Nomadický mód

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex/nomad.html

Verze pro tisk

9. Nomadický mód

Menu Nomadický mód

Obr. 9.1: Menu Nomadický mód


9.1. Základní popis

Nomadický mód je metoda výstavby sítě, která nabízí snadné přidání nové vzdálené (remote) stanice k rádiové síti nebo jednoduché přemístění vzdálených (remote) stanic mezi různými Nomadickými bázemi. Přepínání mezi Nomadickými bázemi není rychlý proces, trvá v řádu minut.

Nomadický mód je dostupný pouze v Router módu, který je součástí Flexibilního rádiového protokolu.

Jsou tři druhy stanic v síti Nomadického módu:

 • Centrum: V Nomadické síti může být pouze jedna centrální stanice. Veškerá komunikace s Remote musí Centrem procházet. Centrum se chová i jako Báze.

 • Báze: Stanice ke které se Remote připojuje

 • Remote: Připojena jedním rádiovým skokem k Bázi.. Nomadický mód vytváří nomadické tunely mezi Remote jednotkami a Centrem, těmito tunely prochází veškerý uživatelský provoz.

Všechny obrázky níže reprezentují zjednodušené příklady Nomadické sítě, jsou použity následující zkratky:

 • C – Centrum

 • B – Báze

 • R – Remote

 • FEP – Front End Processor – aplikační centrum pro uživatelská data

 • RTU – Remote Terminal Unit – aplikační koncový bod

Ustanovení spojení

Obr. 9.2: Ustanovení spojení


 • Remote stanice vysílá „seek“ paket – Báze v rádiovém pokrytí odpovídají

 • Spojení je automaticky ustanoveno přes Bázi s nejsilnějším signálem

 • Pravidla routování do a z Remote do Centra jsou vytvořena automaticky

 • K jedné Bázi může byt připojeno maximálně 64 Remote stanic.

 • Pokud není spojení mezi Bází a Centrem, Remote stanice spojené s Bází automaticky spustí nové vyhledávání Báze.

Připojený Remote

Obr. 9.3: Připojený Remote


Remote stanice je připojená k Bází s nejlepší signálem. Uživatelský provoz z RTU je přesměrován do nomadického tunelu a předán do FEP, to platí I pro opačný směr.

Periodická kontrola nejlepší báze

Obr. 9.4: Periodická kontrola nejlepší báze


 • V nastaveném intervalu se kontroluje, která Báze poskytuje nejsilnější signál.

 • Aby došlo ke změně Báze, musí být signál musí být silnější než 5 dBm.

Periodická kontrola neaktivní Báze

Obr. 9.5: Periodická kontrola neaktivní Báze


Báze pravidelně kontroluje své spojení s Centrem. Pokud spojení není, informuje Remote stanice a ty se přepojí k jiné Bázi s nejsilnějším signálem.

9.2. Konfigurace

 • Nomadic mode
  List box: Off, Remote, Base, Center
  Default = Off
  Výběr funkce jednotky v Nomadickém módu

 • Centrum – Konfigurace
 • Base stations

  • Všechny bázové stanice v síti jsou zobrazeny v této tabulce

  • Maximální počet aktivních Bází je 256

  • Stejná IP adresa nesmí být použita více než jednou.

  • Záznamy z tabulky “ Unknown Base stations“ (Neznámé Báze) mohou být přesunuty jako nové Báze do tabulky “Base stations”.

 • IP address
  Default = 0.0.0.0

  IP adresa Báze. Může být použita buď primární ETH adresa nebo rádiová IP adresa. Typ použité IP adresy (Eth nebo radio) musí odpovídat IP adrese použité v nastavení Báze.

 • Active

  Zaškrkněte políčko pro aktivaci/deativaci pravidla

 • Note
  Můžete přidat poznámku o délce až 16 znaků (UTF8). Následující znaky nejsou povoleny:
  “ (dvojitá uvozovka)
  ` (akcent)
  \ (zpětné lomítko)
  $ (dolar)
  ; (středník)

 • Modify
  Tlačítka “Delete” a “Add” umožňují odebírat a přidávat záznamy (posunování mezi záznamy šipkami nahoru a dolů).

 • Báze – Konfigurace
 • IP address of the Center
  Default = 0.0.0.0
  Může být použita rádiová nebo ETH adresa, stejný typ adresy musí být použit i při konfiguraci Centra (v tabulce „Base stations“).

 • Báze – Pokročilá konfigurace

  • Center refresh period [s]
   Default = 300 s [1 – 86400]
   Obnovovací perioda spojení s Centrem.

 • Remote – Konfigurace
 • Backward routing
  List box: Manual, Automatic
  Default: Automatic
  Metoda, jak jsou vytvářena pravidla zpětného routování

  • Automatic: Je použit rozsah primární ETH addresy. Pokud je na COM1 a/nebo COM2 použit SLIP protokol, je přidán i tento rozsah IP adres.

