Konfigurace

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex-hs/sw_settings.html

Verze pro tisk

4. Konfigurace

Konfigurace a připojení aktivního RipEXu v RipEXu-HS jsou stejné jako v případě standardního RipEXu. Buď je možné použít ETH/USB adaptér nebo ETH rozhraní s přednastavenými přístupovými hodnotami: IP 192.168.169.169/24, uživatel: admin, heslo: admin. Neaktivní RipEX může být připojen pouze prostřednictvím ETH/USB adaptéru.

Podrobnější informace naleznete v kapitole Uvedení do provozu.

Nastavení obou jednotek musí být zcela identické s jedinou výjimkou – tou je jméno jednotky, které má být odlišené a v ideálním případě má obsahovat písmeno A pro jednotku „A“ a B pro jednotku „B“ (např. Unit B)

K zajištění identické konfigurace je doporučeno nastavit jednotku „A“, poté uložit konfiguraci do souboru (Maintenance – Configuration – Save to File) a použít toto nastavení pro jednotku „B“ (Maintenance – Configuration – Restore – File path – Upload) a změnit jméno jednotky.

[Poznámka]Poznámka

Ujistěte se, že jste jednotky RipEX zapojené v RipEX-HS neuvedli do továrního nastavení. V takovém případě totiž budou mít obě jednotky stejnou ethernetovou IP adresu a budou nastaveny do Bridge módu. Při konfiguraci by se tak mohlo stát, že budete připojeni (přes vzduch) do druhé jednotky, aniž by to bylo jakkoliv zjevné. Pokud tento případ nastane, použijte ETH/USB adaptér.

Menu Settings

Obr. 4.1: Menu Settings

4.1. Hot-Standby

Menu Hot-Stanby

Obr. 4.2: Menu Hot-Stanby

4.1.1. Hot Standby – uvedení do provozu

Pokud je RipEX používán v RipEX-HS, a má aktivovaný režim Hot standby (On), přináší to některá omezení. Konkrétně se jedná o CD pin na COM1 a HW alarm Input a Output, které jsou v tomto režimu použity vnitřně a pro uživatele nejsou dostupné. Zároveň není možné aktivovat Save nebo Sleep mode. Podrobněji viz 2.4 – „Přepínání“.

Všechna níže uvedená nastavení jsou platná pouze pro dvě jednotky RipEX s aktivovaným Hot Standby módem při použití v RipEX-HS. Obě jednotky musí mít identickou konfiguraci. Rozdílná jsou pouze jména jednotek, protože tento parametr je využíván SNMP k identifikaci odesilatele zprávy SNMP. Doporučený postup je uveden v úvodu kapitoly Konfigurace.

Nastavení parametrů v menu Hot-Standby:

 • Hot-Standby
  List box: Off, On
  Default = Off
  Je-li parametr nastaven na „On“, je HW přepínání z RipEXu „A“ na „B“ prováděno na základě nastavení HW Alarm Output v sekci „Settings – Alarm Management“. RipEX „A“ je nastaven jako primární jednotka a jednotka „B“ je aktivována v případě HW alarmu jednotky „A“, při výpadku napájení jednotky „A“, nebo při vypršení „Auto toggle period“. Pokud tyto stavy odezní, jednotka „A“ se znovu aktivuje.

 • MAC
  Obě jednotky v RipEX-HS používají stejné MAC adresy (MAC klonování). Bez ohledu na to, jaká jednotka je aktivní („A“ či „B“ ), RipEX ethernetové rozhraní použije tuto MAC adresu. MAC adresa musí být tedy pro obě jednotky v RipEX-HS bezpodmínečně nastavena na stejnou hodnotu, jinak nebude přepínání mezi jednotkami fungovat správně.

  Read own – je možné přečíst MAC adresu této jednotky. Pak musí být MAC adresa druhé jednotky nastavena manuálně na stejnou hodnotu.

 • Toggle mode
  Pokud je Auto Toggle mode aktivní (HW tlačítko na předním panelu), kontrolér automaticky přepíná na jednotku „B“, i když „A“ nevykazuje žádný alarmový stav. Jednotka „B“ je aktivována na předem nastavenou dobu pro ověření, že je v případě potřeby připravena fungovat.

  • Start Date [YYYY-MM-DD]
   Nastavte datum (v požadovaném formátu) pro spuštění Auto Toggle módu.

  • Start Time [HH:MM:SS]
   Nastavte čas (v požadovaném formátu) pro spuštění Auto Toggle módu v přednastavený den (Start Date ).

  • Period [min.]
   Minimální hodnota 60 minut.
   V průběhu této periody proběhne střídání aktivity jednotek „A“ a „B“. V okamžiku „Start Date“ a „Start Time“ začne fungovat jednotka „A“. V okamžiku kdy vyprší interval „Period [min]“ mínus „Unit B [min]“, přepne kontrolér na jednotku „B“.

  • Unit B [min.]
   Minimální hodnota 5 minut.
   Čas, po kterém začne být jednotka „B“ aktivní, v rámci nastavení parametru „Period“. Hodnota musí být menší než „Period“ alespoň o 5 minut.

Ve výše uvedeném příkladu (Obr. 4.2 – „Menu Hot-Stanby“) přepínač zajistí změnu aktivní jednotky jednou týdně (10,080 minut) o půlnoci, se začátkem prvního týdne nastaveným na výše nastavené datum.

4.2. Řízení napájení

Nastaveno na „Always On“. Módy „Save“ a „Sleep“ nejsou v režimu Hot standby dostupné.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.