Instalace zařízení

https//www.racom.eu/cz/products/m/ripex/instal.html

Verze pro tisk

4. Instalace zařízení

Step-by-step checklist / Instalace po krocích

 1. Montáž routeru RipEX do skříně.

 2. Instalace antény.

 3. Instalace napájecího vedení antény.

 4. Řádné uzemnění zařízení.

 5. Natažení kabelů a zapojení všech konektorů s výjimkou zařízení.

 6. Připojení RipEXu k napájení.

 7. Připojení PC na konfiguraci.

 8. Nakonfigurování RipEX.

 9. Otestování kvality rádiového spojení.

 10. Zkontrolování routingu pomocí příkazu ping, zda jsou dostupné všechny IP adresy, se kterými bude jednotka komunikovat.

 11. Připojení zařízení.

 12. Otestování aplikace.

Poznámka – prostředí s nebezpečím výbuchu
Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu musí být provedena v souladu s normou
EN 60079-25 Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

4.1. Montáž zařízení

4.1.1. Montáž na DIN lištu

Rádiový modem RipEX se montuje přímo na DIN lištu pomocí příchytky. Montáž může být provedena na délku (doporučeno) nebo na šířku; v obou případech s RipEXem naplocho. Volba montáže na šířku nebo na délku se provádí umístěním příchytek. Každá příchytka je připevněna jedním šroubem M4. RipEX je dodáván se dvěma příchytkami a dvěma šrouby. Na spodní straně modemu jsou pro ně 4 závitové otvory. Používejte pouze šrouby M4×5 mm, které jsou součástí dodávky. Použitím nesprávných šroubů může dojít k poškození základní desky se součástkami v RipEXu!

Montáž na DIN lištu, naplocho – na délku (doporučený způsob)

Obr. 4.1: Montáž na DIN lištu, naplocho – na délku (doporučený způsob)


Montáž na DIN lištu, naplocho – na šířku

Obr. 4.2: Montáž na DIN lištu, naplocho – na šířku


Při utahování šroubu příchytky je třeba nechat mezeru 0,5 mm mezi příchytkou a tělem modemu.

Montáž příchytky

Obr. 4.3: Montáž příchytky


Pro vertikální montáž na DIN lištu se používá úhlový držák (volitelné příslušenství). Používejte pouze šrouby M4×5 mm, které jsou součástí dodávky. Použitím nesprávných šroubů může dojít k poškození základní desky se součástkami v RipEXu!

Montáž na DIN lištu, vertikálně – na šířku

Obr. 4.4: Montáž na DIN lištu, vertikálně – na šířku


Montáž na DIN lištu, vertikálně – na délku

Obr. 4.5: Montáž na DIN lištu, vertikálně – na délku


4.1.2. Flat mounting / Montáž na plocho

Pro montáž na plocho – přímo na desku, je nutné použít plochý držák (volitelné příslušenství). Používejte pouze čtyři šrouby M4×5 mm, které jsou součástí dodávky. Použitím nesprávných šroubů může dojít k poškození základní desky se součástkami v RipEXu!

Montáž na plocho s plochým držákem

Obr. 4.6: Montáž na plocho s plochým držákem


Připevnění plochého držáku k modemu RipEX

Obr. 4.7: Připevnění plochého držáku k modemu RipEX


4.1.3. Montáž do skříně 19″ rack

K instalaci do 19″ racku můžete použít 19″ polici jednoduchou nebo dvojitou pro jeden nebo dva radiomodemy RipEX. 19″ rack police jsou volitelným příslušenstvím a jsou dodávány s napájením nebo bez něj.

19" rack police – dvojitá a jednoduchá

Obr. 4.8: 19″ rack police – dvojitá a jednoduchá


4.2. Montáž antény

Nejvhodnější typ antény pro každé místo v síti se určuje individuálně podle uspořádání sítě a podle požadavku na úroveň signálu. Při správném postupu určení typu antény se provádí terénní měření signálu přímo na místě. Na základě tohoto měření vznikne projekt, který stanoví nejenom typ antény, ale také její umístění, nasměrování, výšku nad terénem a typ použitého stožáru.

Anténní stožár by měl být volen s ohledem na rozměry a hmotnost antény, aby byla zajištěna odpovídající stabilita antény. Během instalace stožáru postupujte podle pokynů výrobce antény.

Anténa by nikdy neměla být nainstalována v blízkosti potenciálních zdrojů elektromagnetického rušení, zejména elektronických zařízení, jako jsou počítače nebo spínané napájecí zdroje. Typickým příkladem naprosto nesprávného umístění je montáž prutové antény přímo na horní stranu rozváděče obsahujícího veškerá průmyslová zařízení, která mají komunikovat přes radiomodem RipEX, včetně všech napájecích zdrojů.