  • Manual: Pravidla se zadají do tabulky „Backward routes“.

 • Backward routes
  Routovací pravidla pro routování veškerého provozu z Centra do Remote prostřednictvím nomadického tunelu.
  Pravidla jsou přenesena do Centra po registraci Remote. Počet pravidel je omezen na 8. Stejná IP adresa smí být v rámci celé sítě požita jen jednou.

 • Destination
  Default = 0.0.0.0/0
  Destination IP adresa. Pakety odpovídající této adrese/masce budou poslány do Remote.

  POZNÁMKA: Jak ETH, tak i rádiová adresa může být použita pro přístup k COM1 a COM2 při použití SCADA púrotokolů (Modbus, DNP3 apod.). Defaultní ETH adresa může být použita.

 • Mask
  Default = 0.0.0.0
  Maska destinace IP adresy

 • Active
  Zaškrkněte políčko pro aktivaci/deativaci pravidla

 • Note
  Y Můžete přidat poznámku o délce až 16 znaků (UTF8). Následující znaky nejsou povoleny:
  “ (dvojitá uvozovka)
  ` (akcent)
  \ (zpětné lomítko)
  $ (dolar)
  ; (středník)

 • Forward rules
  Nakonfigurované v tabulce “Routing – Routes”.
  Pravidla routování provozu z Remote do Centra
  Parametr „Mode“ každého pravidla “Routing – Routes” musí být nastavený na „Nomadic“, aby se vytvořil nomadický tunel.
  Pravidlo „Default GW“ musí být nakonfigurováno také. Pokud je RTU jednotka napojena přímo do Ethernet portu, není třeba dalších routovacích pravidel.

 • Remote – Pokročilá konfigurace

  • Base quality samples
   Default = 3 [3 – 8]
   Počet paketů použitých k určení kvality signálu mezi Remote a Bází. Vyšší číslo znamená delší proces, ale lépe změřenou kvalitu signálu. Přenos uživatelských dat může být ovlivněn tímto procesem..

  • Base refresh period [s]
   Default = 3600 s [10 – 86400]
   Perioda obnovování registrace Remote k Bázi. Při tomto procesu mohou být ovlivněna uživatelská data.

  • Dead Base timeout [s]
   Default = 120 s [5 – 120]
   Používá se k nastavení periody ověření dostupnosti Báze. Pokut neprobíhá žádný jiný provoz, je po tomto intervalu poslán servisní paket. Pokud Báze nereaguje, spustí se nový proces vyhledávání Báze.

9.3. Diagnostika Nomadického módu

Remote stanice jsou přístupné přes “Fast remote access” při použití stejné adresy jako byly nakonfigurovány v jejich zpěných routovacích tabulkách. Nomadický protokol používá UDP datagramy s defaultním portem 8905.

 • Centrum – Status
 • Base stations
  Seznam nakonfigurovaných Bází dává následující stavové informace:

  • Báze připojené k Centru jsou označeny zeleně

  • Báze nepřipojené k Centru jsou označeny červeně

 • Unknown Base stations (Neznámé Bázové stanice)
  Poskytuje seznam Bází, které jsou nakonfigurovány jako nomadické Báze, ale nejsou přidány do seznamu Bází (“Base stations” v Centru.

 • Remotes
  Jsou uvedeny všechny Remote stanice připojené k síti s uvedením následujících informací:

  • Rádiová a ETH adresa Remote

  • Výrobní číslo Remote

  • Adresa Báze, ke které je Remote jednotka připojena. Pokud je připojena přímo k Centru, pak je „Centrum“ umístěno v seznamu místo IP adresy.

  • Doba od poslední registrace

  • Záznam Remote stanice je označen červeně pokud je IP adresa Remote duplicitní.

  • Tabulka zpětného routingu

   • Záznam zpětného routingu není zvýrazněm, pokud je pravidlo akceptováno.

   • Záznam zpětného routingu je označen světle zeleně pokud je v kolizi, ale pravidlo je použito

   • Záznam zpětného routingu je označen červeně pokud je v kolizi a pravidlo nebylo akceptováno

 • Locally connected Remotes
  V tomto seznamu jsou zobrazeny Remote jednotky připojené přímo k Centru s následujícími detaily:

  • Rádiová adresa Remote jednotky

  • Výrobní číslo Remote jednotky

  • Doba od posledního obnovení

 • Změřené Remote stanice (lokální)
  Tato tabulka poskytuje výsledky měření kvality signálu měřenou mezi Remote a Centrem. Úroveň je měřena když Remote vybírá Bázi s nejlepším signálem.

