Rádiová část

https//www.racom.eu/cz/support/firmware/mr400/radio.html

Verze pro tisk

4. Rádiová část

Radio part

Radiová část menu platí pouze pro komunikační jednotky Morse (CU), které obsahují rádio jako integrální součást jednotky. Nejtypičtějším příkladem takové jednotky je MR25.

Submenu Radio Hardware a Radio Parameters pracují s konfigurací uloženou primárně v hardware rádiové části. Přesto jsou obě tyto konfigurační struktury uloženy v RAM a FLASH paměti komunikační jednotky stejným způsobem jako ostatní struktury.

Vztahy mezi paměťovými moduly v RADIO PART jsou znázorněny dále (srovnejte obrázky pamětí v kapitole MORSE main menu):

Před provedením funkce edit (tj. v menu, které obsahuje povel edit)

Obr. 4.1: Před provedením funkce edit (tj. v menu, které obsahuje povel edit)

Po provedení funkce edit.

Obr. 4.2: Po provedení funkce edit.

Důležité je mít na paměti, že aktuální pracovní parametry jsou ty, které jsou uloženy v HW rádiové části. To má za následek, že některé povely ve výše zmíněných menu se chovají odlišně od „normálních“ konfiguračních menu. Pokud měníme Radio parametry ve vzdálené jednotce, je tomu nutno věnovat nejvyšší pozornost, protože nebezpečí ztráty komunikace v důsledku chybné konfigurace je dosti vysoké.

Konkrétní chování jednotlivých povelů je popsáno dále.

4.1. HW parametry rádiové části

Radio hardware

Podobně jako v menu HW data, je toto menu používáno pouze pro zobrazení HW konfigurace rádiového dílu. Aktuální sada Radio HW parametrů je uložena v paměti EEPROM rádiové části a nemůže být měněna z tohoto menu. Tyto výchozí parametry jsou odtud z Radio hardware menu čteny oběma povely DEFAULT (před povelem (e)dit a za ním – viz kapitola Ovládání MORSE main menu . Tento povel DEFAULT může být proveden kdykoli a má být použit před každou změnou v Rádiové části.

[Výstraha]Výstraha

Kopie HW parametrů rádiové části v paměti RAM je použita např. jako základ pro výpočet pracovních frekvencí, které zobrazuje SETR. Proto může změna parametrů v Radio part HW způsobit nesprávné zobrazení těchto frekvencí a případně jejich nesprávné nastavení a uložení!!

MORSE main menu:

(H)W  (U)nit (R)adio
(N)odes s(D)r  (B)c
(S)CC  R(F)C  (E)th
(A)rt  r(T)ab (c)nf
(m)isc NA(G)

(s)ervice   d(i)ag
(p)ath    (?)help

(o)ld cnf menu

(q)uit

napiš R Enter

Radio part:
(h)w data
(p)arameters
(c)alibration
(q)uit
>>

napiš he Enter

get RHWO O.K.

stiskni Enter

Radio hardware:
product (t)ype:MR25R2
(s)erial:8543
(H)W ver:40 subver:1
flags:0000
S(W) ver:19
prod dat(e) d:28 (m):2 (y) 1970+:35
check date D:0 M:0 Y 1970+:30
MR(2)5R MR(9)00
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>

Toto menu je určeno pouze pro čtení.

product (t)ype:MR25R

— typ rádiového dílu obsaženého v CU:

 product type
(G) GPRS   - MG100 = modem s GPRS modulem místo rádia
(2) MR25R2  - MR400, MR300, MR160
(M) MR25R   - MR25
(9) MR900   - MR900
(N) NO RADIO - MC100, MCM302, MORCE, WALRUS
(s)erial: 8543

