy detect
Zařízení může být nastaveno do „energy detect power down“ módu výběrem jednoho ze dvou módů detekce. Oba módy umožňují probudit PHYTER podle detekce aktivity na kabelu Ethernet. Tento mód pracuje pouze na metalickém vedení.
V módu „sense“ detekuje PHY energii na lince. Jestliže ji zaznamená, spustí na 5 sekund Auto-Negotiate vysílající FLPs (Fast Link Pulse). Není-li Auto-Negotiation hotové do 5 sekund, pak PHY zastaví vysílání FLPs a vrací se k monitorování přjímané energie. Je-li Auto-Negotiation kompletní, pak přejde PHy do normálního režimu 10/100/1000 Mbps. Pokud během normálního provozu dojde k přerušení linky, pak PHY restartuje Auto-Negotiation. Jestliže během 5 sekund není detekována energie na lince, přejde PHY zpět do režimu monitorování energie.
V módu „sense pulse“ vysílá PHY každou sekundu jednotlivé 10 Mbps NLP (Normal Link Pulse). Až na tuto odlišnost je funkce identická s předchozím módem „sense“. V módu „sense“ nelze probudit protější zařízení, to tedy musí samo vysílat NLPs. V módu „sense pulse“ je možno protější zařízení probudit.
 offvypnuto
 sense pulseNaslouchá a periodicky vysílá NLP (Energy Detect+TM).
 sensePouze naslouchá (Energy Detect).

Port advanced

Nastavení interních portů ETH switche.

Switch settings - Interface - Port advanced

Obr. 5.23: Switch settings – Interface – Port advanced


Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Label
Zákaznické pojmenování portu.
Frame mode
Ethernet Frame mode definuje tagovaný formát rámce očekávaného v Ingress a generovaného v Egress pro tento port takto:
 normalNormální Network mód používá průmyslový standard IEEE 802.3ac Tagované nebo Netagované rámce. Tagované rámce používají Ether Type of 0x8100. Porty, se kterými má být navazováno spojení, musí používat tento mód.
 DSANeaktivní volba, nepoužívá se.
 providerProvider mód používá na portu volitelný Ether Type (viz parametr Ether type) pro definování, že rámec je tagovaný providerem. Tento mód používají porty připojené ke standardním síťovým zařízením providera nebo zařízení používající tagované rámce s Ether Type jiným než 0x8100.
  Rámce přicházející tímto portem s Ether Type souhlasným s parametrem „Ether Type“ portu budou považovány za tagované, budou mít nastaveny bity tagů VID a PRI (to je budou použity pro switching a mapping) a jejich Provider Tag bude odstraněn z rámce. Je-li za prvním Provider Tagem nalezen další Provider Tag, bude také odstraněn z rámce a jeho bity VID a PRI budou ignorovány. Upravený rámec bude podle potřeby oříznut.
  Rámce přicházející tímto portem s Ether Type nesouhlasným s parametrem „Ether Type“ portu budou považovány za netagované. Přicházející rámce jsou upraveny tak, že jsou připraveny pro výstup přes Customer ports (Normal Network Frame Mode ports) bez dalších změn.
  Rámce odcházející tímto portem mají vždy přidán tag (i když byly již tagovány). Přidaný tag bude obsahovat Ether Type portu jako svůj vlastní Ether Type. Bity PRI dostanou hodnotu Frame Priority FPri přidělenou během ingres. Bity VID dostanou hodnotu bitů Default VID zdrojového portu (jestliže zdrojový port byl ve Frame mode Normal) nebo hodnotu VID přidělenou rámci během ingress (jestliže zdrojový port byl ve Frame mode provider).
 ether type DSAPlatí pouze pro port „p5 CPU“.
 Režim Ether type DSA používá standardní Marvell DSA Tagged frame informaci následující za uživatelsky definovatelným Ether type (viz parametr Ether type). Tento režim dovoluje kombinovat rámce Normal Network a rámce DSA Tagged a je užitečný na portech připojených k CPU.
  Rámce vstupující na tento port s Ether Type shodným s „Ether Type“ budou považovány za DSA Tagged a také tak zpracovány. Ether Type rámců a DSA pad bytes budou odstraněny takže výsledné rámce budou připraveny pro egress out Marvell DSA Tag Mode ports unmodified. Rámce vstupující na tento port s jiným Ether Type budou považovány za Normal Network Frames a podle toho zpracovány.
  Řídicí rámce Marvell DSA Tag vystupující z tohoto portu dostanou vždy „Ether Type“ portu následované dvěma pad byte 0x00 před DSA Tagem. Rámce Marvell DSA Tag Forward, které opuští tento port mohou odcházet právě jako řídicí rámce (s doplněným Ether Type a pad) nebo mohou egress as if the port was configured in Normal Network mode. Toto se rozlišuje podle Egress Mode bitů uvedných výše.
Frame type
Ethernet frame type (často označovaný jako EtherType) se používá k označení, který protokol je obsahuje payload rámce Ethernet. Tento parametr je důležitý, když je protokol zapouzdřen v jiném protokolu.
Příklady:
Eth. typeStandardKomentář
0x8100IEEE 802.1qDouble-tagged, Q-in-Q or C-tag stacking on C-tag. C-tag in IEEE 802.1ad frames
0x88a8IEEE 802.1adS-Tag
0x88e7IEEE 802.1ahS-Tag (backbone S-Tag)
0x9100Používá se velmi často. Tuto hodnotu používá například starý nestandardní protokol 802.1QinQ.
Další podrobnosti viz http://en.wikipedia.org/wiki/EtherType.
MTU [B]
MTU určuje max. velikost rámce, který může být přijat nebo vyslán na daném fyzickém portu. To znamená, že Jumbo rámce mohou být přijaty od daného vstupního portu ale mohou nebo nemusí být vyslány z portu nebo portů. Možné hodnoty jsou 1522, 2048 a 10240 Byte.
POZNÁMKA – Definice délky rámce počítá byte od MAC_DA až do Layer2 CRC rámce.
Pause limit in [frame]
Počet souvislých rámců Pause refresh, které mohou být přijaty na tomto portu (full-duplex) nebo počet 16 po sobě jdoucích kolizí (half-duplex). Pokud má port povoleno flow control, pak tento parametr určuje, jak dlouho tento port může být zablokován (Paused nebo Back Pressured), aby se zabránilo trvalému zablokování portu rušením.
Jestliže počet rámců Pause refresh překročí hodnotu tohoto parametru, pak je Flow Control na tomto portu dočasně vypnut.
 Nastavení tohoto parametru na 0 umožní trvalé zablokování tohoto portu.
Pause limit out [frame]
Omezení počtu souvislých rámců Pause refresh, které mohou být vyslány z tohoto portu – za předpokladu, že každý Pause refresh má max. trvání 65536 časových slotů. Je-li na portu povolen full-duplex Flow Control, pak tento parametr je použit jako limit počtu rámců Pause refresh, které mohou být vyslány z portu k partnerovi proto, aby nevysílal žádná data.
 Nastavení tohoto parametru na 0 umožní souvislé vysílání Pause rámců pro vyprázdnění portu tak dlouho, dokud je port přetížený.
 Nastavení tohoto parametru na 1 umožní vyslání 1 Pause rámce z tohoto portu pro každý stav přetížení.
 Nastavení tohoto parametru na 2 umožní vyslání až dvou Pause rámců z tohoto portu pro každý stav přetížení atd.
Ignore Frame checksum
Ignorovat kontrolní součet (FCS) – jinými slovy – připojit k rámci správné FCS. Pokud tento parametr není nastaven (výchozí stav), musí mít rámce vstupující do tohoto portu správné CRC, jinak jsou zahozeny. Když tento parametr je nastaven, pak poslední čtyři byte přijatých rámců jsou přepsány správným CRC a rámce jsou přijaty do switche (za předpokladu, že délka rámce je správná a rámec obsahuje adresu destination).

PIRL

PIRL (Port Based Ingress Rate Limiting) má za úkol uspořádat průchod rámců tak, aby nedocházelo k zablokování portů a přitom bylo zahozeno co nejméně rámců.

Schéma zpracování rámce podle menu QoS, PIRL a Egress queue control:

PIRL and queues

Obr. 5.24: PIRL and queues


Frame

Portem přijde rámec určité délky, s MAC adresami SA a DA. V IP hlavičce si nese DSCP prioritu a případně ještě ve VLAN prioritu 802.1p.

QoS

Podle preference je použita priorita DSCP nebo 802.1p a je vytvořena výsledná Queue priorita QPri. Tato priorita nabývá hodnot 0 až 3 a řídí zpracování rámce uvnitř switche.

 • Netagované rámce 802.1p jsou opatřeny defaultní prioritou.

 • Priority mohou být přemapovány.

 • Priorita může být dále přepsána podle menu Advanced prioritou odvozenou z VLAN nebo z adres SA a DA.

 • Viz schéma zpracování priorit.

Podobně je zpracována Frame priorita FPri. Touto prioritou je označen rámec přicházející ze sítě a odesílaný do sítě.

PIRL

Na cestě z portu do společného switche může být paralelně zařazeno 1 až 5 „omezovačů průtoku“ pracujících podle schématu „leaky bucket“ tedy děravý kbelík. Zde jsou nazývány „Resource“. Je to analogie nádoby, která je nárazově doplňována tokeny podle přicházejících rámců a je plynule vyprazdňována. Podle výšky hladiny jsou pak prováděna regulační opatření.

Menu PIRL – Edit obsahuje několik skupin parametrů:

 • Identifikace Resource

 • Kapacita Resouce, převod byte na tokeny

 • Způsob počítání rámců

 • Regulační zásahy (zahodit rámec – pozastavit přísun)

 • Výběr rámců (všechny – podle priority QPri – podle typů)

Pomocí parametrů pro výběr je každému Resource přidělena část rámců. Jejich průchod je regulován tak, aby nedošlo k zahlcení sítě. Pokud se objeví rámec, který neodpovídá filtru žádného Resouce, pak projde do switche bez omezení.

Switching block

V tomto bloku (L2-switch) je každý rámec podle menu Advanced směrován na určený port.

Egress queue

Blok výstupních front. Každý port přijímá rámce z L2-switche prostřednictvím 4 front (číslo 3 až 0), nejvyšší prioritu má fronta 3. Rámce jsou řazeny do front podle své priority QPri.

Režim vybírání front se volí parametrem Scheduling mode. Rychlost vybírání se řídí parametrem Rate limit.

Rámec odeslaný z portu do sítě může být označen prioritou FPri, dále je možná změna jeho tagu viz menu VLAN – Egress mode.