  • Rádiová adresa Remote jednotky

  • RSS a DQ měření

  • Doba od posledního měření

  • Remote jednotky připojené k Centru jsou označeny zeleně

 • Báze – Status
 • Spojení s Centrem
  Status zobrazuje, je-li je Báze spojena s Centrem.

 • Connected Remotes
  Remote stanice připojené k Bázi jsou uvedeny v seznamu s následujícími podrobnostmi:

  • Rádiová adresa Remote jednotky

  • Výrobní číslo Remote jednotky

  • Doba od posledního obnovení.

 • Measured Remotes
  Tato tabulka poskytuje výsledky měření kvality signálu mezi Remote a Bázemi. Signál je změřen, když Remote stanice vyhledává Bázi s nejlepším signálem.

  • Rádiová adresa Remote jednotky

  • Měření RSS a DQ

  • Doba od posledního měření.

  • Připojené Remote stanice jsou vyznačeny zeleně

 • Remote – Status
 • Base station Bázová stanice – IP adresa Báze, ke které je připojena Remote stanice.

 • Measured Base stations Změřené Bázové stanice
  Tato tabulka poskytuje výsledky měření kvality signálu mezi Remote jednotkou a Bázemi v rádiovém pokrytí. Signál je měřen, když Remote kontroluje Bázi s nejlepším signálem.

  • Rádiová adresa Remote jednotky

  • Měření RSS a DQ

  • Doba od posledního měření

  • Aktivní Báze jsou vyznačeny zeleně

  • Bázové stanice, které odmítly spojení, jsou vyznačeny červeně

 • Advanced – Monitoring Pokročilý Monitoring

  • Pro Nomadický mód není specifický monitoring

  • Pakety protokolu Nomadického módu mohou být monitorovány na „RADIOVÉM“ rozhraní jako UDP rámce s portem 8905

  • Nomadický tunel muže být monitorován na „ETH“ rozhraní v Centru nebo v Remote jednotce. Uživatelské pravidlo musí být nastaveno jako „-i nomad“

9.4. Nomadický mód a jeho vztahy k dalším RipEX službám

 • Pakety vycházející z jednotky do Nomadického tunelu používají jako zdrojovou (source) adresu primární ETH adresu.

 • Komunikace mezi rozdílnými Remote stanicemi je možná, ale musí být směrována přes Centrum.

 • Komunikace mezi Remote a statickou síťovou stanicí je také možná, ale musí být také směrována přes Centrum

 • Firewall

  • Firewall nejde použít k filtrování paketů mezi Centrem a Remote stanicemi směřující Nomadickým tunelem.

  • Pro pravidla založená na rozhraní („Input device“, „Output device“). Je-li použita volba „Radio“, může být Nomadický tunel ovlivněn.

 • Optimization (Optimalizace)

  • Optimalizace může být použita jen pro uživatelským a management provoz mezi Remote a Centrem

  • Provoz z Remote do jiné jednotky přes Centrum nelze optimalizovat

 • Proxy ARP

  • Proxy ARP funguje správně pro adresu za nomadickým spojením

 • Terminal servers

  • Terminal servery mohou komunikovat přes Nomadický tunel

 • TCP Proxy

  • TCP Proxy může být použito přes Nomadický tunel

 • IPsec

  • IPsec tunel může být uzavřen přes Nomadický tunel (např. mezi Remote stanicí a Centrem)

  • Nomadické spojení mezi Centrem a Bází může být uzavřeno přes IPsec tunel.

 • GRE

  • GRE tunel může být použit přes Nomadický tunel

  • GRE tunel může být použit pro spojení mezi Centrem a Bází.

 • Backup routes

  • Je možné vytvořit záložní trasu s jednou alternativní cestou za použití Nomadického tunelu. Gateway adresa musí být nastavena na „127.1.1.1“. Pravidla záložní trasy v Centru musí být přidána do seznamu zpětných pravidel v Remote jednotce. Tento scénář může být použit k zálohování nomadického rádiového spojení pomocí mobilní sítě.

  • Spojení mezi Centrem a Bází lze zálohovat pomocí záložních tras.

 • HotStandby

  • Remote, Bázové a Centrální stanice mohou operovat v Hot-Stand-by konfiguraci.

  • Pokud je jednotka hot-swapped, může být ohlášena v Centru jako duplikát. Po nějakém čase zpráva zmizí.

9.5. Tlačítka

 • Apply – potvrdí a uloží změny

 • Cancel – obnoví původní hodnoty

 • Seek Base stations – Remote jednotka – spustí nové vyhledávání Báze

 • Refresh status – Obnoví všechny Status informace

9.6. Běžné případy použití

Dočasně umístěný RipEX

Při instalaci RipEX jednotky mohou nastat požadavky dočasně někam umístit jednotku a po čase ji přemístit na jinou lokaci. Při použití Nomadického Módu a jednotkou RipEX nastavenou jako Remote, není v takovém případě třeba měnit nastavení. Jednotka se znova zaregistruje k páteřní síti a začne pracovat správně.

