Monitoring

Verze pro tisk

7. Monitoring

Monitoring slouží ke sledování paketů, které procházejí různými kanály sítě MORSE. Monitorovací zprávy jsou generovány vybraným nódem a odesílány na zvolenou adresu. Tato adresa může být místní,nebo může být některá z adres v síti MORSE. Tato volba se provádí v menu ise .

Sledované kanály mohou být –

 • komunikační kanály SCC

 • radiofrekvenční kanály RFC

 • kanál ethernetu ETH

 • doplňkový vnitřní kanál Network Agent NAG bez fyzického výstupu

Procházející pakety mají různý tvar na vnější (fyzické) vrstvě kanálů, kde jsou upraveny do tvaru požadovaného protokolem připojených zařízeni a jiný na vnitřní vrstvě (CNI – channel to node interface), kde jsou upraveny do standardního tvaru pro komunikaci mezi kanály a nódy. Tento výběr se provádí v menu iM

 • monitoring fyzické vrstvy kanálů iMFpe (rádiového), iMSpe (sériového), iMEpe (ethernetu)

 • monitor vnitřní vrstvy kanálu CNI iMFIe (rádiového), iMSIe (sériového), iMEIe (ethernetu), iMGIe (network agent)

Vnitřní a vnější vrstva sériového kanálu

Obr. 7.1: Vnitřní a vnější vrstva sériového kanálu

Po nastavení konfigurace monitoringu a jeho inicializaci se bezprostředně neděje nic. Vybraný nód však sleduje kanály v celé své komunikační jednotce (CU) a jakmile se na některém z vybraných kanálů objeví paket, sestaví nód monitorovací zprávu v binárním tvaru a odešle ji sítí MORSE na předem určenou adresu. Tato adresa může být i místní, pak se zpráva nepřenáší po síti ale předá se servisním kabelem přímo do PC. Tam ji aplikace SETR upraví do čitelného tvaru a zobrazí. V zájmu omezení přenosu zbytečných paketů rádiovou sítí se používají sw filtry, které vybírají jen požadované pakety a jen ty jsou pak monitorovány. Filtrace probíhá podle adres, podle typů paketů a podle dalších parametrů.

7.1. Menu ise

V menu ise je možno připravit až 6 variant odeslání zpráv, pro monitoring se doporučuje použití řádků id(0) a id(1).

System channels:
(Service 'iMo' works for s0 and s1 only)

id|--Node--addr------timeout---size---s(e)c--
(0) 0  00000000   888   400   ON 
(1) 1  690F7901   888   400   ON 
(2) 0  00000000   888   400   ON 
(3) 0  00000000   888   400   ON 
(4) 0  00000000   888   400   ON 
(5) 0  00000000   888   400   ON

Pro lokální monitoring postačí defaultní nastavení.

[Důležité]Důležité

Pozor při přehrání software z nižší do vyšší verze a opačně při starších verzích software je nutné zkontrolovat, zda je menu ise ve stavu default.

Jiná možnost je použita v řádku (1). Zde generuje zprávu nód 1 a odesílá ji na adresu 690F7901. Je nutné, aby nód 1 znal cestu na tuto adresu podle pravidel routingu.

Položky timeout a size stanoví, že nová zpráva nebude odeslána dříve, než uplyne 888 milisekund nebo než se shromáždí alespoň 400 byte dat k odeslání. Volbou těchto parametrů můžeme regulovat četnost odesílání zpráv.

Položka s(e)c určuje, že monitorovací zprávy budou předávány zabezpečeně ( tzn. při ztrátě paketu bude zpráva opakována).

7.2. Konfigurace výběru sledovaných kanálů

V menu iM vybereme typ monitorovaného kanálu – SCC, RFC, ETH nebo NAG

Monitoring:
(S)CC R(F)C (E)TH NA(G) o(b)solete
(o)ff
(f)eatures
(q)uit

U vybraného kanálu zvolíme v dalším kroku fyzickou vrstvu (p)hysical nebo provoz mezi kanálem a nódem CN(I). Menu pro fyzickou vrstvu jsou pro každý typ kanálu jiná, protože jsou určena pro rozdílná prostředí. Menu CN(I) jsou však pro všechny typy kanálů shodná a liší se jen počtem řádek podle počtu kanálů, protože mezi kanály a nódy jsou již pakety předávány ve sjednocené podobě.

7.2.1. Monitorování fyzické vrstvy SCC

Volbou iMSpe dostaneme menu pro volbu jednoho nebo více sériových kanálů.

SCC monitoring:
             
SCC--s---RX--TX--Ev----------len--------
(0) 0  OFF OFF OFF     32 
(1) 0  OFF OFF OFF     32 
(2) 0  OFF OFF OFF     32 
(3) 0  OFF OFF OFF     32 

de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit
 • s – pro zvolený SCC vybereme způsob přenosu monitorovacích zpráv. Při výše uvedeném menu ise platí s=0 je odesílání zpráv na lokálně připojený PC kdežto při s=1 budou zprávy odesílány na adresu 690F7901 (volbaodpovídá číslu kanálu v menu ise).