Menu PIRL
Switch settings - Interface - PIRL

Obr. 5.25: Switch settings – Interface – PIRL


Zařízení podporuje na portech TCP/IP regulaci vstupního toku (PIRL) a nezávislou prevenci zahlcení vstupu. PIRL reguluje vstupní tok s krokem 64 Kbps (od 64 Kbps do 1 Mbps), dále s krokem 1 Mbps (od 1 Mbps do 100 Mbps) a 10 Mbps (od 100 Mbps do 1000 Mbps).

Dále zařízení podporuje regulaci podle priority (Priority based ingress rate limiting). Přísun rámců do switche je regulován podle 4 stupňů priority. Je použito schéma regulace toku leaky bucket (děravý kbelík) nazývaný zde Resource. Pracuje tak, že odesílá plynule tokeny (žetony) rychlostí zvanou Committed Information Rate (CIR) a doplňuje si tokeny vždy při příchodu nových rámců. Všechny kalkulace Resource, dekrementace a inkrementace probíhají v tokenech (to je byte rámců jsou převáděny na tokeny pro potřeby kalkulace).

Toto zařízení používá schéma „color blind leaky bucket“.

Provoz o rychlosti pod Committed Burst Size limit (CBS Limit) probíhá bez omezení.

Provoz s rychlostí pod Committed Burst Size limit (CBS Limit) probíhá bez dalších akcí. Jestliže trvá zvýšený přísun dat a hladina tokenů v Resource dosáhne ke hranici (EBS Limit – CBS Limit), pak jsou aplikována připravená opatření. Pokud je rámec zahozen, pak není přidán příslušný počet tokenů do Resource.

V defaultní konfiguraci switche jsou definovány dva ingress limity. Limit max. dovoleného přísunu ARP na port CPU je 10 Mbps z portu Eth1 a 10 Mbps z portu Eth2.

Leaky bucket

Obr. 5.26: Leaky bucket


Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Id
Každému portu může být přiděleno až 5 nezávislých zdrojů (Resources).
Každý zdroj má definovaný filtr pro příchozí rámce. Jestliže rámec splní podmínky filtru, pak je s ním naloženo podle parametru EBS limit action. Jestliže nesplní podmínky, pak projde beze změn. Rámec je pak odeslán do switche.
CIR (estimated)
Přísun do switche (Committed Information Rate CIR) je úměrný parametru Bucket Rate factor a nepřímo úměrný parametru Bucket increment.
Kalkulace je odhadnutá (estimated) proto, že skutečná rychlost dat závisí na velikosti rámce. Je ovlivněna i parametrem Accounted bytes.
Vzorec pro výpočet CIR [bps] je CIR = a * BRF / BI.
Zde konstanta „a“ je rovna 12 500 000 pro Accounted bytes=“frame“ a 100 000 000 pro Accounted bytes=“layer1″. BRF je Bucket Rate factor a BI je Bucket increment.
Bucket
rate factor
Faktor určující počet tokenů dekrementovaných při odeslání dat z vědra. To se děje periodicky podle CIR.
Bucket
increment
Bucket increment (BI) je počet tokenů přidaných s každým příchozím rámcem.
Mode
Aktivní parametry Priority a Frame type, viz Bucket type parametr.
Edit
Tlačítko pro editaci nebo doplnění dalšího PIRL Resource.
Disable
Smazání PIRL Resource.
Add resource
Druhý způsob doplnění PIRL Resource.

PIRL – Resource configuration

Switch settings - Interface - PIRL Resource

Obr. 5.27: Switch settings – Interface – PIRL Resource


Každému portu může být přiřazeno až pět Resource.

Každý Resource definuje filtr pro příchozí rámce. Splní-li je rámec, je s ním naloženo podle parametru EBS limit action. Nesplní-li je, pak projde beze změny do switche.

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Id
Každému portu může být přiděleno až 5 nezávislých Resource.
Každý Resource má definovaný filtr pro příchozí rámce. Jestliže rámec splní podmínky filtru, pak je s ním naloženo podle parametru EBS limit action. Jestliže nesplní podmínky, pak projde beze změn. Rámec je pak odeslán do switche.
CIR (estimated)
Přísun do switche (Committed Information Rate CIR) je úměrný parametru Bucket Rate factor a nepřímo úměrný parametru Bucket increment.
Kalkulace je odhadnutá proto, že skutečná rychlost dat závisí na velikosti rámce. Je ovlivněna i parametrem Accounted bytes.
Vzorec pro výpočet CIR [bps] je CIR = a * BRF / BI.
Zde konstanta „a“ je rovna 12 500 000 pro Accounted bytes=“frame“ a 100 000 000 pro Accounted bytes=“layer1″. BRF je Bucket Rate factor a BI je Bucket increment.
Burst allocation [b]
Burst allocation BA (prostor pro příchozí rámce) závisí na Bucket increment, Committed Burst Size limit a Excess Burst Size limit.
Vzorec pro BA je: BA = 8 * (EBS-CBS) / BI.
Kde EBS je Excess Burst Size limit, CBS je Committed Burst Size limit a BI je Bucket increment.
Burst allocation musí být menší než vnitřní paměť switche, která je 1 Mb.
CBS min
Hodnota limitu CBS min závisí na max. velikosti rámce a na Bucket incrementu.
CBS limit je vždy větší než CBS min.
Vzorec pro CBS min je:
CBS min = BI * MaxFrameSize [bytes].
Kde BI je Bucket increment.
Je-li CBS limit menší než tato hodnota (tedy umožňuje velký přísun dat), pak příchozí data sestávající z dlouhých rámců mohou překročit CIR. Proto doporučujeme aby CBS limit byl vždy větší než CBS min. CBS limit současně nesmí překročit EBS limit.
EBS limit
Excess Burst Size limit.
EBS limit má být vždy větší než CBS limit. Doporučená hodnota EBS limitu je 16777200.
CBS limit
Limit “Committed Burst Size”. Určuje velikost committed information burstu.
Bucket
rate factor
Faktor určující počet tokenů dekrementovaných při odeslání dat z Resource. To se děje periodicky podle CIR.
Bucket
increment
Bucket increment (BI) je počet tokenů přidaných s každým příchozím rámcem.
Account
discarded
frames
Parametr určuje, zda algoritmus omezující ingress rate započítává rámce, které byly zahozeny řadičem fronty z důvodu přeplnění výstupní fronty. Pokud požadujeme, aby byly započítány všechny rámce přicházející do daného portu a týkající se tohoto zdroje PIRL, tak musí být tento parametr povolen.
Account filtered frames
Parametr zapíná sečítání rámců zahozených řadičem podle pravidel pro vstup rámců. Tento parametr musí být zapnut pro sečítání všech rámců odcházejících z tohoto zdroje PIRL do připojeného portu.
Management non rate limit
Je-li tento parametr zakázán, pak všechny rámce, které jsou označeny vstupním ingress klasifikátorem jako MGMT rámce, budou považovány za limitované v ingress rate, pokud se limit týká jejich particular ingress rate resource.
Je-li tento parametr povolen, pak všechny rámce, které jsou označeny vstupním ingress klasifikátorem jako MGMT rámce, budou vyjmuty z limitujících kalkulací limitované v ingress rate, pokud se limit týká jejich particular ingress rate resource.
SA non rate limit
Pokud rámec podle své SA dostal v „ATU – Entry state“ značku „static non rate limiting“, pak rámec nebude na Ingress limitován.
DA non rate limit
Pokud rámec podle své DA dostal v „ATU – Entry state“ značku „static non rate limiting“, pak rámec nebude na Ingress limitován.
Accounted
bytes
Parametr určuje, které byte jsou započteny do délky rámce při vstupních kalkulacích.
Volíme z těchto možností:
 frameEgress rate limiting se provádí podle počtu rámců [fps] na rozdíl od počtu Byte [kBps] v paketu.
 layer 1Hlavička (8byte) + DA rámce až CRC + IFG (inter frame gap, 12 Byte)
 layer 2DA rámce až CRC
 layer 3DA až CRC – 18 – 4 (při tagovaném rámci)
Rámec je považován za tagovaný, je-li při vstupu tagován od Customer nebo Provider.
EBS limit action
Parametr určuje, která akce se provede při překročení limitu EBS:
 dropRámec, který přišel na port je zahozen.
 flow controlV tomto režimu jsou generovány rámce Ethernet flow control (jsou-li na tomto portu povoleny) a odesílány ke zdroji rámců. Příchozí rámce jsou zpracovány v PIRL. Pokud port pracuje v half-duplexu, pak je zahlcen.
 acceptRámce jsou přijaty i když není dostatek tokenů. Použití tohoto módu se předpokládá pro TCP aplikace. Nedoporučuje se pro streamové aplikace, kde je důležité správné časování.
Použití režimu Flow control se předpokládá na portech se spolehlivým flow control mechanismem. Parametr EBS limit přísluší k celému portu. Používá-li port více Resource, pak mají být všechny nastaveny na shodný EBS limit.
Sampling mode
Režim vybírá vzorky z mnoha rámců/byte, které jsou monitorovány. Stream bude identifikován v ingress engine jako Policy mirror a vzorkování paketů může být aplikováno pro tento stream podle jednoho z Resource.
V tomto režimu, je-li jednou překročen „EBS limit“, je příští příchozí rámec z tohoto portu přiřazen k tomuto Resource a odeslán na mirror destination. Po odeslání vzorku rámce je počitadlo tokenů resetováno pokračuje inkrementace tokenů pro další příchozí rámce.
Sampling mód je užitečný pro omezení počtu Mirror rámců posílaných na mirror destination.
Flow control
de-assertion
Parametr ovládá vypnutí flow control poté, kdy bylo aktivováno dosažením EBS limitu:
 emptyFlow control je vypnuto až po vyprázdnění Resource.
 CBS limitFlow control se vypne poté, kdy se Resource vypráznilo tak, aby se do něj vešel alespoň jeden rámec velikosti CBS limit.
Například, je-li CBS limit nastaven na 2 kByte, pak se flow control vypne, když je v Resource volných nejméně 2 kByte tokenů.
Bucket type
Resource může být řízeno podle celkového datového toku nebo podle typu komunikace:
 Rate based ingress rate limit: Limituje všechny typy rámců na vstupu.
 Traffic type based ingress rate limit: Limituje vybrané typy provozu.
Mask operation
Parametr stanoví, jestli vstupující rámec musí splňovat současně požadavky na Prioritu a Frame type aby byl zahrnut do vstupních kalkulací nebo jestli stačí splnit pouze jeden z nich.
Priority
Mohou být použity všechny kombinace čtyř priorit. Rámce s označenou prioritou jsou přijaty do zpracování pro tento ingres rate resource.
Není-li zde priorita vybrána, pak priorita rámce nemá na jeho zpracování vliv.
Frame type
Kterékoli z následujících typů rámců mohou být vybrány pro zpracování v Resource:
Management (MGMT), Multicasts, Broadcasts, Unicasts, Address Resolution Protocol (ARP), TCP Data, TCP Ctrl, UDP, Non-TCPUDP (covers IGMP, ICMP, GRE, IGRP and L2TP), IMS, PolicyMirror, PolicyTrap, Unknown Unicasts or Unknown Multicasts.
Je možno vybrat více než jeden typ rámce.