— Výrobní číslo rádiového dílu musí být shodné s údajem na výrobním štítku

(H)W ver:40

— číslo verze HW rádiového dílu

flags:0000

— flagy obsahují informace o některých vlastnostech rádiové části, například:

flags:0000

standardní provedení

flags:8000; narrow band

šířka rádiového pásma 12,5 kHz (viz menu FMe)

flags:0010; custom ch.spacing

pátý bit zprava s hodnotou 1 označuje, že volba
TX a RX kmitočtu je možná s nestandardním krokem:

— 6,25 kHz při parametru Rhe 2 (c)h spacing:125*100Hz

s použitím parametru Rpe Frequency off(s)et

— 10 kHz při parametru Rhe 2 (c)h spacing:100*100Hz

S(W):19

— číslo verze SW rádiového dílu

prod dat(e)

— datum výroby – den, měsíc, rok

check date

— datum výstupní kontroly – den, měsíc, rok

MR(2)5R

— nastavení frekvencí pro MR25 a MR400

MR25R control:
(c)h spacing:125*100Hz switching r(a)nge:32000*100Hz
IF    - (T)X:565000*100Hz (R)X:-450000*100Hz RX (2)nd:4550*100Hz
base freq - T(X):4250000*100Hz RX(b):4250000*100Hz
(q)uit
>>
(c)h spacing:125

— hodnoty 125 nebo 100 označují krok frekvence hlavního syntetizátoru RX a TX 12,5 kHz nebo 10 kHz. V tomto kroku je možno volit frekvenci v menu Rpe, viz také údaj flags. Tento parametr není šířkou pásma (viz menu FMe, parameter FMe 9s).

switching r(a)nge:32000

— rozsah od základní frekvence (ve 100 Hz), kterém je možno provozovat Rádiový díl se zaručenými RF parametry. Přijímací a vysílací frekvence mohou být nastaveny nezávisle, je tedy možný oddělený provoz.

IF-(T)X:565000

— vysílací mezifrekvence (ve 100 Hz)

IF-(R)X:-450000

— přijímací mezifrekvence (ve 100 Hz)

IF-RX (2)nd:4550

— druhá mezifrekvence(ve 100 Hz)

base freq T(X):4250000

— pracovní frekvence vysílací (ve 100 Hz)

base freq RX(b):4250000

— pracovní frekvence přijímací (ve 100 Hz)

MR(9)00

— nastavení frekvencí pro MR900

MR900 control:
base freq (0):8695250*100Hz
base freq (1):8695250*100Hz
(q)uit
>>
base freq (0):8695250*100Hz

— pracovní frekvence (ve 100 Hz)

base freq (1):8695250*100Hz

— druhá pracovní frekvence pokud je použita

4.2. Ovládané rádiové parametry

Radio parameters

Některé z parametrů rádiové části, které jsou uloženy v její paměti, mají být přístupné pro změny pomocí ovládacího SW (jmenovitě RX a TX frekvence, výstupní výkon a status bity). Tyto parametry jsou soustředěny do konfigurační struktury Radio parameters a mohou být editovány v následujícím menu.

Stejně jako v menu Radio HW čtou oba povely DEFAULT všechna data z paměti rádiového dílu. Hlavní rozdíl proti menu Radio HW je, že kdykoli jsou měněna data v RAM (např. po povelu (I)nit), jsou vypočítány nové hodnoty pro výkon a kmitočet a zapsány do paměti rádiového dílu. Tyto výpočty používají některé hodnoty ze struktury Radio HW, takže je zcela nezbytné mít správné hodnoty ve struktuře parametrů Radio HW umístěných v RAM hlavní jednotky před provedením jakékoli změny v Radio parameters. Při pochybnostech se doporučuje provést povel de(f)ault v menu Rh (viz Radio HW).

Z MORSE main menu napiš Rpe Enter Enter:

Radio parameters:
(T)X:4264750*100Hz (R)X:4264750*100Hz
Frequency off(s)et:NONE :0
Power - (l)evel:7 mW:275
(c)heck period:0
(1)-tx (2)-rx
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
>>
(T)

(T)X:4264750 – pracovní frekvence vysílací (ve 100 Hz). Uložit je možno pouze frekvence podle kmitočtového rastru uvedeného v parametru (c)h spacing (menu Rhe 2c). Zkontrolujte uložení pomocí (r)ead, (S)ync. Od 12/2008 je kmitočtový krok uváděn i ve výrobním kódu.