Měřící jednotka

Nomadický mód může být využit pro průzkum sítě. Technik může naistalovat vzdálenou (remote) jednotku v dané lokaci a zařízení automaticky vyhledá nejlepší připojovací bod (nejlepší RipEX bázovou stanici). Po tomto kroku muže být jednotka překonfigurována na statickou. Je doporučeno překonfigurovat jednotku z Nomadického módu na statické řešení kvůli vyšší režii v Nomadickém módu. Pokud jednotku nebudete přemísťovat na jinou lokaci, nenechávejte ji v Nomadickém módu.

“Mobilní použití”

Nomadický mód NENÍ mobilní mód. Není určený k používání jako mobilní síť, ale s jistými omezeními, může takto pracovat. Statická páteř RipEX jednotek s jednou centrální jednotkou a několika Bázovými stanicemi vytvoří základ sítě. V síti můžou pracovat statické vzdálené (remote) jednotky.

9.7. Příklad konfigurace

Příklad topologie Nomadického módu

Obr. 9.6: Příklad topologie Nomadického módu


V tomto případě jsou použity 4 RipEX jednotky- RipEX-Center slouží jako centrum Nomadického módu. Dvě jednotky slouží jako báze (RipEX-Base1 a RipEX-Base2)- Čtvrtá jednotka se nazývá RipEX-Remote a slouží jako vzdálená (remote) jednotka. Tato jednotka může být umístěna kdekoli v rádiovém pokrytí alespoň jedné RipEX báze (Center taky operuje jako Báze) a dynamicky navazuje spojení s nejlépe dostupnou Bází. Není třeba překonfigurovávat vzdálenou (remote) jednotku. Nomadický mód zvládne spojení samostatně.

V následující kapitole bude vysvětlena a ukázána individuální konfigurace RipEX jednotek společně s dynamickým routingem. Nezáleží, kde je vzdálená (remote) RipEX jednotka umístěna. Vždycky může komunikovat s ostatními jednotkami v síti.

9.7.1. RipEX-Center Konfigurace

Menu settings-Centrum

Obr. 9.7: Menu settings-Centrum


Parametry:

Unit name

RipEX-Center

Operating mode

Router

Radio protocol

Flexibilní (Nomadický mód je podporován pouze ve Flexibilním protokolu)

Radio IP/Mask

10.10.10.1/255.255.255.0

Frequency

432.000.000 MHz (nastavte stejnou frekvenci pro celou síť – frekvence mohou být jak simplexní, tak i duplexní)

Channel spacing

25 kHz (nastavte stejnou šířku kanálu pro celou síť)

Modulation rate

20.83 | 4CPFSK (použijte stejný typ modulace pro všechny jednotky, ale hondotu zvolte podle potřeby)

RF power

0.1 W (nastavte minimální možný RF výkon pro test použitím fiktivních záteží na vašem stole – laboratorní testy)

ETH IP/Mask

192.168.1.1/255.255.255.0

Žádná speciální konfigurace není ve Flexibilním Router módu požadována.

Menu Nomadic Mode - Centrum

Obr. 9.8: Menu Nomadic Mode – Centrum


Parametry:

Nomadic mode

Center (Centrum)

Base stations (Bázové stanice/Báze)

192.168.2.1, Base1 ETH, Active
10.10.10.3, Base2 Radio, Active

V radiové síti RipEX může být nejvýše jedno Nomadické centrum. To komunikuje a řídí funkci Nomadického módu, v tomto příkladu společně s dvěma Bázemi. Jedna Báze je připojena Ethernetem and druhá rádiovým kanálem. Centrum se také chová jako Báze.

Jakmile se Centrum sesynchronizuje s Bázemi a Remote (vzdálenou jednotkou), jejich status se zobrazí (např. informace o připojené Bázi a Remote (vzdálených jednotkách).

Menu Routing - Centrum

Obr. 9.9: Menu Routing – Centrum


V tomto příkladu jsou nastaveny dva routery.

 • 192.168.2.0/24 via 192.168.1.254, Mode: static

 • 192.168.3.0/24 via 10.10.10.3, Mode: static

 • 192.168.2.0/24 via 192.168.1.254, Mód: statický

 • 192.168.3.0/24 via 10.10.10.3, Mód: statický

Kvůli přístupnosti sítí Bází jsou potřebné obě cesty. Síť Remote jednotek není konfigurována, protože je tvořena dynamicky podle místa Remote jednotky. Tento routing je zobrazen v menu Nomadický mód.