Egress queue control

Rámce ze switche jsou odesílány prostřednictvím front 3,2,1,0. Fronta 3 má nejvyšší prioritu, jsou do ní odesílány rámce s prioritou QPri = 3.

Switch settings - Interface - Egress queue control

Obr. 5.28: Switch settings – Interface – Egress queue control


Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Scheduling
mode
Režim vybírání front.
Je podporován režim čisté priority (strict), výběr typu weighted round robin nebo jejich kombinace.
V režimu strict jsou nejprve odeslány (egres) všechny rámce s nejvyšší prioritou, pak všechny s prioritou o stupeň nižší atd. Tento způsob může způsobit velké zdržení rámců s nízkou prioritou ale zajišťuje nejrychlejší odeslání vyšších priorit.
Ve váženém schematu se používá rozdělení 8, 4, 2, 1, pokud není definováno jiné ve Weight table. (Rozdělení 8, 4, 2, 1 znamená, že z fronty 3 se vybírá 8x častěji, než z fronty 0). Tento režim zabraňuje dlouhému zablokování fronty s nízkou prioritou za cenu mírného zdržení priorit vysokých.
Některé aplikace vyžadují, aby fronta (nebo fronty) s nejvyšší prioritou byla vybírána přednostně s fixní prioritou. Ostatní fronty pak mají být vybírány podle váhového principu.
Pro vybírání front lze zvolit jeden z těchto režimů:
 weighted RRBPoužívá schema weighted round robin, tedy vybírání jednotlivých front ve stanoveném poměru.
 strict pri 3Fixní priorita pro frontu 3, vážená pro 2,1 a 0.
 strict pri 3, 2Fixní priorita pro frontu 3 a 2, vážená pro 1 a 0.
 strictFixní priorita. Nejdříve celá nejvyšší fronta, pak celá nižší…
Speed guard
Kontrola rychlosti automaticky řídí množství Egress dat podle dostupné kapacity kanálu Air. Tato kontrola a regulační zásahy probíhají přibližně každých 50 ms.
Count mode
Parametr stanoví, které byte přenášeného rámce jsou započteny do limitu:
 frameLimitování výstupu se provádí podle počtu rámců [fps] nebo podle počtu byte v paketu [kbps].
 layer 1Hlavička (8byte) + rámec od DA do CRC + IFG (inter frame gap, 12 bytes)
 layer 2Rámec od DA do CRC
 layer 3Rámec od DA do CRC – 18 – 4(pro tagovaný rámec)
Započítává se pouze jeden tag i když má rámec více tagů. Rámec se považuje za tagovaný, když je tagovaný při výstupu na dráty.
Rate [kbps] / [fps]
Omezování množství výstupních dat. Pro Rate = 0 je omezování vypnuto.
POZNÁMKA: Parametr Count mode určuje, které byte rámce jsou započítávány při omezování výstupu.
Při omezování podle počtu rámců může být tento počet zvolen od 7.6k do 1.488M frames/sec. Platné hodnoty jsou od 7600 do 1488000.
Při omezování podle bitového toku se požadovaná hodnota může pohybovat od 64 kbps do 1 Gbps v těchto stupních:
 Požadovaný tok od 64 kbps do 1 Mbps v krocích 64 kbps
 Požadovaný tok od 1 Mbps do 100 Mbps v krocích 1 Mbps
 Požadovaný tok od 100 Mbps do 1 Gbps v krocích 10 Mbps
Platné hodnoty tedy jsou:
 64, 128, 192, 256, 320, 384,…, 960,
 1000, 2000, 3000, 4000, …, 100000,
 110000, 120000, 130000, …, 1000000
Frame overhead [B]
Nastavení Egress Rate Frame Overhead adjustment.
Parametr se používá pro nastavení počtu byte, které se připojí k IFG (inter frame gap) rámce. Toto má smysl, pokud chceme vyrovnat rozdíl mezi protokoly vysílací a přijímací stanice. Příkladem může být přijímací stanice přidávající více zapouzdřední k rámci při jeho vysílání směrem k dalším uzlům sítě. Toto nastavení poté může napomoci k omezení zahlcení v přijímací stanici.
Pokud je toto nastavení povoleno, tak je požadovaný počet bytů započten při omezování toku výstupních dat (parametr Rate [kbps]/[fps]). Nastavení Frame overhead tedy pracuje pouze v případě, že je toto omezování toku výstupních dat zapnuto.
Weight table
Tato výchozí váhová tabulka může být přepsána jinou. Posloupnost čísel výstupních front (0,1, 2 nebo 3) definuje pořadí jejich vybírání. Může obsahovat až 128 položek.

5.5.3. QoS

Klasifikace QoS se provádí v Ingres bloku switche. Řízení výstupu podle QoS provádí řadič front (Queue Controller), viz Functional diagram.

802.1p

Switch settings - QoS - 802.1p

Obr. 5.29: Switch settings – QoS – 802.1p


Tato technika QoS označovaná také jako Class of service (CoS) používá 3-bitové pole zvané Priority Code Point (PCP) v hlavičce rámce Ethernet při použití VLAN tagovaných rámců podle IEEE 802.1Q. Zde je určena hodnota priority od 0 (nízká) do 7 (vysoká), která je v QoS používána k regulaci toku dat.

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Enabled
Povolení QoS klasifikace podle bitů IEEE 802.1p priority.
Prefer
Nastavení vyšší priority pro 802.p než DSCP.
Je-li povolena, pak preference podle DSCP je automaticky zakázána.
Default traffic class
Netagované rámce IEEE 802.1q (tedy bez priority IEEE 802.1p) jsou zpracovány s touto prioritou.
CoS remap
Priorita rámců IEEE 802.1p zde může být změněna na jinou hodnotu.
Class of service
Zařazení jednotlivých priorit (podle IEEE 802.1p) do vybraných výstupních front (0..3).

DSCP

Switch settings - QoS - DSCP

Obr. 5.30: Switch settings – QoS – DSCP


DSCP je zkratka pro Differentiated services Code Point, což je 6-bitová hodnota uložená v IP hlavičce. QoS postupy využívající tyto bity se označují DiffServ nebo Differentiated services.

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Enabled
Povolení QoS klasifikace podle bitů DSCP priority.
Prefer
Nastavení vyšší priority pro DSCP než 802.p.
Je-li povolena, pak preference podle IEEE 802.1p je automaticky zakázána.
DSCP 0..63
Zařazení jednotlivých priorit (kódovaných v poli DS v hlavičce IP) do vybraných výstupních front (0..3).

5.5.4. Advanced

Podle menu Advanced probíhá rozhodování, kterým portem má být rámec vyslán z jednotky RAy.

Zpracování rámce lze sledovat ve schématu a v tabulce. Sloupce tabulky označují jednotlivé kroky, v řádcích je naznačen vývoj parametrů rámce.

Advanced menu diagram

Obr. 5.31: Advanced menu diagram


Tab. 5.1: Advanced menu – tabulkový přehled

 FrameVLANVTUSTUATUTrunk
DA, SADA, SA   id 
QPriQoS, DSCPpodle portupodle VLAN DA, SA 
VIDVIDdef. VIDid   
SID  SIDid  
FID podle portupodle VLAN id 
port egress podle portu RSTPATU-PortTrunk
tag egress Egress modeMember tag   

Orientační popis funkce jednotlivých bloků:

Frame

Příchozí rámec obsahuje cílovou MAC adresu DA a zdrojovou SA. V Eth hlavičce může mít označenu prioritu dle VLAN 802.1p, v IP hlavičce prioritu DSCP. Je-li členem některé VLAN, nese si v hlavičce její číslo VID a prioritu podle 802.1q.

VLAN

Rámec přichází některým z portů Eth1, Eth2, Air nebo z CPU mikrovlnné jednotky. Přitom se jeho hlavička může změnit podle parametrů menu VLAN.

Netagovaný rámec dostane v portu přiděleno VID. Tagovaný (VLAN) rámec může mít vlastní VID přepsáno defaultním VID.

Priorita paketu může být přepsána podle parametrů menu QoS, VLAN a ATU.

FID pro hledání v tabulce ATU je rámci přiděleno podle vstupního portu v menu VLAN nebo podle záznamu s korespondujícím VID v tabulce VTU.

Parametrem Member lze omezit povolené výstupní porty.

Při odesílání rámce z jednotky je podle výstupního portu určeno parametrem Egress mode přidání nebo odebrání VLAN tagu.

VTU

Podle VID se vyhledá položka tabulky VTU. Ta je vytvořena ručně a přidělí rámci index SID (povolené porty z pohledu STP) a FID (pro hledání v adresové tabulce ATU). Tímto FID se přepíše FID z menu VLAN.

Dále může být podle této položky tabulky VTU přepsána priorita rámce.

Definují se povolené výstupní porty a způsob práce s VLAN tagem na výstupu.

STU

V tabulce udržuje protokol Spanning tree stav portů z pohledu povolené průchodnosti sitě a učení se routingu. Je použit protokol MSTP.

Každá položka VTU používá některý ze záznamů v STU. Záznamy v ATU jsou vytvářeny v souladu s tímto stavem portů.

Port state určuje chování portů podle STP.

ATU settings

Parametry pro práci s tabulkou ATU.

V části Global zajišťuje menu průchod MGMT rámců (např. BPDU).

V části Port settings se definuje chování jednotlivých portů:

– Chování ATU tabulky z hlediska automatického vytváření záznamů (Learning, Hold at 1, ATU refresh, Learn limit).

– Zahazování rámců podle source adres.

– Zacházení s neznámými cílovými adresami.

– Priorita rámce může být přepsána podle SA nebo DA.

ATU

V tabulce ATU se podle DA rámce určuje jeho výstupní port z RAy.

Záznamy jsou řazeny podle FID a MAC adres.