(R)

(R)X:4264750 – pracovní frekvence přijímací (ve 100 Hz)

(s)

Frequency off(s)et:NONE :0 – aktivní pouze u radiomodemů s krokem nastavení kmitočtu 6,25 kHz, viz (c)h spacing a výrobní kód. Zvyšuje kmitočty nastavené parametry (T)X, (R)X o 6,25 kHz.

(l)

Power – (l)evel:7 mW:275 – vysílací výkon je nastaven volbou hex. znaku 0 až F. Zobrazená hodnota v mW je vypočtena při provedení povelu (S)ync. Pro získání správné hodnoty je třeba po každé změně provést povely (I)nit,(S)ync a pro trvalý zápis (w)rite.

(c)

(c)heck period:0 – pro servisní účely

(1),(2)

(1)-tx (2)-rx – alternativní frekvence pro mobilní režim. Podrobnější popis v příručce Jak na MORSE 2.

Allowed TX freqs: (*100Hz)
(0) :4264750 (8) :0
(1) :4265000 (9) :0
(2) :0 (A) :0
(3) :0 (B) :0
(4) :4265750 (C) :0
(5) :0 (D) :0
(6) :0 (E) :0
(7) :0 (F) :0
(q)uit
>>

Položky (0),(1)…(F) představují jednotlivé frekvenční kanály. Parametry se vyplňují dvěma způsoby:

 • Báze mobilní sítě – CU pracuje na frekvenci zapsané parametry (T)X, (R)X. Nenulovou hodnotou vybraných parametrů (0),(1)… jsou označeny frekvenční kanály Bází umístěných na společné lokaci.

 • Mobilka – parametry (T)X, (R)X nemusí být vyplněny. Kmitočty zapsanými do vybraných položek (0),(1)… jsou definovány frekvenční kanály, na které se Mobilka může přelaďovat.

4.3. Kalibrační konstanty

Radio calibration

Rádiový díl poskytuje hlavní jednotce výchozí hodnoty z A/D převodníků, které měří některé důležité analogové signály (síla přijímaného signálu, vnitřní teplota, napájecí napětí a napětí PLL). Pro získání skutečné hodnoty v jednotkách dBm, Volty, stupně atd., je potřebná sada výpočtových konstant. Podobná sada konstant je potřebná pro výpočet výstupního výkonu v mW podle zvoleného hex. znaku, který určuje výstupní výkon.

[Výstraha]Výstraha

Všechny tyto konstanty jsou závislé na hardware a jsou zapsány do paměti flash během výrobního procesu. Menu Radio calibration umožňuje zobrazit a editovat tyto konstanty. Jejich default hodnoty obsahují pouze výchozí sadu, která se při výrobě nebo opravách modifikuje!!!

V normálních situacích se důrazně doporučuje nezasahovat do tohoto menu. Zvláště použití povelu (w)rite může způsobit, že bude nutno poslat stanici k výrobci na novou kalibraci.

Z MORSE main menu napiš Rce Enter Enter

Radio calibration:
RSS - (a)c0:34496 (b)c1:97
t(e)mp - c0:0 (g)c1:300 (h)c2:0
AF v(o)lt c0:22
main pll - (T)X c0:111 (R)X c0:111
loc pll - (t)x c0:111 r(x) c0:111
(U)cc volt c0:111 RSS (v)olt c0:20
power level constants
(0):0 (1):0 (2):0 (3):0 (4):0 (5):0 (6):0 (7):20000
(8):0 (9):0 (A):0 (B):25700 (C):0 (D):28399 (E):31700 (F):37000

Na uvedeném příkladu power level constants je patrné, že tento modem je připraven pro použití výkonových stupňů 7,B,D,E,F.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.