9.7.2. RipEX-Base1 Konfigurace

Menu Settings - Base1

Obr. 9.10: Menu Settings – Base1


Níže jsou vysvětleny pouze rozdílné parametry v porovnání s Centrem.

Parametry:

Unit name

RipEX-Base1

Radio IP/Mask

10.10.10.2/255.255.255.0

ETH IP/Mask

192.168.2.1/255.255.255.0

Menu Nomadic mode - Base1

Obr. 9.11: Menu Nomadic mode – Base1


Parametry:

Nomadic mode

Base

IP address of Center

192.168.1.1 (RipEX-Center Ethernet IP address – komunikace probíhá přes Ethernet)

Pokročilé parametry:

Center refresh period [s]

300

Menu Routing - Base1

Obr. 9.12: Menu Routing – Base1


9.7.3. RipEX-Base2 Konfigurace

Menu Settings - Base2

Obr. 9.13: Menu Settings – Base2


Níže jsou vysvětleny pouze rozdílné parametry v porovnání s Centrem.

Parametry:

Unit name

RipEX-Base2

Radio IP/Mask

10.10.10.3/255.255.255.0

ETH IP/Mask

192.168.3.1/255.255.255.0

RipEX-Base2 Nomadic mode

Obr. 9.14: RipEX-Base2 Nomadic mode


Parametry:

Nomadic mode

Base (Báze)

IP address of Center

10.10.10.1 (RipEX-Center Radio IP address – komunikace probíhá přes rádiový kanál)

Advanced parameters:

Center refresh period [s]

300

Menu Routing - Base2

Obr. 9.15: Menu Routing – Base2


Jediný požadovaný routing v tomto příkladě je defaultní (tovární), protože jednotka komunikuje pouze s centrální jednotkou (např. pakety se vysilájí přes centrální jednotku i se vzdálenou (remote) jednotkou napojenou přímo na Bázi.)

9.7.4. RipEX-Remote Konfigurace

Menu Settings - Remote

Obr. 9.16: Menu Settings – Remote


Níže jsou vysvětleny pouze rozdílné parametry v porovnání s Centrem.

Parametry:

Unit name

RipEX-Remote

Radio IP/Mask

10.10.10.4/255.255.255.0

ETH IP/Mask

192.168.4.1/255.255.255.0

Menu Nomadic mode - Remote

Obr. 9.17: Menu Nomadic mode – Remote


Parametry:

Nomadic mode

remote

Backward routing

Automatic

Pokročilé parametry:

Base quality samples

3

Base refresh period [s]

3600

Dead base timeout [s]

120

Zpětné routování může být nastaveno manuálně, ale v námi uvedeném příkladě je mnohem snažší zvolit automatickou volbu, protože automaticky využívá Ethernetovou podsíť nakonfigurovanou v této jednotce. Tato podsíť je jako jediná požadována v našem příkladě.

RipEX-Remote Routing

Obr. 9.18: RipEX-Remote Routing


Routovací tabulka se liší od ostatních jednotek v tomto příkladě. Všechna cesty musí mít nastaven mód Nomadic. V našem příkladu stačí jen defaulní cesta, která bude dynamicky nastavena podle aktuálních podmínek (místo, RSS/DQ atd.).

Všechny Remote jednotky muhou být nakonfigurovány stejně, vyžadují se pouze rozdílné rádiové IP adresy a Ethernetové podsítě. Menu Routing zůstává stejné.

9.7.5. Testování a ověření funkčnosti

V této kapitolé jsou popsány statusové tabulky a informace pro rozdílné role v Nomadickém módu. Příklady pro různá umístění Remote jendotky jsou uvedena taktéž.

Menu Nomadic Mode

Central Unit
Menu Nomadic mode - Centrum

Obr. 9.19: Menu Nomadic mode – Centrum


Menu zobrazuje stav nakonfigurovaných Bázových stanic. Příklad využívá dvě Báze a obě jsou přístupné (např. obě jsou zvýrazněny zeleně. Pokud je nějaká Báze nepřístupná, je zvýraznění červené.

Pod tabulkou nakonfigurovaných Bází jsou zobrazeny neznámé báze. To jsou Báze, které se snaží spojit s Centrem, ale nejsou zatím v Centru nakonfigurovány. Pro přidání neznámé bázové stanice do seznamu nakonfigurovaných/aktivních Bází, stiskněte tlačítko „Add“

Další tabulka zobrazuje všechny Remote jednotky v síti. Každá z nich je uvedena v seznamu s:

 • Rádiová adresa

 • ETH address (mgmt) – tuto adresu používejte pro Fast Remote Access

 • Výrobní číslo

 • Base station – IP adresa Bázeke které je Remote aktuálně připojený.