Tabulka se tvoří a udržuje učením podle přicházejících rámců. Ruční záznam je možný.

Záznam může být dynamický nebo statický.

Prioritu rámců se statickým záznamem lze přepsat podle SA nebo DA.

Výsledkem hledání v ATU je výběr výstupních portů nebo číslo trunku.

RSTP

RSTP démon vypíná redundantní cesty sítí (porty switche), případně je znovu zapíná při poruše jiné větve.

V části Global obsahuje menu prioritu switche pro RSTP a potřebné časové konstanty.

V části Port settings je ocenění jednotlivých portů z pohledu RSTP. Podle něho se RSTP rozhoduje o vypnutí redundantních portů nebo o jejich opětovném zapnutí při přerušení některé cesty.

Trunk

Trunk umožňuje rozdělení datové zátěže na více portů. Poměr rozdělení je určen parametrem Balancing mode.

Zkratky používané v menu Advanced.

DA, SA

Destination a Source adresa rámce (MAC)

LAN

Local Area Network

VLAN

Virtual LAN, menu parametrů souvisejících s VLAN

VID

VLAN ID – identifikační číslo sítě VLAN

VTU

VLAN Table Unit – podle VID přiřadí rámci SID a FID

SID

Spanning tree ID – číslo záznamu pro STP

STP

Spanning Tree Protokol – zabraňuje smyčkám v síti

STU

Spanning Tree Unit – parametry související s protokolem STP

FID

Forwarding Information Database number – podle něj se hledá v tabulce ATU

ATU

Address Translation Unit – převod FID a DA na číslo výstupního portu

MGMT

Management frames – rámce „ATU – Entry state = static management“
a rámce „ATU settings – Reserved…“

BPDU

Bridge Protocol Data Unit – rámce používané protokolem STP

802.1d

Spanning tree protokol podle portů

802.1s

Spanning tree protokol podle VLAN

802.1q

tagování rámců (VLAN)

802.1p

priorita podle 2-nd layer (tagované rámce Ethernet)

DSCP

Differentiated Services Code Point – priorita podle 3-rd layer (IP packet)

QoS

Quality of Service

FPri

Priorita rámce v síti

QPri

Priorita rámce uvnitř switche

Trunk

zde ve významu agregace eth. linek – spojení více portů do jedné linky
jiný význam je agregace VLAN linek – více VLAN na jednom portu

Tento popis menu Advanced je orientován více na porozumnění souvislostem. Detailnější popis naleznete v anglické verzi manuálu.

VLAN

Switch settings - Advanced - VLAN

Obr. 5.32: Switch settings – Advanced – VLAN


Global

Link
authorization
guard
Kontroluje identitu protistanice. Viz User manual „CLI, Remote unit authorization“.
Tímto parametrem je možno kontrolu identity protistanice vyřadit.
 onData na rádiovém kanálu jsou přenášena pouze tehdy, je-li protistanice autorizována klíčem podle „Remote unit authorization“. (Výsledek autorizace nastavuje volbu „Member – Eth1,2 / Air“).
 offVýměna dat rádiovým kanálem (podle nastavení „Member“) může probíhat i v případě, že identita protistanice není ověřena. (Volba „Member – Eth1,2 / Air“ je ovládána ručně).
Remove one
provider tag
Chování portu v režimu Provider.
První Provider Tag je odstraněn a je použit pro rozhodování switche.
 offPak jsou odstraněny a zahozeny případné další Provider Tagy. Platí jen pro Ether type jiné, než 0x8100.
 onPřípadné další Provider Tagy zůstávají v rámci.
ARP without broadcast
checking
Podmínky pro doručení ARP na port CPU.
 onARP musí mít Ether type 0x0806, DA musí směřovat na CPU.
 offARP musí mít Ether type 0x0806, DA musí být Broadcast.

Port settings

Nastavení rámce podle vstupního portu. Pouze „Egress mode“ se řídí podle portu výstupního. Některé z parametrů jsou dále přepsány podle VLAN nebo ATU:

Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Egress modeTag odesílaného rámce je ovlivněn také parametrem Interface / Port Advanced / Frame mode. Pokud VID rámce není nalezeno ve VTU, pak je odcházející rámec opatřen tagem takto:

Tab. 5.2: Egress mode

Egress modeFrame mode
 normalDSAprovidereth. type DSA
unmodify14
untag2
tag3
eth. type tag5

 • 1 – Stejný tag jako při vstupu.

 • 2 – Rámce jsou odeslány jako netagované.

 • 3 – Netagovaným rámcům je doplněn tag podle „Default VID“. Typ rámce je 0x8100. Priorita FPri podle Priority rámce – přehled.

 • 4 – Doplněn tag (první nebo druhý), typ podle „Interface – Port advanced – Ether type“, VID podle VID rámce – přehled, Priorita FPri podle Priority rámce – přehled.

 • 5 – Netagovaným rámcům je doplněn tag podle „Default VID“. Typ rámce podle „Interface – Port Advanced – Ether type“.

802.1q mode
Tento parametr určuje použití VLAN podle 802.1q a Port Based VLAN, které jsou definovány při vstupu do portu.
 disabledPoužívá pouze Port Based VLAN s VID přiděleným podle parametru Default VID.
 fallbackPovoleno 802.1q pro tento Ingress port. Není-li VID podle 802.1q obsaženo ve VTU, pak se použije VID podle „VLAN – Default VID“.
 checkPovoleno 802.1q pro tento Ingress port. Rámce, jejichž VID není obsaženo ve VTU jsou zrušeny.
 securePovoleno 802.1q pro tento Ingress port. Rámce, jejichž VID není obsaženo ve VTU nebo jsou „not member“ ve „VTU – Member“ tag jsou zrušeny.
Discard taggedTagované rámce jsou při vstupu zahozeny. Neplatí pro MGMT a pro VID = 0x000.
Discard untaggedNetagované rámce a rámce s VID = 0x000 jsou při vstupu do portu zahozeny. Neplatí pro MGMT rámce.
VTU priority
override
Pokud je u korespondujícího záznamu v tabulce VTU povoleno „Use VID priority“, bude původní priorita z menu QoS přepsána takto:
 nonePřepis není.
 framePřepsána FPri (priorita vyslaného rámce).
 queuePřepsána QPri (priorita uvnitř jednotky RAy).
 frame +
queue
Přepis FPri i QPri.
Force default VIDPro „802.1q mode = fallback“, check nebo secure dostane vstupující rámec VID podle parametru Default VID.
Pro „802.1q mode = disabled“ tento parametr nemá význam.
Default VIDPro „802.1q mode = disabled“ dostane vstupující rámec toto VID.
Pro „802.1q mode = fallback“, check nebo secure viz User Manual.
FIDVstupující rámec dostane defaultní FID. Bude přepsáno FID nalezeným v tabulce VTU podle VID vstupujícího rámce, pokud toto existuje.
Dynamicky vytvořený záznam v tabulce ATU použije toto FID.
IGMP snoopingPodporuje zpracování rámců IGMP a MLD pro ovládání rámců multicast.
ARP mirroringPosílá kopie ARP rámců na CPU.
VLAN tunnelPro rámce, jejichž DA je v ATU vedena jako static, umožňuje obejít omezení vyplývající z příslušnosti do VLAN, tedy následující parametr Member.
MemberPro každý port je zde určeno, kterými porty může rámec, který vstoupil tímto portem, opustit jednotku RAy. Defaultně je zakázáno přímé propojení Eth1 s Eth2.

STU

Switch settings - Advanced - STU - edit, konfigurace jedné položky

Obr. 5.33: Switch settings – Advanced – STU – edit, konfigurace jedné položky


Stav portů podle protokolu Spanning Tree.

SIDČíslo instance protokolu STP (číslo položky tabulky STU).
LabelUživatelské označení.
Port state
STP přepíná port do jednoho z těchto stavů:
 disabledPort je zakázaný.
 blocking/listeningPort pouze přijímá rámce.
 learningPort přijímá a zapisuje do ATU.
 forwardingNormální provoz, rámce jsou odesílány podle ATU.
Add, Edit,
Copy
Možnost ruční editace.
DeleteSmazáním záznamu v STU se smažou i záznamy ve VTU, které používají toto SID.
Switch settings - Advanced - STU, celková tabulka

Obr. 5.34: Switch settings – Advanced – STU, celková tabulka


VTU

Switch settings - Advanced - VTU - edit, konfigurace jedné položky

Obr. 5.35: Switch settings – Advanced – VTU – edit, konfigurace jedné položky


Podle VID (čísla VLAN) jsou zde rámci přiděleny další parametry.

VIDIdentifikační číslo VLAN.
LabelUživatelské pojmenování VLAN.
FIDRámci je přiděleno FID. Podle něj a podle SA / DA je pak vyhledán záznam v ATU.
SIDKaždému záznamu ve VTU je přidělen některý záznam z STU (sada možných výstupních portů).
Use
VID priority
Rámci této VLAN bude přepsána priorita na hodnotu „VID priority“. Podmínkou je, že „VLAN – VTU priority override“ má hodnotu „frame“, „queue“ nebo „frame+queue“. Viz Priority rámce – přehled.
VID priorityHodnota nové priority podle předchozího parametru.
VID policyPro rámce této VLAN povoluje akce podle menu „Monitoring, Policy – Policy VTU“.
Member tag
Způsob označení vysílaného rámce tagem. Pro každou VLAN uvedenou v tabulce určuje, kterými porty smí rámec odejít a s jakým tagem. Podmínkou platnosti je nastavení „VLAN – 802.1q mode = secure“.
 egress unmodifiedTag stejný jako na vstupu.
 egress untaggedTag odstraněn.
 egress taggedTag doplněn.
 not memberPro tuto VLAN je tento výstupní port zakázán.
Není-li VID nalezeno v tabulce VTU, postupuje se podle „VLAN – Egress mode“.
Switch settings - Advanced - VTU, celková tabulka

Obr. 5.36: Switch settings – Advanced – VTU, celková tabulka


ATU settings

Switch settings - Advanced - ATU settings

Obr. 5.37: Switch settings – Advanced – ATU settings


Parametry společné pro celou ATU tabulku:

Aging timeout [s]Základní trvanlivost záznamu v tabulce.
Reserved multicast to CPURozlišuje podle DA rámce multicat MGMT od ostatního provozu. Například rámce BPDU generované protokolem STP. Viz parametr RSTP / RSTP enable.
Reserved multicast priorityTato priorita je přidělena rámcům podle předchozího parametru.
Reserved multicast DARámce vybírá podle těchto destination adres.