Další bezpečnostní doporučení

Instalovat antény na stožárech a střechách nebo stěnách budov je oprávněn pouze kvalifikovaný personál s povolením pro práci ve výškách. Neinstalujte antény v blízkosti elektrických vedení. Antény a anténní držáky nikdy nesmí přijít do styku s elektrickými rozvody.

Anténa a anténní napáječe jsou elektrickými vodiči. Během instalace může vzniknout elektrostatický náboj, což by mohlo vést ke zranění. Při montáži nebo při opravě všech otevřených kovovvých částí musí být tyto části dočasně uzemněny.

Anténa a anténní napáječ musí být uzemněny po celou dobu montáže.

Neprovádějte montáž antény za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména za deště, silného větru a za bouře, nebo když je na pracovišti sníh nebo led.

4.3. Anténní napáječ

Vedení anténního napáječe by mělo být zvoleno tak, aby jeho útlum nepřesahoval 3 až 6 dB. Používejte pouze kabely s impedancí 50 Ω.

Čím kratší je anténní napáječ, tím lépe. Při velké vzdálenosti k dalšímu zařízení je lépe nainstalovat RipEX přímo ke stožáru antény a zbytek instalace a napájení připojit ethernetovým kabelem. Ethernetový kabel lze použít i pro jiné protokoly využívající sériový port, viz manuál Advanced Configuration, Terminal server. Toto uspořádání je vhodné zejména tehdy, když by přívodní vedení bylo velmi dlouhé (delší než 15 metrů), a je potřeba dosáhnout malého útlumu na tomto vedení.

Vždy dodržujte všechna doporučení pro instalaci poskytovaná výrobcem kabelu (poloměr ohybu, atd.). Používejte vhodné konektory a pečlivě je zapojujte. Špatně připojené konektory zvyšují úroveň rušení a mohou způsobit nestabilitu rádiového spojení.

4.4. Uzemnění

Aby se minimalizovala možnost poškození vysílače a připojeného zařízení, je třeba zařízení bezpečně uzemnit (podle norem ČSN EN 62305-3, ČSN EN 332000-4-41 ed.2 a souvisejících norem) pospojováním anténního systému, vysílače, napájecího zdroje a připojeného datového zařízení do jednoho zemnícího bodu co nejkratším uzemňovacím vedením.

Rádiový modem RipEX se obecně považuje za dostatečně uzemněný, pokud se pro montáž použijí dodané ploché držáky rádiového modemu, přišroubované na řádně uzemněný kovový povrch. V případě, že rádiový modem není takto připojen k uzemněnému povrchu, je třeba připevnit bezpečnostní zemnicí vodič na jednu z montážních příchytek nebo ke šroubu na plášti rádiového modemu.

Na vstupu anténního napáječe do budovy se používá bleskojistka připojená k ochranné uzemnění budovy, pokud je to možné. Všechna uzemnění a veškerá kabelová vedení musí být v souladu s platnými zákony a předpisy.

4.5. Konektory

V konstrukci RipEXu byly použity standardní konektory. Používejte pouze standardní protikusy těchto konektorů.

Zapojení všech konektorů najdete v manuálu v kapitole Connectors.

4.6. Napájení

Nedoporučujeme zapnutí napájecího zdroje Ripexu před připojením antény a dalších zařízení. Připojení RTU a dalších zařízení k RipEXu při zapnutém napájení zvyšuje pravděpodobnost poškození v důsledku vybití rozdílu elektrických potenciálů.

Napájení10–30 VDC

Obr. 4.9: Napájení10–30 VDC


RipEX může být napájen jakýmkoliv dobře odfiltrovaným zdrojem energie o napětí 10 až 30 V DC. Zdroj musí poskytovat požadované vstupní hodnoty pro plánovaný RF výkon. Napájecí zdroj musí být dostatečně stabilní, aby nekolísalo napětí při přepínání radiomodemu z příjmu na vysílání, trvající méně než 1,5 ms. Aby se zabránilo rušení rádiového kanálu, musí napájení splňovat všechny příslušné normy EMC. Nikdy neinstalujte napájecí zdroj v blízkosti antény. Maximální délka napájecího kabelu je 3 m.

 

 

 

Varování – prostředí s nebezpečím výbuchu
Zařízení musí být napájeno jiskrově bezpečným napájecím zdrojem pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

©  2024 RACOM s.r.o. All Rights Reserved.