 • Age – čas od posledního přepnutí

 • Routes – seznam zpětného routingu

Každá Remote jednotka může být označena červeně, pokud se považuje za „zdvojení“ Remote jednotky. Označení “Suspected duplicated Remote” zmizí, jakmile je jednotka obnovena (aktualizována) 8x po sobě beze změny výrobního čísla.

Seznam zpětného routingu je označen:

 • “ok” (šedá) – toto pravidlo nekoliduje s jiným a je používáno.

 • “ok_coll” (světle zelená) – pravidlo koliduje s jiným pravidlem, ale je používáno.

 • “ok_backup” (světle zelená) – pravidlo koliduje s pravidlem záložních tras (Backup routing). To je správně jen tehdy, pokud jsou záložní trasy vybudovány prostřednictvím nomadické cesty, jinak se jedná o konfigurační chybu.

 • “coll_rmt” (červená) – Pravidlo koliduje s pravidlem jiného Remote, toto pravidlo je odmítnuto.

 • “collision” (červená) – Pravidlo koliduje se statickými pravidly routování nebo se subsítě lokálních rozhraní. Pravidlo je odmítnuto.

 • “loop” (červená) – Toto pravidlo by mohlo vytvořit routovací smyčku. Koliduje buď s Bází nebo s adresním rozsahem nebo rádiovým rozhraním. Pravidlo je odmítnuto.

Další tabulka „Locally connected Remotes“ zobrazuje seznam Remote jednotek, které jsou spojeny přímo s touto centrální jednotkou.

Poslední tabulka „Measured Remotes“ zobrazuje RSS/DQ hodnoty Remote jednotek, které zkoušely přímo komunikovat s touto centrální jednotkou. Položky starší než 1 den budou smazány.

Base Unit
Menu Nomadic mode - Base

Obr. 9.20: Menu Nomadic mode – Base


V Bázi Nomadického módu jsou tři části. První část zobrazuje, zda je tato Báze připojena k Centru nebo ne.

Tabulky “Connected Remotes” a “Measured Remotes” zobrazují stejnou informaci jako Centrum (viz výše).

Remote Unit
Menu Nomadic mode - Remote

Obr. 9.21: Menu Nomadic mode – Remote


Tabulka “Backward routes” může být vyplněna manuálně nebo automaticky. V tomto příkladě byla nastavena automatická volba a tím pádem byla adresa 192.168.4.1/24 nastavena automaticky (protože tato IP/maska je Ethernetové nastavení lokální jednotky).

V položce Status je zobrazena Rádiová IP momentálně používané Bázové stanice.

Každá Remote jednotka zobrazuje seznam všech změřených Bází s jejich rádiovými adresami, RSS/DQ hodnoty a čas od posledního měření. Pokud není nějaká Bázova stanice zobrazena, klikněte na “Seek Base stations” pro restart procesu výběru nejlepší Bázové jednotky nebo aktualizujte (obnovte) stránku pro znovuzobrazení informace.

Vybraná Báze je označena zeleně. Ostatní jsou označeny šedě. Pokud Báze odmítne Remote jednotku, bude Báze označena červeně.

Monitoring

Nomadický provoz používá UDP port 8905. Nomadický mód nemá vlastní monitorovací rozhraní, ale po zadání UPD portu na číslo 8905 může být zachycen na Rádiovém rozhraní.

Monitoring rádiového kanálu v Centru

Obr. 9.22: Monitoring rádiového kanálu v Centru


V Centru a Remote jednotkách může být ETH rozhraní použito i pro monitoring Nomadického provozu. Nastavte pokročilý filtr “-i nomad” jako uživatelské pravidlo a spusťte zachycení provozu.

Monitoring Nomadického provozu v ETH - Remote

Obr. 9.23: Monitoring Nomadického provozu v ETH – Remote


9.7.6. Různá umístění Remote

Remote jednotka může být připojena k Centru nebo k jedné z Bází. Pokud je Remote jednotka v pokrytí alespoň jedné z těchto Bází, bude pracovat správně. Na základně změřených RSS/DQ hodnot si Remote jednotka vybere nejlepší Bázi.

V našem testu, všechny tři možné Báze budou postupně vybrány Remote jednotkou. Jedna z nejjednodušších možností je vypnout a zapnout jednotlivé jednotky. Pokud používáte útlumové prvky a koaxiální kabely pro rádiové pokrytí, můžete stejnou simulaci provést změnou RSS/DQ hodnot. Další možností je odpojení ETH kabelu mezi Centrem a Bází 1. Zmenšení časových limitů v konfiguračních parametrech by taktéž mělo urychlit znovuvybrání Báze.

Pro následující scénáře mohou být aktuální údaje ověřeny v menu Monitoring. Nastavte UDP port 8905 na rádiovém rozhraní nebo použijte parametr ‘-i nomad’ pro Ethernet rozhraní.