ATU parametry podle vstupních portů:

Port name
Zpracování rámců v ATU je ovlivněno vstupním portem. Viz Port status.
LearningVstupující rámce vytváří dynamické záznamy v ATU.
Hold at 1Záznam v ATU není smazán po uplynutí Aging timeout.
ATU refresh
Regulace procesu Learning.
 unlockedNormální funkce.
 knownZnámé adresy se obnovují (Refreshing), nové nejsou přidávány.
 lockedZákaz „Learning“ i „Refreshing“ adres.
DA mapping
Způsob odesílání rámců na porty.
 zatrženoNormální zpracování, tedy vyšle rámec na porty podle ATU. Rámce, které nebyly nalezeny v ATU, vyšle na všechny porty vyjma vstupního portu s dalším omezením podle „Egress block“.
 prázdnéVšechny rámce jsou odeslány na porty podle „Egress block“.
Je-li však v ATU pro DA rámce „Entry state = static management“, pak je rámec odeslán podle ATU.
Egress block
Rámec, jehož DA nebyla nalezena v ATU, je odeslán na všechny porty povolené ve „VLAN – Member“ pro příslušný vstupní port. K tomu jsou stanovena tato omezení:
 unknownBlokuje všechny rámce.
 unknown multicastBlokuje rámce s multicast DA.
 unknown unicastBlokuje unicasty.
 noneNeblokuje, vyšle rámec na všechny porty podle „VLAN – Member“.
SA filtering
Zahazování rámců podle jejich SA.
 disabledNormální funkce, nezahazuje podle SA.
 drop on lockZahodí rámce, jejichž SA není nalezena v ATU nebo má přiřazen jiný port, než je ten, kterým rámec nyní přišel.
 drop on unlockZahodí rámce, jejichž SA v ATU má přiřazen statický záznam s PortVec = 0 (žádný port). Používá se pro odfiltrování známých nedůvěryhodných adres.
 drop to CPUOba předchozí případy, místo zahození jsou odeslány do CPU.
Learn limit
Omezení počtu aktivních dynamických adres generovaných z tohoto portu.
    0 – není omezeno
 > 0 – max. počet položek
Při omezení počtu je třeba respektovat další podmínky uvedené v Helpu RAy2.
SA priority override
Viz Priority rámce – přehled.
Jestliže hledání v ATU podle SA vede na „Use MAC priority“ a na tento port, pak je priorita rámce přepsána na hodnotu „ATU – MAC priority“ takto:
 noneNení změna priority.
 frameJe přepsána aktuální FPri.
 queueJe přepsána aktuální QPri.
 frame+queueJsou přepsány aktuální FPri a QPri.
Tento přepis má vyšší prioritu než přepis podle VTU.
DA priority override
Viz Priority rámce – přehled.
Jestliže hledání v ATU podle DA vede na „Use MAC priority“ a na tento port, pak je priorita rámce přepsána na hodnotu „ATU – MAC priority“ takto:
 noneNení změna priority.
 frameJe přepsána aktuální FPri.
 queueJe přepsána aktuální QPri.
 frame+queueJsou přepsány aktuální FPri a QPri.
Tento přepis má vyšší prioritu než přepis podle „SA priority override“.
Port
association
Tento port se použije pro zápis do ATU. Standardně každý port označuje sám sebe.
Odlišné nastavení se může objevit např. při konfiguraci Trunku na DA/SA Load balancing.

ATU

Switch settings - Advanced - ATU - edit, konfigurace jedné položky

Obr. 5.38: Switch settings – Advanced – ATU – edit, konfigurace jedné položky


Tabulka ATU se tvoří a aktualizuje podle příchozích rámců.
Podle DA je v ní pak hledán výstupní port nebo sadu portů (DPV = Destination Port Vector).

FIDPoužívá se k rozdělení záznamů v ATU do více skupin. Jedna adresa MAC se může vyskytovat v každé skupině pouze jednou. FID se určuje podle VTU nebo podle vstupního portu. Výchozí hodnota je nula.
MACPodle MAC adres (SA nebo DA) probíhá zápis a hledání v ATU.
LabelUživatelské pojmenování záznamu v ATU.
Entry state
Typ zápisu a jeho trvanlivost.
 staticStandardní statický zápis.
 static policyRámec je registrován funkcí „Advanced – Monitoring, Policy – Policy DA / SA“.
 static non rate
limiting
Tyto rámce mohou být vyjmuty z omezení rychlosti na vstupu parametrem „Interface – PIRL – SA / DA non rate limit“.
 static
management
Rámce jsou zpracovány podle DA i když parametr „Advanced – ATU settings – DA mapping“ je disabled.
 dynamicStandardní dynamický zápis.
Use
MAC priority
Viz Priority rámce – přehled.
Povolení pro přepis podle „ATU settings – SA/DA priority override“.
MAC priorityHodnota priority pro přepis podle „ATU settings – SA/DA priority override“.
Trunk memberPřepne výstup ATU z portu na trunk.
Trunk IdNalezené číslo trunku.
Port
assotiation
Rámec bude podle ATU vyslán na tento port.
Switch settings - Advanced - ATU, celková tabulka

Obr. 5.39: Switch settings – Advanced – ATU, celková tabulka


Add entry, Edit/Copy, DeleteEditace řádku tabulky.
Flush all and use defaultSmaže celý obsah ATU a vytvoří defaultní záznam.
Flush non-staticSmaže záznamy, které nejsou statické.
 
 
  
   

Monitoring, Policy

Switch settings - Advanced - Monitoring, Policy

Obr. 5.40: Switch settings – Advanced – Monitoring, Policy


Monitoring:

Kopie rámců přicházejících (nebo odcházejících) označeným portem jsou odesílány na vybraný port.

Ingress monitor destinationMonitorované vstupní rámce jsou odesílány na tento port.
Egress monitor destinationMonitorované výstupní rámce jsou odesílány na tento port.
Ingress monitor sourceVšechny rámce přicházející tímto portem budou monitorovány.
Rámec je monitorován i když je zrušen vlivem Policy.
Není monitorován, pokud je zahozen v PIRL nebo obsahuje chybu (CRC).
Egress monitor sourceVšechny rámce vysílané tímto portem budou monitorovány. Je třeba nastavit parametry menu VLAN a VTU tohoto portu tak, aby rámec prošel i se svým tagem.

Policy:

Rámce, které splní některou z podmínek Policy jsou odeslány v kopii na „Mirror destination“ nebo přesměrovány na „CPU destination“.

Mirror
destination
Na tento port je poslána kopie rámce zachyceného filtrem „Policy – mirror“, pokud není rámec odfiltrován nebo zahozen.
CPU
destination
Na port CPU je odeslán rámec zachycený filtrem „Policy – trap“.
Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Policy
Filtr Policy provede se zachyceným rámcem jednu z operací:
 normalRámec projde nedotčen i když splnil podmínku filtru.
 mirrorKopie rámce je odeslána na port „Mirror destination“.
 trapRámec je přesměrován na port „CPU destination“.
 discardRámec je zahozen.
Rámce se filtrují podle osmi podmínek:
 DADA rámce je obsažena v ATU s „Entry state = static policy“.
 SASA rámce je obsažena v ATU s „Entry state = static policy“.
 VTUVID rámce je obsažena ve VTU s povoleným „VID policy“.
 ether typeEther Type rámce souhlasí s menu „Interface – Port advanced – Ether type“.
 PPPoEEther Type rámce je 0x8863.
 VBASEther Type rámce je 0x8200.
 DHCP option 82Rámec je IPv4 UDP s UDP Destination port = 0x0223 nebo 0x0222.
 UDPRámec je Broadcast IPv4 UDP nebo Multicast IPv6 UDP.

RSTP

Switch settings - Advanced - RSTP

Obr. 5.41: Switch settings – Advanced – RSTP


RSTP démon vypíná redundantní cesty sítí (porty switche), případně je znovu zapíná při poruše jiné větve.

RSTP enable
Povolí službu RSTP. Rámce BPDU jsou transparentně přenášeny i při vypnutém RSTP.
POZNÁMKA: Pro povolení služby RSTP je třeba nastavit tyto parametry:
„Interface / Port advanced / Frame mode / p5 CPU = ether type DSA“
„Interface / Port advanced / Ether type / p5 CPU = 0xDADA“
„Advanced / ATU settings / Reserved multicast to CPU = Enable“
Bridge
priority
Výchozí (střední) priorita, která může mít jednu ze 16 hodnot. Bridge s nejnižším číslem se stává RSTP centrálou (root bridge).
Hello time [s]S touto periodou jsou vysílány BPDU rámce.
Max age [s]Po tento čas jsou pouze přijímány rámce BPDU (Blocking).
Forward delay [s]1. perioda – přijímá a posílá BPDU (Listening).
2. perioda – přijímá a posílá BPDU, učí se MAC adresy (Learning).
Teprve pak switch přijímá a posílá vše (Forwarding).
Algorithm
Verze protokolu podle rychlosti.
 normalProtokol RSTP.
 slowProtokol STP. Na STP se přepne také tehdy, je-li k portu připojeno zařízení pracující s STP.
Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Port priority16 stupňů priority portu, menší číslo je vyšší priorita.
Path costOcenění portu od RSTP, nižší hodnota znamená kratší (výhodnější) cestu.
EdgePort je koncový, nevede na další switch.
MAC addressAdresa portu, defaultně je uvedena výrobní adresa jednotky RAy.

Trunk

Switch settings - Advanced - Trunk

Obr. 5.42: Switch settings – Advanced – Trunk


Trunk umožňuje rozložení datového toku na více portů. Identifikace vstupního a výstupního kanálu v tabulce ATU číslem portu je zde nahrazena číslem Trunku. Příslušnost portů ke Trunku je definována v tomto menu.

Porty, které jsou členy Trunku, mají zapnuto Enabled, přiděleno shodné Trunk Id v rozsahu 0 až 15 a vyplněnu masku Balancing. V každé z osmi položek Balancing je pouze jeden z portů Trunku zapnut.

Balancing mode generuje číslo 0 až 7, které určuje, který řádek masky bude použit pro vyslání rámce.

Balancing mode
Pro výběr jedné z osmi masek „Balancing“ se použijí adresy rámce DA a SA a jedna z metod:
 XORXOR na dolních 3 bitech adres DA a SA.
 hashFunkce hash z adres DA a SA. Lépe rozkládá zátěž na porty.
Port namePorty Eth1, Eth2, CPU, Air. Viz Port status.
Enabled
Port je členem Trunku.
Trunk Id
Číslo Trunku. Shodné pro všechny porty zúčastněné v Trunku.
Balancing
Bity Trunkové masky. V každé z osmi položek Balancing je zapnut pouze jeden z portů Trunku.