 • RX, TX, Ev – zapneme sledování paketů přijímaných, vysílaných nebo zpráv o událostech v CU (Events)

 • len – nastavení max. délky zobrazených dat ve sledovaném paketu, defaultně je to 32 bajtů

Uložením konfigurace pomocí (I)nit je konfigurace monitoringu dokončena. Je lépe provést pouze (I)nit bez uložení (w)rite, protože se tak zmenší riziko, že monitoring zůstane nedopatřením trvale zapnutý a bude zbytečně zatěžovat síť. Není-li proveden zápis(w)rite, pak po pozdějším restartu CU se již monitoring znovu nespustí.

Ke kontrole, zda není zapnutý některý monitoring, se hodí povel (s)ervice (s)tatus z hlavního menu. Ten vedle jiných zpráv vypisuje i stav všech monitoringů.

K centrálnímu vypnutí všech monitoringů se používá povel iMo zvolený z hlavního menu. Povel iMo vypne monitoring nastavený v menu ise na kanále 0 a 1, ostatní kanály zůstanou zapnuté (vypínají se ručně v menu monitoringu).

Formát monitorovací zprávy, paket přijatý sériovým kanálem – hlavička zprávy obsahuje čas, směr paketu tx/rx, délku paketu v bytech a označení sériového kanálu. Na další řádce jsou přenášená data:

>>
07:14:11.377 tx   12 | S00
E008 0901 0000 0033 AAAA 4390

7.2.2. Monitorování rádiového kanálu

Monitoring fyzického radiofrekvenčního kanálu umožňuje sledovat pakety přijímané a vysílané anténou. Anténní vstup/výstup je společný pro všech pět RF kanálů, které se zde již nerozlišují. Vzhledem k většímu počtu zachycených paketů je zde užitečné použít filtraci pro výběr požadovaných paketů.

Z hlavního menu zvolíme iMFpe

RFC monitoring:
o(N) o(F)f     (R)X:OFF (T)X:OFF Medi(u)m:OFF
(s)ys. channel:0
(l)ength:0   rx (p)romisc. lvl:OFF
Filter:
Only (h)ead crc OK :OFF
Only d(a)ta crc OK :OFF
Packet t(y)pe:0000 tmas(k):0000
(d)st :00000000 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :RX
t(o) :00000000 t(O) mask :00000000 (3)-for :RX
fro(m):00000000 fro(M) mask:00000000 (4)-for :RX
de(f)ault (r)ead (w)rite
(I)nit (S)ync
(q)uit

Zapnutí a vypnutí monitoringu se provádí povely (R)X:OFF a (T)X:OFF pro jednotlivé směry nebo povely o(N), o(F)f pro RX i TX současně. Určení příjemce monitorovacích paketů se provede opět přidělením systémového kanálu 0 nebo 1 ((s)ys. chanel odpovídá id v menu ise) . Délka zobrazených dat je obsažena v parametru (l)ength . Tato nastavení jsou dostatečná pro základní funkci monitoringu RF kanálu.

Filtrace paketů v monitoringu

Menu RFC monitoring obsahuje filtry, kterými je možno potlačit monitorování nežádoucích paketů. Menu RFC monitoring obsahuje 7 různých filtrů. Přijímaný paket musí splňovat požadavky všech zapnutých filtrů, aby byl monitorován.

 • Monitorování podle typu –

  Packet t(y)pe:0089 tmas(k):00FF

  Toto nastavení filtru vybírá pouze pakety typu 89 (zabezpečené uživatelské pakety) . Ostatní pakety, např. servisní nebo ACK se nesledují. Nejdůležitější typy paketů:

  09

  user data

  89

  user data zabezpečená

  06

  potvrzení ACK

  0A

  protocol data

  8A

  protocol data zabezpečená

  10

  service request – požadavek o službu MORSE

  12

  service report – zpráva služby MORSE

 • Monitorování podle adres –

  (d)st :00000000 (D)st mask :00000000 (1)-for :RX
  sr(c) :00000000 sr(C) mask :00000000 (2)-for :RX
  t(o) :00000000 t(O) mask :00000000 (3)-for :RX
  fro(m):00000000 fro(M) mask:00000000 (4)-for :RX

  Pakety jsou posuzovány podle adres source, destination, from, to a podle směru postupu vzhledem k monitorované CU (přijímané RX, vysílané TX). Pro přijímaný paket platí podmínky, obsahující na konci řádku položku RX, podmínky obsahující TX jsou pro něj neúčinné. Pro vysílaný paket to platí naopak.

  Př:

  (d)st :690F4500 (D)st mask :FFFFFF00 (1)-for :RX

  budou sledovány pouze přijímané pakety, jejichž adresa destination je v rozsahu 690F4500690F45FF