Jednotka Central

Vypněte všechny RipEX jednotky kromě Centra a poté okamžitě zapněte Remote jednotky. Zkontrolujte, že si Remote jednotka zvolila Centrum a zapněte obě Báze.

V tomto scénáři bude Remote jednotka komunikovat přímo s Centrem jedením rádiovým skokem.

Remote přímo připojený k Centru

Obr. 9.24: Remote přímo připojený k Centru


V Centru je Remote jednotka 10.10.10.4 zobrazena jako “locally connected Remote”.

Remote - Centrum je vybráno jako nejlepší Báze

Obr. 9.25: Remote – Centrum je vybráno jako nejlepší Báze


Menu zobrazuje rádiovou IP adresu Centra jako vybranou Bázi. V tabulce “Measured Base stations” je pouze jeden záznam. Momentálně Remote jednotka neví o dalších Bázích.

Pokud aktuální Báze není přístupná po delší dobu, než 120 vteřin (nejsou žádné odpovědi pro data poslané z Remote jednotky do této Báze), začne ověřování dostupnosti Báze. Pokud tato Báze není dostupná, je spuštěn nový “Seek” (vyhledávání) a je vybrána nová Báze.

Klikněte na “Seek Base stations” pro vybrání nejlepší Bázové jednotky. Výsledky mohou záviset na síle vašeho momentální signálu . Obnovte stavovou obrazovku a zkontrolujte menu.

Menu Nomadic mode po vyhledání Bází

Obr. 9.26: Menu Nomadic mode po vyhledání Bází


Aktuální Báze je jednotka Base2 (10.10.10.3)

POZNÁMKA:
Algoritmus změní aktuální Bázi pouze tehdy, je-li síla signálu (RSS) lepší o více než 5 dBm, jinak bude používat stávající Bázi.

Jednotka Base1

Podobný postup můžete použít I pro Bázi 1. Vypněte jednotky RipEX-Center a RipEX-Base2. Stiskněte „Seek Base stations“ v Remote jednotce a zkontrolujte status. Měl by se zobrazit status „Disconnected“.

V tomto případě bude Remote jednotka komunikovat přímo s Centrem jedním rádiovým skokem.

Remote – Disconnected status

Obr. 9.27: Remote – Disconnected status


Důvod je jednoduchý – v tomto okamžiku není žádné Centrum, pouze jedna Báze. Zapněte centrální jednotku a obnovte status Báze.

Remote – Connected status

Obr. 9.28: Remote – Connected status


Ověřte přístupnost jednotky diagnostickým nástrojem Ping.

Remote unit – Kontrola dostupnosti

Obr. 9.29: Remote unit – Kontrola dostupnosti


POZNÁMKA:
Podobným postupem simulujte RipEX-Base2 jednotku, vybranou jako nejlepší Bázi.

9.8. Režie Nomadického módu a doporučení

Nomadický mód upravuje MTU, vzhledem k nastavenému pro rádiový kanál. Původní hodnota je snížena o 46 B (režie Nomadického módu). Např. pro nastavené MTU 1500 B, se bude používat hodnota 1454 Bytů.

RSS ping pracuje i v Nomadickém módu, ale nezobrazuje změřené RSS/DQ hodnoty. Nezobrazuje aktuální cestu protože každý paket je zapouzdřen v tunelu.

FAQ

Troubleshooting

 • Nakonfiguroval jsem Router mód v RipEX jednotce, ale nedaří se mi nakonfigurovat Nomadický mód.

  • Pouze „Flexible“ protokol podporuje funkci Nomadického módu. Pravděpodobně jste nastavil Base Driven protokol.

 • Vidím tři Báze ve Remote jednotce, ale ta vybraná neukazuje RSS/DQ hodnoty. Proč?

  • Přemístil jsem Remote jednotku na jiné místo a nedokáže už komunikovat s centrální jednotkou.

  Pokud je Remote jednotka připojena k Bázi, tak se připojí k jiné pouze je-li síla signálu lepší alespoň o 5 dBm. V případě, že síla signálu lepší není, jednotka ne nepřepojí.

  • Spusťte manuálně “Seek Base stations” pro vybrání nové Báze nebo počkejte, dokud neskončí “Dead base timeout”. Pak se vyhledávání spustí automaticky.

  • Pokud není žádný požadavek na komunikaci, musí vyprchat “Base refresh period” před tím, než je nové vyhledávání spuštěno automaticky.

  • Nachází se v pokrytí rádia alespoň jedna Báze?

 • Remote jednotka dokáže komunikovat s centrální jen v případě, že jsou spojeny přímo. V případě spojení přes jinou Bázi komunikace neproběhne

  • Je tato Baze nakonfigurována v centrální jednotce? Každá Báze se musí přidat manuálně.