Schémata zpracování

Priority rámce – přehled

Zpracování priorit rámce podle menu QoS a Advanced. Orientační popis. Rozdíly FPri – QPri jsou v popisu zvýrazněny.

a) FPrib) QPri
Zpracování priorit FPri a QPri
Zpracování priorit FPri a QPri

Obr. 5.43: Zpracování priorit FPri a QPri


Poznámka – většina výroků typu „obsahuje“, „nahradí“ zde může být zaměněna výroky „může obsahovat“, „může nahradit“ atd. Zjednodušeno pro přehlednost.

FPri

Frame Priority (3 bity) – použije se v rámci odeslaném do sítě po průchodu switchem,
viz Fig. „Zpracování priorit FPri“

 • Rámec si přináší ve 3. vrstvě v IP hlavičce prioritu DSCP, 6 bitů. Ta je přemapována podle menu QoS / DSCP / DSCP Queue na 2 bity. K těm je připojen nejnižší bit z „QoS – 802.1p – Default traffic class“, výsledkem jsou 3 bity.

 • Ve 2. vrstvě, VLAN, si rámec přináší prioritu 802.1p, 3 bity. Ta je přemapována podle QoS / 802.1p / CoS remap (3 bity).

 • Podle parametru „Prefer“ je vybrána jedna z nich (3 bity). Priorita podle DSCP je však použita pouze v případě, že je DSCP preferováno a současně není k dispozici priorita podle 802.1p z rámce.

 • Není-li žádná z nich k dispozici, použije se z menu „QoS / 802.1p“ parametr „Default traffic class“ (3 bity).

 • Výsledná priorita FPri (3 bity) může být podle menu Advanced přepsána postupně takto:

  • VLAN priority – podle menu VTU, Use VID priority a „VID priority“ je určena priorita (3 bity) a podle „VLAN – VTU priority override“ je jí přepsána FPri (3 bity).

  • SA priority – podle menu ATU, pro „Entry state = static“ je podle Use MAC priority a „MAC priority“ určena priorita (3 bity) a podle ATU settings / SA priority override je jí přepsána FPri (3 bity).

  • DA priority – jako SA priority, místo „SA priority override“ se použije „DA priority override“.

 • Takto sestavená FPri je použita pro stanovení priority DSCP rámce odeslaného z portu RAy. Rozhodnutí, zda bude rámci změněna priorita, závisí na menu „VLAN – VTU priority override“ (podle vstupního portu) a na menu „ATU settings – SA, DA priority override“ (podle adres).

QPri

Queue Priority (2 bity) – použije se uvnitř switche,
viz Fig. „Zpracování priorit QPri“

 • Rámec si přináší ve 3. vrstvě v IP hlavičce prioritu DSCP, 6 bitů. Ta je přemapována podle menu „QoS – DSCP – DSCP Queue“ na 2 bity.

 • Ve 2. vrstvě, VLAN, si rámec přináší prioritu 802.1p, 3 bity. Ta je přemapována podle „QoS – 802.1p – CoS remap“ (3 bity) a pak podle „Class of service“ na 2 bity.

 • Podle parametru „Prefer“ je vybrána jedna z nich (2 bity).

 • Není-li žádná z nich k dispozici, použije se z menu „QoS – 802.1p“ parametr „Default traffic class“ (3 bity), která se přemapuje podle „Class of service“ na 2 bity.

 • Výsledná priorita QPri (2 bity) může být podle menu Advanced přepsána postupně takto:

  • VLAN priority – podle menu VTU, „Use VID priority“ a „VID priority“ je určena priorita (3 bity) a jejími 2 horními bity je podle „VLAN – VTU priority override“ přepsána QPri (2 bity).

  • SA priority – podle menu ATU, pro „Entry state = static“ je podle „Use MAC priority“ a „MAC priority“ určena priorita (3 bity), z té se vezmou horní 2 bity a podle „ATU settings – SA priority override“ je jimi přepsána QPri (2 bity).

  • DA priority – jako SA priority, místo „SA priority override“ se použije „DA priority override“.

 • Takto sestavená QPri je použita pro výběr rámců v PIRL a pro řazení do výstupních front portů (Egress queue). Rozhodnutí, zda bude rámci změněna priorita, závisí na menu „VLAN – VTU priority override“ (podle vstupního portu) a na menu „ATU settings – SA, DA priority override“ (podle adres).

VID rámce – přehled

Pro zpracování ve switchi je použito VID podle VLAN vstupujícího rámce nebo podle nastavení Ingress portu. Rozhodují parametry „Force default VID“ a „802.1q mode“ menu VLAN:

Tab. 5.3: VID rámce

802.1qForce default VID
 01
disabledportport
fallback1. tag, 2. portport
checktagport
securetagport

Sloupek „used VID“ obsahuje možnosti:

 • port – VID rámce podle Ingress portu, tedy „VLAN – Default VID“

 • tag – VID podle tagu rámce, tedy původní číslo VLAN podle 802.1q

 • 1. tag, 2. port – VID podle tagu, pokud však toto VID není nalezeno ve VTU nebo je rámec netagovaný, pak se použije VID podle portu.

Tagování výstupního rámce – přehled

Parametr „VTU – Member tag“ pro každé VID a každý port definuje, jak bude rámec tagován, pokud odejde tímto portem. Podmínkou je „VLAN – 802.1q = secure“. Možnosti:

 • egress unmodified

 • egress untagged

 • egress tagged

 • not member – tímto portem rámec nemůže být odeslán

Pokud VID není nalezeno ve VTU, pak platí nastavení „VLAN – Egress mode“ portu, kterým je rámec podle ATU odeslán z jednotky RAy. Podmínkou je „Interface – Port advanced – Frame mode = normal“. Možnosti:

 • unmodify

 • untag

 • tag

Výsledná klasifikace má tento význam:

 • unmodify – rámec je na výstupu opatřen stejným tagem jako měl na vstupu

 • untag – tag je ve výstupním rámci odstraněn

 • tag – rámec je na výstupu ve 2. vrstvě opatřen tagem:
  s prioritou 802.1p podle FPri (viz Priority rámce – přehled)
  a výsledným číslem VID (viz VID rámce – přehled).

5.6. Tools

5.6.1. Maintenance

Backup

Tools - Backup

Obr. 5.44: Tools – Backup


Settings
(Local & Peer)
Ukládání a obnovování konfigurace. Uživatelské účty zůstávají beze změny.
 Backup
to external file
Konfigurace je uložena do souboru cnf_backup.tgz a odeslána do připojeného PC. Název souboru obsahuje datum, čas a výrobní číslo jednotky takto:
yyyyMMddhhmm_SN_cnf_backup.tgz.
 Upload fileNahraje konfigurační soubor cnf_backup.tgz do bufferu. Aktuální konfigurace zůstane beze změny. Novou konfiguraci si můžeme prohlédnout v příslušném menu tlačítkem „Show backup“ na spodní liště. Konfiguraci celé jednotky obnovíme z tohoto bufferu tlačítkem „Restore“.
 Restore from filePo vložení konfiguračního souboru do bufferu tlačítkem Upload může být celá konfigurace obnovena z bufferu tlačítkem Restore.
 
Settings –
Internal backup
(Local)
Dočasná záloha lokální konfigurace se uloží do paměti FLASH v jednotce.
  POZNÁMKA:  Interní záloha se smaže při provedení factory settings nebo firmware upgrade.
 Internal backupProvede dočasnou zálohu konfigurace jednotky, lokálně do paměti FLASH.
 Internal restoreObnoví konfiguraci jednotky z dočasné zálohy v paměti FLASH.
 Internal restore
– HW button
Obnovení konfigurace z lokálního bufferu HW tlačítkem. Tlačítko je umístěno u DC konektoru v portu označeném „P“.
Při tomto obnovení jsou zrušeny funkce rollback a reboot. Všechny změny konfigurací jsou provedeny okamžitě. Má-li se provést změna časové zóny, je třeba provést restart.
Stiskneme HW tlačítko na požadovanou dobu 5 sekund. Stisknutí tlačítka je indikováno zeleným blikáním Staus LED. Po 5 sekundách ochranné prodlevy se restartuje jednotka do zákaznického nastavení.
Users (Local)
Uložení a obnova uživatelských účtů.
 Backup
to external file
Zápis uživatelských účtů lokální jednotky do externího souboru. Soubor je uložen do připojeného PC.
POZNÁMKA:  Pro tuto funkci jsou potřebná práva uživatele „super“.
 Upload file
& restore
Obnovení uživatelských účtů z externího zálohovacího souboru.
Default settings
Vložení defaultních hodnot do konfiguračních parametrů.
 Restore link
settings
(Local & Peer)
Defaultní hodnoty jsou vloženy do všech parametrů menu „Link settings“.
   
 Restore switch
settings (Local)
Defaultní hodnoty jsou vloženy do všech parametrů menu „Switch settings“.
Factory settings (Local)
  POZOR:  Funkcí Factory setting se jednotka vrátí do svého originálního stavu. Všechny konfigurační parametry, uživatelské účty, měřené hodnoty a systémová hlášení (logy) budou nevratně smazány.
POZOR:  Tento úkon potřebuje ke svému provedení několik minut. Nepřerušujte napájení až do skončení operace.
 Restore
factory settings
Provedení Factory settings v Lokální jednotce. Jednotka se následně restartuje.
 Restore
factory settings
– HW button
Provedení Factory settings HW tlačítkem. Podržte HW tlačítko stisknuté při zapnutí jednotky. Tlačítko je umístěno u DC konektoru v portu označeném „P“.
Vypněte napájení jednotky. Při novém zapnutí podržte stisknuté HW tlačítko. Po několika sekundách začne červeně blikat statusLED označená SYS. Podržte HW tlačítko stisknuté dalších 5 sekund, dokud červená status LED nepřestane blikat. Jednotka se rozběhne v konfiguraci Factory settings.
Jestliže tlačítko uvolníme, když je status LED ve fázi červeného blikání, před dosažením 5 sekundové ochranné doby, pak jednotka zůstane v Servisním módu. Pro opuštění tohoto režimu použijte reboot.
Diagnostic package
(Local & Peer)
 
Pro usnadnění komunikace s technickou podporou můžete vytvořit archivní soubor s podrobnými informacemi o jednotce. Je-li aktivní s jednotkou Peer spojení, pak budou uloženy informace z obou jednotek.
 Create
& download file
Uložení souboru s informacemi o jednotce (Local a Peer).
  POZNÁMKA:  Tento krok trvá několik minut.
Management
Information Base
 
 SNMP MIBPoskytne tabulku MIB (Management Information Base).