  • Má Remote jednotka nastavený “nomadic” v routovacích pravidlech? Tj. Mění dynamicky svoje směrování podle aktuálních podmínek připojení, Nejsou routovací pravidla nastavena staticky?

  • Je Remote jednotka opravdu připojena k požadováné Bázi? Klikněte na „Seek“ Bázových jednotek a ověřte funkčnost.

9.9. CLI příkazy

Rozhraní CLI (Command Line Interface) je alternativa k webovému přístupu. Při použití správného klienta (SSH nebo Telnet) můžete pracovat s CLI rozhraním v textovém módu.

Nomadické CLI příkazy:

 • cli_status_nomad_show

  • Zobrazí status Nomadického módu

   CLI(admin):~cli_status_nomad_show
   Status of Nomadic mode:
   Mode: remote
   State: connected
   Base: 10.10.10.2
   Measured Base stations:
    Radio address: 10.10.10.1 RSS: 89dBm DQ: 223 Age: 293s Flag:
    Radio address: 10.10.10.2 RSS: 59dBm DQ: 215 Age: 293s Flag: selected
 • cli_cnf_show_nomad

  • Zobrazí konfiguraci Nomadického módu

   CLI(admin):~$ cli_cnf_show_nomad
   Nomadic mode: Remote (r)
   Protocol message repeats: 2
   Remote - Base quality samples: 3
   Remote - Base seek slots: 8
   Remote - Base refresh period: 3600 s
   Remote - Base re-seek ratio: 24
   Remote - Dead Base detection timeout: 120 s
   Remote - Backward routing mode: Automatic (a)
 • cli_cnf_show_nomad_backrts

  • Zobrazí zpětné routování Nomadického módu

   CLI(admin):~$ cli_cnf_show_nomad_backrts
   Backward routes:
   1. Destination IP: 192.168.4.1  Destination mask: 24  Note:   Rule active: On (n)
 • cli_cnf_show_nomad_bases

  • Zobrazí seznam Bází Nomadického módu

   CLI(admin):~$ cli_cnf_show_nomad_bases
   Base stations:
   1. IP address: 192.168.2.1  Note: Base1 ETH  Item is active: On (n)
   2. IP address: 10.10.10.3  Note: Base2 Radio  Item is active: On (n)
 • cli_cnf_set_nomad_backrts

  • Změní zpětný routing Nomadického módu

 • cli_cnf_set_nomad_bases

  • Změní seznam Bází Nomadického módu

 • cli_nomad_force_seek

  • Donutí Bázovou stanici hledat v Nomadickém módu (Remote).

 • cli_nomad_reject_remotes

  • Odpojí všechny lokálně připojené Remote jednotky (Báze nebo Centrum) v Nomadickém módu

 • cli_cnf_set_nomad

  • Změna konfigurace Nomadického módu

Spusťte CLI příkaz s parametrem -h pro podrobnosti příkazů.

9.9.1. Parametry, které jsou přístupné jen přes CLI

Některé pokročilé paramtery mohou být nastaveny jen přes CLI

Centrum

Protocol message timeout

 • Default = 5 s [0.1 – 25.5]

 • Timeout pro zpávy posílané Bázím

 • Příklad příkazu: “cli_cnf_set_nomad -msg-tout 10”

Báze

Protocol message timeout

 • Default = 5 s [0.1 – 25.5]

 • Timeout pro zprávy posílané do Centra. Není-li žádná jiná komunikace, jsou udržovací pakety posílány po uplynutí tohoto timeoutu.

 • Příkaz příkladu: “cli_cnf_set_nomad -msg-tout 10”

Reconnection speedup

 • Default = 1 [1 no speedup – 15 max. speedup]

 • Hodnota “Center refresh period” je dělena tímto parametrem pro urychlení přepojení.

 • Příklad příkazu: “cli_cnf_set_nomad -bs-speedup 2”

Remote

Base seek slots

 • Default = 8 [3 – 32]

 • Definuje periodu (měřenou ve slotech)čekání na odpověď Báze při čekání na Bázi s nejlepším signálem. Vyšší číslo znamená menší pravděpodobnost kolize.

 • Příklad příkazu: “cli_cnf_set_nomad -seek-slots 12”

Base re-seek ratio

 • Default = 24 [4 – 2047]

 • Používá se pro nastavení časové periody mezi hledáními pro zjištění Báze s nejlepší sílou signálu místo (jen) ověření Báze.

 • Defaultně je “Base refresh period” 3600s a “base re-seek ratio” je 24, tj. Hledání Báze proběhne jedenkrát za den.

 • Příklad příkazu: “cli_cnf_set_nomad -rsk-ratio 48”

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.