Feature keys

Tools - Feature keys

Obr. 5.45: Tools – Feature keys


Část parametrů RAy2 může být ovlivněna klíči Feature keys.

V současnosti jsou dostupné klíče pro povolení nejvyšší přenosové rychlosti [Mbps]. Rychlost přenosu dat je určena kombinací šířky kanálu (parametr Bandwidth [MHz]) a stupně modulace (parametr TX modulation). Klíč pro přenosovou rychlost dovoluje nastavit pouze některé kombinace šířky kanálu a modulace podle hodnoty limitní rychlosti. Skutečná rychlost je typicky mírně vyšší než deklarovaná.

Feature key je po instalaci aktivován provedením restartu. Jednotku můžeme restartovat v menu Tools / Maintenance / Restart. Použijte Restart mode – warm.

Feature
Název funkce řízené klíčem Feature key.
Zde jsou vypsány klíče použité v jednotce Local a v jednotce Peer. Klíče v jednotce Peer slouží pouze pro informaci, nelze je zde přidat ani mazat. Pro jejich editaci je nutný přístup do systému managementu. K tomu použijeme IP adresu příslušné jednotky.
Limit
Numerická hodnota nastavená klíčem.
Remove
Klíč může být smazán tlačítkem Delete. Parametr, ke kterému klíč přísluší, bude po restartu nastaven na svoji defaultní hodnotu (rychlost 5 Mbps).
POZNÁMKA – současně se mohou změnit rádiové parametry ! (Např. TX frekvence při změně šířky pásma).
Upload
Klíč je instalován do jednotky z binárního souboru.
 Open file upload – Dialog pro výběr binárního souboru.
Feature key je aktivován po restartu jednotky.

Firmware

Tools - Firmware

Obr. 5.46: Tools – Firmware


V případě uvolnění nové verze firmware pro daný typ mikrovlnného spoje, je možné tento firmware nahrát do jednotek RAy.

          Info
Firmware
version
Informace o aktuální verzi firmware na jednotce Local i Peer.
Radio firmware version
Informace o aktuální verzi firmware rádia na jednotce Local i Peer.
Radio configuration version
Informace o verzi vnitřního uspořádání rádia.
Hardware
version
Verze hardware modemové části.
Radio hardware version
Verze hardware rádiové části.
 
          Firmware upgrade
Firmware upload
Otevření dialogu umožňujícího nahrát balíček s firmware do bufferu v jednotce. Teprve po připravení firmware v bufferu, lze provést vlastní upgrade.
POZNÁMKA: Použijte soubor tak, jak je (nerozbalujte).
File name
Název nahraného souboru s firmware.
File size [B]
Velikost nahraného souboru s firmware.
Version in buffer
Informace o verzi firmware připravené v bufferu k instalaci do jednotky (Local, Peer). Tento firmware je nutné nejprve připravit v sekci Firmware upload (viz výše).
Clean buffer
Tlačítkem Clean buffer lze vymazat buffer obsahující připravený balíček s firmware.
Force upgrade
V režimu Force jsou vyřazeny všechny kontroly bezpečnosti a kompatibility a pravděpodobně dojde k zablokování jednotky.
Nepoužívejte tento režim, pokud k tomu nejste vyzváni technickou podporou.
Upgrade
Tlačítkem Upgrade provedeme vlastní instalaci firmware.
[Varování]Varování

Instalace firmware probíhá několik minut (asi 3 min). Během této doby dojde k přerušení přenosu uživatelských dat. Během instalace firmware nepřerušujte přívod napájení!

Radio adaptation

Tools - Radio adaptation

Obr. 5.47: Tools – Radio adaptation


Radio type
DŮLEŽITÉ: Platí pouze pro spoje RAy2-17 a RAy2-24.
Hardware těchto spojů je univerzální pro celé frekvenční pásmo. Pro usnadnění konfigurace rádiových parametrů jsou jednotky odlišeny pro L (Lower–spodní) a U (Upper–horní) část pásma. Přiřazení jednotky pásmu L nebo U lze změnit.
 Radio typeTyp rádiové jednotky: L (Lower-spodní) nebo U (Upper-horní) část frekvenčního pásma. Tlačítkem Change provedeme změnu typu rádia.
VÝSTRAHA: Při změně typu rádia se parametry menu Link settings nastaví do defaultních hodnot s výjimkou parametrů login a password.
   
Frequency tables
Mikrovlnný spoj obsahuje jednu nebo více frekvenčních tabulek (zvaných rcinfo). Tyto tabulky obsahují následující informace:
 Seznam dostupných šířek pásem a modulací.
 Přiřazení frekvencí ke kanálům a názvy těchto kanálů. Tyto kanály jsou použity při konfiguraci rádiových parametrů spoje (viz obrazovka Link settings / Radio).
 Defaultní hodnoty rádiových parametrů.
 Sada rádiových parametrů, potřebná k funkci ATPC.
   
 ActiveNázev aktuálně použité frekvenční tabulky.
 NewVýběr nové frekvenční tabulky. Dostupné tabulky jsou zobrazeny ve tvaru <name:version>. Tlačítkem Change provedeme změnu tabulky.
VÝSTRAHA: Použití nesprávné frekvenční tabulky může vést až k porušení příslušných telekomunikačních předpisů.

Restart

Tools - Restart

Obr. 5.48: Tools – Restart


Target
Restart proběhne ve vybrané jednotce Local nebo Peer.
Restart mode
 WarmReboot systému managementu.
 ColdRestart celé stanice jako při odpojení napájení.
System restart
Provede zvolený restart.

5.6.2. Live data

Bar indicators

Tools - Bar indicators

Obr. 5.49: Tools – Bar indicators


Grafická indikace BER, SNR a RSS.

Refresh
Jednorázová aktualizace zobrazených hodnot.
Start, Stop
Tlačítkem Start se zahájí automatická aktualizace zobrazovaných hodnot s periodou 1 sekunda. Tlačítkem Stop se ukončí.
antenna
alignment
Spustí stránku Link Alignment Tool. Doporučujeme tento odskok aktivovat v nové záložce prohlížeče, aby běžel nezávisle a bylo možno se kdykoliv vrátit do záložky managementu bez nutnosti opětovné autentizace.

Antenna Alignment Tool

Nástroj Antenna Alignment Tool podporuje interaktivní směrování antény. Zobrazuje RSS a SNR lokální i vzdálené jednotky RAy. Vybranou veličinu indikuje velkými číslicemi a také akusticky. Hodnoty jsou obnovovány 10 x za sekundu.

Během směrování antény je třeba vypnout funkce ATPC i ACM. Jejich automatická funkce by narušovala směrovací proces, který je založen na hledání maxima RSS.

Adresa pro přístup je například http://192.168.169.169/tk pro běžný Eth port nebo http://172.17.17.17/tk pro připojení přes USB/WiFi nebo USB/Eth. Antenna Alignment Tool nepotřebuje přístupové jméno ani heslo.

Ray Tools

Obr. 5.50: Ray Tools


Červený pruh
(nahoře)
   +Přidá další parametry
   xOdebere část parametrů
   textJméno lokální jednotky (např. RAy2-17L)
Link
 3.5 MHz
Ok
Šířka kanálu
Linka je spojena (zelená značka).
Parametry vzdálené jednotky jsou zobrazeny pokud je linka spojena.
Local, Peer
 QPSK
ACM, ATPC
Modulace Tx signálu pro lokální a vzdálenou (Peer) jednotku.
Stav ACM + ATPC (červená značka upozorňuje, že ACM nebo ATPC je povoleno).
Go to unit
management
Linka na konfigurační stránku, je vyžadována autorizace.
-71.8
Hlavní indikační pole.
Aktuální hodnota RSS [dBm] nebo SNR [dB]. Parametr je vybrán klepnutím na něj v dolní části displeje.
Vykřičník !
Vykřičník se objeví, když je lokální nebo vzdálené jednotce povoleno ACM nebo ATPC. Tyto funkce je třeba vypnout aby nerušily seřizování antény.
Ikona
reproduktoru
Akustická indikace lokálního RSS – zapnout/vypnout..
Signál TONE nebo BEEP je každých 10 sekund doplněn hlasovým výstupem, který hlásí lokální RSS.
TONE / BEEP
Volba generovaného zvuku.
 Lepšímu signálu odpovídá vyšší frekvence.
Zvuková indikace odpovídá hodnotě na hlavním displeji (velké číslice).
Pokud je pro přístup k jednotce použito WiFi spojení, pak signál „šum“ indikuje, že WiFi signál je nekvalitní nebo nestabilní.
COARSE
/ FINE
Volba rozsahu akustické indikace.
 COARSE
 
FINE
– pro přibližné směrování. Rozsah indikace odpovídá -100 až -30 dBm.
– pro přesnější směrování. Rozsah indikace odpovídá ±10 dBm od hodnoty změřené v okamžiku zapnutí tlačítka FINE.
RSS, SNR
Hodnoty RSS a SNR pro lokální a vzdálenou jednotku (celkem 4 hodnoty):
 První sloupek
Druhý sloupek
Nejlepší zaznamenané hodnoty
Aktuální hodnoty
 Klepnutím na zvolenou hodnotu ji vybereme pro zobrazení na hlavním poli displeje.
Reset peaks
Záznam nejlepších hodnot je smazán.
  

RX constellation diagram

Tools - RX constellation

Obr. 5.51: Tools – RX constellation


Konstelační diagram vizuálně zobrazuje kvalitu přijímaného signálu.

RX modulation
Stupeň modulace v RX kanálu.
Buffer
Počet zakreslených bodů.
Refresh
Jednorázová aktualizace diagramu.

Frequency spectrum analyzer

Tools - Frequency analyzer

Obr. 5.52: Tools – Frequency analyzer


Velmi užitečný nástroj pro zjišťování rušení v pásmu a pro nalezení volného kanálu. Nejedná se o plnohodnotný analyzátor, nýbrž o prosté skenování celého pásma přes 7 MHz kanály. Přesnost naměřených výsledků je daná přesností měření RSS.

[Varování]Varování

Probíhající měření spektra způsobí přerušení uživatelského datového toku mezi stanicemi!

Enable
Vstup do funkce analyzátoru.
Start
Přeruší komunikaci na lince a spustí skenování kmitočtů v pásmu.
Spectrum
measure time
Výběr délky měření v rozsahu:
single (jednorázové) … až 15 min
Mute peer TX
Vypnutí vysílání protistanice po dobu měření.
Po použití analyzeru navštivte menu Link settings a zvolte Refresh. Tím se obnoví spojení pro
konfiguraci (odstraní se hlášení Peer: n/a).

5.6.3. History

Jednotka průběžně ukládá informaci o hodnotách významných veličin. Uložené hodnoty jsou přístupné třemi způsoby – Thumbnails, Viewer a Data

Thumbnails

Přehled všech hodnot za posledních 24 hodin. Kliknutím na náhledový graf vstoupíme do prohlížeče (Viewer) s grafem.

Tools - History charts

Obr. 5.53: Tools – History charts


TemperatureOkamžitá hodnota vnitřní teploty jednotky. Měřeno na modemové desce. Teplota rádiové desky je dostupná pomocí SNMP.
VoltageOkamžitá hodnota napájecího napětí jednotky.
RSSSíla přijímaného signálu.
SNROdstup signálu přijímaného signálu od šumu.
BEROkamžitá bitová chybovost na spoji.
Net bitrateOkamžitá přenosová kapacita spoje.
Eth1, Eth2 in
throughput
Okamžitá rychlost (průměr za 20s) příchozích uživatelských dat na uživatelském Ethernetovém portu.
Eth1, Eth2 out
throughput
Okamžitá rychlost (průměr za 20s) odchozích uživatelských dat na uživatelském Ethernetovém portu.
TX powerOkamžitá hodnota vysílacího výkonu.

Viewer

Detailní graf jedné nebo dvou vybraných hodnot pro vybraný časový interval. Lze zvolit zobrazení dat z jednotky Local, Peer nebo z obou zároveň.

Tools - History viewer

Obr. 5.54: Tools – History viewer


Hodnoty jsou ukládány v tomto rozlišení a rozsahu:
 Rozlišení 1 minuta, délka záznamu 7 dnů
 Rozlišení 15 minut, délka záznamu 30 dnů
 Rozlišení 1 den, délka záznamu 180 dnů
Interval
Volba šířky zobrazeného intervalu. Podle této šířky jsou data uvedena ve vhodném rastru: do 3 hodin po jedné minutě, do 4 dnů po 15 minutách, pro delší intervaly po jednom dni:
 IntervalRozlišeníHistorie
 1 hodina – 3 hodiny1 minuta7 dnů
 6 hodin – 4 dny15 minut30 dnů
 1 týden – 6 měsíců1 den180 dnů
Další volby:
 Previous      Posun ke starším hodnotám o jeden interval.
 Next             Posun k novějším hodnotám o jeden interval.
 Last              Posun na nejnovější hodnoty.
Primary Y axis
Volba jedné ze sledovaných hodnot:
 Temperature, Voltage, RSS, SNR, BER, Net bitrate, Ethernet in throughput, Ethernet out throughput, TX power
Secondary
Y axis
Možnost volby druhé hodnoty:
 None – není druhá hodnota
 Temperature, Voltage, RSS, SNR, BER, Net bitrate, Ethernet in throughput, Ethernet out throughput, TX power
Alarm
Zapne zobrazení alarmů, pokud nastaly.

Data

Číselné zobrazení všech hodnot.

Tools - History data

Obr. 5.55: Tools – History data


Quantities
Rozsah výpisu pro zvolený časový interval.
 Plotted – Zobrazí pouze hodnoty, které jsou vybrané do grafu.
 Local, Peer, All – Zobrazí všechny logované hodnoty. Filtrace hodnot z lokální, vzdálené nebo obou stran.

5.6.4. Logs

Zobrazení vnitřních logů jednotky. Jednotlivé záložky umožňují celkové nebo filtrované zobrazení.

Tools - Logs

Obr. 5.56: Tools – Logs


Při prvním otevření obrazovky je nutné zahájit prohlížení logů stiskem tlačítka Refresh.

Maximální délka zobrazených logů je 250 záznamů. Pokud je potřeba zobrazit delší historii, je nutné použít CLI rozhraní.

Overall
Zobrazuje poslední 3 záznamy ze všech typů logů.
Local alarms, Peer alarms
Události z Lokální, případně Peer jednotky.
Local events, Peer events
Události na jednotce Local nebo Peer.
Filter
Výpisy všech logů lze filtrovat. Do okénka v levém horním rohu lze zapsat část textu, podle které chceme filtrovat výpisy. Např nás zajímá, kdy byla v jednotce měněna konfigurace: V obrazovce Local events zapíšeme do filtru řetězec „Configuration“ a stiskneme tlačítko Filter.
Pro filtrování lze používat jak prostý text, tak regulární výrazy (formát JavaScript).

5.6.5. Programs

Ping

Nástroj Ping umožňuje vyslání ICMP pingů na zvolenou adresu.

Tools - Programs - Ping

Obr. 5.57: Tools – Programs – Ping


Test spustíme tlačítkem Send. Výsledek je zobrazen v textovém okně.

Destination
Cílová adresa v tečkované desítkové notaci. Defaultní adresa 127.0.0.1 je adresa localhost – tj. samotná jednotka.
Size [B]
Délka odeslaných dat 7 až 1500 byte, ve výsledku přibude 8 bytů hlavičky.
Count
Počet odeslaných pingů.
Perioda vysílání pingů je konstantní: 1000 ms.
CLI

Web interface pro provádění neinteraktivních skriptů a programů.

Tools - Programs - CLI

Obr. 5.58: Tools – Programs – CLI


Manage custom commands
Pomocí volby „Open file upload“/“upload“ může uživatel vložit do jednotky skript.

Vložený soubor může být buď jednotlivý shell skript s koncovkou .sh (např. my_script.sh) nebo balíček s více skripty s koncovkou .tar.gz nebo .tgz vytvořený pomocí tar.

„Delete all“ smaže všechny uživatelské skripty z jednotky.
Uživatelské skripty jsou umístěny do /home/shared/bin.
Custom commands
Zde může být vybrán uživatelský skript, objeví se výchozí komentář nebo help.
CLI commands
Zde může být vybrán povel CLI. Můžete použít povel cli_help pro výpis všech povelů CLI nebo <povel> –help pro výpis helpu ke zvolenému povelu.
Command
Povelový řádek pro pro zápis povelů s parametry. Použijte některý z neinteraktivních programů nebo skriptů podle vašich oprávnění.
Format of custom scripts
Uživatelský skript může být shell skript začínající #!/bin/sh a končící sh.
Řádky začínající # jsou považovány za help a jsou vypsány, jestliže je skript vybrán ve webovém prohlížeči.
Skripty nemohou být interaktivní, protože není možnost odeslat odpověď z webového rozhraní. Všechny volby skriptu musí být vloženy jako parametry.
Syntaxe musí být validní pro interpreter, kterým je shell ash BusyBox od verze v1.20.1.
Example of
custom script
 
#!/bin/sh
#script checkes if service with the same name or vid already exists
#if not creates a new entry in VTU with given VID
#
# input parameters:
#   service_name - name of the new service
#   VID - vid of the new service
#
# return values:
#   0 - ok
#   3 - bad parameter
#   5 - service already exists
#   6 - there already exists an entry with given VID
#   42 - other error

D42_NAME="$1"
D42_VID="$2"

D42N="service_data42"

error()
{
    echo "$D42N: Error: $*" >&2
}

info()
{
    echo "$D42N: $*" >&2
}

die()
{
    error "$*"
    exit 42 #error
}

# basic check if not empty
if [ -z "$D42_NAME" ]; then
    error "Bad service name"
    exit 3
fi
if [ -z "$D42_VID" ]; then
    error "Bad service VID"
    exit 3
fi

D42_FOUND=$(cli_nw_get --vtu all | grep "$D42_NAME")
if [ -n "$D42_FOUND" ]; then
    error "Service(s) with name $D42_NAME found"
    echo $D42_FOUND
    exit 5
fi

D42_VALID=$(cli_nw_get --vtu "$D42_VID" | sed -n 's/^valid=\(.\+\)$/\1/p')
if [ "pre_$D42_VALID" = "pre_true" ]; then
    error "VID $D42_VID is used"
    cli_nw_get --vtu "$D42_VID"
    exit 6
fi

D42_VALID=$(cli_nw_get --stu 1 | sed -n 's/^valid=\(.\+\)$/\1/p')
if [ "pre_$D42_VALID" = "pre_false" ]; then
    info "Creating STU entry with SID=1"
    cli_nw_set --stu 1 'label="D42_auto", port_state=["disabled", "disabled", "forwarding", "disabled", "disabled", "forwarding", "forwarding"]'
    if [ $? -ne 0 ]; then
        die "Failed to create STU entry"
    fi
fi

info "Creating service \"$D42_NAME\" with VID=$D42_VID"
cli_nw_set --vtu "$D42_VID" label="$D42_NAME" 'fid=0, sid=1, pri_override=true, priority=5, policy=false, member_tag=["unmodify", "unmodify", "tag", "unmodify", "not_member", "not_member", "unmodify"]'
if [ $? -ne 0 ]; then
    die "Failed to create service \"$D42_NAME\" with VID=$D42_VID"
fi

5.7. Help

Help - menu

Obr. 5.59: Help – menu


Help z menu Help

Volba Help zobrazí obsah vestavěné nápovědy. Text je zobrazen v celém konfiguračním okně. Členění textu odpovídá jednotlivým konfiguračním obrazovkám. Každá položka tohoto Helpu vede na nápovědu k příslušnému menu.

CLI help visible
Zapíná zobrazení helpu CLI s příklady.
Third party
documentation
Zapíná zobrazení odkazů do „third party“ dokumentace (např. interní dokumentace switche).

Help z konfiguračního menu

Kontextová nápověda k jednotlivým parametrům může být zobrazena přímo kliknutím na název příslušného parametru v konfigurační obrazovce. Text helpu je umístěn ve vyskakovacím okně:

Help - parametr

Obr. 5.60: Help – parametr


V textu je odkaz Go to help, který otevře celou nápovědu k příslušnému menu:

Help - configuration menu

Obr. 5.61: Help – configuration menu


Na začátku a konci bloku nápovědy je linka odkazující na příslušnou konfigurační obrazovku.

Kliknutí na otazník v pravém horním rohu konfigurační obrazovky otevře nápovědu k příslušnému menu ve vyskakovacím okně:

Help - otazník

Obr. 5.62: Help – otazník


Okno můžeme posouvat lištou Hints, jeho velikost změnit tažením spodního rohu.

 
 
  
   

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.